Arkiv

Archive for augusti, 2016

Kurt Karlssons (SD) överklagan avslås

30 augusti, 2016 Lämna en kommentar

kurt_karlsson15Kurt Karlsson och de andra sverigedemokraterna i fullmäktige lämnade in en motion till kommunfullmäktiges sammanträde i mars. Den handlade självklart om sverigedemokraternas favoritämne, flyktingar och invandring. Motionen hade rubriken ”Åldersbestämning av ensamkommande”.

Sverigedemokraterna yrkade i motionen att berörd förvaltning skulle genomföra en noggrann åldersutredning, om det fanns en tvekan om de ensamkommandes ålder. Det var en motion som i vanlig ordning andades främlingsfientlighet. De ensamkommande benämndes i Kurt Karlssons anda som ”ynglingar”. Det skrevs också om att hemmen för de ensamkommande var okontrollerbara och drevs i industriell form.

De flesta i fullmäktige betraktade nog motionen som både pinsam och främlingsfientlig. Det gjorde jag också och det gör jag alltjämt.

ljunggren_ordfMotionen ”behandlades” den 23 mars.

Fullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) beslutade själv, utan att tillfråga fullmäktige, att motionen inte skulle få tas upp till behandling.

Ordförande Lars-Göran Ljunggren:

”… [motionen] kommer inte att få föredras. Skälet är att detta är utanför kommunens kompetensområde. Och därför så läggs den åt sidan.”

forvaltningsrattenKurt Karlsson överklagade (begärde laglighetsprövning) Ljunggrens beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg. Vilket Karlsson framförde redan under sammanträdet för övrigt. Karlsson ville naturligtvis, förutsätter jag, att motionen skulle behandlas som alla andra motioner, dvs att Karlsson skulle få föredra motionen för fullmäktige och att motionen sedan skulle remitteras till berörda nämnder.

domNu har domen från Förvaltningsrätten kommit:

”Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.”

Kurt Karlssons förlorade alltså.

Skälen för Förvaltningsrättens dom är intressanta.

kommunallagenFörvaltningsrätten utgår framför allt från Kommunallagens 5 Kap 45 §:

Ordföranden får vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget skulle leda till ett beslut som strider mot lag eller annan författning. Fullmäktige får dock besluta att förslaget ändå skall läggas fram.”

Rätten menar först att ordförande faktiskt får vägra att lägga fram förslag, om ordförande anser att de strider mot t ex en lag. Och så står det ju faktiskt i den första meningen.

Men sedan då…?votering3

”Fullmäktige får dock besluta att förslaget ändå skall läggas fram.”

Fullmäktige kan alltså rösta ner ordförande, dvs en ledamot kan begära att frågan ställs under proposition. Det säger paragrafens andra mening. Och det är mycket tydligt skrivet i lagen.

Ordförande Ljunggren ställde aldrig frågan till fullmäktige om motionen ändå skulle få behandlas. Och vad säger Förvaltningsrätten om det? Var inte det ett ”brott” mot Kommunallagen?

Förvaltningsrätten skriver:

protokoll”Av de protokollsutdrag som finns i målet framgår inte att han (Kurt Karlsson; min anm) har yrkat att motionen ändå skulle behandlas. Det framgår inte heller att han skulle ha begärt ordet och inte ha fått det.”

Vänersborgs kommun skriver bara beslutsprotokoll. Därför är protokollen mycket knapphändiga när det gäller vad som sägs och diskuteras. Så här står det i protokollet om behandlingen av Karlssons motion:

”Ordföranden beslutar att motionen inte ska tas upp till behandling i Kommunfullmäktige med hänvisning till att frågan är en statlig angelägenhet och ligger utanför den kommunala kompetensen.”

kassettbandKurt Karlsson begärde ordet. Det framgår av ljudinspelningen från sammanträdet. Det hörs dock inte vad Karlsson säger, Karlsson har nämligen en ovana att ibland prata från sin plats i sessionssalen utan att sätta på mikrofonen. Men man förstår det genom att ordförande Ljunggren säger:

”Då måste det vara en ordningsfråga du ställer nu.”

Kurt Karlsson begärde alltså ordet, även om det inte framgår av protokollet. Här har Förvaltningsrätten fel. Fast det kunde rätten naturligtvis inte veta. Rätten har inte lyssnat på ljudinspelningen.

karvlingKurt Karlsson får alltså ordet, men ordförande gör ”ordet” till en ordningsfråga. Och här har jag en känsla av att ordförande gör fel. Kommunallagen ger faktiskt Karlsson rätt att lägga ett yrkande om att fullmäktige ska rösta om motionen ska behandlas. Men yrkanden kan man inte framföra i en ordningsfråga.

När Kurt Karlsson får ordet, i ordningsfrågan, så sätter han faktiskt på mikrofonen. Karlsson berättar att i Sollefteå så har kommunen gjort ”åldersbestämningar” och så avslutar han med:

”Det här är fel och det kommer jag att klaga på.”

moment22Kurt Karlsson fråntogs alltså, så vitt jag kan bedöma, rätten att lägga det yrkande som Förvaltningsrätten efterlyser i och med att ordförande ”gjorde om” hans begäran att få ordet till en ordningsfråga. Ett slags moment 22.

Och i och med att inget yrkande fanns, så skriver Förvaltningsrätten vidare i sin motivering till domen:

”Detta innebär att det saknas ett fullmäktigebeslut som är möjligt att överklaga. Det finns endast ett ordförandebeslut som inte är möjligt att överklaga.”

Och igen, Kurt Karlsson fick dels inte lägga fram något yrkande för ordförande och dels så antecknas inte sådana här diskussioner, och t ex vem som begär ordet, i protokollet.

domare_kortOch på denna grund dömer Förvaltningsrätten till Kurt Karlssons nackdel:

”Vad Kurt Karlsson har anfört visar därmed inte att beslutet är överklagbart… Överklagandet ska därför avvisas.”

Kurt Karlssons överklagande avvisas alltså av Förvaltningsrätten av formella skäl och inte av att ämnet för motionen låg utanför kommunens kompetensområde.

mikrofonKanske Kurt Karlsson (SD) kan dra lärdom av Förvaltningsrättens dom, t ex att han alltid ska sätta på mikrofonen när han pratar från sin plats i sessionssalen… Och att han också bör vara fullständigare i sin skrivning till Förvaltningsrätten när han överklagar.

Kan kommunen lära sig något då? Ja, kanske att det inte alltid är så bra med att protokollen enbart är beslutsprotokoll…

För övrigt har jag inga som helst sympatier för innehållet i sverigedemokraten Kurt Karlssons mfl motion, eller för Kurt Karlssons och sverigedemokraternas åsikter överhuvudtaget. (Det tror jag att alla politiskt intresserade vet.) Men jag anser å andra sidan att det ska finnas tydliga och klara regler för hur ett sammanträde ska och får genomföras och min känsla här är att Kommunallagen inte har följts till punkt och pricka.

Kommentar till kommunala bidrag och VFK

27 augusti, 2016 Lämna en kommentar

vfkDet är väl inte alltid som jag tycker att jag borde förklara och tydliggöra tidigare bloggar. Men bloggen om kommunala bidrag och Vänersborgs FK har, kanske inte helt oväntat, väckt en del reaktioner. Både av det positiva och det negativa slaget. Vilket naturligtvis är på sin plats. Men det är lite tråkigt om reaktionerna beror på missuppfattningar.

Och så tycker jag att det har varit i det här fallet. Några VFK:are framhåller att det var en folkfest och att Vänersborgs kommun fick en väldig publicitet och goodwill, även på riksnivå etc. De menar också att kommunen får tillbaka mycket stora värden av de pengar som läggs på idrotten.

Och visst, så är det. Inget att diskutera. Jag håller med.

Men jag var och är inte negativ till fotboll. Tvärtom. Bloggen var inte heller negativ eller kritisk till Vänersborgs FK. Varför skulle den vara det? Klubben gör, liksom alla andra idrottsklubbar, ett fantastiskt arbete med och bland våra barn och ungdomar.

utropstecken3Det är kommunen jag är kritisk till. I bloggen efterlystes klara och tydliga principer och regler för hur kommunen ska bidra till föreningar och event. Nu känns det stundtals som ett lotteri vilka föreningar som får ”extra” kommunala bidrag och inte. Det är också viktigt att alla föreningar och alla idrotter behandlas lika.

I VFK:s fall kom pengarna från Kultur- och Fritidsnämnden. Nämnden har regler – ”Kriterier för bidrag till kulturföreningar och bygdegårdsföreningar”. Dessa kriterier är dessutom antagna av kommunfullmäktige. Paragraf 6 i dessa kriterier, ”Bidrag till offentliga arrangemang”, användes i onsdags:

”Bidragets syfte är att stimulera till nytänkande inom kulturområdet…”

utropstecken3Det var en överraskning, i varje fall för mig, att fotboll räknas som kultur i Vänersborg.

utropstecken3Men vi måste också i kommunen diskutera prioriteringar – var ska kommunen lägga skattebetalarnas pengar? Och hur mycket? Politikerna måste prioritera mellan kärnverksamheter, som vård, skola och omsorg, och andra icke lagstadgade verksamheter, som t ex marknadsföring. Och det är en diskussion som vänersborgarna måste delta i.

Så, all heder till VFK och fotbollen. Men också all heder till alla andra idrottsklubbar och föreningar i kommunen. Ni gör alla ett mycket, mycket värdefullt arbete och är värda allt stöd från kommunen.

Jag avslutar med några citat från några läsare.

  • ”Ljudanläggningen och elbelysningen på Vänersvallen är helt undermålig.”
  • ”Kommunen borde gratis marknadsföra alla idrottsliga evenemang, matcher, sammankomster m.m. och med det uppmuntra kommunens invånare att som supporter delta i de lokala event som erbjuds.”

seglingOch till sist ett längre citat, som också var en offentlig kommentar till bloggen (se hela kommentaren här):

  • ”Frågorna i det aktuella fallet är befogade, men efterlysning av principbeslut är ännu mer aktuell när det gäller kommunens faktureringar till föreningslivet. Enligt Riksidrottsförbundet är alla idrotter lika bra och viktiga. Det borde dom därför vara även ur kommunal synvinkel. Om någon då frivilligt väljer en dyr idrott så borde det logiskt sett vara upp till vederbörande att ta ”överkostnaden” , men det är där ”lotteriet” tar vid. I vissa fall tar kommunerna en stor del av ”överkostnaderna” men i andra fall får föreningar och utövare ta dom. Golf, segling och hästsport kan jämföras med bandy, ishockey och en del annat. Enorma subventioner i vissa fall och småpengar i andra när hyrorna fastställs.”

Kommunala bidrag och VFK

25 augusti, 2016 8 kommentarer

stiltjeMDet har som sagt varit politisk stiltje i Vänersborg under sommaren. De enda vindpustar som har förekommit har oftast Gunnar Lidell, moderat och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, åstadkommit. Marie Dahlin (S) tyckte till och med vid ett tillfälle att det blåste så mycket kring Lidell att hon begärde ut alla hans mail (om NÄRF) till vänsterpartisterna Lutz Rininsland och undertecknad… (Se ”Dahlin vill läsa Lidells mail”.) Det var av en händelse strax efter att Gunnar Lidell i ett mail till kommundirektören skrivit och ifrågasatt bland annat det kommunala stödet till IFK Vänersborg. (Se ”IFK, sponsorer, kommunen och Lidell”.)

Lidells mail till kommundirektören började:

”Sommarfriden börjar att lägra sig, men kommunens generösa marknadsföring av IFKs hemmamatcher verkar vara som vanligt.”

zontaJag har också i några bloggar under våren tagit upp stödet till olika föreningar och organisationer i kommunen – och inte blivit klok på vad som gäller. I bloggen ”Olika falla ödets lotter – bidrag till föreningar” skrev jag t ex om hur Blåsut Vänersborg Bandyklubb (BBK) fick ett marknadsföringsbidrag och hur Vänersborgs Zontaklubb fick bidrag till en stadsvandringboule2 eller om det var till jubileumssupén på Lagergrenska huset, medan pensionärerna i Boulealliansen fick bekosta sin egen ”bajamaja”…

Nu har Lidell startat den politiska hösten med att skriva ett nytt mail till kommundirektör Ove Thörnkvist. Och återigen handlar det om kommunala pengar till en förening.

vfkLidell har reagerat på att kommunen sponsrade Vänersborgs FK genom att bjuda på inträdet till onsdagens match i Svenska Cupen mot allsvenska Jönköpings Södra. (Lidell skrev mailet innan matchen.) Så här stod det på kommunens Facebooksida:

vfk3

Jag tror inte att Lidell har något emot fotboll som sådan, eller bandy, men han undrade i mailet till kommundirektören:

”vem fattar beslutet, vilken förvaltning betalar ”in blanco” o är det juste emot alla andra föreningar? Hur gör kommunen när/om tex. Forshälla IF besöker Gestad SK, betalar kommunen då också oavsett hur många besökare som kommer?
O dessutom fri marknadsföring via kommunens FB….”

Gunnar Lidell vill att alla föreningar i Vänersborg ska behandlas på samma sätt ”oavsett inriktning och kontakter” – som han skriver.

Det är väl egentligen inte utan att man kan hålla med Lidell när han undrar vilka principer kommunen går efter när den skänker pengar till olika ”aktiviteter”. Det är faktiskt svårt för en utomstående att se några principer eller riktlinjer.

cykelstallLidell fick inte svar av kommundirektören, men väl av kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). Hon skrev:

”Vad är problemet? Det finns väl en budget hoppas jag. Lite av cykelställsfråga, tycker jag.”

”Cykelställsfråga”? Jag kan väl tycka att Marie Dahlin ibland tar lite lätt på principiella frågor, som typ att kommunen ska behandla alla invånare och föreningar lika. Principer är, i varje fall som jag ser det, viktiga för att förhindra det som med ett fult ord kallas för vänskapskorruption. Bara misstanken att något sådant kan förekomma vore förödande.

I ett senare svar till Gunnar Lidell skrev emellertid Marie Dahlin:

”Jag tror att vår personal klarar av den typen av frågor så att det blir rättvisa. Om det visar sig att personalen inte har det, då är det vår sak.”

Jag anser nog att Gunnar Lidell är ganska tydlig i sina mail – han tycker inte att det är rättvist som det är nu…

vfk_kommunLidell svarade (på Dahlins första svar – om cykelställ), och detta var som sagt före matchen igår, att kommunens åtagande att betala entréavgifterna innebar eller kunde innebära en stor summa pengar. Han räknade också med ett marknadsföringsvärde för reklamen på kommunens hemsida och Facebooksida, som han uppskattade till omkring 20.000 kr.

Lidell skrev vidare:

”Detta kan ju förvisso betecknas som en ”cykelställsfråga”, men såvitt jag vet har Kultur o fritidsnämnden en del andra kostnader också…….”

Och så återkom Lidell till kärnfrågan:

”Självklart ska vi uppmuntra idrott o föreningsliv, men då är det väl inte mer än rätt att vi behandlar alla föreningar enligt någon form av likställighet?”

Förvaltningschefen på kultur- och fritidsnämnden svarade också Gunnar Lidell:

”Jag har fattat beslut på delegation om 10 000 kr för ett enstaka offentligt arrangemang enligt kriterier för bidrag till kulturförening och bygdegårdsföreningar §6.”

Det var alltså Kultur- och Fritidsnämnden som betalade inträdet till VFK:s match. Men ”bara” 10.000 kr. Kommunen betalade inte fullt ut för den månghövdade publiken. Lidell hade alltså inte helt rätt i sitt mail. Kommunen hade inte lovat att betala ”in blanco”.

vfk2

Ur ekonomisk synpunkt var det en dålig affär för VFK. Det kom ju drygt 1.100 åskådare. Det var för övrigt publikrekord för fotboll på Vänersvallen. Om vi säger att hälften var under 16 år (VFK har gratis inträde för ungdomar) så skulle det innebära 44.000 kr i intäkter till VFK. (Vuxna betalar 80 kr.) Och om, säg 200, av dessa var pensionärer (pensionärer betalar 50 kr), så skulle det ändå bli 38.000 kr till VFK. Och nu fick VFK ”bara” 10.000 kr av kultur- och fritidsnämnden… Men det är klart, naturligtvis kom det antagligen ett antal människor för att det var just gratis inträde. Och säkert tjänade VFK mer än vanligt på lotterier (drygt 4.000 kr på 50/50-lotteriet) och försäljning…

Naturligtvis har klubben också fått en del ”good-will” av arrangemanget. Vilket självklart inte blev sämre av att VFK gjorde en strålande insats och vann matchen med 2-0. VFK slog faktiskt ut ett allsvenskt lag ur Svenska Cupen. Det är en historisk fotbollshändelse i Vänersborg. Och jag är glad att jag fick uppleva detta på plats. Och nu väntar antagligen fler allsvenska lag i det fortsatta cupspelet.

Men de principiella frågorna kvarstår.

kulturfritidDet är t ex mycket intressant att kultur- och fritidsnämnden under miljöpartisten Marika Isetorps ledning har börjat betrakta herrfotboll, i varje fall i Vänersborgs FK:s regi, som kultur. Det är ganska uppseendeväckande, förut var det ju bara bandy som betraktades som kultur i kommunen…

Det står nämligen så här §6, som förvaltningschefen hänvisade till:

”Bidragets [för enstaka offentliga arrangemang; min anm] syfte är att stimulera till nytänkande inom kulturområdet…”

Kanske har kultur och fritid under Isetorp tänkt nytt? Kanske betraktas all idrott i Vänersborg som tillhörande ”kulturområdet” numera? Jag ser framför mig hur ansökningarna för enstaka offentliga arrangemang kommer att välla in till nämnden i fortsättningen… Ska alla föreningar få bidrag? Och nämnden som har problem med ekonomin redan nu…

Det är som sagt inte utan att man efterlyser tydliga principer och riktlinjer för hur kommunen dels behandlar de olika föreningarna och dels hur kommunen använder skattebetalarnas pengar…

Och förresten – det skulle behövas bra många fler cykelställ utanför Vänersvallen…

cykelstall2

Kanske kan Marie Dahlin ordna det. Cykelställ kostar ju inget…

.

PS. För en stund sedan blev jag uppmärksammad på att en grupp på Facebook, som heter Slöseriombudsmannen, har uppmärksammat kommunens ”sponsring”:

sloseriombudsmannen

Jag har inget att göra med denna FB-sida. Om nu någon undrar.

Ur diariet – Skaven, Björkås, Dal mm

22 augusti, 2016 Lämna en kommentar

Politiken har börjat så smått i Vänersborg. Dock har varken barn- och utbildningsnämnden eller kommunfullmäktige kommit igång. Stiltjediariet för min egen politiska del med andra ord. I ett sådant läge brukar det löna sig att ta en titt i diariet. Här hittar man i regel både det ena och andra; synpunkter och klagomål från kommuninvånare, förfrågningar, intressanta delegationsbeslut etc.

Så dock knappast under den gångna veckan. Det är stiltje i diariet också… Fast inte riktigt, några handlingar är ändå värda att ta upp.

skavenkarta3Byggnadsförvaltningen fick ett mail den 19 oktober förra året, dvs för snart ett helt år sedan. Mailskrivarna ville göra om sitt sommarhus på Skaven, som funnits i släktens ägo sedan början av 1940-talet, till ett åretruntboende. Det har de velat sedan 10 år tillbaka. Eftersom det har gått ett år sedan de skrev, så är det nu nästan 11 år sen… Kommunen har hela tiden, enligt brevskrivarna, förhalat beskedet – kommunen har inte kunnat bestämma sig om hur den vill att området ska se ut.

Och nu, och jag citerar mailet:

”släcker man ner hela området och lägger hela vägansvaret på fastighetsägarna, efter det att man i nästan sjuttio år haft det i kommunalt ansvar.”

Ibland är kommunens vägar både mörka och outgrundliga, i synnerhet då på Skaven… (Jag har tidigare skrivit om kommunens väghållaransvar och VA mm på Skaven i en blogg från september 2015 –Skaven och väghållaransvar”.)

flygplanNär jag frågade kommunen förra året, varför det inte händer något på Skaven, så fick jag svaret att arbetet har varit vilande på grund av att påverkan från Malögas flygplats först måste klargöras. I svaret från byggnadsförvaltningen till mailskrivarna, daterat den 22 augusti 2016, så ges beskedet att:

”Ett PROGRAM för Detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered är på väg till kommunfullmäktige för godkännande, augusti 2016. Enligt förslaget till beslut ska programmet utgöra ett underlag för kommande planering av området och nya detaljplaner.”

Det kommer med andra ord att ta ytterligare några år innan brevskrivarna får besked om de kan få bygga ett årentruntboende på Skaven. Förhoppningsvis dock inte 10 år till, oj – 11 år menade jag…

I Samhällsbyggnadsnämndens diarium hittar jag ett ”litet” mailsvar som kan vara av allmänt intresse, framför allt för alla vänersborgare i Vargön. (Eller ska det vara alla vargöbor i Vänersborg?) På samhällsbyggnadsförvaltningen är de också lite snabbare än på byggnadsförvaltningen… Här har brevskrivaren fått svar redan efter en vecka. Frågan handlade om Villa Björkås – och fastighetschefen skriver:

villabjorkas”Villa Björkås renoveras enligt de förutsättningar som är givna, t.ex. att återställa fasaden på byggnaden till det skick som det var då kommunen tog över det på 1990-talet. Plåttaket är snart utbytt och Gymnasieskolans Byggprogram renoverar fasaden. Den teknik som vi använder vid pågående fasadrenovering, bedömer vi vara den bästa ur både teknisk och ekonomisk synpunkt.”

Jag ser i kommunstyrelsens diarium att det ska bli en studieresa till Italien den 15-19 september i höst. Det framgår dock inte vilka personer som ska åka, eller varför. Det är garanterat dock inga vänsterpartister med. Men en gissning så god som någon är väl att en viss miljöpartist ska åka… Tolken kostar hur som helst 6.150 kr per dag. Och så finns det dom som tycker att det är onödigt att lära sig fler språk än engelska…dal

Telia informerar kommunen att kopparledningarna stängs den 30 november 2017 för ca 300 hushåll i dalslandsdelen av kommunen, närmare bestämt i Anulvsbäcken, Brasmerud, Flicksäter, Lönnebergshage, Sundals Ryr och Uleberg. På ett ställe skriver Telia ”Vilhelmina” i stället för ”Vänersborg”. Vi får hoppas att Telia har bättre koll på de fiber- och mobilnät som ska ersätta kopparledningarna än de har på kommunerna…

triumviratDet var med andra ord inte mycket att skriva en blogg om utifrån diariet. Men lugn, det blir med all sannolikhet en mycket spännande politisk höst – och mycket att skriva om. En höst där tydligen Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) tänker sig att regera vidare trots att de har fått stryk i två budgetomröstningar i rad och en förtroendeomröstning (Bo Carlsson som ordförande i NÄRF).

 

Sommarlovet snart slut

19 augusti, 2016 Lämna en kommentar

hangmattaSnart är sommarlovet slut för alla elever i Vänersborg. På onsdag börjar höstterminen. Och då ska förhoppningsvis allt och alla vara på plats. Både lärare och elever. Rektorer och pedagoger har jobbat intensivt under den gångna veckan med förberedelserna.

Det råder som bekant brist på behöriga och legitimerade pedagoger i vårt avlånga land. Så också i Vänersborg. Det är som det är, som man bäddar får man ligga. Läraryrket är inte vad det var en gång i tiden. En släpande löneutveckling, alltfler arbetsuppgifter och en stor portion dokumentation har gjort sitt för att skrämma bort lärarstudenter och också gamla rutinerade ”pedagoguvar”. Verkligheten talar sitt tydliga språk, bristen på lärare är ett oomstritt faktum. Förlorare är naturligtvis eleverna. Och skolresultaten i Sverige har blivit därefter…

teacherVisst satsas det på löner, men då satsar staten bara på en utvald skara, som i och för sig har fått, och kommer att få, hyfsat rejäla lönelyft. Den skara som rektorerna väljer ut som ”de bästa lärarna” kan skatta sig lyckliga när lönekuverten kommer. De som hör till de ”sämre lärarna” känner sig inte lika lyckliga… Ofta känner de sig orättvist behandlade. Och de är ofta orättvist behandlade… Resultatet blir inte bara en stor löneskillnad lärare emellan utan också att kollegierna på landets skolor splittras upp. Vilket kan leda till att sammanhållning och samarbete blir sämre. Och det är definitivt inte till gagn för den svenska skolan.

Förhoppningsvis så kommer det i varje fall att finnas en lärare i varje klassrum i Vänersborg, även om denne inte är legitimerad. Och förhoppningsvis ska också alla elever få plats. Det blir en del nya paviljonger i kommunen inför hösten.

politiker3Sommarlovet är dock inte slut för Vänersborgs utbildningspolitiker. Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder inte förrän den 19 september.

Vänersborgs utbildningspolitiker kommer att få en hel del att stå i under hösten. Beslut ska fattas om skolorna på Blåsut, Öxnered och Norra – läggas ner, renoveras eller byggas ut? Och ska det bli en ny skola på Holmängen? Det är några frågor som ska avgöras. Och hur blir det med Rösebo och Mulltorp? Byggnadsnämnden gav ju inte bygglov…

Det blir inga lätta beslut, det handlar om mycket pengar. Dessutom finns det väl få frågor som engagerar kommuninvånare så mycket som förskolor och skolor. Det är redan representanter från föräldraföreningar som har hört av sig…

pengarnyMen en sak behöver skolorna inte oroa sig så mycket över denna termin – pengar. Kommunfullmäktige röstade ju ner de styrande partiernas (S+C+MP) budget och gav BUN 16 milj kr mer än förslaget för 2016 och ytterligare 11 milj kr nästa år.

Det har skett en del förändringar i Barn- och Utbildningsförvaltningen under sommaren. Anne-Len Kriewitz ”utnämning” till förvaltningschef var ju i och för sig klar redan innan semestrarna, men hon har lockat till sig en hel del kompetent folk. Vänersborgare som återvänder från bland annat Trollhättan. Sofia Bråberg, Tomas Granat och Hans-Joachim Ackermann ska börja (eller har börjat) i förvaltningen. Som nu förresten har flyttat till gamla Skatteverkets lokaler. (Det är ju stora problem med luften, och allergier, i kommunhuset.)

Jag får passa på att hälsa samtliga välkomna tillbaka till Vänersborg!

Besvikna invånare

16 augusti, 2016 3 kommentarer

karvlingIbland får jag mail som jag inte riktigt vet vad jag ska göra med. Och hade det inte varit för att de andades hjälplöshet och frustration, kanske framför allt maktlöshet, så skulle jag starkt ha övervägt att slänga dem i papperskorgen.

Det har visat sig under åren som jag har bloggat att individer och familjer inte alltför sällan har hamnat i ett motsatsläge med kommunen och därmed i en pressad situation. Och de har inte vetat hur de ska komma till tals eller hur de ska agera för att komma ur den.

Som personen uppe i Ekenäs som har haft en långvarig konflikt med kommunen. Där har Länsstyrelsen nu slagit fast att kommunen har rätt när den vill att fastighetsägaren ska spränga bort en vågbrytare och tillika båtplats på tomten – en vågbrytare som tydligen har funnits på plats i åtskilliga år.

bryggaNär jag letar efter det här fallet i kommunens diarium så hittar jag inget. Dock finner jag ett föreläggande från Länsstyrelsen om en annan fastighet uppe i Ekenäs. I detta föreläggande åläggs, vid hot om vite, fastighetsägaren att riva och forsla bort en betonganläggning, ett trädäck och trappor mm.

Eller på Nordkroken där det tydligen finns ett förslag att fastighetsägare ska betala för diken, fast de redan äger och sköter dem. I det här fallet hittar jag ett överklagande till Förvaltningsrätten. Som dock avslogs eftersom överklagandet inte hade kommit in i tid… För övrigt var det ett beslut i kommunfullmäktige som överklagades – där jag själv sitter och beslutar… Men ibland är det svårt som politiker att helt förstå innebörden och konsekvenserna av beslutsförslag och vilka tår man är på väg att trampa på.

justitiaJag säger inte att kommunen har varken juridiskt eller moraliskt fel i dessa exempel. Det är säkert tvärtom, kommunen har säkerligen lagen på sin sida. Kanske har fastighetsägarna töjt på både gränser och lag. Men jag ser maktlösheten hos enskilda invånare och känslan av att de inte har någon som lyssnar och tar deras situation på allvar.

Det borde kunna gå att lösa konflikter genom att föra en dialog med vederbörande – och att lyssna på varandra. Det är också viktigt att kommunen verkligen behandlar alla kommuninvånare lika. Ibland kan man nämligen få intrycket att kommunen i vissa fall visar lite mer av ”flexibilitet” än i andra…

Banta med Banting

12 augusti, 2016 1 kommentar

bantingDet var en gång för länge sedan en pojke som hette William. Han föddes i London en vårdag 1796. William växte upp och blev allt större efter som åren gick. När han blev stor, så blev han inte bara stor – han blev väldigt stor.

William blev fet.

William led av sin fetma. Det var inte bara det att människor pratade om och skrattade åt honom bakom hans rygg, hans feta rygg. Hans kropp verkligen led av fetman. William hade ont i sina knän och i sina fotleder. Han fick navelbråck och hans kondition var nere på noll. Han kunde inte knyta sina skor.

William gjorde allt för att gå ner i vikt. Han var så desperat i sin lidande kropp att han prövade alla metoder som läkare och andra rådde honom till. Det hände att han periodvis i stort sett slutade äta, några perioder använde han laxermedel, han promenerade och han tränade.

Inget hjälpte. På sin höjd gick han ner några kilon, tillfälligt. Kilon som han snabbt gick upp igen. Han blev allt fetare.

Det sägs att William blev så fet att fettet till och med tryckte mot innerörat, så att han fick problem med hörseln. Hur som helst. Han besökte av någon anledning en öronläkare. Och det var tur. Öronläkaren hade varit i Frankrike och fått höra på nya idéer.

bacon_eggWilliam fick reda på att det inte spelade något roll hur mycket han åt, det viktiga var vad han åt. Det var inte kvantiteten som var det viktigaste, det var kvaliteten. Han prövade en helt ny diet.

William inte bara minskade i vikt av den nya dieten. Hans kropp mådde också mycket bättre.

William ville sprida sina erfarenheter. Han skrev ner dem i ett häfte som han tryckte upp och delade ut gratis. Häftena tog snabbt slut. Han tryckte upp nya upplagor. De gick åt.

Williams häfte var sensationellt. Det översattes till flera språk, också till svenska. Genomslaget för hans idéer blev så stort, att hans efternamn blev ett verb:

BANTA

Williams efternamn var Banting.

De lärdomar William Banting drog av sina erfarenheter var att man skulle avstå från socker, bröd, öl och potatis, dvs kolhydrater. Däremot var det helt ok att äta mycket protein och fett.

livsmedelsverketVad Banting lärde ut på 1800-talet, det har inte Livsmedelverket i Sverige lärt sig än. För Livsmedelsverket är det fortfarande tvärtom – det viktigaste är inte vad vi äter utan hur mycket

.

PS. Vill du veta mer om lågkolhydratkost:
Kostdoktorn (Andreas Eenfelt)
Ett sötare blod (Ann Fernholm)

PPS. Den här bloggen skrev och publicerade jag i juli 2011. Jag har själv ätit LCHF sedan oktober 2010.

Kategorier:LCHF, sommarläsning Etiketter:,
%d bloggare gillar detta: