Arkiv

Archive for 18 januari, 2018

BUN 22 jan (2/2)

18 januari, 2018 Lämna en kommentar

Igår skrev jag om några ärenden som ska behandlas på måndagens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (se ”BUN 22 jan (1/2)”). Idag skriver jag om andra ärenden som också ska upp till behandling på samma sammanträde.

skollokal2BUN har behov av fler lokaler i centrala Vänersborg. Det är ingen överraskning för läsare till denna blogg. Alla skolor är fullbelagda.

Förvaltningen skriver:

”För åk F-6 behövs ytterligare lokaler för minst 2 klasser till höstterminens start 2018, detsamma gäller 2019 och 2020 till följd av den prognostiserade befolkningsökningen i centrum. Rektorerna vid Norra skolan och Tärnan F-6 har själva anmält behov av ytterligare 3 klassrum inför höstterminen. Därutöver har Norra skolan anmält behov av utrymme för fritids.
För åk 7-9 behövs ytterligare lokaler för 3 klasser höstterminen 2018, 2019 behövs lokaler för ytterligare 1 klass. Därefter beräknas ombyggnationen av Idrottsgatan 7 vara klar.”

paviljongDet finns bara ett sätt att lösa de akuta lokalproblemen… BUN måste införskaffa fler moduler.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag för att lösa den akuta lokalbristen är att moduler placeras vid Tärnan F-6. Förvaltningen menar att placeringen av modulerna är fördelaktig eftersom de då placeras i anslutning till en befintlig skola och också att fler moduler kan placeras i närheten om det uppstår ytterligare behov.

Moduler kostar. Därför föreslås BUN besluta att av kommunfullmäktige begära:

”tilläggsanslag i budget 2018 och ramökning framledes motsvarande den av Fastighetsenheten uppskattade kostnaden för moduler motsvarande fyra klassrum.”

Dessutom ska nämnden hyra lokaler på Belfragegatan 2 för årskurs 7-9.

Bygget av nya skolor måste komma igång snarast…

dalslandstjurenMen det är inte bara i centrala Vänersborg som det finns lokalbehov. Så är fallet också i Dalslandsdelen av kommunen… (TTELA hade en artikel om detta idag – se ”Stort behov av skollokaler i Dalsland”.)

Befolkningsprognoserna visar att antalet barn i åldern 1-5 år kommer att öka i alla delar av Dalsland fram till 2020. Även antalet barn i ålder 6-12 år förväntas öka i Brålanda, Skerrud och Frändefors. Och redan nu är det brist på lokaler… Brålanda skola är t ex mycket trångbodd och antalet elever överskrider det som skolan är anpassad för. Under hösten förra året (2017) hyrdes en modul in med 2 klassrum.

På skolan i Skerrud skola finns det i och för sig tillräckligt med lokaler, men på grund av att delar av skolan används till förskola så kan inte skolan ta emot fler elever.

dalboskolanDet finns emellertid några lokaler i Dalslandsdelen som kan utnyttjas, nämligen på Dalboskolan.

På Dalboskolan går det bara 160 elever, fast skolan skulle kunna ta emot 340. (En gång i tiden gick det faktiskt nästan 370 elever på skolan, men då var det trångt…) Det beror bland annat på det fria skolvalet – många dalslandselever väljer en annan skola än Dalboskolan.

Förvaltningen för ett resonemang på möjliga lösningar av lokalproblemen. Den diskuterar t ex om alla elever i åk 6 ska flyttas till Dalboskolan. Förvaltningen kommer dock fram till att det av olika orsaker inte är någon bra idé. Och det håller jag med om. En av orsakerna är att stadieindelningen (låg, mellan och hög) är en utgångspunkt för läroplanen och t ex betyg och nationella prov förutsätter en tydlig gräns mellan stadierna.

forslag4Förvaltningen kommer fram till följande förslag, som också är det förslag som nämnden förväntas besluta:

1. ”Vidare utreda lämplig dimensionering av Brålanda skola samt begära investeringsmedel för utbyggnad av Brålanda skola i Investerings- och exploateringsplan för 2019-2023.”
2. ”Vidare utreda lämplig dimensionering av förskola i delar av Dalboskolans lokaler samt begära investeringsmedel för att anpassa Dalboskolan för förskola i Investerings- och exploateringsplan för 2019-2023.”
3. ”Utreda vart en ny förskola för barn boende i Dalslandsområdet kan placeras samt begära investeringsmedel för att bygga en ny förskola i Investerings- och exploateringsplan för 2019-2023.”

Det måste med andra ord investeras i nya lokaler även i Dalslandsdelen av kommunen…

sverigedemokraternaSverigedemokraterna har lämnat in en motion om ”Högre kvalitet på skolmaten”.

Motionen är ganska rörig och tar upp både självklarheter, som att mat är viktigt och att det är hälsosamt med grönsaker, och omöjliga förändringar, som att varje skola ska ha sina egna kockar. (Det skulle se ut om två kockar anställdes till skolan i Väne Ryr med 11-12 elever…) I motionen vädras också en del av den svenskhet som SD är (ö)känt för…

SD skriver:spaghetti

”Svensk traditionell mat skall serveras våra skolbarn.”

Om SD får bestämma så blir den ingen pizza, hamburgare eller spaghetti  i skolmatsalarna i fortsättningen… Det blir istället surströmming, kålsoppa med frikadeller och leverstuvning…

SD motsäger sig också halalslaktat kött. Fast här slår SD in öppna dörrar. Köttet som serveras i Vänersborgs skolor är inte halalslaktat.

SD yrkar dock bara på två saker i motionen:

  • ”Vänersborgs kommun skall se över möjligheterna att servera svensk husmanskost i kommunens skolor”
  • ”Att skolorna i Vänersborgs kommun ska servera en soppa som alternativ till dagens lunch varje dag”

De två yrkandena har väl egentligen inget med ”högre kvalitet på skolmaten” (som var rubriken på motionen) att göra…

avslag3Förvaltningen föreslår att BUN ska avslå motionen. Den menar att ansvaret för skolmåltiderna ligger hos samhällsbyggnadsnämnden, vilket det också gör. Förvaltningen anser vidare att:

”eleverna bereds möjlighet att utöva inflytande över den mat som serveras och att utbudet på skolmaten ligger i linje med vad som efterfrågas.”

Det betyder att förvaltningen vill att pizza, hamburgare och spaghetti ska kunna serveras i fortsättningen också…

För övrigt serveras alltid ett vegetariskt alternativ i skolmatsalarna.

ksauDen 1 februari ska BUN:s presidium och förvaltningsledning träffa budgetberedningen. Budgeten för år 2019 är nämligen på gång. Dock finns det inget ärende där nämnden ska diskutera vilket budskap som borde framföras i dessa överläggningar… Istället ska nämnden, efter avslutat sammanträde, följa upp med en så kallad dialogdag. Då ska de förväntade resultaten för år 2019 diskuteras.

Det kommer att bli en lång dag med barn- och utbildningsnämnden.

Kategorier:BUN 2018
%d bloggare gillar detta: