Arkiv

Archive for 17 januari, 2018

BUN 22 jan (1/2)

17 januari, 2018 Lämna en kommentar

anslagstavla_VbgNu finns barn- och utbildningsnämndens (BUN) kallelse utlagd på anslagstavlan på kommunens hemsida (se här). BUN har nämligen sammanträde den 22 januari.

Det är som vanligt en ganska diger dagordning. Det ser dock inte ut som om det är särskilt många kontroversiella ärenden.

Sammanträdet börjar med en verksamhetsuppföljning. Det betyder att nämnden får information om något som händer ute i verksamheterna. Rubriken denna gång är ”Nuläge, behov, långsiktig organisation”. Vad som kommer att avhandlas får vi se på mötet, det skickas inte ut något underlag innan.

nyckeltalNågra nyckeltal i verksamheten ska presenteras.

Det ser ut som om elevökningen på grundskolan har stannat av. Det var fler elever i december 2017 än motsvarande tid 2016, men det har inte ökat under hösten. Men eftersom elevtillströmningen var ganska hög under vårterminen ökade antalet elever under hela förra året med 108 elever. Det finns många andra nyckeltal, jag stannar vid att konstatera att personalens sjukfrånvaro är fortsatt hög, 10,5% på förskolan och 9,4% på fritidshemmen (november 2017). Sjukfrånvaron för grundskolan har däremot sjunkit (4,4%).

Det blir också en information om digitalisering. Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en lokal IT-strategi för att digitalisera verksamheterna inom förskola och grundskola fram till år 2022. Nämnden ska få en nulägesbild av hur långt arbetet har kommit.verkber

Och så ska nämnden godkänna den korta verksamhetsberättelsen för år 2017. Det är som vanligt i januari… Och också som vanligt innehåller verksamhetsberättelsen en resultatavstämning med olikfärgade ”ploppar”.

Det kan väl vara läge att dela lite av den information som verksamhetsberättelsen innehåller.

arbetsroNär det gäller arbetsron och motivationen visar resultaten av en genomförd elevenkät relativt bra siffror. I grundskolan F-6 uppger 90% av eleverna att de upplever trygghet och 82% att de är motiverade. Däremot är resultatet lägre för studiero (69%). Resultatet för 7-9-skolorna är: trygghet 91 %, motivation 76% och studiero 71%. Dessa resultat är bättre än 2015. Men fler elever behöver uppleva arbetsro. Helt klart.

Anmälningar om kränkningar har ökat i F-6. Förvaltningen skriver:

”Ökningen beror delvis på ökad rutinföljsamhet, den elevförtätning som skett, lokalbrist och till det en ökad personal- och rektorsomsättning.”

soverAndelen elever med hög frånvaro i åk 7-9 har ökat. I dagsläget är drygt 100 elever på 7-9-skolorna frånvarande mer än i genomsnitt en dag i veckan. Förvaltningen tror att anledningen till frånvaron är:

”psykisk ohälsa och bristande motivation hos eleverna. Skolorna har inte hittat anpassningar för varje elev för att öka motivationen att delta i undervisningen. Särskilt svårt har det varit med de elever som under läsåret fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.”

Det finns en del att göra med frånvaron, men det finns också en del som är svårt för skolan att göra något åt.

Det är glädjande att de flesta elever upplever att de får det stöd de behöver för att nå kunskapskraven. I åk 7-9 är det ungefär 90% som anser det och i åk F-6 ca 95%.

parents2Det har även gjorts en enkät bland vårdnadshavarna. Den visar också bra resultat. Svaren visar att 90% av vårdnadshavarna i åk F-6 och 84% i åk 7-9 anser att de får tydlig information om elevernas kunskapsutveckling. Dessutom tycker 85% av vårdnadshavarna i åk F-6 och 76% i åk 7-9 att de får tydlig information om barnets utveckling i förhållande till kunskapskrav och måluppfyllelse. I förskolan anser 95% av vårdnadshavarna att dialogen med pedagogerna fungerar bra.

Och så var det detta med betygen…

betyg3Det finns väl ingen anledning att redovisa resultaten för de 9:or som gick ur i våras. Jag hänvisar till tidigare bloggar. (Se t ex ”Total kris i Vänersborgs skolor!”.) Resultaten var katastrofala, men de var också väldigt ”varierande” mellan skolor.

Förvaltningen skriver:

”Urvalsprocessen inför skolval åk. 7 har resulterat i klasser med 100 betygspoängs skillnad i medelmeritvärde.”

Däremot var betygen i åk 6, glädjande nog, i stort sett oförändrade mellan 2016 och 2017, trots att verksamheten har dels lokalproblem och dels fler elever med liten eller ingen skolbakgrund.

Och till sist när det gäller resultatavstämningen. Andelen behörig personal inom förskoleklass, skola och fritidshem har ökat från 81% 2016 till 86% 2017. Inom förskolan har däremot behörigheten minskat från 90% till 89%.

pengar7Den korta verksamhetsberättelsen innehåller också ekonomi.

Barn- och utbildningsnämnden gjorde förra året ett underskott på 2,1 milj kr. Det är i dessa sammanhang inget att tala om. Vissa verksamheter gjorde ett litet överskott medan grundskola, fritidshem, pedagogisk omsorg 6-13 år och grundsärskola gjorde ett underskott på 7 milj kr. Detta kan förklaras av elevökningarna. Det kan också tilläggas att mycket tid och kraft under förra året gick åt till att organisera verksamheten utifrån lokaltillgång, större klasser och elever med särskilda behov.

Efter verksamhetsberättelsen kommer två ärenden om lokaler. Men om dessa ärenden liksom en motion från sverigedemokraterna skriver jag imorgon.

Kategorier:BUN 2018
%d bloggare gillar detta: