Arkiv

Archive for 18 november, 2018

BUN imorgon

18 november, 2018 1 kommentar

Inte nog med att det är sammanträde med kommunfullmäktige på onsdag, redan imorgon måndag är det möte med barn- och utbildningsnämnden (BUN).

Det var ett tag sedan BUN hade sammanträde, förra månaden var det ju inställt. Det fanns inte tillräckligt med beslutsärenden. Det är väl nästan så att det inte finns det imorgon heller.

Sammanträdet börjar med ärendet ”Verksamhetsuppföljning och systematiskt kvalitetsarbete”. Denna novemberförmiddag presenteras området ”kunskapsresultat i grundskolan och grundsärskolan” samt ”Främjande miljöer för lärande, utveckling och hälsa”. Ärendet är en information till ledamöterna, inga beslut alltså.

Kunskapsresultaten, i form av betygsresultaten från avgångsklasserna i våras, har ju varit kända ett tag. Resultatet var bättre än förra året, men fortfarande väldigt mediokert. (Se ”Skolverkets betygsstatistik: Fortfarande kris i Vänersborg!”.) Och sen kom Lärarförbundets skolranking häromveckan och slog undan det mesta av det hopp som ändå hade skapats av de något bättre betygsresultaten. (Se ”Vänersborg tappar återigen i skolranking!”.)

Och sedan kom knockoutslaget… Jag tänker naturligtvis på det budgetförslag som betongpartierna (S+C+MP+M+L+KD) har kommit överens om att lägga på onsdagens kommunfullmäktige. Neddragningar och åter neddragningar… (Se ”Budget: Valfläsket brinner”.)

Jag vet ärligt talat inte hur stor idé det är att sitta och vara i opposition i barn- och utbildningsnämnden längre. Eller fullmäktige. Det känns tämligen meningslöst. (Jag undrar förresten hur tjänstemännen känner det? För att inte tala om alla pedagoger och övrig personal…)

Som bekant yrkade en enig(!) barn- och utbildningsnämnd på 29,435 milj kr i utökad budgetram för 2019 jämfört med i år. Nu ska majoriteten i fullmäktige, innehållande bland annat flera politiker i BUN, i stället minska tilldelningen med 2,697 milj. Det ska bli intressant att höra deras förklaring till denna 180-graderssväng. Kan det vara så enkelt att valet nu har varit…?

Dock hör jag rykten om att BU-förvaltningen på något sätt har lyckats behålla statsbidraget för likvärdighet på 17 milj kr. Det skulle i så fall betyda att nämnden bara måste spara 15 miljoner på barnen och eleverna nästa år. Vi får säkert höra mer om detta imorgon.

Sedan följer ytterligare en information – om lokaler. Det blir en synnerligen intressant information. Får eleverna plats i Vänersborgs skolor? Det finns inget underlag utskickat, utan all information kommer på sammanträdet.

Nästa ärende är också ett informationsärende, den traditionella budgetuppföljningen.

Prognosen för året har justerats, till det positivare. Det beräknas att nämnden gör ett överskott på 4 milj kr. Det är bland annat ”ej förbrukad del av semesterlöneskulden” och ”poster som bokförts på fel månad” som förbättrar resultatet. (Och något till som jag inte riktigt förstår, får fråga om det imorgon.)

I underlaget kan vi också läsa att elevantalet i grundskolan har ökat med 55 elever jämfört med för ett år sedan. (21 nya elever den senaste månaden.) Fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen (6-13 år) har minskat med 96 elever under samma period. (Dock en ökning den senaste månaden med 14 elever.) I barnomsorgen stod, i september, 80 barn i kö.

Nämnden ska godkänna en upprättad rapport av utförd internkontroll.

När man läser rapporten så ser man att det finns förbättringspotential på olika håll, t ex när det gäller inventarieförteckningar. Med säg den rektor som har möjlighet att prioritera läsning av nya rutiner för inventarieförteckningar… Kunskapen hos de som har beställar-ID gällande inköpsrutiner, ramavtal och innebörd av mottagnings- och beslutsattest kan också bli bättre. Det gäller också till vissa delar ärendehantering, hemsida och sociala medier samt IT-kostnader, leasing- och användarkostnader. Plus en hel del annat. Naturligtvis ska allt fungera och det är viktigt att det gör det, men det är tämligen omöjligt att som enskild fritidspolitiker hålla koll på sådant här. I och för sig kanske det är just därför som internkontroller är desto nödvändigare. Men jag som politiker – jag har ju egentligen inte den ringaste aning om något av det som står i underlagen. Och ändå ska jag godkänna rapporten… Jaha, då får jag väl göra det… Typ… Det ser ju trots allt ut som om allt har skötts och bristerna ska åtgärdas…

Sedan kan jag inte hjälpa att jag slås av den hädiska tanken att det tycks läggas ner alltmer tid och resurser för kontroller istället för att utföra de verkliga jobben…

Legolas handelsbolag har inkommit med en ansökan om att få bedriva pedagogisk omsorg som huvudman. Det är lite tröttsamt med alla dessa privata bolag som vill göra vinster i välfärden. (En typisk vänsterpartikommentar…) Men nu är lagen som den är. Och Legolas bedöms av BU-förvaltningen ha de förutsättningar som krävs för att bedriva pedagogisk omsorg utifrån lagar och riktlinjer. Dessutom finns det köer i barnomsorgen. Dock inte i Vargön, där finns det inget behov av barnomsorgsplatser. Nämnden föreslås därför att avslå ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg i området Vargön, med motiveringen att:

”det kan innebära påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet.”

Det blir däremot ok för Legolas att bedriva enskild pedagogisk omsorg i områdena Vänersborg (”stan”) och Brålanda.

Sedan ska nämnden yttra sig över en:

”remiss från Utbildningsdepartementet gällande statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m. ”….

I sitt yttrande över remissen så menar ordförande Mats Andersson (C), ja det är Andersson som har skrivit under yttrandet, att det är viktigt att:

”information angående grundsärskoleelever i mindre kommuner hanteras extra känsligt för att säkerställa att dessa personers integritet inte kränks.”

BUN ska besluta om ett samverkansavtal med ungdomsmottagningen. Kommunen har haft avtal med regionen i många år och nu, vid årsskiftet, upphör avtalet. Regionen vill förlänga avtalet men få en större ersättning av kommunen. Kommunen vill också fortsätta med samverkan och tycker att det är rimligt att kommunen betalar en större del av kostnaderna. Kommunen vill dock att det ska ske en successiv upptrappning av kostnaderna, och det tycker regionen är ok.

BUN ska föreslå kommunstyrelsen att

”ställa sig bakom förslag till samverkansavtal för ungdomsmottagning … [och] ta ställning till finansieringsmodell samt att kostnaden ska delas mellan fler parter förutom Barn- och utbildningsnämnden”.

Sedan återstår det ett beslut, nämnden ska behandla min motion från juni 2017 om ”Skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö”. (Du kan läsa motionen i sin helhet här.)

Förvaltningen skriver:

”Kommunstyrelsen har upprättat utredning, i vilken Barn- och utbildningsförvaltningen varit behjälplig i form av överlämning av faktauppgifter. Barn- och utbildningsförvaltningen har intentionen att lyfta fram utredningen och dess resultat i kommande budgetöverläggningar.”

Jag undrar varför inte denna utredning har skickats med i handlingarna. Nu vet nämndens ledamöter, och jag, inte vad utredningen har kommit fram till eller vad som ska lyftas fram ”i kommande budgetöverläggningar”. Motionen är en politisk viljeyttring, därför borde också utredningens resultat diskuteras politiskt. Kan jag tycka.

Efter själva sammanträdet fortsätter BUN med en ”dialogdag”. Nämnden ska diskutera – ”Detaljbudget 2019”.

Ja, herregud…

Kategorier:BUN 2018
%d bloggare gillar detta: