Arkiv

Archive for 18 oktober, 2016

Ärendet Nunntorp till KS

18 oktober, 2016 Lämna en kommentar

nuntorpNunntorp?

Jo då, Nuntorp ska tydligen enligt de officiella kartorna stavas med två ”n”. Så även en bloggare med över 30 års arbete på Dalboslätten får väl vika sig för detta faktum, trots att det tar emot…

Nunntorp…

Helt plötsligt har det blivit fart på Vänersborgs kommunledning. Drygt ett år efter regionens beslut att lägga ner Nuntorp, förlåt, Nunntorp… Ett extra kommunstyrelsesammanträde har satts in helt plötsligt. På onsdag, imorgon, ska kommunstyrelsen samlas och diskutera en enda fråga – ett kommunalt köp av Nunntorp.

brattomDet är bråttom. Ska Nunntorp kunna räddas så måste det ske något nu. Fristen för Dalslands Naturbruksutbildning AB att överklaga Skolinspektionens beslut att avslå bolagets ansökan att ordna naturbruksprogrammet och utbildning på särgymnasiet från hösten 2017 går strax ut. Och om det inte blir en ny årskurs 1 hösten 2017 så kommer det inte att finnas några elever alls kvar på skolan. Då är det för sent att starta en skola, då blir det helt enkelt inget. Det meddelade representanterna för Dalslands Naturbruksutbildning AB på ett möte i onsdags. (Se ”Nuntorp måste upp på dagordningen”.)

Men jag skulle nog ändå vilja påstå att det är alldeles för sent. Kommunledningen med Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) i spetsen har av okända skäl inte velat ta i frågan tidigare. Men nu har antagligen trycket från privatpersoner, från oppositionen, från fd elever, ja kanske från hela södra Dalsland, blivit alltför starkt.

Men vill man så kan man…

Eller?

dokumentIgår måndag, sent på eftermiddagen, så kom underlaget (du kan ladda ner hela underlaget här) inför ärendet Nunntorp. Med ett förslag till beslut. Och det låter:

”Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalsförhandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga överlåtelsehandlingar.”

Innan jag fortsätter, en kommentar till beslutsförslaget.

pengar5Det står att köpesumman ska uppgå till max 38 milj kr. Då kan man nog undra hur denna summa ställer sig till det faktum att lösöret, som fordon, maskiner etc, inte ingår. Ska Dalslands Naturbruksutbildning AB stå för dessa kostnader? Enligt säkra källor så är det så. Alla inventarier ska, har jag förstått, bli en affär mellan Dalslands Naturbruksutbildning AB och regionen. Kommunen ska inte belastas. Jag är emellertid inte helt säker på att lösöret ingick i aktiebolagets kalkyler.

Det finns dessutom ett stort behov av renoverings- och anpassningsarbeten på fastigheten. Skolan behöver handikappanpassas och det finns mycket att åtgärda när det gäller IT. Dessa kostnader nämns inte vad jag kan se någonstans i underlaget.

vanersborgs-kommun-logotypOch då är jag inne på det underlag som blev offentligt igår. Rapporten innehåller en juridisk och en ekonomisk del, som kommunen själv har utarbetat. Sedan innehåller materialet några bilagor i form av protokoll och reservation från Fastighets AB Vänersborg (FABV), material från FastighetSök om själva Nunntorp och ett värdeutlåtande om Nunntorp från LRF Konsult (som jag har redogjort för tidigare, se ”Värderingen av Nuntorp – och det där med handlingar…”).

Värdeutlåtandet av lösöret ingår dock inte i underlaget, men är det så att det är en sak mellan regionen och Dalslands Naturbruksutbildning, så spelar det naturligtvis ingen roll för den politiska behandlingen i Vänersborg.

I underlaget som föreläggs kommunstyrelsen imorgon så har som sagt en ekonomisk kalkyl gjorts. Kommunens fastighetsenhet har gjort en bedömning av förväntade förvaltningskostnader för den årliga driften av byggnaderna på Nunntorp.

pennaFastighetsenheten skriver:

”Baserat på underlag avseende driftkostnader från Västragöta­landsregionen och bedömningar av fastigheternas underhållsbehov, progno­stiserar fastighetsenheten denna till c:a 8,6 Mkr/år. OBS att förvaltnings­kostnaderna är beräknade exklusive eventuell mervärdesskatt och fastighets­skatt.”

Med hänsyn taget till avskrivningar och räntekostnader så kommer Fastighetsenheten fram till att den årliga driftskostnaden kommer att uppgå till hissnande 9,9 milj kr. Och detta kommer antagligen att överskridas; jämför IT och handikappanpassning…

För Vänersborgs kommun innebär ett köp av Nunntorp ett stort risktagande. I underlaget står det:

”Exempel på risker som skulle kunna bli aktuella, är att hela eller delar av fastigheten inte kan hyras ut, att de hyres­nivåer som är möjliga att ta ut inte täcker fastighetens kostnader, eller att kontrakterade hyresgäster hamnar i betalningssvårigheter. … Utöver en täckning av de löpande kostnaderna måste även en marknadsmässig avkastning vägas in i hyressättningen.”

fabvFastighets AB Vänersborg (FABV) har diskuterat hur ett eventuellt köpeavtal ska se ut. Men FABV och regionen är inte överens – om en mycket viktig del:

”Det är dock ett avtalsvillkor som parterna ännu inte har kunnat enas om, beträffande an­svar för dolda fel i fastigheten.”

Och det vet väl alla att dolda fel kan bli mycket dyrbara… Dolda fel finns alltså inte inbakade i kommunens siffror…

Jag tror ärligt talat att Dalslands Naturbruksutbildning AB, som vill bedriva skola på Nunntorp, inte har råd med en hyra på 10 milj kr om året. Den summan finns inte på långa vägar med i aktiebolagets kalkyler. Aktiebolaget har kalkylerat med 2 milj kr för år 1 ochpengar6 år 2 och sedan 3,8 milj från och med år 3… Dalslands Naturbruksutbildning har nämligen en tanke på att hyra färre lokaler år 1 och hyra alltfler när elevantalet ökar.

Sett ur kommunens synpunkt är naturligtvis detta ingen bra affär. Det blir kommunen som i så fall får betala för tomma lokaler.

Som jag ser det är den här kalkylerade hyressumman från Dalslands Naturbruksutbildning helt otänkbar för Vänersborgs kommun. Enligt min mening finns det nämligen inte en chans att kommunen skulle få in drygt 7 milj kr per år i arrende för åkermark, intäkter från skogen, ev uthyrning av bostäder och restaurang eller något annat från andra aktörer. Inte en chans som jag ser det.

juridikI det presenterade underlaget finns också en ganska omfattande juridisk del. Och det blir man nog inte direkt mer uppmuntrad av. Inte det heller. När man läser det som skrivs tror man faktiskt att beslutsförslaget ska bli att kommunen inte bör köpa Nunntorp…

Den juridiska bedömningen börjar med att slå fast att ett köp av Nunntorp är förenligt med FABV:s bolagsordning­s ordalydelse. Alltid något positivt, men detta är nog det minsta problemet… Juristen kommer sedan in på de kommunalrättsliga perspektiven.kommunallagen

Det måste enligt Kommunallagen finnas synnerliga skäl för att ett individuellt inriktat stöd ska kunna riktas till enskilda näringsidkare. Det finns också en lag om vissa kommunala befogenheter. Där framgår det att kommuner får tillgodose:

”små företags behov av lokaler i kommunen under förutsättning att verksamheten inriktas på företa­garkollektivet i allmänhet. I andra stycket anges att om det finns särskilda skäl, får kommuner tillgodose enskilda företags behov av lokaler i kommu­nen.”

Det kan låta positivt, men det följer en fortsättning:

”regeringen anser att kommuner inom rimliga ramar bör ha befogenhet att tillhandahålla lokaler som efterfrå­gas av enskilda företag. I författningskommentaren … nämns att avsikten med befogenhetslagen inte är att det ska vara fråga om specialanpassade lokaler.”

nuntorpsskola2Inte ”specialanpassade lokaler”, vad betyder det? Vad jag förstår så betyder det att ett köp av Nunntorp, som är en synnerligen ”specialanpassad” fastighet för undervisning, kan komma i konflikt med EG-rättens statsstödsregler…

Överhuvudtaget, står det i underlaget, är befogenheten att tillgodose enskilda företags lokalbehov starkt begrän­sad. Det måste finnas särskilda skäl om detta är möjligt. För grundsatsen i Kommunallagen är:

”att kommunala åtgärder som huvudregel ska ha en allmän inriktning har ansetts överträdd när det är fråga om att uppföra industribyggnad för huvudsakligen ett enda företag”

Och i detta fall, så handlar det enbart om Dalslands Naturbruksutbildning AB. Den här huvudregeln gäller för övrigt också om kommunen förvärvar en befintlig fastighet… Som i Nunntorpsfallet.

Och så kommer slutsatsen:

”Både KL (Kommunallagen; min anm) och BfL (lagen om vissa kommunala befogenheter; min anm) ger, som nämnts, klart besked om att individuellt anpas­sad lokalhållning åt enstaka företag faller utanför kommunens ordinära kompetens och att kommunala kapitaltillskott till näringslivet inte får ske på detta sätt.”

Det finns uppenbarligen enligt lagboken inga särskilda skäl i det här fallet.

Dalslands Naturbruksutbildning AB har en idé om att Nunntorp ska bli någon typ av företagshotell där skolan är en av hyresgästerna. De tänker sig att någon annan ska arrendera elevboendet i kombination med skolrestaurangen etc. Det finns emellertid inga avtal skrivna och frågan är om det överhuvudtaget finns intressenter. Jag tycker nog att de här planerna är alltför lösa för att tillfredsställa EU. Och Vänersborgs kommun.

eu_domstolDen juridiska delen i underlaget tar också upp aspekten om det affärsmässiga:

”All tillåten kommunal lokalhållning ska ske på affärsmässiga grunder och med beaktande av statsstödsreglerna i EUF-fördraget artikel 107-109.”

Juridiken knyter an till den ekonomiska redogörelsen (se ovan).

”Uthyrningen av lokaler ska ske på affärsmässiga grunder, vilket innebär att lokalhyrorna måste sättas till en nivå som motsvarar den en privat aktör skulle ha tillämpat.”

Det är ord och inga visor. Kommunen måste visa affärsmässighet och vara kon­kurrensneutral. Och det gäller också kommunala bolag som Fastighets AB Vänersborg…

nuntorp_infartDet är helt enkelt så att:

EG-rättens statsstödsregler innebär att alla företag som utgångspunkt ska drivas utan stöd från det allmänna. … Exempel på statsstöd är upplåtande av byggnader gratis eller till ett pris som understigande rådande marknadsmässiga priser.”

Det är tråkigt. Det är synnerligen tråkigt.

Samtidigt finns det ju en del andra frågor som inte är besvarade. Är det t ex lagligt att regionen bara vänder sig till Vänersborgs kommun som köpare? Kommer Dalsland Naturbruksutbildning AB:s överklagande att få bedriva skola att gå igenom? Tillåter EU en sådan här affär? Hur är det med jävsförhållandena bland Vänersborgs politiker?

Jag kan inte utläsa ur det här underlaget, som ligger till grund för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling av frågan, att det är varken lagligt eller ekonomiskt möjligt att Vänersborgs kommun (genom FABV) ska kunna förvärva Nunntorp.

Nuntorp_bortOch det är som sagt oerhört tråkigt, för alla blivande Nunntorpselever, för Vänersborg och inte minst för alla i södra Dalsland.

Om kommunledningen hade agerat i tid borde flera av problemen ha kunnat lösas. Men som ärendet Nunntorp har skötts av den styrande minoriteten så har nog tåget redan gått. Och som vi vet så stannar det inte i Brålanda…

 

Tidigare bloggar om Nuntorp:

Kategorier:Nuntorp
<span>%d</span> bloggare gillar detta: