Hem > Centerpartiet, NÄRF > NÄRF: Budget och Bo Carlsson

NÄRF: Budget och Bo Carlsson

Igår lördag hade TTELA en artikel om NÄRF:s ekonomi (se ”Osäkra siffror visar på minus för Närf”). Och varför inte, NÄRF:s ekonomi har inte skötts som den ska – den heller.

BoCarlssonNarfNÄRF:s politiske ordförande Bo Carlsson (C) säger till TTELA:

”Problemet är att ekonomin inte är i balans. Vi ska ha en budget i balans och måste göra något för att rätta till problemen.”

NÄRF beräknas göra ett underskott på omkring 3 milj kr. Men det blir kanske ännu mer. För det är väl det som Bo Carlsson menar när han säger till TTELA:

”jag känner mig inte riktigt trygg med siffrorna.”

Ordförande Bo Carlsson (C) frånsäger sig, inte helt oväntat, ansvaret för det ekonomiska underskottet. Han lägger i stället skulden på den avskedade förbundschefen Per Anderson. Carlsson säger till TTELA att han inte är nöjd med rapporterna kring ekonomin:redovisa

”Vi har inte fått tillräckligt bra redovisningar.”

Till P4 Väst uttrycker sig Bo Carlsson ännu något tydligare. P4 Västs reporter rapporterade i fredags (se ”Fackets påtryckningar ledde till sparken för räddningschefen”) att Bo Carlsson hade sagt att fd förbundschef Per Anderson hade låtit kostnaderna skena, bland annat för personal, utan att han hade informerat den politiska direktionen som han borde.

Jag tror inte på det. Jag tror inte att Bo Carlsson talar sanning!

Per Anderson gjorde sitt sista sammanträde med den politiska direktionen redan den 24 augusti. Sedan blev Per Anderson i praktiken avskedad. Han fick inte vara med, han fick ”jobba hemifrån”, som det hette. Det vill säga inte alls… Istället gick en ställföreträdande förbundschef in i Per Andersons ställe, Patrick D’Imporzano. Från och med sammanträdet den 28 september är det alltid D’Imporzano som deltar som förbundschef. Och som i praktiken dessutom är förbundschef!

darkness2Så hur Per Anderson skulle ha kunnat informera om budgetläget när han i praktiken var förbjuden att närvara på både sin arbetsplats och på den politiska direktionens sammanträden är höljt i dunkel. Utom för Bo Carlsson.

omoraliskDet är inte bara förvånande, det känns för mig också direkt omoraliskt av Bo Carlsson att gå ut i media och beskylla Per Anderson, som nu är avskedad, för i det närmaste rena oegentligheter. Bo Carlsson hänger ut den förre förbundschefen som en totalt inkompetent och oduglig chef. Jag tycker inte att man gör på det sättet! Och då har Per Anderson faktiskt varit chef på NÄRF i 3,5 år. Hade inte Bo Carlsson sett Andersons eventuella inkompetens tidigare? Sedan undrar jag om det finns någon som vill bli ny förbundschef med en ordförande som beter sig på ett sådant här sätt mot sina chefer?

Borde Bo Carlsson ge den ställföreträdande förbundschefen Patrick D’Imporzano skulden för NÄRF:s underskott? Är det D’Imporzano som har brustit i information till politikerna? Ja, kanske det. D’Imporzano har varit med på alla möten med direktionen tidigare också, i egenskap av produktionschef, och är väl insatt i vad som händer på NÄRF. Men Bo Carlsson har som sagt lämnat Patrick D’Imporzano utanför sin häxjakt, det är enbart Per Andersons fel…

Sedan finns det ju faktiskt också en ekonomichef på NÄRF, den socialdemokratiska politikern i Trollhättan Alicja Zawadzka-Przychodzen. (Fast hon är naturligtvis inte politiker i sin egenskap av ekonomichef.) Har inte hon, om nu Bo Carlsson har rätt i sin kritik, en lika stor skuld som Per Anderson? Alicja Zawadzka-Przychodzen är nämligen med på alla sammanträden med den politiska direktionen. Precis som Patrickprotokoll D’Imporzano. Men inte som Per Anderson.

Nej, jag tror inte att varken Per Anderson, Alicja Zawadzka-Przychodzen eller Patrick D’Imporzano har brustit i information. Allt tyder på att Bo Carlsson (C), Monica Hanson (S) och de andra politikerna i direktionen hade fullständig koll på NÄRF:s ekonomiska läge och det prognostiserade underskottet.

Jag citerar från direktionens sammanträdesprotokoll den 28 september, då Bo Carlsson som vanligt satt ordförande:

”Alicja Zawadzka Przychodzen, ekonomichef, informerade om förbundets delårsbokslut och den förväntade bokslutsprognosen. Preliminärt resultat för perioden januari till augusti 2015 visar på ett underskott om –2.447 tkr. … För helåret 2015 prognostiseras ett underskott om -3.000 tkr”

Kan det bli tydligare? Redan i augusti var alltså NÄRF:s underskott nästan 2,5 milj kr och prognosen för hela året uppgick till 3 milj. Alicja Zawadzka-Przychodzen redovisade ekonomin ännu noggrannare. Ur protokollet:

brandman_teach”Det negativa resultatet beror till stora delar på att den operativa verksamheten inte dragit in tilltänkta intäkter till förbundet. Utbildningsinsatserna har blivit färre än väntat under perioden. Förbundet har ett något mindre underskott gällande personalkostnader. Högre semesterskuld på grund utav flyttade semesterperioder från ordinarie semesterperiod. Övriga kostnader visar på ett kraftigit underskott, ökning av korta sjukskrivningar, ökade bränslekostnader, 13 nyanställningar, ökade IT-kostnader.”

”Vi har inte fått tillräckligt bra redovisningar” sa Bo Carlsson till TTELA igår…

Direktionens beslutade på sammanträdet (28 sept):

”Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten. Förbundets totala kostnader ska ses över för att komma tillrätta med underskottet. … Direktionen beslutar att presidiet (ordförande Bo Carlsson och viceordförande Monica Hanson; min anm), tillika utskottet ska titta närmare på den ekonomiska situationen. Direktionen återkommer vidare i frågan.”

Att som Bo Carlsson skylla på att han inget visste om den ekonomiska situationen håller inte. Carlsson hade full koll. Redan den 28 september – om inte ännu tidigare…

narf_loggaSedan hade direktionen på NÄRF inget nytt sammanträde förrän den 20 november. Vilket i sig är mycket förvånande med tanke på den ekonomiska situationen. På mötet den 20 november var inte Bo Carlsson närvarande, utan Monica Hanson (S) var ordförande. (Jag förutsätter dock att Bo Carlsson informerade sig om vad som sades på mötet, och självklart också läste protokollet.) Naturligtvis var inte Per Anderson närvarande på sammanträdet, han var ju avskedad, men ekonomichefen var det. Som vanligt.

Återigen diskuterades ekonomin. Förbundets ekonomichef Zawadzka-Przychodzen hade enligt protokollet:

”en grundlig genomgång av det redovisade resultatet i delårsrapporten”

revisor2Dessutom säger protokollet att ekonomifrågan hade varit uppe på ägarmöte, dvs det möte då de styrande politikerna från de kommuner som äger NÄRF deltar. Protokollet nämner också att underskottet har diskuterats med revisorerna. Och det vore väl konstigt annars. I mötesprotokollet finns nämligen revisorernas utlåtande om delårsrapporten den 31 augusti bifogad.

pwcDe professionella revisorerna från PWC skriver:

”Förbundet uppnår inte budgeterat resultat. Verksamheternas kostnader är högre och intäkterna är lägre än budgeterat. Förklaringen, som översiktligt framgår av delårsrapporten, är framförallt högre kostnader för material och drift av fordon och lägre intäkter än budget för bl a utbildningar och tillsyner.”

Och:

”Direktionens bokslutsprognos visar på ett underskott med 3 mkr för hela 2015 och budgetansvariga uppmanas i delårsrapporten att anpassa verksamheten till de resurser som tilldelats. I samtal med förbundsledningen samt direktionens presidium (Bo Carlsson och Monica Hanson; min anm) framkommer också bedömningen att den ekonomiska obalansen kommer att kvarstå under 2016.”

På mig tycks det som om politikerna i förbundets direktion torde vara oerhört insatta i förbundets ekonomi… Inte minst Bo Carlsson och Monica Hanson som diskuterade den ekonomiska situationen också med revisorerna…

De politiskt tillsatta revisorerna, en från varje kommun (Torsten Gunnarsson från Vänersborg) skriver, som en slags ”slutkläm” i utlåtandet om delårsrapporten:

budget2”Vi understryker att det är direktionens ansvar att fatta beslut och vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till de resurser som tilldelats och därmed uppnå en ekonomi i balans.”

Utifrån ekonomichefens ”grundliga genomgång” och revisorsrapporten, så beslutar politikerna i direktionen:

”att ingen kompetensutbildning ska ske under resterande del av verksamhetsåret 2015. lnköpsstopp ska även gälla utöver det som krävs för den normala verksamheten.”

Detta beslut tyder ändå, får man väl säga, på en viss handlingskraft. Typiskt nog när Bo Carlsson inte var närvarande…

ordfklubba2På sammanträdet den 11 december var Bo Carlsson återigen ordförande. På punkten ”Övriga frågor” (övriga frågor??) diskuterades förbundets ekonomiska situation… Ytterligare besparingsåtgärder föreslogs och diskuterades. Men mötet fattade inga beslut. De föreslagna åtgärderna skulle utredas först. Notera att det var knappt 3 veckor kvar på budgetåret…

windy_boSom jag ser det var det mycket märkligt att inga beslut fattades för att försöka göra några sista desperata försök att få ordning på förbundets ekonomi. Det var ju ändå den 11 december och budgetåret led mot sitt slut. Med stormsteg.

Det är väl inte så att det var information som saknades, som Bo Carlsson försökte göra gällande i gårdagens TTELA? Var det inte snarare handlingskraft från politikerna och speciellt dess två ordförande Bo Carlsson (C) och Monica Hanson (S) som saknades?

Årets sista sammanträde höll direktionen i Trollhättan den 21 december. (Jag har redogjort för detta sammanträde tidigare, dock inte för de ekonomiska delarna, se ”Sammanträdet 21/12”.) Som vanligt var Bo Carlsson, Monica Hanson och ekonomichefen närvarande. Året var nästan slut, av de dagar som återstod var det mest bara helgdagar, och många i personalen skulle dessutom ha semester under kläm-/mellandagarna. Som till exempel ekonomichefen.

paragrafOch återigen under ärendet ”Övriga frågor” avhandlas underskottet för 2015. (Jag tycker för övrigt att det är oerhört märkligt att budgetfrågor inte avhandlas under en egen punkt.)

Direktionen beslutade (ur protokollet):

”om omedelbart investeringsstopp (utöver, det inom ordinarie verksamhet, nödvändiga säkerhetsmateriel). Direktionen beslutade om omedelbart anställningsstopp (vikarier, för att få hel styrka, får anställas).”

elfte_timmenFör mig tycks detta beslut enbart vara ett slag i luften. Politikerna försökte visa någon slags handlingskraft så här i elfte timmen. För inte trodde de väl att det gick att spara 3 miljoner kronor på 10 dagar…

Däremot beslutade politikerna hur de skulle täcka det befarade underskottet, ”den ekonomiska obalansen” (som PWC skrev, se ovan), för året därpå, dvs för 2016. Det ska NÄRF göra genom att höja medlemsavgiften för ägarkommunerna, dvs skattebetalarna i Vänersborg, Trollhättan, Färgelanda och Mellerud ska bidra med mer pengar… Den höjda medlemsavgiften innebär en inkomstförstärkning för år 2016 med 2,033 milj kr. Och det är ju ett bekvämt sätt att få ordning på ekonomin. (Direktionen i Kunskapsförbundet Väst är säkert mycket avundsjuka på hur lätt det är för NÄRF att skaffa mer pengar…)

carlsson_pinoc”Vi har inte fått tillräckligt bra redovisningar.”

Sa Bo Carlsson i gårdagens TTELA. Det torde med ovanstående redovisning framstå som ytterligare en beklämmande lögn från Bo Carlssons sida. Det börjar bli ganska många lögner nu. Och framför allt tycker jag att det är särskilt beklämmande att Bo Carlsson försöker rädda sitt eget skinn genom att skylla på andra, främst den avskedade förbundschefen Per Anderson.

Undrar förresten om vice ordförande Monica Hanson (S) står bakom Bo Carlsson (C) i hans uttalanden? Eller de andra politikerna i direktionen? TTELA kanske skulle fråga dem om det… Eller kanske skulle GT göra det. Eller P4 Väst.

Den avskedade förbundschefen Per Anderson skriver i sitt brev, som jag har refererat tidigare (se ”Öppet brev från NÄRF:s fd förbundschef”), en del också om den ekonomiska situationen.

Anderson skriver:

”De ekonomiska villkoren som NÄRF brottas med är inte okända av politiken utan har fullt ut accepterats under en två-treårsperiod, under uppbyggnaden av den nya organisationen vilken anpassats efter ett helt nytt samhällsuppdrag. Kostnadsökningarna är kopplade till personalkostnader för en utökad bemanning, och kan inom 6 mån återställas till en budget i balans om politiken så önskar och detta utan att säkerheten för tredje man påverkas negativt. Konsekvenserna blir att man inte kan delta i det breda säkerhetsuppdraget på det sätt som var tänkt i de fyra medlemskommunerna. Det krävs mod men man kan inte både äta kakan och ha den kvar.”

politiker3Och i gårdagens TTELA läste vi:

”Vi har jobbat utifrån en underfinansiering med politikernas godkännande, har Per Anderson tidigare sagt till TTELA.”

Vem försöker Bo Carlsson lura?

Till sist tänkte jag upplysa Bo Carlsson, och andra, om lite mer som har med NÄRF:s ekonomi att göra. Och som kanske kan förklara en del av underskottet. (Uppgifterna härrör framför allt från de svar som Gunnar Lidell (M) fick på sina frågor till NÄRF. Och som Lidell diarieförde i Vänersborgs kommuns diarium.)

underskottNÄRF går alltså med omkring 3 miljoner kronor i underskott år 2015. Det märks emellertid inte i de ansvariga chefernas löner och arvoden. De är lika höga trots att förbundet inte håller budget. Eller är det kanske så att det är de höga lönerna som är orsaken till underskottet? Kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) är nämligen frikostiga med sina löner och arvoden. I varje fall om man tillhör skaran chefer…

Förbundschef Per Anderson, som nu har blivit avskedad, hade en månadslön på 70.750 kr och månatliga inbetalningar till en tjänstepension på 58.510 kr. Ekonomichef Alicja Zawadzka-Przychodzens månadslön är inte heller att leka med. Zawadzka-Przychodzen tjänar 52.000 kr i månaden. Och den nye ställföreträdande förbundschefen Patrick D’Imporzanos månadslön uppgår till 62.000 kr.

Och vill man vara fullständig, så kan man ju komplettera med politikernas arvoden. De har det dock inte lika bra förspänt som de höga tjänstemännen. Ordförande i NÄRF:s direktion Bo Carlsson (C) har ett arvode på 51.030 kr per år, medan vice ordförande Monica Hanssons arvode är mindre, ”bara” 29.160 kr.

Det finns mycket att ta tag i på NÄRF. Även när det gäller ekonomin. Jag tror dock att det krävs en ny politisk ledning för att något ska hända. Huruvida den gamla ledningen bör få ansvarsfrihet återstår väl att fundera på…

======================

narf_loggaJag har skrivit följande bloggar om NÄRF:

Kategorier:Centerpartiet, NÄRF
 1. Marie
  12 januari, 2016 kl. 22:47

  Håller med om att en ny politisk ledning är nog vad som krävs !

 2. Larsson
  12 januari, 2016 kl. 20:44

  Hur i H-vete kan inkompetenta människor tjäna dessa pengar? För att inte tala om en politiker, vars jobb är att vara informerad.

 3. Morgan Larsson
  11 januari, 2016 kl. 07:45

  Bo Carlsson (C) är en sorglig politisk följetong i vår politiska närhet, kommun, förbund och region. Mitt förtroende för honom är noll. Carlsson som är nära kompis med Dahlin (S) borde lämna alla politiska uppdrag efter många politiska ”turer”. Det är tyvärr bästa kompisen Dahlin som har ett avgörande ansvar för att Carlsson finns kvar i politiken. Så fort man hör Carlssons namn i något politiskt sammanhang ringer alarmklockorna, tanken kommer omedelbart ”vilket politiskt bedrägeri är det nu på gång”.
  Nej Carlsson, ditt politiska förtroende är borta för länge sedan. Det är Dahlin som i fortsättningen får bära ansvaret för att du har politiska uppdrag.
  Lämna politiken och AVGÅ!
  Morgan Larsson

 4. Kate Giaever
  10 januari, 2016 kl. 17:53

  Jag har svårt att tro att någon förutom möjligtvis direktionen tycker att den ställföreträdande förbundschefen är värd sin månadslön.
  Och angående dåliga ekonomiredovisningar så har ju Bo Carlsson suttit ordförande i ganska många år – även när ordförandeskapet egentligen legat på Trollhättans lott.
  Har man ändrat redovisningssystemet till det sämre? Bo Carlsson brukar ju inte vara buskablyg – då får han be om bättring.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: