Arkiv

Archive for 22 november, 2017

VA: Återremiss på tvångsanslutningen

22 november, 2017 Lämna en kommentar

avlopp6Ikväll hade kommunfullmäktige sammanträde. Och trots att kvällen har blivit sen så känner jag mig ändå förpliktigad, onekligen med en viss tillfredsställelse, att meddela att ärendet ”Utökat verksamhetsområde för VA, vatten och spillvatten, etapp 8 norra Timmervik” återremitterades.

Kommunfullmäktiges beslut om återremiss betyder att frågan inte avgjordes idag. Den ska tillbaka till tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningen för att utredas ytterligare.

Bakgrunden har jag skrivit om i två tidigare bloggar, så jag ska inte upprepa det. Det går att läsa om själva sakfrågan här: ”Tvångsanslutning till VA” och ”En återblick: VA och VM”. Det var väl också ungefär innehållet i dessa bloggar som jag återgav från talarstolen ikväll.

Mitt anförande innehöll även några kompletteringar, som jag fick av intresserade och engagerade bloggläsare. (Tack!) Bland annat fick jag ett tips om att regeringen har tillsatt en utredning i VA-frågan (11 maj 2017). Jag läste upp ett citat från beskrivningen av utredningens uppdrag:

utredning3”… ska se över hur lagen om allmänna vattentjänster kan ändras så att det inte alltid är kommunen som ska ansvara för vatten och avlopp i ett verksamhetsområde. Ibland blir det billigare både för kommunen och för fastighetsägarna att fastighetsägarna går samman och skapar en så kallad gemensamhetsanläggning. Som lagen ser ut idag saknas incitament för fastighetsägarna att ordna VA genom samverkan mellan fastighetsägarna. En mer flexibel lagstiftning kan ge mer optimala och kostnadseffektiva lösningar både för fastighetsägaren och för kommunen.”

Det är alltså även socialdemokrater och miljöpartister i regeringen som ser att allt inte är frid och fröjd i kommunernas hantering av VA-frågan – och tvångsanslutningen till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

domareOch jag använde också ett citat (från en annan källa) som jag tyckte var mycket träffande i sammanhanget:

”Det är faktiskt så att människor är helt rättslösa, trots att de egentligen har lagen på sin sida.”

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S) höll inte med om min beskrivning. Han menade att en fastighetsägare inte kan stå utanför ett verksamhetsområde om fastigheten ligger innanför en ”sammanhållen bebyggelse”. Jag tror mig veta att detta har varit ett argument från förvaltningen i samhällsbyggnads, men vad jag förstår så står det inte alls så i lagen. Fastigheter kan undantas enligt § 9 i ”Lag om allmänna vattentjänster”.

Augustsson menade också att det fanns domar som var tydliga på detta område. Jag har i varje fall inte kunnat hitta några sådana här domar, med det inte sagt att det inte finns några. Men det betydde väl egentligen bara att ytterligare utredning av ärendet var ännu nödvändigare.

kaffeDet blev en ajournering. Flera ledamöter från andra partier kom fram under pausen och menade att det jag hade sagt var riktigt, och att de höll med. Några ansåg dock att mitt yrkande om återremiss saknade en viktig aspekt. Och det var ett helt riktigt påpekande. Jag kompletterade därför mitt yrkande under pausen.

Återremissyrkandet kom att lyda på följande sätt:

”Innan kommunfullmäktige kan besluta om utökat verksamhetsområde och därmed bestämma att alla fastighetsägare ska hamna inom verksamhetsområdet och riskera att tvångsanslutas till kommunens vatten och avlopp till en kostnad av hundratusentals kronor per hushåll yrkar jag på återremiss. Fullmäktiges underlag behöver kompletteras och relevant lagstiftning presenteras i sin helhet. Fullmäktige måste, innan beslut kan fattas, veta vilka alternativ som står till buds. Det är också viktigt att belysa om regelverket skiljer sig när ett verksamhetsområde initieras av enskilda fastighetsägare.”

Den sista meningen utgjorde kompletteringen.

minialliansen_updateMorgan Larsson (VFP) hade yrkat bifall till yrkandet om återremiss redan tidigare i debatten. Nu gick Gunnar Lidell (M) upp i talarstolen och gjorde likadant för den borgerliga oppositionens räkning (M+L+KD). Och då var återremissen redan ett faktum. Det krävs nämligen bara 1/3 av ledamöterna för att det ska bli återremiss. (Det är ett så kallat minoritetsskydd.)

Men än var inte överraskningarnas tid förbi. Kenneth Borgmalm (S) yrkade också bifall för de styrande partiernas räkning (S+C+MP) till mitt förslag om återremiss.

votering3Det betydde att ett enhälligt fullmäktige stödde förslaget. Vad de styrande partiernas kovändning berodde på, det vet jag inte. Kanske ville de inte bli nedröstade…

Vad sverigedemokraterna ansåg i frågan vet ingen, de yttrade sig inte.

Det är inte ofta som en enskild ledamot, särskilt inte en från Vänsterpartiet, kan få ett helt fullmäktige att ändra uppfattning. Men nu hände det.

När ärendet kommer upp igen, efter ytterligare utredning, det vet jag inte. Men jag hoppas att det går fort. De som vill ansluta sig till det kommunala VA-nätet ska förhoppningsvis inte behöva vänta alltför länge tills utbyggnaden kommer igång.

%d bloggare gillar detta: