Hem > Arena Vänersborg, Fastighets AB, M, Nuntorp > Wendel vill inte köpa Nuntorp (2/2)

Wendel vill inte köpa Nuntorp (2/2)

nuntorpsskolaDen 10 maj beslutade styrelsen i Fastighets AB Vänersborg (FABV) att (se ”Dahlin och Carlsson vill köpa Nuntorp (1/2)”):

”Fastighets AB Vänersborg (FABV) ger Vd:n i uppdrag att se till att erforderliga handlingar upprättas utifrån ett juridiskt och finansiellt perspektiv samt att erforderliga handlingar avseende fastighetsförvärv av Nuntorp 1:14 tas fram för beslut i kommunfullmäktige.”

marie_bosse2Det var Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) som fattade beslutet. Den tredje ledamoten i styrelsen Tor Wendel (M) röstade nej och lämnade både en reservation och en protokollsanteckning i ärendet.

I protokollsanteckningen ”protesterade” Wendel mot att:

”… väsentlig information samt beslutsförslag [presenterades] först på mötet.”

Ett sådant här beteende gör mig upprörd. Jag har varit med om precis samma sak i barn- och ungdomsnämnden under S Anders Larsons tid. Och jag vet att det förekommer i andra nämnder också nu för tiden. Det är enligt min mening inte bara ett oskick, det riskerar att sätta hela den demokratiska processen ur spel. De stora partierna vet nämligen oftast vad ärendena handlar om, de har ju genom sina arvoderade och anställda politiker både insyn och kontakter ”i huset” och har varit med på ett eller annat sätt i diskussioner och beredningar. De partier som står utanför maktens boningar måste däremot förbereda sig genom att på sin fritid leta upp och läsa i protokoll. Att då lägga förslag och utredningar på sittande möte gör att inte alla har samma information och kunskap inför beslut. Dessutom har inte dessa partier någon chans att diskutera ochutelast förankra sina ställningstaganden i sina partigrupper.

Fast i styrelsen för FABV har alltså Dahlin (S) och Carlsson (C) till och med stängt ute moderaterna från information… (Inga andra partier finns representerade i FABV.)

Tydligen har emellertid Marie Dahlin, enligt Wendels protokollsanteckning, lovat att detta inte ska hända igen på FABV:s sammanträden…

reservationMTor Wendel (M) är mycket noggrann i sin reservation. Han räknar upp ett flertal argument mot att Fastighets AB Vänersborg ska köpa Nuntorp. Han är också starkt kritisk till en del av den ”formella hanteringen” av ärendet.

Jag tar Tor Wendels argument i den ordning som de förekommer i reservationen. (Wendel har själv inte numrerat sina argument.)

11. Tor Wendel tvivlar på att avsikterna med köpet, dvs att köpa för att sedan hyra ut fastigheten till en friskola (Hushållningssällskapet Väst via det nybildade bolaget Dalslands Naturbruksgymnasium AB), ligger inom FABV:s verksamhetsområde.

I bolagsordningen står det:

”Bolaget ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte i avsikt att stödja utvecklingen av ett starkt affärs- och näringsliv i Vänersborgs kommun som grund för sysselsättning och goda levnadsbetingelser.”

Jag har också lite svårt att se att en friskola ryms inom denna definition.

22. Wendel misstänker att ett köp av Nuntorp för att sedan hyra ut fastigheten, kan ses som enskilt gynnande av enskilt bolag (Dalslands Naturbruksgymnasium AB) och därför kan få konsekvenser.hushallningssallskapet

Ett kommunalt köp av Nuntorp för att sedan hyra ut fastigheten till ett aktiebolag för att bedriva friskola skulle således kunna vara ett brott mot Kommunallagen. Och EU:s regler… (Se nedan.) Eller har FABV också tänkt sig att köpa t ex Fridaskolans lokaler för att sedan hyra ut dem till Fridaskolan?

33. Det framkom, enligt Wendel, på styrelsemötet (10 maj) att det fanns outredda, främst finansiella, risker i samband med ett förvärv av Nuntorp.

Vad dessa risker bestod i framkommer varken i protokollet eller i reservationen. Men är det som Wendel skriver, att Dahlin och Carlsson inte har alla fakta på bordet, så är det synnerligen allvarligt. Särskilt med tanke på den historia som Bo Carlsson och Marie Dahlin har kring fastighetsaffärer. Det är nog fler vänersborgare än jag som drar öronen åt sig…

44. Wendel skriver:

”Beslutsförslaget går ut på att dessa risker  (se punkt 3; min anm) ska utredas av VD för att sedan presenteras som beslutsunderlag för Kommunfullmäktige, utan att åter behandlas av styrelsen.”

I beslutet som FABV fattade står det att VD Thörnkvist får i uppdrag att:

”se till att erforderliga handlingar upprättas utifrån ett juridiskt och finansiellt perspektiv samt att erforderliga handlingar avseende fastighetsförvärv av Nuntorp 1:14 tas fram för beslut i kommunfullmäktige.”

Det är alltså bland annat de finansiella riskerna som ska upprättas… Upprättas? Inte utredas?

Wendel menar att med denna arbetsordning:

gokunge_arena”är det svårt att överblicka vad är det vi tar beslut om i styrelsen och vad konsekvenserna blir.”

Jag håller helt med Wendel. Vi har i Vänersborg sett alltför många dyrbara beslut som tas på alltför lösa boliner. Det räcker väl med att nämna arenan… Har inte socialdemokrater och centerpartister, och miljöpartister, lärt sig något av historien?

55. Den här punkten har Wendel med som en fortsättning på det föregående resonemanget. Jag väljer emellertid att göra en egen punkt av argumentet.

I FABV:s ägardirektiv definieras bolagets ekonomiska mål:

”Uthyrning av bolagets fastigheter ska ske på marknadsmässiga villkor. Bolaget ska arbeta utifrån en avkastningsnivå på 4 procent av eget kapital.”

Tor Wendel skriver i sin reservation:

I nuläget saknas konsekvensanalys av köpet. Därför blir mest troligt konsekvensen av ett beslut att köpa, att bolagets ekonomiska mål inte nås (då plan för intäkter från fastigheten saknas).”

Egentligen består punkten i sig av två argument. Det ekonomiska målet (avkastning) kommer inte att nås. Och – en konsekvensanalys och en plan för intäkter saknas…

Jag ser den ekonomiska skandalen framför mig… Igen. Stora beslut utan ett ordentligt underlag och med önsketänkanden och förhoppningar som grund…

66. Wendel menar att FABV:s beslut bryter mot ägardirektivet:

”Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun möjlighet att ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, innan bolaget fattar beslut i frågan.”

I ägardirektivet står det uttryckligen, innan bolaget fattar beslut. I och med beslutet den 10 maj har styrelsen redan fattat beslutet. Utan att kommunfullmäktige har haft möjlighet att ta ställning.

FABV följer inte ägardirektivet, det står nog tämligen klart. Om det här beslutet hade överklagats till Förvaltningsrätten, så skulle chanserna (riskerna?) vara stora att rätten upphävde beslutet tror jag.

77. Wendel skriver att ett argument för hela Nuntorpsaffären har varit att gynna ”de gröna näringarna”. Det här argumentet från Dahlin och Carlsson har jag inte sett förut – det finns inte med i något protokoll eller i avsiktsförklaringen. Jag skulle gissa att det har framförts på något styrelsemöte. I mina öron låter det som ett argument som nuntorp_kartaDahlin och Carlsson använder för att få med miljöpartiet på tåget…

Tor Wendel får de dock inte med sig. Han skriver:

”Min bedömning av upplägget är dock att vad som gynnas i detta upplägg är inte en näring utan en friskola, och sekundärt de näringsidkare som friskolan kommer att anlita i samband med driften. Detta rimmar dåligt med att kommunen tidigare har tagit ställning i remissyttrande mot friskolors etablering av andra gymnasieutbildningar som med samma logik i så fall skulle gynna andra näringar.”

88. Wendel anför också argumentet att kommunen tidigare har diskuterat att ta över hela eller delar av friskolors existerande och planerade fastighetsbestånd. Jag är inte helt säker på när, var och hur sådana här diskussioner har förts. Jag vill dock minnas, lite vagt, att det förekom sådana här diskussioner med Fridaskolan under Gunnar Lidells (M) tid som kommunstyrelsens ordförande. Kommunen hade då, enligt Wendel, avböjt med argumentet:

”det är inte en kommunal angelägenhet”

Och då menar säkerligen Wendel att denna ”princip” ska gälla nu också, och inte frångås bara för att det ”passar” Dahlin och Carlsson i just detta fall.

99. Tor Wendel skriver i reservationen:

”Regionen (Västra Götalandsregionen; min anm) har genom att sälja Strömma till Hushållningssällskapet visat att ett köp i syfte att fortsatt driva Naturbruksgymnasium inte behöver ske av en kommun.”

Det spelar egentligen ingen roll hur tråkigt det än är att Västra Götalandsregionen lägger ner naturbruksutbildningen på Nuntorp – det är inte en angelägenhet för Vänersborgs kommun, eller FABV, att bedriva eller köpa fastigheter för att friskolor ska kunna bedriva gymnasiala utbildningar.

1010. Det tionde och sista argumentet gäller om ”skolplanerna” går om intet och ”alternativ B” blir aktuellt.

Alternativ B är enligt avsiktsförklaringen:

”Planerna är då att i lokalerna bedriva någon form av daglig verksamhet och andra aktiviteter för kommunens räkning.”

I detta läge borde, menar Wendel, Nuntorp enligt gällande ordning köpas av Samhällsbyggnadsnämnden och inte FABV.

Dessa tio argument framfördes alltså i den reservation som Tor Wendel (M) lade i samband med FABV:s beslut att förvärva Nuntorp.

Marie_Dahlin3Marie Dahlin (S) bjöd själv på ett 11:e, om inte argument, så i varje fall ett möjligt ”hinder” för affärens genomförande.

Efter en fråga från Lutz Rininsland (V) i kommunfullmäktige den 22 juni så antydde Marie Dahlin att EU kan lägga hinder i vägen:

”Man måste till och med tala om för EU, om nu fullmäktige ska hjälpa till och göra en sån affär. Jag är inte rädd för fullmäktige i Vänersborg. Det är väl mer vad EU har talat om vad vi gjort för fel förut…”

eu_loggaJa, Vänersborg och Fastighets AB Vänersborg har ju varit föremål för EU:s granskning förr… Och det gick inget bra… Den minnesgoda har väl inte glömt att EU konstaterade ett olagligt kommunalt stöd till ett privat företag i samband med Toppskandalen för några år sedan. Vänersborgs kommuns agerande var oförenligt med EU:s inre marknad…

Det verkar som om Marie Dahlin fruktar att det här kan hända igen. ”Går det så går det” har Dahlin sagt några gånger i fullmäktige i andra sammanhang. Men att agera på ett liknande sätt en gång till, att riskera att bli föremål för EU:s långa legala arm igen, och fälld, är väl inte värdigt en kommun som Vänersborg?

fabvDet är sammanfattningsvis ett mycket genomtänkt och genomarbetat dokument, reservation, som moderaternas Tor Wendel har lämnat. Tio argument varav flera är mycket tunga. Min åsikt är att innan fullmäktige i Vänersborg kan fatta beslut i frågan om ett köp, så måste Wendels argument besvaras och behandlas på något sätt. Och en sådan behandling måste naturligtvis också mynna ut i någon typ av positiva besked.

Jag har emellertid i nu-läget svårt att se hur sådana positiva besked skulle kunna se ut, och därför tror jag också att det mesta nog talar mot att FABV ska köpa Nuntorp… Det finns, som jag ser det, alltför stora risker med ett förvärv av Nuntorp. Det skulle i värsta fall kunna bli ytterligare en i raden av vänersborgsskandaler… Listan över skandaler är redan alltför lång, man behöver inte foga ytterligare namn till listan.

arena_pokemonDet är illa nog som det är…

För nu har det faktiskt gått så långt att en av skandalerna har uppmärksammats i ett av världens just nu populäraste spel, om inte det populäraste…

Det här kan man läsa om Arena Vänersborg i Pokémon GO:

”Arena Vänersborg became the city’s biggest landmark because of the fact that it cost twice as much to build then it was supposed to do.”

==========

Tidigare bloggar om Nuntorp:

  1. Tommy
    4 augusti, 2016 kl. 00:40

    Lär dom sig aldrig??

  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: