Arkiv

Archive for 23 november, 2017

Kommunfullmäktige 22/11

23 november, 2017 Lämna en kommentar

Gårdagens sammanträde började med en tyst minut för de två avlidna politikerna Lars G Blomgren och Peter Trollgärde.

hangmattaSammanträdet fortlöpte lugnt och stilla. Ärendena klubbades igenom tämligen snabbt. Det var väl bara på tre punkter där fullmäktige ”stannade upp” och tog sig lite mer tid. Det ena ärendet redogjorde jag för igår. (Se ”VA: Återremiss på tvångsanslutningen”.) Det andra ärendet var också mitt fel, eller förtjänst, hur man nu ser på det. Jag hade ett längre anförande om fastighetsinvesteringarna.

Det ärendet har jag redogjort för i en tidigare blogg. (Se ”Det närmar sig ett viktigt avgörande”.) Det blev ingen diskussion att tala på. En stor del av investeringarna, de som inte tillhörde kategorin fastighetsinvesteringar, hade ju beslutats redan i juni i samband med budgetbeslutet. Nu var det inte så mycket pengar kvar att fördela, och prioritera. Jag ville emellertid markera att de nödvändiga investeringarna i förskolor och skolor inte på något sätt tillgodosågs i förslaget och att detta skulle innebära stora problem förinvest_BUN verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden.

Vill man tolka kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) på ett positivt sätt, så skulle man kunna tyda vissa uttalanden som att hon öppnade för förändringar i investeringsplanerna till år 2019. Men då får man, som sagt, vara positiv… Men igår blev det inte så, trots att Marie Dahlin sa till ”Vänersborgaren” att en viktig utmaning för kommunen var:

”att barnen har någonstans att ta vägen.”

glad5Igår var dock Marie Dahlin nöjd med förslaget till fördelning av fastighetsinvesteringar. Ett förslag där det kan sättas ett frågetecken om alla barn verkligen har ”nånstans att ta vägen” de närmaste åren…

Lutz Rininsland och jag lämnade in en reservation för Vänsterpartiets räkning. I den påtalade vi behoven i barn- och utbildningsnämnden och vi hade också synpunkter på själva budget- och investeringsprocessen. (Reservationen publicerar jag som ett PS i slutet av bloggen.)

För övrigt får Hallevi sin konstgräsplan nästa år…

pekfingerI ärendet om försäljning av mark i kvarteret Haren (Haren 2 och del av Haren 5) hade Morgan Larsson i välfärdspartiet synpunkter. De handlade dock mer om själva bostadsbyggandet än om försäljningen – något som ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) påpekade för Larsson. Morgan Larsson tyckte helt enkelt att man inte skulle bygga där.

Kurt Karlsson (SD) var för övrigt uppe i talarstolen och frågade retoriskt vilka som egentligen skulle bo här. Karlsson menade att lägenheterna med all sannolikhet skulle stå tomma. Vi får väl se…

Larsson begärde votering. Han fick dock inte ens stöd av sin partikamrat, som avstod från att rösta. Samtliga andra fullmäktigeledamöter röstade för en försäljning.

minkKurt Karlsson (SD) lämnade också in en motion, som han presenterade. Karlsson ville att kommunen skulle:

”begränsa eller helst stoppa Neovision Visions (minkens) härjningar.”

Minken (som Karlsson påpekar i motionen, inte ursprungligen tillhör den svenska faunan) äter nämligen upp fågelägg i naturreservatet Nygårdsängen (vid Vassbotten mittemot Quality). Vill man göra sig lustig över motionen skulle man kunna säga att Kurt Karlsson är emot all invandring. Både av människor och djur…

Kl 20.40 var sammanträdet slut – ett sammanträde där Vänsterpartiet återigen stod ofta och länge i talarstolen och ställde de kritiska frågorna. Debattlusten tycks vara ojämnt fördelad mellan fullmäktiges nio partier. Men om inte debatten förs i fullmäktige, var är den då tänkt att äga rum?

ps======

PS. Vänsterpartiets reservation i ärendet om fastighetsinvesteringar.

”Kommunen är i ett läge där investeringsbehoven är stora och det är nödvändigt att kommunens investeringar prioriteras.

Kommunfullmäktiges beslut innebär att nödvändiga investeringar i barn- och utbildningsnämnden får stå tillbaka. Redan nu sjunker kunskapsresultaten i grundskolan dramatiskt, det brister i likvärdighet både mellan skolor och inom skolor, personalomsättningen ökar liksom sjukfrånvaron (både bland pedagoger och elever). Barn- och utbildningsnämnden går en osäker framtid till mötes.

En enig barn- och utbildningsnämnd beslutade den 26 september:

”Barn- och utbildningsnämnden vill till Kommunfullmäktige understryka att nämndens behov är 1.013 Mkr, vilket tydligt framgår enligt bilaga 4, varpå nämnden ser allvarligt på situationen med att uppfylla skollagen, nationella styrdokumenten och arbetsmiljölagen.”

Budgetberedningen observerade i slutskedet av sitt arbete våren 2017 att kommunledningens ansvar för samordning mellan nämnderna hade brustit. En lösning söktes för att inte hela beslutet MRP 2018 skulle fallera.

Med facit i handen vet vi att uppdelningen inte av någon anses vara en godtagbar hantering i fortsättningen, det får stanna som en engångshändelse.

Vår partigrupp vill vara tydligt med en uppmaning att återgå till en prövning av samtliga investeringar över hela fältet vid ett och samma tillfälle.

Dit bör vi komma igen men det kan behövas ansträngningar. Vi ser ju redan att barn- och utbildningsnämndens reviderade förskole- och skolutredning 2017 behandlas tidigast vid fullmäktiges sammanträde i december, när den rimligen borde ha diskuterats här innan dagens beslut.”

%d bloggare gillar detta: