Arkiv

Archive for september, 2016

Nej till skola på Nuntorp

30 september, 2016 Lämna en kommentar

vgregionDen 22 september 2015 beslutade den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen med gestadsonen Bo Carlsson (C) i spetsen att lägga ner tre av regionens sex naturbruksskolor. Däribland Nuntorp. (Jo, det är sant. Bo bo_carlsson_nyckelharpaCarlsson argumenterade och röstade för att lägga ner naturbruksskolan i Nuntorp, se ”Bygdefest i Brålanda. Och Nuntorp. Och Axelsson. Och Bo Carlsson.”.)

Hushållningssällskapet Sjuhärad har efter regionens nedläggningsbeslut köpt upp Strömmaskolan i Sätila och ansökt hos Skolinspektionen om att få starta upp en friskola där. Idag godkändes denna ansökan. Samtidigt fick Dingleskolans Elevförbund ett ja av samma Skolinspektion för att starta en friskola i Dingle.

Två av regionens skolor ska alltså fortsätta utbildningen – nu som friskolor.

Dalslands Naturbruksutbildning AB gjorde likadant, dvs ansökte också om att få starta en friskola – på Nuntorp. När det gällde Nuntorp blev Skolinspektionens beslut dock väldigt annorlunda…

nuntorp

Idag sa Skolinspektionen nämligen nej till Dalslands Naturbruksutbildnings ansökan om att få starta en friskola på Nuntorp.

skolinspektionSkolinspektionen skriver:

”Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredningen i ärendet gör Skolinspektionen den sammantagna bedömningen att Dalslands Naturbruksutbildning AB inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna. Skolinspektionen kan därför inte godkänna ansökan som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella naturbruksprogrammet inriktningarna lantbruk och djur vid Dalslands Naturbruksgymnasium i Vänersborgs kommun.”

Skolinspektionen motiverar sina skäl till avslaget i 5 punkter.

11. Ekonomi.

Den ekonomiska biten är i vanlig ordning viktig. Skolinspektionen går i sitt beslut igenom Dalslands Naturbruksutbildning ansökan och finner på punkt efter punkt oklarheter och osäkerheter i finansieringen av den tilltänkta skolan. Skolinspektionen avslutar detta avsnitt med:

”Sökandens redovisning av hur skolstart och vidare drift av skolverksamheten ska
finansieras samt att bolaget ska kunna vända förlust till vinst läsår 3 bedöms därmed
inte som realistisk.
En förutsättning för godkännande är att sökanden kan uppvisa en realistisk budget.
Enligt Skolinspektionens bedömning är det därmed inte säkerställt att sökanden har
tumme_ner5ekonomiska möjligheter att driva verksamheten.”

Skolinspektionen gör faktiskt tummen ner på hela det ekonomiska upplägget, på varenda detalj… Och redan här är ett avslag av ansökan tämligen solklar. Utan en ekonomisk grund, ingen skola.

Men Skolinspektionen fortsätter.

22. Lokaler

Dalslands Naturbruksutbildnings tanke har varit att Fastighets AB Vänersborg, dvs kommunens fastighetsbolag, ska köpa Nuntorp för 38 miljoner kronor och sedan hyra ut fastigheten för skolverksamhet. Det finns emellertid inget beslut på detta. (Det är Vänersborgs kommunfullmäktige som beslutar i sådana här frågor.) Precis som Jonathan Axelsson (M) upplyste Skolinspektionen om.

Skolinspektionen skriver:

”Skolinspektionen har den 28 september inhämtat uppgifter från Vänersborgs kommun som på frågan om kommunfullmäktige fattat beslut att via Fastighets AB Vänersborg låta förvärva fastigheten Nuntorp från Västra Götalandsregionen svarat att så inte är fallet.”

Skolinspektionen har också varit i kontakt med Västra Götalandsregionen och fått reda på att det inte heller där har fattats något beslut om att sälja till Vänersborgs kommun.

33. Bibliotek

Enligt Skollagen ska alla elever ha tillgång till ett bibliotek. Dalslands Naturbruksutbildning har uppgett att de ska ta över det befintliga biblioteket.

Skolinspektionen skriver:

”Då det inte är säkerställt att sökanden kommer att få tillgång till ändamålsenliga lokaler inför skolstart är det inte heller visat att sökanden kommer att få tillgång till det befintliga skolbiblioteket på Nuntorp.”

44. Elevhälsa

Dalslands Naturbruksutbildning har uppgett att man tänker köpa alla tjänster som har att göra med elevhälsa av Kunskapsförbundet Väst. Efter kontakt med Kunskapsförbundet råder det enligt Skolinspektionens bedömning en oklarhet kring om:

”sökanden verkligen kommer att kunna säkerställa att eleverna ges tillgång till samtliga funktioner inom elevhälsan.”

55. Värdegrundsarbete

I alla skolformer ska det finnas en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Dalslands Naturbruksutbildning har inte kunnat presentera en sådan trots påstötningar från Skolinspektionen. Och därmed är det:

”inte säkerställt att sökanden kommer att följa bestämmelserna avseende värdegrundsarbetet.”eyes2

Det tycks som att Skolinspektionens beslut är välgrundat. Det råder ingen tvekan om det. Och det är klart, när Skolinspektionen får reda på att det finns oriktiga uppgifter i ansökan från Dalslands Naturbruksutbildning så förbättras väl inte chanserna direkt…

Det tycks som om Dalslands Naturbruksutbildning har gett upp planerna på att starta en friskola på Nuntorp, i varje fall att döma av bolagets Facebookgrupp. I ett inlägg i eftermiddags skriver man väldigt uppgivet:

”… lokalfrågan [kommer dock] att vara oförändrad och därmed kvarstå som ett avgörande skäl för fortsatt negativt beslut. Vi är givetvis oerhört besvikna och ledsna för detta men mest känner vi för elever, lärare, övrig personal men också för företagens möjlighet till framtida arbetskraft, arbetstillfällen och för landsbygdsutvecklingen framgent.”

Skolinspektionens beslut kom nog som en chock för många. Och det förstår jag. Det är naturligtvis otroligt tråkigt att Nuntorp läggs ner som skola. Men ansvaret för det är varken Skolinspektionens eller Dalslands Naturbruksutbildnings AB:s. För nedläggningen ligger ansvaret helt på Västra Götalandsregionen och de som tillsammans med Bo Carlsson (C) röstade för en nedläggning.

fabvFör Vänersborgs kommuns del så kan det paradoxalt nog bli en besparing, närmare bestämt på 38 miljoner kronor – den summa som regionen ville ha för fastigheten. Men det vet vi inte än – för hur Fastighets AB ställer sig i detta läge, det har vi ingen aning om. Kanske vill Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) ändå köpa fastigheten…

Kommunfullmäktige 2016-09-28

29 september, 2016 Lämna en kommentar

fullmaktige2016Efter 2 timmar och 40 minuter slog ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) klubban i bordet och avslutade kommunfullmäktiges sammanträde. Denna gång med en lite lättare hand än brukligt. Sammanträdet avlöpte nämligen tämligen lugnt och Ljunggren var säkerligen ganska nöjd med hur ledamöterna hade skött sig. Jag vet dock inte om ledamöterna var lika nöjda med hur ordförande Ljunggren hade skött sin roll. Ljunggren har fortfarande inte fått den vana och kunskap som krävs för att leda kommunens högsta beslutande organ på ett smidigt, effektivt och förtroendeingivande sätt. Det var nog tur att fullmäktiges 1:e vice ordförande, Niklas Claesson (M), var på plats och kunde ”styra upp” mötet.

tommastolar_SNågot som var värt att notera var att två stolar stod tomma denna kväll. Och det var två socialdemokratiska stolar. Det fanns alltså inte 14 socialdemokrater på plats, utan bara 12… Kanske var det en engångshändelse, kanske har entusiasmen för den förda socialdemokratiska politiken falnat…

De flesta av ärendena, och det var många ärenden denna kväll, klubbades tämligen snabbt. Som t ex programmet för detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered, ärendet om Fyrstads Flygplats och Kunskapsförbundet Västs delårsrapport (se mer på ”Fullmäktige på onsdag”).

tryckpressNär det gällde överföringen av tryckeriverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden yrkade Gunnar Lidell (M) inte helt oväntat på återremiss. Det fanns väl egentligen inte så mycket att erinra i sak mot moderaternas argumentation, även om jag höll med Marie Dahlin (S) om att det var ett tungt argument att en enig socialnämnd hade ställt sig bakom förslaget. Fast det finns väl lite i övrigt att önska när Dahlin sa till Morgan Larsson (VFP) att:

dahlin2016”Du tog åt dig ändå men det är inte mina problem.”

Det var när Larsson berättade att han bara är ersättare i socialnämnden och därmed inte fick rösta när ärendet var uppe där. Marie Dahlin (S) har ofta synpunkter på andra ledamöters sätt att argumentera. Kanske skulle hon fundera på sin egen argumentationsteknik.

Vid voteringen kom sessionssalens nya digitala voteringssystem till användning. Eftersom några ledamöter inte tryckte på knapparna så tog emellertid ordförande Ljunggren det säkra före det osäkra och genomförde en ”analog” votering, dvs ledamöterna ropades upp och fick svara muntligt på hur de röstade. Precis som förr. Det visade sig att återremissförslaget fick 17 röster. Eftersom det vid återremissyrkanden endast krävs 1/3 av rösterna så återremitterades ärendet. Det betyder alltså att frågan om en flytt av tryckeriverksamheten ska utredas ytterligare och avgöras vid ett senare tillfälle.

sverigedemokraternaSverigedemokraterna har inte alltför sällan svårt för att hänga med och förstå vad som sägs. Så också igår.

När sverigedemokraternas motion om begränsad talartid behandlades tyckte Kurt Karlsson (SD) att kommunfullmäktige lika gärna kunde säga ja till motionen, medan Anders Strand (SD) accepterade ett avslag men tyckte att de kunde lägga samma motion vid ett senare tillfälle. (Sverigedemokraterna var alltså inte ens överens sinsemellan.)

kommunallagenIngen av dem hade förstått, trots att folk har försökt förklara för dem, att kommunallagen inte tillåter begränsningar i talartiden, såvida inte alla partier är med på detta. Och det vet de, eller borde i varje fall veta om de har lyssnat, att Vänsterpartiet är emot begränsningar. Och utan Vänsterpartiets samtycke så gäller Kommunallagen. Och den kan inte ens fullmäktige i Vänersborg rösta bort. Inte ens om hela kommunfullmäktige skulle bestå av sverigedemokrater. (Hemska tanke.)

Ytterligare en rad motioner behandlades. Utomhusgym ska börja byggas och ett sportotek ska inrättas.

kurtkarlsson6Ärendet om sportotek skrev TTELA för övrigt om redan idag och TTELA citerade det kanske mest anmärkningsvärda uttalandet denna kväll. Det var när Kurt Karlsson (SD) tog till orda. Han var emot inrättandet av sportotek och sa (citerat ur TTELA):

”Dagens ungdomar vill varken ha eller behöver låna sportutrustning, de får det de behöver av sina föräldrar eller någon annan.”

Kurt Karlsson verkar inte ha något grepp om barnens, ungdomarnas och många familjers verklighet. (Snällt uttryckt.)

sportotekDet kan vara värt att också citera Ola Wesleys (SD) argument mot sportotek:

”Sportotek är inte en kommunal angelägenhet.”

Precis som att ungdomar, fritid, förskolor och skolor inte skulle vara kommunala angelägenheter… Det får mig också att tänka på en parallell – de kommunala biblioteken där invånarna får låna böcker gratis…

Jag vet inte vilken värld Kurt Karlsson och Ola Wesley lever i, men det kanske är en sådan verklighetsuppfattning man måste ha för att bli sverigedemokrat.

Alla andra ledamöter tyckte att Åsa Olins (V) motion var bra och röstade för den. Fast inte välfärdspartiet (förutom sverigedemokraterna då).

morgan_Larsson3Morgan Larsson (VFP) tyckte att beslutsunderlaget var undermåligt eftersom kostnaderna inte var utredda. Fast i beslutsförslaget stod det att kostnaderna skulle utredas, precis som Lena Eckerbom Wendel (M) framförde. Hon sa också att hon förutsatte att verksamheten anpassas efter budget. Och så är det.

Bo Dahlberg (S) sa, och det tycker jag sa det mesta:

”Vi får tillbaka varenda krona som vi satsar på ungarna.”

Synd bara att socialdemokraterna inte tänker så när det gäller förskola och skola…

Adam_FrandelidAdam Frändelid (V) var nöjd med den behandling hans motion om avgiftsfria frukostar i skolan hade fått. Det ska inte införas, men Frändelid hade ju bara begärt en utredning, och den fick han. Därför påpekade mycket riktigt Mats Andersson (C) att motionen inte kunde avslås, som beslutsförslaget lydde, eftersom den utredning som hade begärts faktiskt redan hade genomförts.

Kurt Karlsson (SD) var uppe även i detta ärende. Karlsson var emot avgiftsfria frukostar och sa ungefär:

”Det finns starka skäl till att barn behöver en frukost. … Här har föräldrarna en stor uppgift.”

Det var kanske den djupaste tanken som framfördes av sverigedemokraterna denna kväll. Jag undrar förresten om sverigedemokraterna snart kommer med en motion om att inte bara begränsa talartiden utan också förbjuda meningslösa inlägg. Fast det är klart, då skulle sällan någon sverigedemokrat kunna gå upp i talarstolen…

lutzKFLutz Rininsland (V) ställde i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) frågan:

”Behövs tjänsten eller behövs den inte?”

Utvecklingskontoret i Vänersborgs kommun hade ansökt om pengar till en bostadssamordnare. Ansökan hade emellertid avslagits med motiveringen att detta var en kommunal angelägenhet. Rininsland ansåg att denna tjänst ändå borde skapas i kommunen, med kommunala pengar.nomoney

Marie Dahlin menade att det inte fanns några pengar till att anställa någon.

Rininsland uttryckte sin besvikelse. Det här var ingen tjänst vilken som helst och menade att detta även framgick av utvecklingskontorets ansökan. Han menade också att socialdemokraterna i Vänersborg sviker den socialdemokratiska regeringen när Dahlin förnekar den exceptionella situation som råder i Vänersborg.

elefantEftersom frågan handlade om nyanlända så var Kurt Karlsson (SD) tvungen att säga något. Han menade att alla andra partier, utom sverigedemokraterna då förstås:

”inte ser den berömda elefanten i rummet.”

Och det var väl kvällens näst djupaste kommentar…

Nu kanske det ordnar sig ändå med denna tjänst. Regeringen har, som Rininsland upplyste fullmäktige om, avsatt nya pengar. Så nu kan kommunen lämna in samma ansökan igen.

Det lämnades in nya motioner. Det känns lite som att det just nu väller in en flod av motioner, något som bara brukar hända några månader före ett nytt val.

axelsson2Jonathan Axelsson (M) presenterade sin och min gemensamma motion om kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring (se ”V och M skriver gemensam motion”). Axelsson passade också på att göra reklam för min blogg, vilket jag tackar för. Och sedan presenterade jag min egenhändigt skrivna motion om Brålanda och tågstoppet (se ”Tågstopp i Brålanda”).

Innan sammanträdet var slut hann också Lutz Rininsland (V) med att ställa två frågor till Marie Dahlin (S). En av frågorna gällde problemen i kommunhuset (med luften etc). Marie Dahlin svarade att hon beundrade personalen som kunde arbeta så bra trots de svåra förhållandena och menade att det var viktigt att personalen skulle ha det så drägligt som möjligt. Vilket är lätt att hålla med om. Dahlin sa att:money2

”Det får kosta vad det kosta vill.”

Och det kan man också lätt hålla med om. Trots att det inte finns några pengar i budget… Vilket som bekant var Marie Dahlins argument mot att anställa en bostadssamordnare…

Det är väl så att uppstår det akuta behov som är viktiga och måste lösas, så är det bara att plocka fram pengar, på något sätt. Oavsett om det handlar om personalens arbetsmiljö eller en bostadssamordnare.

ljunggren_ordf2Sammanträdet avslutades med att ordförande Ljunggren (S) gick igenom alla politiker som hade avsagt sig sina uppdrag. Det var ovanligt många denna kväll. Anmärkningsvärt var att det var många socialdemokrater och att det inte fanns några förslag på vilka som skulle ersätta dessa. Många socialdemokratiska platser kommer därför att vara vakanta (tomma) under en tid.

Kanske är det ändå så att entusiasmen för den förda socialdemokratiska politiken falnar… Även i de egna, innersta leden.

.

PS. Du kan läsa mer om sammanträdet på Vänsterpartiets hemsida.

Kommunen tar marknadsföringen till nya nivåer

28 september, 2016 Lämna en kommentar

reklamPå kvällens kommunfullmäktige, som börjar om knappt två timmar, ska Jonathan Axelsson (M) presentera den motion som han och jag gemensamt har skrivit om ”kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring”. (Se här ”V och M skriver gemensam motion” och även i TTELA, ”M och V lämnar in gemensam motion”.)

I motionen skriver vi bland annat om den marknadsföring på sociala medier, t ex på kommunens Facebookgrupp, och på hemsidan, som kommunen bistår olika lokala föreningar med. Axelsson och jag skriver:

”det [är] viktigt att ta fram en policy hur kommunen ska förhålla sig om man får frågor från föreningar om att de vill marknadsföra sig på kommunens hemsida och/eller via sociala medier.”

I morse höll jag på att sätta kaffet i vrångstrupen när jag tittade på kommunens hemsida (via Facebook). Kommunen har tagit frågan om reklam och marknadsföring till helt nya nivåer…

reklam_arenahotell2

Och så följer hela prislistan… (Klicka på bilden om du vill se prislistan från Arena Hotell i större format.)

reklam_arenahotell1Kommunens marknadsföring och reklam handlar inte längre enbart om föreningar – kommunen gör reklam för ett enskilt privat företag!

Den här typen av marknadsföring av enskilda privata företag torde inte bara bryta mot kommunallagen och dess skrivningar om att alla i kommunen ska behandlas lika, utan också mot konkurrenslagarna…

Reklamen har vad jag förstår legat några dagar på kommunens hemsida, men efter några timmar på förmiddagen idag så togs reklamen för Arena Hotell bort. Det är viktigt att säga. Jag antar att någon har påpekat det olämpliga med att kommunen gör denna typ av reklam.

I vår gemensamma motion yrkar Jonathan Axelsson (M) och jag (V) att kommunen ska:

”utarbeta en tydlig policy för hur kommunen ska hantera föreningar som vill marknadsföra event eller verksamhet på kommunens hemsida och via sociala medier”

Vi kanske borde ha skrivit ”privata företag” också?

Tågstopp i Brålanda

27 september, 2016 2 kommentarer

bralanda_halsnDen 28 juni var Vänsterpartiet tillsammans med kommunens övriga partier inbjudna till Brålanda. Det var Brålandas företagarförening som ville informera kommunens politiker om Brålandas möjligheter och svårigheter att utvecklas som bostads- och företagsort.

Jag blev oerhört imponerad över den kunskap, den vilja och det engagemang jag mötte. Och, det måste jag säga, jag blev också mycket påverkad av de argument som framfördes. Så jag har en längre tid funderat på att skriva en motion om Brålanda och tågstoppet. Och efter att ha blivit puffad av en centerpartist(!) så blev det nu gjort!

bralanda_skyltHär följer min motion, som jag lämnade in idag och som jag har undertecknat alldeles ensam…

=====

Motion till kommunfullmäktige i Vänersborg

Tågstopp Brålanda

Vänersborgs kommun har tillsammans med många andra inblandade arbetat för att persontågen åter skall stanna i Brålanda. Som framgått i media är det kanske inte heller helt osannolikt inom en relativt snar framtid. Men enligt uppgift från vissa regionala politiker och tjänstemän krävs det att kommunen på ett tydligare och allvarligare sätt visar att den satsar på Brålanda. Och inte gör tvärtom, dvs väntar på att Västra Götalandsregionen ska göra det. Det är mycket som talar för att den dag Vänersborgs kommun satsar på Brålanda så kommer också regionen att göra det.

Brålanda Företagarförening har talat och skrivit mycket om Brålandas roll i Vänersborgs kommun. Föreningen har t ex skrivit ett långt utlåtande till kommunens förslag på ny Översiktsplan och vi var också ett antal politiker som strax före semestrarna var på ett möte arrangerat av företagarföreningen där företagarna framförde sina synpunkter.

Företagarföreningen visade på detta möte hur få tågstationer det finns i Dalsland jämfört med andra områden i regionen. Tågen stannar t ex i Rabbalshede med 275 invånare och Mollaryd med 52, men inte i Frändefors med 613 invånare, Brålanda med 1.385, Dals Rostock med 829 och Bäckefors med 673 invånare. Dalsland är faktiskt en vit fläck med avseende på persontågstrafik.

Det är av central betydelse för Brålandabygdens utveckling att det blir ett tågstopp i Brålanda så snabbt som möjligt. Kommunen behöver därför påbörja en planering av en tåghållplats med perrong och pendelparkering, om inte annat för att visa regionen att kommunen menar allvar.

Det är stora trafikflöden i och kring Brålanda. E45:ans status mellan Brålanda och Vänersborg motsvarar inte på något sätt trafikflödet. Företagarföreningen argumenterade för att det vore mer lämpligt med t ex en 2+1-väg. Kommunen behöver påverka Vägverket att uppgradera E45 i Södra Dalsland.

Det är också hög trafiktäthet på Storgatan i Brålanda med både lätt och tung trafik. Det åker i genomsnitt 2.810 fordon per dygn på gatan, varav 152 lastbilar utan släp och 22 lastbilar med släp. Detta samtidigt som gatan används som skolväg… Skulle det bli ett tågstopp kommer belastningen att öka ytterligare. Det är företagarföreningens bestämda åsikt att det behövs en ny ringled för att leda genomfartstrafiken förbi Storgatan och tätorten.

Företagarföreningen har också gått igenom gällande detaljplaner. Det finns 20 sådana i Brålanda. De flesta är gjorda av Brålanda kommun, dvs före 1971… Det finns tydligen ingen ny detaljplan från efter kommunsammanslagningen 1974. Några planer har uppdaterats, Dahlbergs och Brålanda Industri, och ytterligare några är på gång.

Företagarföreningen menar att det är viktigt att kommunen snabbt kommer igång med planering av ny mark för företag och handel. Och även planering för bostäder. Befolkningen har ökat i Brålanda de senaste åren och företagarföreningen menar att det finns goda möjligheter för ökat bostadsbyggande. Avsaknaden av planer hämmar tillväxten i Brålanda. Här menar Brålanda Företagarförening att kommunen bör starta en tätortsplanering som tar hänsyn till järnväg, vägar, företag, handel och bostäder. Som det nu är så finns ingen budget för infrastruktursatsningar mellan 2017 och 2021, av en total budget på ca 220 milj kr. (Siffrorna tagna från företagarföreningen som i sin tur har hämtat dem från kommunens investerings- och exploateringsplan.)

För att ge en rättvis bild av Brålanda Företagarförenings åsikter så vill jag till sist komplettera med att föreningen också talar och skriver för andra tätorter i kommunen som Frändefors och Väne Ryr. Även här anser brålandaborna att kommunen bör arbeta och planera för tågstopp. De skriver också, och jag återger det för att jag tycker att det är viktigt, att krav på åtgärder mot buller och vibrationer måste ingå i kommunens samhällsplanering. Det gäller både i befintliga lägen för vägar/järnvägar och nya sträckor. Frågan är aktuell t ex i delar av Väne Ryr.

Det var några av de synpunkter som Brålanda Företagarförening lämnade på mötet med representanter för de olika partierna – och som jag har gjort till mina. Hur sammanfattar jag då dessa i ett yrkande? Kanske så här:V_logga_mindre

Yrkande

Kommunen bör omgående göra en konsekvensanalys som beskriver vilka åtgärder vi som kommun behöver vidta för att ligga “steget före” och visa samtliga inblandade, däribland Västra Götalandsregionen, att kommunen satsar på Brålanda.

Vänersborg 27 september 2016

Stefan Kärvling (V)

 

Kategorier:Brålanda, Motion

Fullmäktige på onsdag (28/9)

25 september, 2016 2 kommentarer

fullmaktige2På onsdag har kommunfullmäktige i Vänersborg sammanträde.

Ledamöterna när säkert förhoppningar om att ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) ska kunna handskas bättre med klubban detta sammanträde än vid det förra – det extra sammanträdet den 13 september då fullmäktige diskuterade inriktningsmål. Den gången slutade det med att ordförande Ljunggren blev så förgrymmad att han avslutade sammanträdet i förtid med ett osedvanligt tungt klubbslag…

Fullmäktige har en hel del ärenden på dagordningen. Som vanligt.

skavenkartaÄntligen rör det på sig ute i Skaven och Öxnered. På onsdag ska fullmäktige godkänna ”Program för Detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered”. När programmet är antaget kan sedan arbetet med detaljplaner börja.

Som lekman ser programmet bra ut, men det brukar sådana här program och planer alltid göra. Ibland inser man i efterhand, oftast när någon berörd hör av sig, att det fanns oklarheter, svagheter och kanske till och med rena felaktigheter i planerna. Tyvärr hör sällan någon av sig före det att ärendet behandlas i fullmäktige. Men denna gång kanske det beror på att programmet är bra. Låt oss hoppas det.

tryckpressKommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att kommunens tryckeriverksamhet ska flyttas över från samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden. Moderaterna Gunnar Lidell och Lena Eckerbom Wendel yrkade på återremiss i kommunstyrelsen och lär väl återkomma med samma yrkande på onsdag. Lidell och Eckerbom Wendel menar att man ska utreda om syftet med verksamheten är tryckeriverksamhet eller en arbetsmarknadsåtgärd innan beslut fattas.

Och det ligger nog en del i resonemanget. Men å andra sidan så har kommunen haft sitt tryckeri så länge de flesta av dagens politiker kan minnas, så det är nog inte så mycket att röra i.

flygplanFullmäktige ska också ta ett beslut om att Fyrstads flygplats, Trollhättan-Vänersborgs flygplats, är allmännyttig och därför kan ta emot kommunala bidrag. Det finns inget att erinra mot detta, men det hade varit på sin plats att Gläntegårds (V) och Frändelids (V) motion om en flygplatsutredning hade behandlats före detta ärende.

kunskapsforbundet_vastNYKunskapsförbundets Västs (KFV) delårsrapport ska behandlas. KFV har ju som bekant övertagit ansvaret för Trollhättans och Vänersborgs lag- och författningsstadgade skyldigheter och befogenheter gällande gymnasie- och vuxenutbildningar. Det kan förresten vara bra att ha i minnet när man diskuterar Vänersborgs engagemang i Nuntorp…

KFV har det inte speciellt lätt med ekonomin, framför allt är det språkintroduktionen som kostar, men jag tror fortfarande att förbundet har stora möjligheter att få till verksamheterna på ett bra sätt – både ekonomiskt och pedagogiskt. Jag vill i varje fall tro det. Även om jag hör signaler från elever som säger att de varken har lektioner, lärare eller arbetsuppgifter, utan mest går och drar på skolan (Birger Sjöberg). Eller åker hem…

Man ska väl inte sticka under stol med att jag också hör signaler om att inte heller samarbetet mellan Trollhättan och Vänersborg fungerar friktionsfritt.

motion2Det är en hel massa motioner som ska behandlas av fullmäktige på onsdag. Eller som ska framläggas.

Sverigedemokraternas Anders Strand har lagt en motion om att talartiden i fullmäktige ska begränsas. I motionen påstår Strand att långa anföranden:

”oftast handlar om upprepningar och formaliteter.”

Jag vet inte riktigt hur Strand lyssnar från sin plats i salen. Upprepningar och formaliteter har nog inget med anförandets längd att göra. Det finns långa ”bra” tal och det finns korta ”dåliga” tal.

Det blir hur som helst inga begränsningar i talartiden. Kommunallagen tillåter nämligen inte det, såvida inte partierna ingår en frivillig överenskommelse om begränsning. Vänsterpartiet gör inte det, Vänsterpartiet är mot begränsad talartid.

gymKommunstyrelsen är i sitt svar positiv till Frändelids (V) motion om utomhusgym i grön miljö. Även om motionen slår in öppna dörrar. Samhällsbyggnadsnämnden är nämligen redan på gång i sin planering att iordningsställa utomhusgym.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Åsa Olins (V) motion om att öppna ett sportotek. Sportotek innebär att kommunen kostnadsfritt ska låna ut sportutrustning till barn och ungdomar samt skolor. Verksamheten ska bedrivas avsportotek kultur- och fritidsnämnden i samverkan med de lokala idrottsföreningarna är det tänkt.

Det tror jag blir bra, att kunna utöva idrott ska inte vara en fråga om hur tjock plånbok en familj har. Det tycker nog hela fullmäktige, utom sverigedemokraterna då som reserverade sig i kommunstyrelsen.

frukost2Sedan kommer Adam Frändelid (V) tillbaka med en motion, en motion om avgiftsfri frukost i grundskolan. Barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, liksom kommunstyrelsen, vill att fullmäktige avslår motionen.

Alla är överens om att det är viktigt att elever äter frukost, bland annat för skolresultaten, men nämnderna menar att det just nu inte finns pengar för detta. Nämnderna menar också, utifrån erfarenheter från andra kommuner, att det endast är en liten del av eleverna som utnyttjar erbjudandet och att det inte är de som egentligen är målgrupperna som gör det.

Det framförs också att det är vårdnadshavarnas ansvar att se till att deras barn äter frukost. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att alla elever som vistas på fritids redan nu erbjuds frukost.

Två motioner läggs fram nu på onsdag. Inte helt oväntat har Adam Frändelid skrivit en ny motion. Denna gång handlar det om att utreda förutsättningarna för att anlägga ytterligare en konstgräsplan inom centralorten. Självklart behövs det fler fotbollsplaner i Vänersborg. Det är inget att snacka om, även om jag tycker att nästa konstgräsplan ska ligga på Hallevi. Sedan skulle man väl kunna uttrycka det som så att Vänersborg ska anlägga så många planer som ekonomin tillåter…

motion5Sedan ska den historiska motionen om kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring läggas fram. Den var alltså historisk därför att motionen är skriven av en vänsterpartist och en moderat, Stefan Kärvling och Jonathan Axelsson. (Se ”V och M skriver gemensam motion”.)

Det blir nog en del frågor och interpellationer också. Lutz Rininsland (V) ska ställa minst en av varje, det vet jag. Några ledamöter ska också av olika skäl lämna sina uppdrag. Det kan t ex vara att man har flyttat till en annan kommun. Eller som en kristdemokrat skriver:

”Jag [är] numer partilös.”

V och M skriver gemensam motion

23 september, 2016 2 kommentarer

skriva_historiaIbland skrivs politisk historia även i Vänersborg. Det känns som att det gjordes det igår. Då lämnades nämligen en motion in med rubriken:

”Kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring”

Motionen handlar om att kommunen ska bringa ordning och tydlighet, transparens och likvärdighet i hur de kommunala bidragen fördelas och används. Detta är i och för sig inte speciellt historiskt, många kommuner har redan klara och tydliga regler och riktlinjer.

nyhetNej, det historiska är att en moderat och en vänsterpartist tillsammans har skrivit motionen. Det torde vara första gången i Vänersborgs historia. Motionen är underskriven av Jonathan Axelsson (M) och Stefan Kärvling (V).

Här följer motionen:motion5

===========

Motion
till kommunfullmäktige i Vänersborg angående
Kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring

Det finns idag möjligheter för föreningarna i Vänersborgs kommun att söka många olika typer av kommunala bidrag och det finns många viktiga anledningar till varför en kommun bör engagera sig ekonomiskt i kultur- och föreningsaktiviteter både utifrån invånares egenvärde/välmående och utifrån tillväxt i kommunen. 

Vissa förenings- och kulturverksamheter bidrar till kommunens tillväxt, likt det traditionella näringslivet, samtidigt som de berikar våra invånare på ett annat plan än direkt ekonomiskt, ex välmående och trygghet. En slags kulturell och kommersiell blandning som rätt stöttat av kommunen kan bidra till en än större tillväxt. Andra aktiviteter är i huvudsak kommersiella, medan den ekonomiska delen i sponsring väger tyngst.

Reglerna för en del av kommunens bidrag är både kända och tydliga. Vi tänker då på t ex föreningsbidragen, lokalt aktivitetsstöd, anläggningsstöd, stöd till spontanidrottsplatser mm, där tydliga kriterier och ansökningshandlingar idag finns för alla att hitta på hemsidan. 

För andra bidrag gällande exempelvis marknadsföringsbidrag, evenemangsbidrag eller sponsring är reglerna mer otydliga eller saknas helt. Det finns idag ingen eller mycket lite information om när, hur och till vem ansökningar ska lämnas in för dessa typer av bidrag/utbetalningar. Likaså saknas tydliga bedömningskriterier kopplade till kommunens mål och prioriterade områden för beslut gällande dessa typer av bidrag. Reglerna för kommunens alla typer av bidrag/utbetalningar ska vara tydliga och transparenta. I tydligheten ingår behov av att bestämma vilka bidrag kommunen ska erbjuda samt att definiera betydelsen och skillnaderna på de olika typerna av bidrag som ska beslutas – evenemangsbidrag, kulturevenemangsbidrag, sponsring och marknadsföringsbidrag.

Kommunen har via sin hemsida och sociala medier vid flera tillfällen lyft fram olika evenemang eller verksamheter som lokala föreningar vill marknadsföra. Eftersom kommunen är en stor aktör inom sociala medier så kan det uppfattas som reklam och därför är det viktigt att ta fram en policy hur kommunen ska förhålla sig om man får frågor från föreningar om att de vill marknadsföra sig på kommunens hemsida och/eller via sociala medier. 

Syftet med tydliga kriterier och transparens för vad som gäller vid ansökan och beslut av de särskilda bidrag som kommunen beslutar att inrätta gällande evenemang, jubileer, marknadsföring, sponsring är att: 

 • allmänheten upplever att likabehandlingsprincip råder vad gäller behandling av kommunens samtliga klubbar/föreningar/eventarrangörer både på ”grundnivå” och på elitnivå 
 • kriterierna för bidragen är kopplade till kommunens mål och styrdokument
 • besluten följs upp och nyttan/effekten utvärderas

För att uppnå syftet bör:

 • kriterier, ansökningstider, ansökningshandlingar för bidragen finnas samlade på hemsidan.
 • samtliga ansökningar och beslut kommuniceras offentligt och finnas tillgängliga på hemsidan med en kort motivering till beslut. Det bör tydligt framgå hur mycket medel som föreningen ansökte om och hur mycket som beviljades.
 • uppföljning/utvärdering av insatsen kommuniceras på samma sida. 
 • beslut fattas av kommunstyrelsen eller kultur- och fritidsnämnden, och aldrig av en enskild tjänsteman eller förtroendevald. 
 • kommersiella verksamheter och företag inte kunna söka t ex evenemangsstöd, eftersom detta enligt oss kan strida mot kommunallagens intentioner, utan här bör andra typer av evenemangsfonder användas där exempelvis Vänersborgsgalans insamlade medel kan sökas.
 • det finnas två eller tre fasta ansökningsdatum för evenemangs- och marknadsföringsbidrag per år i syfte att kunna prioritera de ansökningar som bedöms leda till bäst effekt utifrån bestämda kriterier. 
 • en årlig budget finnas beslutad för respektive bidrag där det tydligt framgår vilken nämnd som ansvarar för budgeten.

Vi yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden:

 • ta fram ett förslag på vilka typer av bidrag gällande evenemang, jubileer, marknadsföring och sponsring som ska finnas tillgängliga att söka i kommunen, 
 • ta fram förslag på rutiner för hur bidragen ska handläggas och beslutas, utifrån transparens och likabehandlingsprincip, 
 • ta fram förslag på årlig budget till respektive bidrag.
 • utarbeta en tydlig policy för hur kommunen ska hantera föreningar som vill marknadsföra event eller verksamhet på kommunens hemsida och via sociala medier.

Vänersborg 21 september 2016

Jonathan Axelsson (M) och Stefan Kärvling (V)

TTELA censurerar enkätsvar

22 september, 2016 1 kommentar

ttelaDet var inte länge sedan jag skrev en blogg om TTELA:s roll i det lokala politiska livet i Vänersborg. (Se ”TTELA och brev till EU”.) Bloggen föranleddes av en ledare skriven av TTELA:s chefredaktör Ingalill Sundhage den 3 september (se här).

Det fanns mycket i övrigt att önska när det gällde TTELA:s bevakning tyckte jag. TTELA tar t ex inte in alla debattartiklar som skickas in och många, däribland jag själv, har vid flera tillfällen varit med om att det ändras i de debattartiklar som publiceras. Och detta utan att det anges i tidningen eller meddelas skribenten. Ibland har dessutom innehållet ändrats på ett för skribenten oigenkännligt sätt.

demokrati3TTELA:s chefredaktör Ingalill Sundhage skrev bland annat i sin ledare att det finns en tydlig koppling mellan lokaltidningar och demokrati. Jag kan inte annat än utläsa att det då, bland annat, är tidningens uppgift att återge det som händer på ett sakligt och korrekt sätt. Och i det ingår väl att t ex inte ändra i inlägg… Eller som detta fall, ett enkätsvar inskickat från ett lokalt politiskt parti…

TTELA hade nämligen idag en redovisning av enkätsvar från de olika partierna om hur de ville minska storleken på barngrupperna i förskolorna. (Se här.)

Vänsterpartiet svarade enligt TTELA:

”Vi arbetar för att BUN ska få mer pengar och så har också blivit fallet 2016 och 2017. Mindre grupper förutsätter fler förskolor. Det tar tid, men det måste byggas fler. Vi motsatte oss en nedläggning av Nattugglan.”

raderaOch visst, så skrev vi. Men vi skrev också:

”På vår hemsida och Kärvlings blogg lämnas regelbundet information om vår politik.”

För så är det ju. Men det tyckte inte TTELA var lämpligt för läsarna att få reda på… Utan meningen ströks helt självsvåldigt av TTELA. Utan att det angavs i tidningen eller meddelades skribenten…

Jag kan inte se det som något annat än en form av censur.

Däremot går det tydligen bra för TTELA att släppa igenom, om inte rena lögner, så i varje fall halvsanningar…

pinocchioSom när representanter för de styrande partierna i Vänersborg  (S+C+MP) svarar, på TTELA:s enkätfråga, att det har anställts och ska anställas mer personal på förskolorna. När alla vet att detta är möjligt endast tack vare att de styrande partiernas besparingsbudgetar har röstats ner av oppositionen. Vilket tex gav barn- och utbildningsnämnden 16 miljoner kr mer i år. Hade de styrande partierna fått den budget de ville ha så hade det inte funnits några pengar till att anställa mer personal.

Marika Isetorp (MP) skriver:

”Vi arbetar för att öka kvalitén på verksamheten för barnens skull.”

Och så röstade miljöpartiet emot att barn- och utbildningsnämnden skulle få 16 milj kr mer i år…

Sverigedemokraten Kurt Karlsson slirar också på sanningen när han svarar:

uggla_natt”Vi har också agerat mot och som vi tror, förhindrat flyttning av väl fungerande förskolor till undermåliga miljöer.”

Det finns bara en förskola som passar in på Kurt Karlssons beskrivning – Nattugglan. Sanningen är dock att sverigedemokraterna inte alls agerade mot – de röstade för en nedläggning av Nattugglans lokaler och en flytt till mödravårdens gamla lokaler i Vänerparken. Det var för övrigt bara Vänsterpartiet och välfärdspartiet som röstade emot.

Så tydligen går det att skriva halvsanningar som svar på TTELA:s enkätfrågor, men att hänvisa till en hemsida och en blogg – det går inte för sig. Då går TTELA in och censurerar.

Kategorier:Demokrati, förskolan, ttela

Lidell anmäler jäv om Nuntorp!

21 september, 2016 Lämna en kommentar

nuntorpSom bekant har Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) i Fastighets AB Vänersborg (FABV) uttalat sin vilja att köpa fastigheten Nuntorp för 38 miljoner kronor.

Ur FABV:s protokoll den 10 maj (se ”Dahlin och Carlsson vill köpa Nuntorp”):

”Fastighets AB Vänersborg (FABV) ger Vd:n i uppdrag att se till att erforderliga handlingar upprättas utifrån ett juridiskt och finansiellt perspektiv samt att erforderliga handlingar avseende fastighetsförvärv av Nuntorp 1:14 tas fram för beslut i kommunfullmäktige.”

fabvModeraten i FABV:s styrelse, Tor Wendel, reserverade sig mot beslutet (se ”Wendel vill inte köpa Nuntorp”).

Det kan tyckas märkligt att Bo Carlsson har denna inställning, att med 38 kommunala miljoner hjälpa till att starta upp en friskola med naturbruksutbildning, när samme Bo Carlsson i regionen, där han sitter i regionfullmäktige, faktiskt röstade för att regionen skulle lägga ner nämnda Nuntorp… (Se ”Bygdefest i Brålanda. Och Nuntorp. Och Axelsson. Och Bo Carlsson.”.)

Hur som helst.

fullmaktigeEtt förvärv av Nuntorp ska alltså beslutas av Vänersborgs kommunfullmäktige. Men frågan om ett köp har emellertid fortfarande inte nått Vänersborgs kommun. Därför är ärendet ännu inget ärende för någon politisk process i kommunen. Det är viktigt att hålla i minnet.

Moderaten Jonathan Axelsson har också engagerat sig i frågan om ett kommunalt köp av Nuntorp (se ”Nya turer kring skolan på Nuntorp” och ”TTELA och brev till EU”). Men från moderaternas ”starke man”, kommunalrådet Gunnar Lidell (M), har det varit tyst…

Och så kommer han att förbli… Tyst alltså. I diariet hittar jag nämligen följande notering:

diarium_Lidell

”Anmälan om jäv…”

Från Gunnar Lidell…

lidell15Intressant.

Gunnar Lidell (M) skriver:

”… anmäler jag idag skriftligen jäv i ett ev. kommande kommunalt ärende om köp av fastigheten Nuntorp 1:14”

Lidell tänker alltså inte delta i den eventuellt framtida kommunala politiska diskussionen och processen kring ett förvärv av fastigheten Nuntorp!

Det kan tyckas märkligt att kommunalrådet och ”ledaren” för de tre samverkande borgerliga partierna (M+L+KD) ställer sig vid sidan i denna viktiga fråga. Varför det, kan man fråga sig.

Gunnar Lidell räknar upp en mängd skäl till att han betraktar sig som jävig:vgregion

 • ledamot av regionens naturbruksstyrelse (som driver regionens naturbruksskolor)
 • jord- och skogsbrukare i Frändefors
 • har studerat vid Nuntorps lantbruksskola
 • medlem av Nuntorpsskolornas elevförbund (och dessutom mångårig styrelseledamot)
 • medlem och kund hos Hushållningssällskapet Väst samt Sundals Hushållningsgille
 • medlem i Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
 • granne eller god vän med flera av de enskilda initiativtagarna till Dalslands Naturbruksutbildning AB.

Och som utomstående betraktare, så måste jag nog säga att det är starka, och avgörande, skäl för att Lidell faktiskt är jävig. Och är man jävig så får man inte delta i den politiska processen.

kommunallagenKommunallagen kap 6 § 24:

”En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet.”

Det är tydligt.

I § 25 står det vidare:

”En förtroendevald eller en anställd hos kommunen eller landstinget är jävig, om … det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.”

Gunnar Lidell citerar dessa paragrafer i sin skrivelse och drar alltså slutsatsen att han är jävig.

Som jag ser det är det en helt riktig slutsats. Ja, för att vara ännu tydligare, det finns egentligen ingen tvekan om att Lidell gör helt rätt när han, redan nu och med ovanstående skäl, anmäler jäv i frågan.

Men som jag ser det, så finns det en annan politiker som också uppfyller många av de skäl som Lidell anför. En politiker som inte har anmält jäv i Nuntorpsärendet. Och som redan deltar i ärendet och dessutom har en nyckelroll (i FABV).

Behöver det nämnas att det är Bo Carlsson (C) jag tänker på?

Kategorier:Centerpartiet, M, Nuntorp

BUN har haft möte!

19 september, 2016 Lämna en kommentar

sammantrade6Idag, måndagen den 19 september, hade Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) sitt första sammanträde för hösten.

Det var ett relativt kort och ”friktionsfritt” möte, det hade lite av karaktären ”mjukstart”. Vilket inte var helt fel. Det tar lite tid att ”komma in” i tankarna och diskussionerna efter det långa sommaruppehållet. Mötet, som för övrigt hölls i förvaltningens nya och tillfälliga lokaler i det gamla skattehuset, fungerade med andra ord som en bra uppstart inför det som många tror blir en het och stormig hösttermin.

Det var mycket information.

Förvaltningschef Anne-Len Kriewitz började med att redogöra för en delvis ny organisation i förvaltningen. Hon passade också på att presentera nya, eller kanske rättare sagt ”nygamla”, medarbetare, bland annat Ann Nyqvist, verksamhetschef F-6, Pernilla Bredberg, verksamhetschef på Välkomsten mm, Tomas Granat, verksamhetschef 7-9 och Hans-Joachim Ackermann, utvecklingsledare. Den som förde pennan vid dagens sammanträde var också ett nytt ansikte, Magnus Heimdahl, tf förvaltningssekreterare. Senare i höst ska också Sofia Bråberg börja på förvaltningen som verksamhetschef för verksamhet och förvaltning. Också ett ”nygammalt” ansikte.

laguppstallningDet är en imponerande laguppställning. Jag hoppas att de trots sina tillfälliga och begränsade lokaler ska få utrymme att med fasta händer styra BUN-skutan åt rätt håll.

Som vanligt fick nämnden en hel del matnyttig information. Förvaltningen hade t ex sammanställt betygsresultaten i svenska, engelska och matematik för vårterminen. (Tyvärr tror jag inte att sammanställningen var helt fullständig, eftersom det tydligen hade blivit lite strul med inrapporteringen av betygsresultaten.)

betyg1_vt2016

Och:

betyg2_vt2016

Nedgången i resultaten är naturligtvis inte helt oväntad med tanke på den stora tillströmningen av nya elever från andra länder.

skolverket_logga2Senare i höst så kommer Skolverkets officiella statistik. Då är alla ämnen med och resultaten är också uppdelade på olika skolenheter.

Den ökade tillströmningen av elever innebär ett hårt tryck på organisationen, på lokaler och personal – och rektorerna har och har haft en oerhörd arbetsbelastning, värre än vanligt. Det råder också på flera håll brist på personal, främst på högstadiet och i matte/NO. Men även på F-6 och bland personalen på fritidshemmen.

Förvaltningen möter detta med förstärkt stöd till rektorer (inklusive att ta ett ökat ansvar vid rekrytering av personal), utökad lokalsamordning med andra förvaltningar och riktad förstärkning till vissa enheter.

triumviratJag vet inte riktigt vad som hade hänt om inte den samlade oppositionen hade kört över det styrande triumviratet (S+C+MP) i de två budgetbesluten i år (för 2016 rep 2017) och tilldelat nämnden åtskilliga extra miljoner (16 milj kr ”extra” för i år)… Det har inneburit att elevpengen i åk 7-9 denna termin har ökat från 37.514 kr till 41.634 kr, en ökning med 4.120 kr per elev. Motsvarande för F-6 är från 31.512 kr till 34.973 kr, en ökning med 3.461 kr per elev, och förskoleklass från 20.858 till 21.333 kr, en ökning med 475 kr per elev.

underskottTrots de nya fräscha pengarna från kommunfullmäktige så är prognosen för året ändå ett underskott på 3,3 miljoner kronor. (Grundskolan 3,9 milj kr.)

Jag ska inte gå in på alla detaljer kring ekonomin och det prognostiserade underskottet, det räcker väl med att konstatera att det i augusti i år går 440 fler elever än för två år sedan. Bara från den 1 januari i år har elevantalet ökat med 279 elever…

Det är nog så att förvaltningen och framför allt de enskilda skolorna gör ett förhållandevis fantastiskt jobb för att få verksamheten att gå ihop… Men det kostar…

delarsrapportBUNSå här skriver förvaltningen och nämnden i delårsrapporten:

”Enligt personalenkäten som genomfördes 2015 så uppger 27 procent av förvaltningens personal att helhetsupplevelsen av sitt arbete blivit bättre, den är 6 procent lägre än kommunens personal i genomsnitt. 58 procent av personalen uppger att de kan rekommendera Vänersborgs kommun som arbetsgivare, det är 7 procent lägre än kommunens personal i genomsnitt.”

Det är med andra ord ganska oroväckande siffror i barn- och utbildning jämfört med de andra förvaltningarna.

Det gäller ju inte bara att möta utmaningarna och få det ”att gå runt”, fast det är självklart nog så viktigt, men vi vill ju också höja kvaliteten i våra verksamheter.

I förskolan, för att ta ett viktigt exempel, är barngrupperna stora, alltför stora. Förvaltningen skriver:

”Kommunen ligger fortfarande 0,6 barn över kommungruppen och 0,8 barn över riksgenomsnittet. Antal inskrivna barn per avdelning har mellan 2013-2014 ökat med 0,9 barn och ligger nu 1,3 barn över kommungruppen och 1,4 barn över riksgenomsnittet.”

FilmSkolverketFörra veckan fick BUN:s ledamöter ett mail från personalen på Hallebergs förskola. Personalen rekommenderade att ledamöterna såg filmen ”Barngruppens storlek och dess betydelse”. Det gör jag också…

Både nämnden och alla gamla och nya medarbetare står inför stora utmaningar.

Nämnden fick också en gedigen genomgång av vad som är på gång när det gäller lokal- och fastighetsfrågor. Här följer en kort sammanfattning.skola

Grundskolor:

 • Öxnered – projektering pågår om en utbyggnad och renovering till en komplett F-6-skola inklusive idrottshall och fritidshem. Ärendet ligger hos samhällsbyggnadsnämnden (SHB).
 • Blåsut – utredning pågår av kostnader för Blåsut skola F-3. Ligger hos SHB.
 • Norra – utredning pågår till att bli en tvåparallellig F-6 skola. Ligger hos BUN.
 • Silvertärnan (Idrottsgatan 7) – det behövs fler lokaler på grund av stor elevökning. BUN äger frågan.
 • Ny skola på Holmängen – ska utredas av BUN.
 • Rösebo – renoveringen beräknas bli klar den 31 januari (ej kök). Ligger hos SHB. Rösebo har inte varit behandlad politiskt i BUN. Enligt ordförande Andersson har SHB självt sett att underhållet har varit eftersatt. Därför anser Andersson att BUN redan har betalat för Rösebos renovering.
 • Rånnum – projektering klar och bygglovsansökan inlämnad.
 • Mulltorp – byggnadsnämnden avslog bygglovsansökan. Arkitekt håller på att rita om, så att kulturmiljön bevaras. Gunnar Bäckman (KD) hade hört att det skulle kosta 22-30 milj kr, men det kände inte förvaltningen till. Den hade hört 15 milj kr. Det är ändå mer än BUN har avsatt i budget.
 • Ny idrottshall för skolorna i centrum – det är oerhört tajt på idrottssidan. Renoveringen av Idrottshuset är framflyttad till maj. Det är flera möten på gång. Ordförande Mats Andersson (C) tog upp frågan om det gick att förhyra Gymmixhallen.forskola

Förskolor:

 • Hönan (ny förskola) – projektering har startat.
 • Fridhem – projektering/utredning av utbyggnad med två avdelningar pågår.
 • Öxnered – utredning pågår om förskolan kan byggas ut. (Hänger ihop med grundskola/förskola i Blåsut.)
 • Blåsut – utredning pågår om förskolan kan byggas ut. (Jfr Öxnered.)
 • Granås – tillbyggnad med två avdelningar för att ersätta Björkvägens förskola skall projekteras.
 • Gamla BUP – utredning pågår om det kan bli en förskola där.
 • Nattugglan – kan kanske flyttas till gamla BUP. Ordförande Andersson: Gamla mödravården ska säkerställas utrymningsmässigt och när det gäller brandsäkerheten. En radonmätning som sträcker sig över längre tid ska utföras. Det finns dock ingen misstanke om radon.

Det kan också noteras att det ibland kommer att behövas evakueringslokaler när lokaler renoveras och/eller byggs ut. Dessutom var ordförande Andersson mycket tydlig med att underhåll ska betalas av samhällsbyggnadsnämnden. Det kan vara bra för alla rektorer och förskolechefer att känna till…

utmaning3De allra flesta av ovanstående ärenden, som rör lokaler, återkommer senare till nämnden för beslut. Och då måste ledamöterna på allvar sätta sig in i både det ena och det andra, inte minst det ekonomiska…

Som sagt, både nämnden och alla gamla och nya medarbetare står inför stora utmaningar…

Kategorier:BUN 2016

Tour Brålanda & Sikhall

17 september, 2016 Lämna en kommentar

Förra lördagen, efter alla mer eller mindre fantastiska upplevelser på Brålandas bygdefest (se ”Bygdefest i Brålanda. Och Nuntorp. Och Axelsson. Och Bo Carlsson.”), så fortsatte jag min minitur i sydöstra Dalsland. Först stannade jag till vid Sörbyvallen, hemmaarena för den anrika fotbollsklubben Brålanda IF. Jag ville se den nya konstgräsplanen.

bralanda2016_2

Och den gjorde mig inte besviken. En fantastisk anläggning. Äntligen skulle man kunna säga. Efter alla dessa år som representanter för Brålanda IF har pratat, och stångats, med partier och tjänstemän för att få till stånd denna plan… Och nu ligger äntligen konstgräset på plats. Det är bara att gratulera, inte bara BIF, utan hela Brålanda. Och kanske också kommunen…bralanda_skylt

Brålanda har fått ett sportcentrum som heter duga. (Nu gäller det bara att Brålanda också får ett resecentrum som heter duga…)

Sedan bar det av mot Sikhall – en av pärlorna vid Vänern. Stranden vid badplatsen var större än på många år, vattnet i Vänern är nämligen lågt just nu. Och även denna milda septemberdag hade människor hittat vägen hit och satt eller låg i gräset och fikade. Det kunde noteras att de gamla bajamajorna fanns på plats… Jag undrar när kommunen tänker behandla Sikhalls badplats med den respekt den förtjänar – och bygga riktiga toaletter.

sikhall2016_3

När man är i Sikhall så går det inte att låta bli att besöka ”politikerhyllan”, ett av Sikhalls landmärken och turistmål. Politikerhyllan är namnet på den fastighet som Magnus Larsson köpte framför ögonen på en viss Bo Carlsson och som nu, efter bortåt 10 års strid med kommunen, äntligen har blivit klart för inflyttning. Larsson bor numera i sitt nya hus.Sikhall_Hyllan2

Och Magnus Larsson var hemma. Just denna lördag så var det inget ”poker-run”. Poker-run är namnet på de tävlingar, ja kanske mer åt nöjes- än tävlingshållet, med snabba motorbåtar som Larsson har en viss förkärlek för. (Det har bland annat kunnat läsa i TTELA i sommar – se t ex här.)

Vid Larssons brygga, ett stenkast från segelsällskapets fastighet, där för övrigt kommunen har uppfört riktiga toaletter, låg fartvidundret. Och inte bara den – där låg en båt till. En annan, en lite äldre Scarab. Men betydligt mer känd. (Det är den högra båten på bilden nedan.)

sikhall2016_1

Det var en racerbåt som hade körts av en viss Don Johnson – huvudrollsinnehavare i Miami Vice. Se bildbeviset nedan:

”built expressly for DON JOHNSON”

don_johnson2

För Larsson var detta stort, det var nämligen Miami Vice som startade hans intresse för snabba båtar. Väldigt snabba båtar för övrigt… Alltför snabba farkoster för en gammal vänsterpartist… (Larsson berättade att hade bjudit flera pensionärer på båtturer under sommaren. Antagligen var de inte gamla vänsterpartister då, eller kanske inte så fega…)

Efter en liten pratstund så var det dags att dra hemåt. (Jag var ju tvungen att skriva en blogg om upplevelserna på bygdefesten…) Först kollade jag dock in området där Vänersborgs Segelsällskap ville uppföra en campingplats. På parkeringsplatsen, på kommunens mark. (Till vänster mellan de röda byggnaderna, se bild nedan.) För övrigt den mark som kommunen friköpte av Magnus Larsson en gång i tiden – till det rörliga friluftslivet…

sikhall2016_2

Och vad som nu ska hända med det rörliga friluftslivet, om planerna blir verklighet, vet jag inte. Och inte heller var bilarna ska parkera. När det dessutom redan finns en campingplats vid Sikhalls badplats några stenkast därifrån…

Kommunens funderingar äro stundtals outgrundliga…

Efter en slingrande tur på den smala Gestadvägen kom jag så småningom hem till Nordstan. Det hade gått snabbare med Magnus Larssons Scarab… Antagligen hade det också varit säkrare.

%d bloggare gillar detta: