Arkiv

Archive for 28 maj, 2019

Budget 2020: Stora neddragningar!

28 maj, 2019 2 kommentarer

Det närmar sig årets viktigaste sammanträde.

Onsdagen den 19 juni ska kommunfullmäktige anta budgeten för nästa år, 2020. Det efter att partiernas olika budgetförslag har ”diskuterats”, eller snarare presenterats, i kommunstyrelsen den 5 juni.

Det är inga roliga budgetförslag som har lämnats, framför allt inte från den styrande minoriteten, S+C+MP (=socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet) och den borgerliga oppositionen, M+L+KD (moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna). Förslagen kommer att innebära hårda slag mot verksamheterna. Och ”hårda slag” i det här sammanhanget betyder personalneddragningar och därmed sämre social service och utbildning. Det kommer att drabba äldre och sjuka, barn och ungdomar hårt. Mycket hårt…

Budgetförslaget från S+C+MP är formellt lagt av kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S). Det innehåller inga mer pengar till någon nämnd överhuvudtaget. Alla nämnder föreslås få samma summa pengar som de fick i år. Det finns i och för sig en del ”formella” justeringar av siffror, men det handlar i princip bara om bokföring – endast om ”plus-minus-noll-förändringar”.

Det finns emellertid två mindre undantag. Det görs tillägg med 600.000 kr och 1,1 milj kr till barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden för fortsatt drift av familjecentralen Sirius. Kultur- och fritidsnämnden får också 1,8 milj kr för fortsatt drift av fritidsgården Torpa.

Barn- och utbildningsnämnden beräknar att den behöver ett tillskott på 40,3 miljoner nästa år. Det får alltså inte nämnden… Det betyder att nämnden måste sänka sina kostnader med samma summa. Summan motsvarar ungefär 80 tjänster och eftersom nämnden svårligen kan spara på några andra kostnader, så är en nerdragning av personal att vänta. Ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Mats Andersson (C), har redan aviserat att han kan kalla till ett extra nämndssammanträde efter fullmäktiges beslut. Vad Andersson tänker sig att ta upp på ett sådant sammanträde är inte svårt att gissa – vilka konkreta åtgärder ska BUN vidta för att spara? Vilka anställda ska få gå…? Det hör ju också till saken att grundskolan arbetar med läsår och besparingar och neddragningar måste effektueras redan under höstterminen i år eller åtminstone måste skolorna organiseras på ett sådant sätt att personal kan ”sparkas” utan att t ex organisationen behöver ändras inför vårterminen. Om det nu är möjligt överhuvudtaget, vilket jag betvivlar… (Man måste komma ihåg att höstterminen bara är en del av läsåret, och vårterminens organisation med klasstorlekar, scheman, antalet tjänster etc kan svårligen ändras mitt under pågående läsår.)

Även socialnämnden kommer att få minska sin personalstyrka. Liksom hos BUN finns det ingen annanstans att hämta hem pengar. Socialnämnden beräknar att den skulle behöva ytterligare 44,6 milj kr nästa år. Det motsvarar mer än 80 tjänster… Det kommer att bli tufft (räcker detta ord till för att beskriva möjliga konsekvenser?) för alla som är beroende av socialnämndens tjänster och service… Och anställda…

Kultur- och fritidsnämnden menar att nämnden behöver drygt 6,3 miljoner. Det får den inte heller enligt de styrandes förslag. Hur nämnden ska spara denna summa vet jag inte, det är ju inte så många anställda inom nämndens verksamhetsområden. Det torde bli så att nämnden får titta på hyror, föreningsbidrag osv. Arena Vänersborg lär dock få sitta i ”orubbat bo”…

Det är från kommunstyrelsens anslag som Kunskapsförbundet Väst får sina pengar. Kunskapsförbundet har som bekant hand om gymnasieutbildningen för Vänersborgs (och Trollhättans) ungdomar samt vuxenutbildningen. Kunskapsförbundet är i skriande behov av pengar. Det försvinner bland annat statsbidrag och kostnaderna för elever som väljer friskolor eller skolor i andra kommuner ökar drastiskt. (Se ”Glöm inte våra gymnasieungdomar!”.) Redan inför hösten minskar Kunskapsförbundet sin personalstyrka med hela 9% och förbundet lär tvingas till ännu större besparingsåtgärder nästa år. Jag anar att t ex det estetiska programmet i Vänersborg är i farozonen liksom industriprogrammet i Trollhättan…

Det enda som verkar förändras i anslaget till kommunstyrelsen är att Vattenpalatset får ytterligare 350.000 kr. Pengarna är till varmvattenbassängen.

Motförslaget från M+L+KD är till förväxling lika förslaget från S+C+MP. Förslaget börjar med:

”Gällande respektive nämnder och styrelsers budget, hänvisar vi till anvisad ramsättning, med tillägg.”

Det betyder att den borgerliga oppositionen ställer upp på neddragningarna och de kommande personalminskningarna. (”Anvisad ramsättning” hänvisar till förslaget från S+C+MP.) Det finns dock några justeringar jämfört med de styrandes förslag.

M+L+KD vill avsätta 15 milj kr till kommunstyrelsens förfogandeanslag. Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ska kunna ”avropa” dessa pengar:

”för att om möjligt säkra möjligheten till annars osäkra riktade statsbidrag.”

Ytterligare 5 milj kr ska avsättas till kommunstyrelsen för att BUN ska kunna få kompensation:

”motsvarande en genomsnittlig elevpeng avseende faktisk elevökning i grundskolan under 2020 utöver 10 elever.”

Den borgerliga oppositionen vill också avsätta 1,5 milj kr till en eventuell fördjupad genomlysning av kommunens verksamheter. M+L+KD vill även minska kultur- och fritidsnämndens budgetram med 0,5 milj, eftersom den kommunala finansieringen av fisket på Halle-Hunneberg upphör.

De här två förslagen kommer att stå mot varandra i slutomröstningen. De andra oppositionspartiernas förslag, sverigedemokraternas (SD) respektive vänsterpartiets (V), kommer att röstas ner i ett tidigt skede. Som jag ser det, så lär de styrande partiernas (S+C+MP) förslag gå segrande ur striden med sina 20 röster (av fullmäktiges sammanlagt 51 röster). Jag gissar nämligen att både SD, MBP (som troligtvis inte lägger något eget förslag) och V ämnar lägga ner sina röster i slutomröstningen. Men det kan man aldrig så säkert veta. Hur SD med sina 9 ledamöter tänker rösta går t ex aldrig att veta i förväg.

Jag tänker ta upp SD:s och V:s budgetförslag i senare bloggar. Precis som personalorganisationernas (fackens) synpunkter på budgetförslaget.

Andra bloggar om budgeten 2020:
* ”Fackens synpunkter på budgetförslaget”  (29/5)
* ”SD:s budgetförslag”  (2/6)
* ”Vänsterpartiets budgetförslag”  (3/6)

Kategorier:Budget 2020
%d bloggare gillar detta: