Arkiv

Archive for 1 november, 2018

Budgetförslaget från M+L+KD. Och varför det blir nedskärningar.

1 november, 2018 2 kommentarer

Trots att moderaterna gick bakåt ett mandat i höstens val så är det ändå M som är det dominerande borgerliga oppositionspartiet. Tillsammans med liberalerna och kristdemokraterna utgör de tre partierna med sina 15 mandat kommunens största ”oppositionsblock”. (M 9, L 3 och KD 3.)

Partierna, populärt kallade minialliansen, har naturligtvis lagt ett eget budgetförslag. Det blev emellertid nedröstat av de styrande partierna i kommunstyrelsen igår. (Sverigedemokraterna respektive Vänsterpartiet röstade på sina egna förslag.) Det kan därför tyckas som om samtliga oppositionspartier egentligen är mot de styrande partiernas budgetförslag. Och i kommunfullmäktige har S+C+MP bara 20 av 51 mandat…

Fast skenet bedrar. Förslagen från de två stora politiska blocken är mycket lika…

Förslaget från M+L+KD är inte riktigt som ett vanligt budgetförslag. Det innehåller egentligen inga bestämda summor pengar till nämnderna. Och därmed knappast, i sammanhanget, några pengar överhuvudtaget… Däremot har minialliansen ett antal åsikter, eller principer som man flaggar för. Några av dem verkar partierna vara mycket bestämda med, om andra principer kan det nog tänka sig att M+L+KD är villiga att kompromissa om. Som helhet får jag känslan av att M+L+KD har lagt ett förslag som de redan från början var beredda att samtala med de styrande i S+C+MP om.

En inte alltför oväntad princip inleder budgetförslaget:

”Skattesatsen ska vara oförändrad 22:21.”

Jag kan tänka mig att detta är en av de principer som minialliansen inte vill kompromissa om. Och det kan i så fall bli ”tufft”. Vänersborgs ekonomi kräver som jag ser det avsevärda inkomstförstärkningar. I synnerhet i detta läge när det inte händer något med regeringsbildningen uppe i Stockholm. Ingen ny regering, inga nya statsbidrag till kommunerna. (Vänersborg skulle behöva större statsbidrag.) Fast minialliansen behöver inte riskera någon kompromiss om skatten, S+C+MP vill inte heller höja den…

Minialliansen ”garderar” sig däremot mot nämndernas ökade kostnader och skriver:

”Som en konsekvens av budgetramen för 2019, den sena budgetprocessen och i väntan på effekter av genomlysningar, översyner och förslag inser vi att det kan bli svårt att uppnå en budget i balans -19, men överlåter ev. behov av att utnyttja RUR-medel till bokslutsarbetet.”

RUR betyder resultatutjämningsreserv och på regeringens hemsida (se här) så definieras den så här, inför beslutet i riksdagen:

”…möjligheten för kommuner och landsting att själva kunna utjämna intäkter över tid, och därigenom möta konjunkturvariationer, förstärks. Detta ska ske genom tillskapandet av en möjlighet för kommuner och landsting att bygga upp resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna kapitalet. Resultatutjämningsreserverna gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur.”

Vänersborg har reserverat 50 milj kr i RUR. De här pengarna kan användas på det sätt som M+L+KD vill, men då ska man komma ihåg att används de nästa år så finns de inte kvar 2020. Och om t ex socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden behöver mer pengar också då är RUR-pengarna borta.

En annan sak, som jag ser det, är att det är en väsentlig skillnad mellan att tilldela verksamheterna pengar i budgeten, från början, och att reglera underskotten i bokslutet. Det är att om inte pengarna finns från början kommer hela kommunens verksamhet att inriktas på besparingar och nedskärningar. Det är inte bara förödande för tjänstemännen i de olika förvaltningarna och personalen ”på golvet”, utan också för de som omfattas av verksamheten, t ex barn och elever, gamla och sjuka.

Det här är också ett sätt att sköta en kommuns ekonomi som revisorerna har reagerat starkt mot. De pengar som tilldelas nämnderna ska räcka, inga underskott ska accepteras. Behöver nämnderna mer pengar ska de finnas med i budgeten från början.

För övrigt är förslaget tämligen meningslöst. Är det så att nämnderna går med underskott så måste kommunen på ett eller annat sätt betala för det ändå – RUR-pengar eller ej…

Minialliansen vill avskaffa den förslagna sociala inkluderingspotten. Det har emellertid redan de styrande partierna gjort i beslutet i kommunstyrelsen igår. (Se ”Dagens beslut i KS: Skär ner!”.) En skillnad är däremot att S+C+MP bara vill ta bort den generella besparingen på 0,5 %, medan M+L+KD också vill återföra neddragningen på grund av lägre statsbidrag. Och det är ju bra. Det innebär i varje fall att minskningarna av socialnämndens budget med 5 milj kr jämfört med i år respektive för barn- och utbildningsnämnden med 2 milj tas bort. Som S+C+MP vill. (Notera dock att eftersom de här pengarna inte längre kommer från staten i form av bidrag, så får kommunen stå för dem ur egen ficka.)

De här pengarna är i stort sett de enda pengarna som de båda blocken är oeniga om… 7 miljoner av över 2 miljarder…

Som sagt, det nämns inte mycket om pengar i det borgerliga budgetförslaget. M+L+KD skriver emellertid:

”Kommunstyrelsen tar även 2019 den finansiella risken för elevökning jämfört med i MRP prognosticerat elevunderlag. BUN har att hos Kommunstyrelsen avropa medel motsvarande genomsnittlig elevpeng för elevökning utöver 10 elever.”

Det betyder att barn- och utbildningsnämnden ska få mer pengar om elevökningen fortsätter och blir större än den prognostiserade elevökningen. Och det är ju också bra. Även om kravet är oklart. Det prognostiseras ju en elevökning, betyder då förslaget att BUN får mer pengar bara om ökningen blir större än prognosen? Jag tror att det är så de borgerliga partierna menar. Och då är det ganska tveksamt om det blir några pengar för BUN. Dessutom lämnar inte M+L+KD något besked om hur BUN ska handskas med den elevökning som har varit. De eleverna finns ju i skolan här och nu och ett antal år framåt… (Eller ska ev underskott i framtiden alltid regleras i bokslutet?)

M+L+KD betonar skolans betydelse på ytterligare några ställen i förslaget:

”Genomsnittlig vinst på kommunens finansverksamhet de senaste 10 åren anses utgöra grund för prognos och tillförs BUN för att delvis täcka kostnader för att möjliggöra förbättrade skolresultat.”

Jag förstår nog inte riktigt vad de borgerliga partierna menar med detta förslag. På mig låter det som om de försöker ”skapa” pengar som inte finns. Visst har kommunen gjort stora överskott de senaste åren, därav 50 milj kr i RUR, men vad säger att kommunen ska fortsätta göra överskott? Det verkar som om det här är låtsaspengar, och då spelar det ju inte heller någon roll att säga att de ska gå till skolan.

M+L+KD skriver också:

”Beslut i samtliga nämnder och styrelser ska ha fokus på att prioritera kommunens kärnverksamheter, med särskild vikt fäst vid förbättrade skolresultat.”

Även här är det lite svårt att förstå. Jag anser också att kommunens kärnverksamheter ska prioriteras, men hur ska andra nämnder kunna bidra till att förbättra skolresultaten?

Och:

”Fortbildning för personal och förtroendevalda som inte syftar till bättre skolresultat för kommunens elever påbörjas inte under 2019.”

Det är onekligen ett nytt och udda krav. Det känns dock mer provocerande än realistiskt… Fast visst anser jag att pedagoger ska få mer, och bättre, kompetensutveckling.

Minialliansen har också förslag till några omfördelningar av kostnaderna. Jag vet inte riktigt hur förslagen ska tolkas, kostnaderna är ju ändå kvar inom kommunen. Men visst, t ex barn- och utbildningsnämnden får betala lite mindre till samhällsbyggnadsnämnden.

  • ”De eventuella fördyringar som ”Framtidens kök” medför ska Samhällsbyggnadsnämnden finansiera inom oförändrad prisnivå.”
  • ”Kostnader för ökad mängd ekologisk mat utöver KF-beslut finansieras av SBN inom befintlig prisnivå.”

Vad samhällsbyggnadsnämnden ska spara på för att finansiera de här ökade kostnaderna svarar inte minialliansen på.

M+L+KD har även del andra krav. De handlar inte om pengar, men partierna hoppas väl att förslagen ska spara pengar inom en framtid. Förslagen är inte på något sätt konkreta eller till något förpliktigande. Kanske därför som de flesta också skulle kunna ställa upp på dem.

  • ”…nämnderna och i synnerhet KS ges i uppdrag att tänka nytt och kreativt för att använda tilldelade budgetmedel mer effektivt.”
  • ”Kommunstyrelsen ges i uppdrag att snarast återkomma med en prioritering av de strategiskt viktigaste fastighetsinvesteringarna.”
  • ”Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se över upphandlingsprocessen för byggentreprenader”
  • ”Kommundirektören ges i uppdrag att snarast göra en total genomlysning av kommunens verksamhet och ekonomi”
  • ”Den politiska organisationen ska också genomlysas”

Som sagt, de flesta partierna kan nog ställa upp på det mesta i dessa förslag.

M+L+KD har till sist två förslag som säkerligen intresserar många:

  • ”’Tågstopp Brålanda’ ska säkras i form av uppdatering av detaljplaner och genom god dialog med övriga externa parter. Finns det behov av extramedel under 2019, så ska dessa säkras genom omprioriteringar i aktuell nämnd.”
  • ”M-L-KD säger ja till exploatering av Mariedal Östra för framtida bostadbyggande, gärna med försäljning till en extern projektör.”

Det här för övrigt också socialdemokraternas uppfattning.

Det var budgetförslaget från M+L+KD. Det kommer att läggas fram i kommunfullmäktige så småningom, kanske redan på fullmäktigesammanträdet i november. Förslaget ligger långt från Vänsterpartiets idéer och tankar. Däremot står det som synes mycket nära förslaget från S+C+MP. Det är bara några ”ynka” miljoner som skiljer de båda förslagen åt. Och det där med minialliansens principer och förslag om utredningar osv bjuder säkert S+C+MP på. Eller också stryker minialliansen dem, eller i varje fall några. Hur som helst, hittar ”betongpartierna” (S+C+MP+M+L+KD) med hjälp av genomlysningar några ytterligare nedskärningar och besparingar så blir de väl alla glada…

Så ett ganska säkert tips är att budgeten kommer att klubbas med stor majoritet. Såvida inte de båda blocken bestämmer sig för att ”skuggboxas” lite – för syns skull… Som i gamla tider. De vet ju att deras budgetförslag är till förvillelse lika.

Och för vänersborgarna kan resultatet bli en nedskärningsbudget som denna kommun inte har sett maken till.

Så här några månader efter valet och alla vallöften…

Kategorier:Budget 2019, M, Minialliansen
%d bloggare gillar detta: