Arkiv

Archive for the ‘Fastighets AB’ Category

KS (24/3) 1: Kommunens bolag

Det blev återigen ett maratonsammanträde med kommunstyrelsen. Gårdagens “session” började kl 08.30 och slutade inte förrän kl 17.50. (Lagom till ett annat möte kl 18.00…)

Denna gång var det dock inte ordförande Benny Augustssons (S) bristfälliga planering som var orsaken, utan en mängd tekniskt strul. Som inte heller var någon i kommunens fel. Alla som använde Teams på förmiddagen och runt lunchtid i Västsverige, och enligt uppgift också i delar av Europa, drabbades av avbrott.

Det var en så kallad “bolagsdag” på kommunstyrelsen. Det var VD:arna och de politiska styrelseordförandena för kommunens helägda aktiebolag som presenterade verksamhet, bokslut för 2020 mm. Det tog några timmar.

Först ut i presentationen var Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB. Bolaget har just nu ingen VD och det var också orsaken, förklarade ordförande Kent Javette (S), till bolagets underskott. Muséets VD sades upp under 2020 och det kostade en del. (Se “Varför fick Älgmuséets VD gå?”.) Bolagets resultat blev ett underskott på 1,347 milj kr och kommunen har gett ett ägartillskott på 1,5 milj.

Det pågår ett utvecklingsprojekt på bergen där även Trollhättan och Grästorp är inblandade. Det tycktes av presentationen som om inte Kungajakt- och Viltmuseet var, eller fick vara, med i det. Vilket måste betraktas som ganska anmärkningsvärt.

Ordförande i Fastighets AB Vänersborg (FABV) Bo Carlsson (C) redogjorde för bolagets fastigheter och bokslut. Bolagets VD kunde nämligen inte vara närvarande. FABV är ett bolag som ska stödja utvecklingen av ett starkt näringsliv i kommunen, genom att hyra ut lokaler på marknadsmässiga villkor.

Bo Carlsson:

“Bolaget ska agera när marknaden lämnar walkover.”

Det föranledde mig att fråga varför FABV köpte Bergagården. Där hade ju inte marknaden lämnat “walkover”, det fanns ju en privat intressent. (Se “FABV:s köp av Bergagården”.)

Carlsson svarade:

“Vår ägare gav oss i uppdrag att köpa fastigheten.”

FABV äger också Wargön Innovation, byggnaden där avlagda och insamlade kläder sorteras… (Se “Vad händer egentligen med Wargön Innovation?”.)

VD Gunnar Johansson presenterade AB Vänersborgsbostäder (ABVB). ABVB är som jag kan se, ett mycket välskött företag. Företaget bygger mycket just nu, bland annat är 114 lägenheter på Holmängshage klara. I år ska det börja byggas 79 hyreslägenheter på Elisabeths port (se ABVB:s hemsida) och 44 lägenheter på Lunddalas äldreboende i Vargön. Bolagets resultat var förra året +14,6 milj kr, efter skatt.

VD Carina Svensson och styrelseordförande Kent Javette (S) redogjorde för Vattenpalatset Vänerparken AB:s förehavanden under 2020. Och det var egentligen inte så mycket att berätta. Badet var bara öppet i 3 månader förra året. Självklart var det coronan som drabbade bolaget och det ännu värre än de andra bolagen. (Badet är fortfarande stängt för allmänheten och personalen är permitterad på 80%.) Varmvattenbassängen är dock öppen. Där pågår det simskola varje vecka. Omsättningen har naturligtvis sjunkit och Vattenpalatset fick ett extra kommunalt bidrag 2020 på 2,5 milj kr.

Det pågår en utredning, som enligt KS-ordförande Benny Augustsson är mycket omfattande, om kommunens olika badanläggningar. Utredningen verkar i det närmaste klar och ska vad jag förstår snart presenteras för de ansvariga. Tydligen har inte Vattenpalatset blivit tillfrågad eller fått komma med synpunkter under utredningens gång. Det känns, precis som med projektet på bergen, mycket märkligt att olika kommunala aktörer som är verksamma inom utredningarnas område lämnas utanför. Jag undrar vad orsaken till det är.

Bolagsdagen fortlöpte utan tekniska missöden. Det var när nästa ärende började, workshopen om de förväntade resultaten för år 2022, som Teams inte ville vara med längre. Men sammanträdet kom så småningom igång och fortsatte med övriga ärenden. Men till dom återkommer jag.

KS 4: Motioner och Bergagården

Det här är den fjärde och sista bloggen om onsdagens sammanträde med kommunstyrelsen. (Se “KS 1: Budgetramarna fastställda”, “KS 2: Vem ska ha skolmiljardens pengar?” och “KS 3: Slussar, droger, bostäder, arenan mm”.)

Några motioner behandlades också av kommunstyrelsen. De ska dock vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att i stort sett helt bifalla en motion från Lutz Rininsland (V) och Stefan Kärvling (V) om systematiskt uppföljning av beslut. (Jag återkommer till motionen vid ett senare tillfälle.) Däremot föreslås avslag på en sverigedemokratisk motion om krav på “läkarintyg för måltidsavvikelser”. Det har flutit en del vatten under broarna sedan september förra året, men då skrev jag faktiskt en blogg om den sverigedemokratiska motionen, se ”BUN (14/9): Läkarintyg för specialkost?”.

KS anser vidare att motionen “Vilken roll har ledamöterna i kommunstyrelsen?”  från Lutz Rininsland (V) ska anses besvarad – med hänvisning till:

“ordförandens ansvar för att leda kommunstyrelsens arbete.”

Vi får se vad Rininsland säger om det när fullmäktige ska fatta beslut i frågan. Det går att få en föraning i Rininsland blogg “Det ankommer på Benny Augustsson att bestämma”.

Det blev en del diskussion kring Tor Wendels (M) motion “Översyn av dagens Internhyra”. Wendels motion hade följande yrkanden:

  • “att Kommunfullmäktige konstaterar att trots beslutad budget ger dagens underhållsskuld i nuläget inte Samhällsbyggnadsnämnden förutsättningar för ”en god ekonomisk hushållning” av kommunens ägda fastigheter.”
  • “att en åtgärdsplan för att snarast åtgärda underhållsskulden tas fram snarast, samt”
  • “att grundorsaken till att underhållsskulden existerar och inte åtgärdats tidigare trots kännedom utreds, i syfte att ge förslag på åtgärder i avsikt att situationen inte ska uppstå igen.”

 Det var en bra motion tyckte jag. Kommunens nye kommunalråd, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Mats Andersson (C), tyckte emellertid att den var ett:

“skott i foten.”

Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) använde också bildspråk och förklarade att motionen slog in öppna dörrar. Det här var redan samhällsbyggnadsnämndens uppgift, menade Augustsson.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Henrik Harlitz (M) yrkade bifall till motionen med orden, på ett ungefär:

“samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret, men har inte möjlighet att efterleva det. Pengarna går till akut underhåll, men inte till nödvändigt löpande och förebyggande underhåll. Extremt lite pengar till underhåll. Vi måste komma ikapp och jobba bort underhållsberget.”

Det blev votering. “Storoppositionen”, inklusive Vänsterpartiet alltså, röstade för motionen som då fick 9 röster mot Augustssons förslag till avslag som bara fick 6.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att föreslå kommunfullmäktige att godkänna att samhällsbyggnadsnämnden upprättar ett livsmedelsförråd med ett värde på 1,3 milj kr för 2021, för att säkra upp tillgången på livsmedel i händelse av en krissituation. Det gäller att lära sig av erfarenheterna…

Till sist.

Kommunstyrelsen beslutade att tillföra Stiftelsen Bergagården ett finansiellt tillskott på 270.000 kronor för år 2021 för att täcka ökade kostnader. Det var dock under förutsättning att Trollhättans Stad och Grästorps kommun också fattade beslut om att tillföra pengar.

Jag ställde några frågor i detta ärende. Det var nämligen inte helt solklart vad som gällde. Och det blev det inte utifrån svaren heller…

I underlaget stod det att pengarna var till för att täcka ökade kostnader för: 

“personal samt ökade kostnader i samband med nytt hyresavtal.”

Men i begäran om pengar så skrev ordförande för Stiftelsen Bergagården att det bara handlade om ökad hyra utifrån det nya hyresavtalet. Jag undrade därför vad som gällde, ökad hyra och mer personal – eller bara ökad hyra? Det hörde till saken att stiftelsen redan hade ute annonser om att anställa fler…

Ordförande Augustsson (S) menade att pengarna gick till både och – till både hyra och ny personal. Och han medgav att han inte kände till det nya hyresavtalet.

Bo Carlsson (C) som är ordförande i Fastighets AB Vänersborg (FABV), som har köpt Bergagården, tyckte att bolaget måste få täckning för sina kostnader. En synpunkt vilken nog får betraktas som en “liten chansning” av Carlsson.

När jag påpekade att Stiftelsen Bergagårdens gamla och billigare hyresavtal gällde till halvårsskiftet nästa år (2022) – och att Fastighets AB faktiskt övertog detta avtal vid förvärvet av Bergagården – blev det tyst. Oroväckande tyst… Inget svar.

Jag hade inget yrkande, jag tror nämligen att det sker mycket positivt på bergen just nu. Och denna utvecklingen vill jag inte sätta några käppar i hjulen för. Stiftelsen Bergagården fick sitt finansiella tillskott på 270.000 kronor…

Efter sammanträdet har jag fått reda på av Fastighets AB:s VD att i det nya avtalet så har gränsdragningslistan mellan fastighetsägare och nyttjaren ändrats. I det tidigare avtalet så var t ex allt underhåll på fastigheten nyttjarens, dvs Stiftelsens, ansvar. I det nya hyresavtalet är:

“underhållsarbeten på fastigheten FABV:s ansvar.”

Det förklarar naturligtvis en hel del.

Kommundirektör Lena Tegenfeldt mailade:

“Grästorps kommun är ägare till vårt gemensamma projekt däruppe (inte att beblanda med basverksamheten) och den annons som nu är ute om personal, är personal INOM det projektet, dvs projektmedel som kvarstår och enbart en visstidsanställning. … Den personal som är upptagen i angiven budget är alltså inte densamma som nuvarande annons.”

Med andra ord så var jag med och fattade ett bra beslut. Tror jag…

Och det var februaris sammanträde med kommunstyrelsen…

Några kommunala fastighetsaffärer…

Mitt i Corona- och den ekonomiska krisen håller Vänersborgs kommun på med spekulativa fastighetsaffärer. De styrande partierna, personifierade av kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Bo Carlsson (C), vill köpa, och sälja, fastigheter, i vanlig ordning. Som om ingenting har hänt.

Vänersborgs kommun har en lång tradition av stora och tveksamma fastighetsaffärer. Men det verkar inte Augustsson och Carlsson komma ihåg. Eller vilja veta av… Och då har de inte heller någonting lärt.

Många av oss äldre i politiken har fortfarande Toppaffären i färskt minne. Fastighets AB Vänersborg(!) köpte Toppfrys för 17 miljoner kronor. Efter ett kort tag sålde kommunen Toppfastigheten till Hammar Nordic Plugg för 8 miljoner… Och sedan styckade Hammar av en bit och sålde resten av Topp för 40 miljoner kronor! Skattebetalarna i Vänersborg fick alltså betala 9 miljoner kr till ett privat företag. Som sedan dessutom tjänade ytterligare miljoner på nästa försäljning.

De styrande socialdemokraterna och centerpartisterna var år 2016 beredda att köpa 51 olika byggnader på Nuntorp för ungefär 40 milj kr. Det var återigen Fastighets AB Vänersborg som stod som presumtiv köpare. Den gången hade kommunens fastighetsenhet bedömt att de kommunala driftskostnaderna skulle uppgå till ungefär 9,9 milj kr per år. Av någon anledning förklarade sig Bo Carlsson jävig när ärendet skulle beslutas i kommunfullmäktige. Kanske för att han var ledamot i FABV… Det blev, av andra skäl än jäv, inget köp den gången.

År 2010 köpte Vänersborgs kommun hamn- och industriområdet av Holmen Paper för 16,7 milj kr. Sedan investerades 22 miljoner i gator, VA etc och häromåret uppfördes Innovationsbyggnaden för 24,8 miljoner kr. Dessutom har det tillkommit 670.600 kr i rivningskostnader för några hallar på området. Som kommunen istället kunde ha sålt till Magnus Larsson i Sikhall för 5,2 milj kr…

När Hillforth Development AB och Pro Tune AB tidigare i år skulle köpa Holmens gamla huvudkontor och ett markområde på 3.500 kvm av kommunen till ett pris av 800.000 kr hade markområdet plötsligt utvidgats till 20.000 kvm och ett nyttjanderättsavtal. Till samma pris. Ärendet återremitterades av oppositionen.

Revisorerna riktade en förödande kritik mot kommunen vid kommunhusets renovering. En kritik som drabbade framför allt samhällsbyggnadsnämndens dåvarande ordförande, nuvarande kommunalrådet, Benny Augustsson (S). Bo Carlsson (C) var då liksom nu 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Ingen upphandling hade skett, inget investeringsbeslut hade fattats… Precis som i den allra största byggskandalen av dom alla i kommunens historia – Arena Vänersborg…

Arena Vänersborg som skulle kosta 140 milj kr (inkl 20 milj i sponsorpengar) och vars slutnota hamnade på – 286 miljoner… Och som idag står och förfaller. Liksom Norra skolan har gjort i åratal. Norra skolan går inte att rädda, utan ett massivt inflöde av investeringspengar.

Vänersborg kommun ska helst inte syssla med fastighetsaffärer, i varje fall inte under ledning av socialdemokrater och centerpartister. Det har aldrig fallit väl ut… Och kommer uppenbarligen aldrig att göra det.

Nu vill Benny Augustsson (S) och Bo Carlsson (C), denna gång med oväntat stöd från de borgerliga, som tydligen har glömt sin historieläxa, att kommunen genom Fastighets AB Vänersborg (FABV) ska köpa fastigheten Hunneberg 1:7 (Bergagården) för 4,82 milj kr – trots att fastigheten enligt en värdering “bara” är värd 3,7 milj kr.

Och som så många gånger tidigare är de styrande beredda att genomföra köpet trots att alla uppgifter och underlag inte finns framme på bordet. Och att en del av de uppgifter som finns dessutom inte är korrekta. (Som att FABV:s ordförande Bo Carlsson (C) i kommunstyrelsen hävdade att restaurang Spiskupan hade lovat att “ta sin del” av VA-kostnaderna.)

Kommunstyrelsen fattade beslut om ett köp häromveckan, men den 15 april ska kommunfullmäktige fatta det avgörande beslutet – om Fastighets AB ska få förvärva Bergagården.

De bristande underlagen hindrade inte de styrande att i kommunstyrelsen fatta beslutet. Men inför fullmäktige säger Benny Augustsson att (se TTELA “Kritik mot Bergagårds-affären”):

“vi vill ha fram så mycket uppgifter som möjligt inför beslutet i fullmäktige”

Jaha… Så i kommunstyrelsen kan ledamöterna fatta beslut utan riktiga och fullständiga faktaunderlag?

I kommunstyrelsen sa Gunnar Lidell (M), enligt vad som sagts mig (jag var frånvarande), att mer underlag måste fram, medan en annan ledamot tyckte att FABV inte kan lägga ned tid på att ta fram uppgifter om eventuella kostnader innan fullmäktige hade gett OK till affären…. Bo Carlsson menade, enligt en källa, att, ungefär, “vi får köpa först och se över de olika alternativen sen, vi får se vad det kostar när köpet är klart”…

Först beslutar “vi” att köpa en fastighet för 4,82 milj kr, sedan tar “vi” reda på vad den totala kostnaden blir… Det låter som en saga… Men så är det – det bekräftade Benny Augustsson till TTELA:

“När affären är i land ska de fortsätta arbetet. Hur stora investeringsbehoven på fastigheten är ska också slås fast.”

Jo, jag tackar jag…

Men “sent ska syndaren vakna”. Tydligen. Vi får se om kommunfullmäktige får mer information… Men, kan man ju också fråga sig, tänker sig Benny Augustsson att fullmäktige ska få ett kompletterande underlag som inte har varit uppe och beretts i kommunstyrelsen…? Det undrar jag om det är ok…

Det saknas i nu-läget många och väsentliga uppgifter och underlag för att ledamöterna i kommunfullmäktige ska få en helhetsbild och kunna ta en saklig och objektiv ställning till fastighetsaffären.

I nästa blogg ska jag lista några av de frågor som fullmäktige rimligtvis måste ha svar på innan beslut kan fattas.

Nuntorp i KSAU

18 november, 2016 1 kommentar

fullmaktige2016På onsdagens sammanträde med kommunfullmäktige ska en motion från sverigedemokraterna om Nuntorp behandlas. Motionen kommer med all sannolikhet inte att bifallas. Inte ens av sverigedemokraterna själva. Det beror på att ärendet Nuntorp, och ett köp av fastigheten, återremitterades på kommunstyrelsens extra sammanträde den 19 oktober.

Och kan inte ni läsare hänga med i turerna och inte minst i tågordningen för hur ärenden som Nuntorp behandlas i Vänersborgs kommun, så är ni inte ensamma. Jag förstår inte mycket heller. Jag vet faktiskt inte hur kommunledningen tänker. Sverigedemokraternas motion lämnades i oktober förra året och borde ha behandlats för länge sedan, kanske redan innan årsskiftet 2015/16… Och så ska kommunfullmäktige behandla den nu närtrojka2 kommunstyrelsen redan har återremitterat Nuntorpsfrågan…

Det är mycket som är ”upp-och-ner” med Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) vid rodret.

ksauPå måndag har kommunstyrelsens arbetsutskott (=KSAU) sammanträde. Arbetsutskottet ska förbereda vilka ärenden som ska till kommunstyrelsen, dit alla ärenden måste passera, innan de kommer upp i kommunfullmäktige. Så KSAU ska på måndag förbereda de ärenden som ska behandlas av fullmäktige, inte nu på onsdag, utan på sammanträdet i december.

Och vad ska KSAU ta upp då på måndag om inte frågan om köp av Nuntorp!

Det är det återremitterade ärendet från kommunstyrelsen som ska behandlas igen. Och nu har den ursprungliga utredningen kompletterats med ytterligare fakta, precis som oppositionen i kommunstyrelsen efterlyste.

Det skulle man kunna tro i varje fall. Handlingarna ligger ute på kommunens hemsida (kan skamladdas hem här), och jag har läst dem.

Det är synd och skam att säga, men jag ser egentligen inget som helst nytt i de nya handlingarna. Det känns bara som att de innehåller upprepningar.

Återremissen i kommunstyrelsen den 19 oktober handlade om att kommunstyrelsen ville ha mer fakta kring:

  1. en beskrivning av projektet som minimum förklarar vad det strategiska syftet med förvärvet är
  2. investeringskalkyl
  3. finansieringsförslag med beskrivning av tänkta intäktsnivåer
  4. ett överenskommet avtalsförslag

1I det nya underlaget står det om den första punkten:

”Fastighets AB Vänersborg är intresserade av att köpa fastigheten för att i första hand arrendera ut denna för att bedriva fortsatt utbildning/naturbruksgymnasium i form av friskola. Även särskolegymnasium är av vikt för kommunen och även denna i form även friskola.”

hushallningssallskapetNu är ju detta historia, eftersom Skolinspektionen sa nej till Dalslands Naturbruksutbildnings ansökan om att få starta en skola på Nuntorp. Så varför detta upprepas igen förstår jag inte. Det blir ju ingen naturbruksskola. Det står helt klart. Skolinspektionens beslut har inte överklagats.

Den nya utredningen fortsätter. Om det inte blir en skola, som det inte blir, så:

”Planerna är då att i lokalerna bedriva någon form av daglig verksamhet och andra aktiviteter för kommunens räkning.”

Och så inget mer.fragande3

Förväntar sig de styrande partierna verkligen att kommunfullmäktige ska godkänna ett köp av fastigheten Nuntorp på dessa oerhört lösa boliner? Hur skulle fullmäktige kunna det? Undrar jag. Det minsta man kunde begära är väl att dessa planer hade beskrivits betydligt utförligare och noggrannare. Som det nu är, har ju inte ledamöterna i fullmäktige egentligen en susning vad ”någon form av daglig verksamhet och andra aktiviteter för kommunens räkning” innebär konkret.

2När det gäller investeringskalkylen så sägs det:

”Av upprättat utkast till köpeavtal med regionen framgår att köpesumman för Nunntorp 1:14 uppgår till 38 Mkr. Utöver detta tillkommer lagstadgade avgifter vid försäljning på c:a 1,6 Mkr, vilka belastar köparen. Bolagets utgifter för fastighetsförvärvet skulle då totalt uppgå till c:a 39,6 Mkr.”

Det här är mycket pengar… Men det är inget nytt, det visste kommunstyrelsen redan när den fattade beslutet om återremiss.

Det står inget i utredningen om vad en handikappanpassning med nya hissar, underhåll, IT etc kommer att kosta. Och det kan röra sig om ytterligare ett antal miljoner. Dessutom ingår inga inventarier, som t ex maskiner och fordon, i dessa nästan 40 milj kr.

3När det gäller punkt 3 ovan, om tänkta intäkter, så står det i utredningen att det:

”saknas i nuläget förhandlade avtalsförslag med eventuella hyresgäster i fastigheten.”

Och det underlättar ju inte direkt ett framtida beslut om ett köp av Nuntorp… Utredningen förklarar det dock så här:

”Det är FABV:s (Fastighets AB Vänersborg; min anm) uppfattning att det varit svårt att erbjuda avtal och villkor till eventuella intressenter, så länge som det finns oklarheter i bolagets möjligheter att förvärva fastigheten.”

nuntorp

Det kan hända att det är så, men det underlättar ändå inte inför ett framtida beslut, i varje fall inte för ett positivt beslut, dvs att köpa fastigheten. Det skulle vara ett oerhört vågspel med skattebetalarnas pengar att köpa Nuntorp under dessa förutsättningar. I synnerhet när kommunen står inför stora, nödvändiga investeringar i t ex förskolor och grundskolor – och i kommunhuset.

Sedan fortsätter utredningen med att återupprepa de redan kända siffrorna för kostnaderna för Nuntorp. Men det kan vara viktigt att veta att utredningen återigen slår fast att:

fabv”I hyressättningen ska även bolagets avkastningskrav enligt ägardirektivet tillgodoses. FABV avser att ta ut en marknadsmässig hyra som täcker kostnaderna för fastigheten.”

FABV:s avkastningskrav ligger på 4%. Kommunen ska alltså ta ut hyror som innebär inkomster på ca 10 milj kr per år. Det här känns helt orealistiskt – att kommunen ska få in hyror av denna storlek (exklusive värme, el, vatten & avlopp samt sophämtning). Inte ens Dalslands Naturbruksgymnasium hade tänkt betala ens hälften av denna summa om de hade fått tillstånd att starta en skola på Nuntorp.

scaredI den första utredningen uttryckte ekonomikontoret sina farhågor för de stora ekonomiska risker som en fastighetsaffär skulle innebära:

”Exempel på risker som skulle kunna bli aktuella, är att hela eller delar av fastigheten inte kan hyras ut, att de hyres­nivåer som är möjliga att ta ut inte täcker fastighetens kostnader, eller att kontrakterade hyresgäster hamnar i betalningssvårigheter.”

Jag tror inte att någon känner sig lugnare efter att ha läst den här senaste rapporten…

4Den fjärde punkten i återremissen som skulle utredas handlade om avtalsförslaget med regionen. Och inte heller här kan utredningen leverera några positiva nyheter som skulle underlätta ett kommunalt köp av Nuntorp.

I det ursprungliga avtalsförslaget så kunde inte FABV och Västra Götalandsregionen komma överens om avtalsvillkoren kring de så kallade dolda felen. Och det vet var och en som har haft med fastigheter att göra – att dolda fel kan betyda stora pengar…

dolda_felUtredningen skriver:

”Beträffande klausulen i köpeavtalet avseende dolda fel så konstaterar FABV att om kommunstyrelsen bedömer att ett helt färdigförhandlat köpeavtal är en förutsättning för ett godkänt fastighetsköp, så kan bolaget böja sig för Regionens önskemål i denna fråga.”

Som sagt, ingen positiv nyhet direkt. De dolda felen skulle kunna öka kommunens kostnader ganska rejält…

Nej, man måste nog sammanfatta den nya utredningen med att den definitivt inte underlättar ett kommunalt köp av Nuntorp. Dessutom tar den nya utredningen inte upp någonting kring de juridiska spörsmålen (se ”Ärendet Nunntorp till KS”).

auktionDäremot kan ju andra intressenter bli desto gladare om inte kommunen köper Nuntorp. Och andra intressenter lär ju inte saknas, i varje fall inte av debattinlägg, insändare, inlägg på sociala medier etc att döma. Om inte kommunen (FABV) köper Nuntorp så kommer Västra Götalandsregionen nämligen istället att påbörja en försäljning av fastigheten på den öppna marknaden.

Så kanske blir slutet ändå gott när det gäller affären Nuntorp. Även om det tyvärr inte ser ut att kunna bli en naturbruksutbildning.

Kategorier:Fastighets AB, Nuntorp Etiketter:,

Nej till skola på Nuntorp

30 september, 2016 Lämna en kommentar

vgregionDen 22 september 2015 beslutade den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen med gestadsonen Bo Carlsson (C) i spetsen att lägga ner tre av regionens sex naturbruksskolor. Däribland Nuntorp. (Jo, det är sant. Bo bo_carlsson_nyckelharpaCarlsson argumenterade och röstade för att lägga ner naturbruksskolan i Nuntorp, se ”Bygdefest i Brålanda. Och Nuntorp. Och Axelsson. Och Bo Carlsson.”.)

Hushållningssällskapet Sjuhärad har efter regionens nedläggningsbeslut köpt upp Strömmaskolan i Sätila och ansökt hos Skolinspektionen om att få starta upp en friskola där. Idag godkändes denna ansökan. Samtidigt fick Dingleskolans Elevförbund ett ja av samma Skolinspektion för att starta en friskola i Dingle.

Två av regionens skolor ska alltså fortsätta utbildningen – nu som friskolor.

Dalslands Naturbruksutbildning AB gjorde likadant, dvs ansökte också om att få starta en friskola – på Nuntorp. När det gällde Nuntorp blev Skolinspektionens beslut dock väldigt annorlunda…

nuntorp

Idag sa Skolinspektionen nämligen nej till Dalslands Naturbruksutbildnings ansökan om att få starta en friskola på Nuntorp.

skolinspektionSkolinspektionen skriver:

”Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredningen i ärendet gör Skolinspektionen den sammantagna bedömningen att Dalslands Naturbruksutbildning AB inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna. Skolinspektionen kan därför inte godkänna ansökan som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella naturbruksprogrammet inriktningarna lantbruk och djur vid Dalslands Naturbruksgymnasium i Vänersborgs kommun.”

Skolinspektionen motiverar sina skäl till avslaget i 5 punkter.

11. Ekonomi.

Den ekonomiska biten är i vanlig ordning viktig. Skolinspektionen går i sitt beslut igenom Dalslands Naturbruksutbildning ansökan och finner på punkt efter punkt oklarheter och osäkerheter i finansieringen av den tilltänkta skolan. Skolinspektionen avslutar detta avsnitt med:

”Sökandens redovisning av hur skolstart och vidare drift av skolverksamheten ska
finansieras samt att bolaget ska kunna vända förlust till vinst läsår 3 bedöms därmed
inte som realistisk.
En förutsättning för godkännande är att sökanden kan uppvisa en realistisk budget.
Enligt Skolinspektionens bedömning är det därmed inte säkerställt att sökanden har
tumme_ner5ekonomiska möjligheter att driva verksamheten.”

Skolinspektionen gör faktiskt tummen ner på hela det ekonomiska upplägget, på varenda detalj… Och redan här är ett avslag av ansökan tämligen solklar. Utan en ekonomisk grund, ingen skola.

Men Skolinspektionen fortsätter.

22. Lokaler

Dalslands Naturbruksutbildnings tanke har varit att Fastighets AB Vänersborg, dvs kommunens fastighetsbolag, ska köpa Nuntorp för 38 miljoner kronor och sedan hyra ut fastigheten för skolverksamhet. Det finns emellertid inget beslut på detta. (Det är Vänersborgs kommunfullmäktige som beslutar i sådana här frågor.) Precis som Jonathan Axelsson (M) upplyste Skolinspektionen om.

Skolinspektionen skriver:

”Skolinspektionen har den 28 september inhämtat uppgifter från Vänersborgs kommun som på frågan om kommunfullmäktige fattat beslut att via Fastighets AB Vänersborg låta förvärva fastigheten Nuntorp från Västra Götalandsregionen svarat att så inte är fallet.”

Skolinspektionen har också varit i kontakt med Västra Götalandsregionen och fått reda på att det inte heller där har fattats något beslut om att sälja till Vänersborgs kommun.

33. Bibliotek

Enligt Skollagen ska alla elever ha tillgång till ett bibliotek. Dalslands Naturbruksutbildning har uppgett att de ska ta över det befintliga biblioteket.

Skolinspektionen skriver:

”Då det inte är säkerställt att sökanden kommer att få tillgång till ändamålsenliga lokaler inför skolstart är det inte heller visat att sökanden kommer att få tillgång till det befintliga skolbiblioteket på Nuntorp.”

44. Elevhälsa

Dalslands Naturbruksutbildning har uppgett att man tänker köpa alla tjänster som har att göra med elevhälsa av Kunskapsförbundet Väst. Efter kontakt med Kunskapsförbundet råder det enligt Skolinspektionens bedömning en oklarhet kring om:

”sökanden verkligen kommer att kunna säkerställa att eleverna ges tillgång till samtliga funktioner inom elevhälsan.”

55. Värdegrundsarbete

I alla skolformer ska det finnas en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Dalslands Naturbruksutbildning har inte kunnat presentera en sådan trots påstötningar från Skolinspektionen. Och därmed är det:

”inte säkerställt att sökanden kommer att följa bestämmelserna avseende värdegrundsarbetet.”eyes2

Det tycks som att Skolinspektionens beslut är välgrundat. Det råder ingen tvekan om det. Och det är klart, när Skolinspektionen får reda på att det finns oriktiga uppgifter i ansökan från Dalslands Naturbruksutbildning så förbättras väl inte chanserna direkt…

Det tycks som om Dalslands Naturbruksutbildning har gett upp planerna på att starta en friskola på Nuntorp, i varje fall att döma av bolagets Facebookgrupp. I ett inlägg i eftermiddags skriver man väldigt uppgivet:

”… lokalfrågan [kommer dock] att vara oförändrad och därmed kvarstå som ett avgörande skäl för fortsatt negativt beslut. Vi är givetvis oerhört besvikna och ledsna för detta men mest känner vi för elever, lärare, övrig personal men också för företagens möjlighet till framtida arbetskraft, arbetstillfällen och för landsbygdsutvecklingen framgent.”

Skolinspektionens beslut kom nog som en chock för många. Och det förstår jag. Det är naturligtvis otroligt tråkigt att Nuntorp läggs ner som skola. Men ansvaret för det är varken Skolinspektionens eller Dalslands Naturbruksutbildnings AB:s. För nedläggningen ligger ansvaret helt på Västra Götalandsregionen och de som tillsammans med Bo Carlsson (C) röstade för en nedläggning.

fabvFör Vänersborgs kommuns del så kan det paradoxalt nog bli en besparing, närmare bestämt på 38 miljoner kronor – den summa som regionen ville ha för fastigheten. Men det vet vi inte än – för hur Fastighets AB ställer sig i detta läge, det har vi ingen aning om. Kanske vill Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) ändå köpa fastigheten…

Nya turer kring skolan på Nuntorp

1 september, 2016 Lämna en kommentar

axelssonJa, är det inte Gunnar Lidell (M) som rör upp politiska stormar i Vänersborgs kommun så är det andra moderater. Denna gång är det Jonathan Axelsson som står för turbulensen. Idag återfinns nämligen en skrivelse i diariet från Axelssons tangentbord – till Skolinspektionen.

nuntorpsskolaDet är väl inte helt obekant för läsare av denna blogg att Dalslands Naturbruksgymnasium AB, ett bolag som Hushållningssällskapet står bakom, har skickat in en ansökan till Skolinspektionen. Aktiebolaget vill bedriva gymnasie- och gymnasiesärskola i Nuntorps lokaler. Västra Götalandsregionen har ju beslutat att lägga ner naturbruksutbildningen på Nuntorp, men Hushållningssällskapet vill fortsätta den i ”egen regi”. (Det har jag skrivit om i tidigare bloggar – se hänvisningar sist i denna blogg.)

Det krävs en hel mängd uppgifter och många dokument om någon vill starta en ny fristående gymnasie- och gymnasiesärskola. Och det här arbetade säkert Dalslands Naturbruksgymnasium AB med under en längre tid. Sedan tar det i sin tur tid för Skolinspektionen att läsa igenom och bedöma alla uppgifter – innan inspektionen kommer fram till ett beslut. Nu verkar det emellertid som att tiden börjar bli mogen för ett avgörande. Senast den 30 september 2016 ska Skolinspektionen fatta beslut i ärendet.

skolinspektionSå Jonathan Axelsson (M) är ute i sista minuten när han skriver till Skolinspektionen:

”Jag kan konstatera att ansökan innehåller uppenbara faktafel. I ansökan framgår det att Dalslands Naturbruksgymnasium ska hyra skollokaler av det kommunala fastighetsbolaget Fastighets AB Vänersborg (org.nr 556015-8726). Detta är direkt felaktigt då det inte finns några beslut om att kommunen ska köpa den aktuella fastigheten och det är också oklart om det ens finns en politisk majoritet för att genomföra ett köp av fastigheten.
Västra Götalandsregionen är nuvarande fastighetsägare av skollokalerna och där finns såvitt jag vet, inte heller något beslut om att sälja fastigheten till en extern part.”

lutzKF3Det var en överraskning – att Axelsson har vänt sig direkt till Skolinspektionen alltså. Det var tufft, och kanske också modigt… Däremot var det kanske inte överraskande i sak. Redan den 26 april i år yttrade sig nämligen Kunskapsförbundet Väst över Dalslands Naturbruksgymnasiums/Hushållningssällskapets (preliminära) ansökan. Lutz Rininsland (V) anmälde då följande till protokollet:

”I ansökan från Dalslands Naturbruksgymnasium AB lämnas … flera uppgifter som fortfarande är föremål för överläggningar och där det idag saknas formella beslut. Jag behöver ge uttryck för att jag ogillar ett sådant sätt att vilja förespegla att ”allt är på plats”.

nonoDet stämmer det som Jonathan Axelsson (M) skriver till Skolinspektionen, och som Lutz Rininsland (V) skrev i protokollsanteckningen. Uppgifterna i Dalslands Naturbruksgymnasium AB:s ansökan är inte riktiga.

I bolagets ansökan till Skolinspektionen står det:

”Lokalerna kommer att hyras ut av Vänersborgs Fastighetsbolaget AB, Vänersborgs Kommun, till bolaget för skolverksamhet. Kommunens fastighetsbolag Vänersborgs Fastighetsbolag AB köper fastigheten av Västra Götalandsregionen.”

På ett annat ställe skriver bolaget i sin ansökan:

”Dalslands Naturbruksgymnasium AB kommer att hyra undervisningslokaler av Vänersborgs Fastighets AB helägt av Vänersborgs kommun.”

fabvSkolinspektionen får med all säkerhet intrycket att Vänersborgs köp av, genom det kommunala aktiebolaget Fastighets AB, Nuntorp är klart – att FABV redan äger Nuntorp.

Och det är tydligen inte bara fastighetsförvärvet som är klart enligt Dalslands Naturbruksgymnasium AB. I ansökan står det också:

”Lokalerna hyr [hyrs?; min anm] utrustade för skolverksamhet/inackordering (Vänersborgs fastighetsbolag (helägt av Vänersborgs kommun) förvärvar fastighet och inventarier i nu befintlig skolverksamhet).”

cowKommunen har alltså enligt Dalslands Naturbruksgymnasium AB också köpt alla inventarier.

Uppgifterna är helt klart felaktiga. Det finns inget beslut i Vänersborgs kommunstyrelse eller kommunfullmäktige av något köp av Nuntorp. Det finns faktiskt inte ens ett ärende om ett eventuellt köp av Nuntorp i kommunens annaler. Ett köp av Nuntorp, med inventarier, har alltså inte ens diskuterats eller behandlats i något formellt kommunalt sammanhang. Och än mindre har följaktligen något beslut fattats – och det är alltså kommunfullmäktige som fattar ett sådant här beslut.

fragande4På fullmäktigesammanträdet den 22 juni ställde Lutz Rininsland (V) en fråga till Marie Dahlin (S) om hon kunde klarlägga vad som gäller.

Marie Dahlin svarade:

”Nej, det finns inget fastighetsköp som är klart. Men Fastighets AB har beslutat att fråga regionen om vi får köpa. I det här beslutet fanns både hängslen och livrem. Regionen måste säga ja och sedan blir ärendet föremål för kommunfullmäktige. Det kommer att vandra hela vägen, från arbetsutskottet via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Säger kommunfullmäktige nej, då är det nej.”

Marie Dahlin (S) slår därmed fast att Jonathan Axelsson (M) har rätt i sin beskrivning i skrivelsen till Skolinspektionen – ”ansökan innehåller uppenbara faktafel”. (Marie Dahlin uttryckte också i sitt svar till Rininsland en oro om vad EU kommer att tycka omeu_flagga att Vänersborg köper fastigheten och hyr ut till Dalslands Naturbruksgymnasium…)

Ett köp av Nuntorp har däremot diskuterats, och ”beslutats”, i Fastighets AB Vänersborg (FABV), ett av kommunens aktiebolag.

Marie_Dahlin2Den 21 mars lämnade ordförande i FABV, Marie Dahlin (S), en avsiktsförklaring att FABV ville köpa Nuntorp:

”Det helägda kommunala bolaget Fastighets AB Vänersborg, har vid sammanträde 2016-03-16, uttalat ett fortsatt intresse av att köpa fastigheten Nuntorp 1:14 där idag Nuntorps naturbruksgymnasium är beläget.”

Avsiktsförklaringen följdes upp av ett styrelsebeslut den 10 maj (moderaternas representant Tor Wendel reserverade sig). Ur FABV:s protokoll:

”Fastighets AB Vänersborg (FABV) ger Vd:n i uppdrag att se till att erforderliga handlingar upprättas utifrån ett juridiskt och finansiellt perspektiv samt att erforderliga handlingar avseende fastighetsförvärv av Nuntorp 1:14 tas fram för beslut i kommunfullmäktige.”

Ett förvärv av Nuntorp ska alltså beslutas av Vänersborgs kommunfullmäktige. Men det ligger i framtiden. Om det nu överhuvudtaget finns någon majoritet, som Jonathan Axelsson skriver, för ett sådant beslut… Det vet vi inte än.

felaktighetDalslands Naturbruksgymnasium AB lämnar helt klart felaktiga uppgifter till Skolinspektionen.

Varför skriver då Dalslands Naturbruksgymnasium AB så här i sin ansökan?

Det är klart att representanter från bolaget har pratat med representanter från FABV. Med betoning på ordet pratat. Det har faktiskt fortfarande inte kommit in någon skrivelse från Dalslands Naturbruksgymnasium AB eller Hushållningssällskapet till Vänersborgs kommun. Det finns överhuvudtaget inte en enda notering i Fastighets AB:s eller Vänersborgs kommuns diarier om någon som helst mail- eller annan kontakt mellan FABV/Vänersborgs kommun och Dalslands Naturbruksgymnasium AB/Hushållningssällskapet.remarkable

Och det är synnerligen anmärkningsvärt.

Hur kan Dalslands Naturbruksgymnasium AB/Hushållningssällskapet skriva så här i sin ansökan till Skolinspektionen, när de inte har haft någon som helst form av skriftlig kontakt eller protokollfört möte med representanter för FABV eller kommunen?

hund_begravenEller är det några hundar begravda i den vänersborgska myllan? Det vore inte första gången när socialdemokrater och centerpartister leder Vänersborgs kommun…

.

Tidigare bloggar om Nuntorp:

Kategorier:Fastighets AB, M, Nuntorp Etiketter:

Wendel vill inte köpa Nuntorp (2/2)

3 augusti, 2016 1 kommentar

nuntorpsskolaDen 10 maj beslutade styrelsen i Fastighets AB Vänersborg (FABV) att (se ”Dahlin och Carlsson vill köpa Nuntorp (1/2)”):

”Fastighets AB Vänersborg (FABV) ger Vd:n i uppdrag att se till att erforderliga handlingar upprättas utifrån ett juridiskt och finansiellt perspektiv samt att erforderliga handlingar avseende fastighetsförvärv av Nuntorp 1:14 tas fram för beslut i kommunfullmäktige.”

marie_bosse2Det var Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) som fattade beslutet. Den tredje ledamoten i styrelsen Tor Wendel (M) röstade nej och lämnade både en reservation och en protokollsanteckning i ärendet.

I protokollsanteckningen ”protesterade” Wendel mot att:

”… väsentlig information samt beslutsförslag [presenterades] först på mötet.”

Ett sådant här beteende gör mig upprörd. Jag har varit med om precis samma sak i barn- och ungdomsnämnden under S Anders Larsons tid. Och jag vet att det förekommer i andra nämnder också nu för tiden. Det är enligt min mening inte bara ett oskick, det riskerar att sätta hela den demokratiska processen ur spel. De stora partierna vet nämligen oftast vad ärendena handlar om, de har ju genom sina arvoderade och anställda politiker både insyn och kontakter ”i huset” och har varit med på ett eller annat sätt i diskussioner och beredningar. De partier som står utanför maktens boningar måste däremot förbereda sig genom att på sin fritid leta upp och läsa i protokoll. Att då lägga förslag och utredningar på sittande möte gör att inte alla har samma information och kunskap inför beslut. Dessutom har inte dessa partier någon chans att diskutera ochutelast förankra sina ställningstaganden i sina partigrupper.

Fast i styrelsen för FABV har alltså Dahlin (S) och Carlsson (C) till och med stängt ute moderaterna från information… (Inga andra partier finns representerade i FABV.)

Tydligen har emellertid Marie Dahlin, enligt Wendels protokollsanteckning, lovat att detta inte ska hända igen på FABV:s sammanträden…

reservationMTor Wendel (M) är mycket noggrann i sin reservation. Han räknar upp ett flertal argument mot att Fastighets AB Vänersborg ska köpa Nuntorp. Han är också starkt kritisk till en del av den ”formella hanteringen” av ärendet.

Jag tar Tor Wendels argument i den ordning som de förekommer i reservationen. (Wendel har själv inte numrerat sina argument.)

11. Tor Wendel tvivlar på att avsikterna med köpet, dvs att köpa för att sedan hyra ut fastigheten till en friskola (Hushållningssällskapet Väst via det nybildade bolaget Dalslands Naturbruksgymnasium AB), ligger inom FABV:s verksamhetsområde.

I bolagsordningen står det:

”Bolaget ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte i avsikt att stödja utvecklingen av ett starkt affärs- och näringsliv i Vänersborgs kommun som grund för sysselsättning och goda levnadsbetingelser.”

Jag har också lite svårt att se att en friskola ryms inom denna definition.

22. Wendel misstänker att ett köp av Nuntorp för att sedan hyra ut fastigheten, kan ses som enskilt gynnande av enskilt bolag (Dalslands Naturbruksgymnasium AB) och därför kan få konsekvenser.hushallningssallskapet

Ett kommunalt köp av Nuntorp för att sedan hyra ut fastigheten till ett aktiebolag för att bedriva friskola skulle således kunna vara ett brott mot Kommunallagen. Och EU:s regler… (Se nedan.) Eller har FABV också tänkt sig att köpa t ex Fridaskolans lokaler för att sedan hyra ut dem till Fridaskolan?

33. Det framkom, enligt Wendel, på styrelsemötet (10 maj) att det fanns outredda, främst finansiella, risker i samband med ett förvärv av Nuntorp.

Vad dessa risker bestod i framkommer varken i protokollet eller i reservationen. Men är det som Wendel skriver, att Dahlin och Carlsson inte har alla fakta på bordet, så är det synnerligen allvarligt. Särskilt med tanke på den historia som Bo Carlsson och Marie Dahlin har kring fastighetsaffärer. Det är nog fler vänersborgare än jag som drar öronen åt sig…

44. Wendel skriver:

”Beslutsförslaget går ut på att dessa risker  (se punkt 3; min anm) ska utredas av VD för att sedan presenteras som beslutsunderlag för Kommunfullmäktige, utan att åter behandlas av styrelsen.”

I beslutet som FABV fattade står det att VD Thörnkvist får i uppdrag att:

”se till att erforderliga handlingar upprättas utifrån ett juridiskt och finansiellt perspektiv samt att erforderliga handlingar avseende fastighetsförvärv av Nuntorp 1:14 tas fram för beslut i kommunfullmäktige.”

Det är alltså bland annat de finansiella riskerna som ska upprättas… Upprättas? Inte utredas?

Wendel menar att med denna arbetsordning:

gokunge_arena”är det svårt att överblicka vad är det vi tar beslut om i styrelsen och vad konsekvenserna blir.”

Jag håller helt med Wendel. Vi har i Vänersborg sett alltför många dyrbara beslut som tas på alltför lösa boliner. Det räcker väl med att nämna arenan… Har inte socialdemokrater och centerpartister, och miljöpartister, lärt sig något av historien?

55. Den här punkten har Wendel med som en fortsättning på det föregående resonemanget. Jag väljer emellertid att göra en egen punkt av argumentet.

I FABV:s ägardirektiv definieras bolagets ekonomiska mål:

”Uthyrning av bolagets fastigheter ska ske på marknadsmässiga villkor. Bolaget ska arbeta utifrån en avkastningsnivå på 4 procent av eget kapital.”

Tor Wendel skriver i sin reservation:

I nuläget saknas konsekvensanalys av köpet. Därför blir mest troligt konsekvensen av ett beslut att köpa, att bolagets ekonomiska mål inte nås (då plan för intäkter från fastigheten saknas).”

Egentligen består punkten i sig av två argument. Det ekonomiska målet (avkastning) kommer inte att nås. Och – en konsekvensanalys och en plan för intäkter saknas…

Jag ser den ekonomiska skandalen framför mig… Igen. Stora beslut utan ett ordentligt underlag och med önsketänkanden och förhoppningar som grund…

66. Wendel menar att FABV:s beslut bryter mot ägardirektivet:

”Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun möjlighet att ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, innan bolaget fattar beslut i frågan.”

I ägardirektivet står det uttryckligen, innan bolaget fattar beslut. I och med beslutet den 10 maj har styrelsen redan fattat beslutet. Utan att kommunfullmäktige har haft möjlighet att ta ställning.

FABV följer inte ägardirektivet, det står nog tämligen klart. Om det här beslutet hade överklagats till Förvaltningsrätten, så skulle chanserna (riskerna?) vara stora att rätten upphävde beslutet tror jag.

77. Wendel skriver att ett argument för hela Nuntorpsaffären har varit att gynna ”de gröna näringarna”. Det här argumentet från Dahlin och Carlsson har jag inte sett förut – det finns inte med i något protokoll eller i avsiktsförklaringen. Jag skulle gissa att det har framförts på något styrelsemöte. I mina öron låter det som ett argument som nuntorp_kartaDahlin och Carlsson använder för att få med miljöpartiet på tåget…

Tor Wendel får de dock inte med sig. Han skriver:

”Min bedömning av upplägget är dock att vad som gynnas i detta upplägg är inte en näring utan en friskola, och sekundärt de näringsidkare som friskolan kommer att anlita i samband med driften. Detta rimmar dåligt med att kommunen tidigare har tagit ställning i remissyttrande mot friskolors etablering av andra gymnasieutbildningar som med samma logik i så fall skulle gynna andra näringar.”

88. Wendel anför också argumentet att kommunen tidigare har diskuterat att ta över hela eller delar av friskolors existerande och planerade fastighetsbestånd. Jag är inte helt säker på när, var och hur sådana här diskussioner har förts. Jag vill dock minnas, lite vagt, att det förekom sådana här diskussioner med Fridaskolan under Gunnar Lidells (M) tid som kommunstyrelsens ordförande. Kommunen hade då, enligt Wendel, avböjt med argumentet:

”det är inte en kommunal angelägenhet”

Och då menar säkerligen Wendel att denna ”princip” ska gälla nu också, och inte frångås bara för att det ”passar” Dahlin och Carlsson i just detta fall.

99. Tor Wendel skriver i reservationen:

”Regionen (Västra Götalandsregionen; min anm) har genom att sälja Strömma till Hushållningssällskapet visat att ett köp i syfte att fortsatt driva Naturbruksgymnasium inte behöver ske av en kommun.”

Det spelar egentligen ingen roll hur tråkigt det än är att Västra Götalandsregionen lägger ner naturbruksutbildningen på Nuntorp – det är inte en angelägenhet för Vänersborgs kommun, eller FABV, att bedriva eller köpa fastigheter för att friskolor ska kunna bedriva gymnasiala utbildningar.

1010. Det tionde och sista argumentet gäller om ”skolplanerna” går om intet och ”alternativ B” blir aktuellt.

Alternativ B är enligt avsiktsförklaringen:

”Planerna är då att i lokalerna bedriva någon form av daglig verksamhet och andra aktiviteter för kommunens räkning.”

I detta läge borde, menar Wendel, Nuntorp enligt gällande ordning köpas av Samhällsbyggnadsnämnden och inte FABV.

Dessa tio argument framfördes alltså i den reservation som Tor Wendel (M) lade i samband med FABV:s beslut att förvärva Nuntorp.

Marie_Dahlin3Marie Dahlin (S) bjöd själv på ett 11:e, om inte argument, så i varje fall ett möjligt ”hinder” för affärens genomförande.

Efter en fråga från Lutz Rininsland (V) i kommunfullmäktige den 22 juni så antydde Marie Dahlin att EU kan lägga hinder i vägen:

”Man måste till och med tala om för EU, om nu fullmäktige ska hjälpa till och göra en sån affär. Jag är inte rädd för fullmäktige i Vänersborg. Det är väl mer vad EU har talat om vad vi gjort för fel förut…”

eu_loggaJa, Vänersborg och Fastighets AB Vänersborg har ju varit föremål för EU:s granskning förr… Och det gick inget bra… Den minnesgoda har väl inte glömt att EU konstaterade ett olagligt kommunalt stöd till ett privat företag i samband med Toppskandalen för några år sedan. Vänersborgs kommuns agerande var oförenligt med EU:s inre marknad…

Det verkar som om Marie Dahlin fruktar att det här kan hända igen. ”Går det så går det” har Dahlin sagt några gånger i fullmäktige i andra sammanhang. Men att agera på ett liknande sätt en gång till, att riskera att bli föremål för EU:s långa legala arm igen, och fälld, är väl inte värdigt en kommun som Vänersborg?

fabvDet är sammanfattningsvis ett mycket genomtänkt och genomarbetat dokument, reservation, som moderaternas Tor Wendel har lämnat. Tio argument varav flera är mycket tunga. Min åsikt är att innan fullmäktige i Vänersborg kan fatta beslut i frågan om ett köp, så måste Wendels argument besvaras och behandlas på något sätt. Och en sådan behandling måste naturligtvis också mynna ut i någon typ av positiva besked.

Jag har emellertid i nu-läget svårt att se hur sådana positiva besked skulle kunna se ut, och därför tror jag också att det mesta nog talar mot att FABV ska köpa Nuntorp… Det finns, som jag ser det, alltför stora risker med ett förvärv av Nuntorp. Det skulle i värsta fall kunna bli ytterligare en i raden av vänersborgsskandaler… Listan över skandaler är redan alltför lång, man behöver inte foga ytterligare namn till listan.

arena_pokemonDet är illa nog som det är…

För nu har det faktiskt gått så långt att en av skandalerna har uppmärksammats i ett av världens just nu populäraste spel, om inte det populäraste…

Det här kan man läsa om Arena Vänersborg i Pokémon GO:

”Arena Vänersborg became the city’s biggest landmark because of the fact that it cost twice as much to build then it was supposed to do.”

==========

Tidigare bloggar om Nuntorp:

Dahlin och Carlsson vill köpa Nuntorp (1/2)

1 augusti, 2016 2 kommentarer

fabvDen 21 mars lämnade kommunstyrelsens ordförande och tillika ordförande i Fastighets AB Vänersborg (FABV) Marie Dahlin (S) en avsiktsförklaring att FABV ville köpa Nuntorp.

”Det helägda kommunala bolaget Fastighets AB Vänersborg, har vid sammanträde 2016-03-16, uttalat ett fortsatt intresse av att köpa fastigheten Nuntorp 1:14 där idag Nuntorps naturbruksgymnasium är beläget.”

Avsiktsförklaringen följdes upp av ett styrelsebeslut den 10 maj. (Jo då, protokollet är redan justerat och diariefört – och alla sidor är med, och det är vederbörligen undertecknat…)protokoll

Ur protokollet den 10 maj:

”Fastighets AB Vänersborg (FABV) ger Vd:n i uppdrag att se till att erforderliga handlingar upprättas utifrån ett juridiskt och finansiellt perspektiv samt att erforderliga handlingar avseende fastighetsförvärv av Nuntorp 1:14 tas fram för beslut i kommunfullmäktige.”

marie_bosse2Det var en majoritet i den tre personer starka styrelsen som fattade beslutet. Med andra ord, ”radarparet” Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) bestämde. Den tredje styrelseledamoten Tor Wendel (M) reserverade sig mot beslutet. Wendel vill inte att FABV ska köpa Nuntorp.

Fastighets AB:s intresse av Nuntorp beror på att bolaget vill, eller i varje fall Dahlin och Carlsson, (ur avsiktsförklaringen):

”arrendera ut denna (fastigheten Nuntorp; min anm) för att bedriva fortsatt utbildning/naturbruksgymnasium i form av friskola.” cow

FABV vill köpa Nuntorp för 38 miljoner kronor, och då är inte lösöret medräknat. Vad lösöret, dvs fordon, maskiner och kor etc, är värderat till är fortfarande sekretessbelagt av regionen. Och enligt VD:n för FABV Ove Thörnkvist så är värderingen att betrakta som arbetsmaterial och därmed inte offentligt…. (Vilket för övrigt är en helt felaktig tolkning av lagen från VD:ns sida. En handling som har ”anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa” betraktas av Tryckfrihetsförordningen (2 kap 6 §) som en inkommen handling. Och en inkommen handling är en allmän handling och en allmän handling är offentlig…)

FABV tänker också köpa lösöret, det framgår av protokollet:

”… köpa fastigheten (inklusive lösöre)”

Och efter köpet av Nuntorp vill alltså FABV hyra ut byggnaderna.

Det är Hushållningssällskapet som är intresserat av att driva Nuntorp som en friskola. Det är emellertid fortfarande inte säkert att Nuntorp får tillstånd av Skolinspektionen för detta. Skolinspektionen ska komma med ett svar senare i höst.

hushallningssallskapetHushållningssällskapet vill förresten driva fler naturbruksgymnasier i regionen. Strömma Naturbruksgymnasium är också en av de skolor som lades ner av Västra Götalandsregionen och som Hushållningssällskapet vill ta över. Och vad jag förstår, så har förhandlingarna kommit betydligt längre än med Vänersborg och Nuntorp. Så vitt jag vet så har det fortfarande inte ens kommit in någon skrivelse från Hushållningssällskapet till Vänersborgs kommun. Sedan kan man väl kanske också undra lite över hur många naturbruksgymnasier som Hushållningssällskapet har tänkt sig att driva i länet… Och hur och varför Hushållningssällskapets gymnasium skulle kunna locka till sig fler elever än under den tid som Nuntorp drevs av Regionen.

Fastighetsbolaget har dock en plan B om utbildningsplanerna inte skulle gå i lås. Det skriver Marie Dahlin (S) också i sin avsiktsförklaring, och som Dahlin för övrigt också bekräftade på fullmäktige den 22 juni (på en fråga från Lutz Rininsland):

”Planerna är då att i lokalerna bedriva någon form av daglig verksamhet och andra aktiviteter för kommunens räkning.”

earLåter det betryggande? I mina öron så låter det som en ytterst osäker plan. Om det nu verkligen finns en plan B överhuvudtaget…

Det har ifrågasatts om ett kommunalt bolag som Fastighets AB kan köpa lokaler till en specifik friskola. I bolagsordningen kan vi läsa om FABV:s syfte:

”§ 4 Bolagets ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte i avsikt att stödja utvecklingen av ett starkt affärs- och näringsliv i Vänersborgs kommun som grund för sysselsättning och goda levnadsbetingelser.”

Jag har lite svårt att se att en friskola ryms inom denna definition.

Sedan undrar jag vad kommunen ska göra med 50 hektar skogsmark och 195 hektar åker (plus över 50 hektar som Nuntorp just nu sköter om) om planerna inte går i lås? Arrendera ut till jordbrukare i närheten? Kanske till Bo Carlsson?

Och lösöret…? Korna…? Vem på kommunen skulle i så fall mjölka dem?

bralanda_skyltSignaturen ”brålandabo”, som jag har stor respekt för, lyfter i några kommentarer i denna blogg (här och här) fram fördelar med ett köp av Nuntorp. Hen menar att:

”Nuntorp skulle verkligen vara ett tillskott och klipp för framtiden och dessutom i kommunens norra välbehövliga del.”

”brålandabo” resonerar som så att det äntligen är dags att det satsas på något annat än själva Vänersborgs tätort. Och dessutom på dalslandsdelen av kommunen. ”brålandabo” jämför med andra kommunala investeringar och skriver:

kungajaktsmuseum”Vattenpalatset Vänerparken AB och Hunnebergs Kungjakt- och Viltmuseum AB som absolut inte är välmående (går runt). Dessa kräver att kommunfullmäktige varje år pumpar in miljoner av invånarnas skatt i det som kallas ägartillskott.  … Kommunens egna verksamheter som är ebberöds bank såsom bandypalatset, Holmens tomma industriområde, m.fl som dränerar kärnverksamheten genom sanslösa investeringar…”

Personligen är jag dock inte beredd att säga ja till en investering på 38 miljoner (exkl lösöre) – bara för att det handlar om Dalsland och/eller att kommunen har gjort andra, om inte katastrofala, så i varje fall dyrbara och tveksamma investeringar…

Och att som ”brålandabo” anser, flytta kommunal administration/verksamhet från centralorten till Nuntorp, är som jag ser det (i varje fall i nuvarande läge), enbart drömmar och förhoppningar.

reservationMTor Wendel (M), som alltså är styrelsemedlem i FABV, vill inte att Fastighets AB ska köpa Nuntorp. Wendel röstade nej den 10 maj och lämnade både en reservation och en protokollsanteckning i ärendet. Dessa tänkte jag skriva om i en kommande blogg.

Det är också viktigt att veta att innan ett köp av Nuntorp kan bli verklighet så måste kommunfullmäktige i Vänersborg fatta beslutet. (Och Västra Götalandsregionen måste vilja sälja.)

På en direkt fråga i kommunfullmäktige den 22 juni, från Lutz Rininsland (V), bekräftade Marie Dahlin (S) detta:

”Säger fullmäktige nej så är det nej.”

==========

Tidigare bloggar om Nuntorp:

Kategorier:Fastighets AB, Nuntorp

Värderingen av Nuntorp – och det där med handlingar…

3 juni, 2016 1 kommentar

Nuntorp10I förra veckan avslöjade Bo Carlsson (C) i en intervju med Melleruds Nyheter den sekretessbelagda uppgiften att Nuntorps fastighet hade värderats till 38 miljoner kronor. Vilket var tämligen anmärkningsvärt… Att Carlsson avslöjade det alltså.

Efter Bo Carlssons uttalande tyckte tydligen Västra Götalandsregionen att det inte var någon idé att värderingen var fortsatt sekretessbelagd. Så nu har jag också fått ut värderingen.

nuntorpsskolaDen oberoende värderaren, en konsult från LRF, kom fram till att byggnader och tomtmark på Nuntorp var värda 10 milj kr, jordbruksmarken 22 milj och skogsmarken inklusive jakt 5 milj. Till detta kom en summa på 1 milj för ett mervärde i form av intäkter från vindkraft och också för möjligheter till exploatering av mark för industri och bostäder. Värderaren har också gjort en gardering av det totala värdet med plus/minus 3 milj kr.

Konsulten från LRF skriver:

”Vid användning av denna typ av värderingsmetod där flera delvärden summeras görs en bedömning huruvida den trolige köparen kan tillgodogöra sig samtliga delvärden. Hänsyn till marknadsvärdets förhållande till avkastningsvärde har tagits redan i respektive delvärde. Några immateriella värden för fastigheten bedöms ej föreligga.”

nuntorp_kartaDen totala arealen för fastigheten Nuntorp uppgår till ca 267,7 ha, även om fastighetsregistret säger att det är ca 253 ha. Enligt skogsbruksplan består fastigheten av ca 50 ha produktiv skogsmark, ca 2,5 ha skogsimpediment (främst berg), 193 ha jordbruksmark (varav ca 180 ha åkermark) och 19 ha övrig mark (kraftledning, vägar, tomtmark och övrig mark kring byggnader mm).

LRF-konsulten tycks ha gjort ett gediget arbete. Han har bland annat gått igenom byggnad för byggnad – och det finns ju en del sådana på Nuntorp, t ex undervisningslokaler, kontor, elevhem, maskinhallar, garage, ladugårdar, djurhallar, ridhus, förråd, häststall, hönshus, växthus osv.

cow2Den finns ytterligare en värdering av Nuntorp, en värdering som gäller lösöret, dvs fordon, maskiner och kor etc. Den här värderingen har jag också försökt att ”få ut”. På Västra Götalandsregionen, som har beställt de båda värderingarna, är denna andra värdering dock belagd med sekretess.

fabvMen Regionen har skickat denna värdering till Fastighets AB Vänersborg. Därför begärde jag att få ta del av den via VD Ove Thörnkvist. Jag fick följande svar:

”Den är betraktad som arbetsmtrl i den pågående processen”

Och det skulle jag ju kunna nöja mig med. Om det inte vore för att…

En handling som har ”anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa” betraktas av Tryckfrihetsförordningen (2 kap 6 §) som en inkommen handling. Och en inkommen handling är en allmän handling och en allmän handling är offentlig…

Varför är då detta med offentlighet så viktigt? Jo, för att i Sverige anses det som ett grundläggande fundament för demokratin att medborgarna ska kunna få reda på vad myndigheter sysslar med. Tryckfrihetsförordningen 2 kap:

1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.”

grundlagTryckfrihetsförordningen är en av Sverige fyra grundlagar. Grundlagarna står över alla andra lagar. Det betyder att alla andra lagar aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna.

Nu är det emellertid så att inte alla inkomna handlingar är offentliga. Fastighets AB behöver inte lämna ut alla handlingar som allmänheten, eller jag, begär ut. Det finns en lag som reglerar detta.

Offentlighets- och sekretesslagen ska användas vid sådana här tillfällen. De bestämmelser som finns i lagen ska följas om en myndighet inte tycker att en handling bör bli offentlig.

I denna lag står det t ex att om en uppgift, som är sekretessbelagd hos en myndighet, skickas till en annan myndighet, som i det här fallet (Västra Götalandsregionen skickar en sekretessbelagd handling till Fastighets AB), så ska den mottagande myndigheten göra en självständig prövning och bedömning om handlingen kan lämnas ut eller inte.

lagbokenDet står också i lagen, fast i en annan lag (Förvaltningslagen § 20), att ett beslut om sekretess ska motiveras. Myndigheten måste även förklara hur avslagsbeslutet kan överklagas (21 §).

Det kan också vara av ett visst intresse att den som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym (Tryckfrihetsförordningen 2 kap 14 §)…

En inkommen handling, som en sådan här färdig värdering, kan, som jag tolkar lagarna, aldrig vara arbetsmaterial. Däremot kan den alltså, som inkommen handling, beläggas med sekretess. Vilket emellertid inte har skett hos Fastighets AB Vänersborg – med handlingen om värdering av lösöret på Nuntorp.

Trots det lämnas inte handlingen ut.

joIbland får jag som politiker i Vänersborg en sådan där déja-vu-känsla. Det känns som att man har upplevt någonting liknande förut. Och när jag tänker efter, det har jag nog. Det var på ”arena-tiden” – den tid då Vänsterpartiet anmälde kommunen för brister i diarieföring och hantering av handlingar. Det blev fem anmälningar till JO.

JO gav Vänsterpartiet rätt alla gånger…

.

Anm. Tidigare bloggar i ämnet:

Handlingar om Nuntorp – en fortsättning

nuntorpsskolaIgår publicerade jag en blogg som handlade om hur det stod till med handlingarna kring affären Nuntorp (se ”Hantering av kommunala handlingar”). Och idag hittade ett nytt protokoll sin väg till diariet. Eller snarare en ny sida i ett ”gammalt” protokoll.

fabvDet gäller protokollet från Fastighets AB Vänersborgs sammanträde den 16 mars. Protokollet har idag kompletterats med en sida 2, den sida som saknades. Att protokollet kompletterades just idag är återigen ett sådant där osannolikt sammanträffande. Men det är bra att det blev gjort, vad det än berodde på. Det är viktigt att protokollen i diariet är fullständiga och riktiga. Antagligen har det skett någon typ av misstag i avläsningen av originalprotokollet – och misstag kan göras.

Så nu är ordningen återställd.

almostNästan…

Några frågetecken har rätats ut, men det nya protokollet reser nya frågor…

I diariet har det ”gamla” protokollet helt enkelt uppdaterats med den nya sidan, utan att detta på något sätt framgår i diariet. Datumet för diarieföringen är nämligen detsamma som tidigare.

diarium_FABV

Ok, det är kanske så det går till, men för mig är dagens nya kompletterade protokoll faktiskt ett nytt protokoll. Med ett nytt datum för diarieföring.

På sidan 2 i det ”uppdaterade” protokollet finns punkterna 5 och 6 med (plus ytterligare två ärenden), dvs de som saknades i det tidigare diarieförda protokollet. Och det är ju bra. pudel_goraDessutom finns vederbörliga underskrifter med i slutet på sidan – också det precis som det ska vara. (Och i samband med det, så måste jag göra ett tillrättaläggande. Det brukar finnas med underskrifter i Fastighets AB:s protokoll. Jag hade fel på den punkten igår. Och nu fick således också protokollet från i mars underskrifter.)

pennaDe som har skrivit under protokollet är ordförande Marie Dahlin (S), Tor Wendel (M) och Bengt Larsson (S). Och det är bolagets VD, tillika kommundirektör, Ove Thörnkvist, som skriver protokollen. Så i och med underskrifterna så vet vi också vilka signaturerna tillhör (se ”Hantering av kommunala handlingar”).

Men här upptäcker man som sagt några fler frågetecken…

Det är enligt protokollet Tor Wendel som har blivit vald till att justera protokollet tillsammans med ordförande Marie Dahlin – ingen annan.

protFABV2

Men när man tittar på vilka som har satt sina underskrifter i slutet på protokollet så visar det sig alltså att också Bengt Larson har justerat.

protFABV3

Bengt Larson har, enligt protokollet, inte blivit vald att justera protokollet! Men det gör han ändå. Dessutom är Bengt Larsson ersättare i styrelsen. Och ersättare brukar inte justera protokoll, så detta förfarande torde vara en nymodighet.

Men inte nog med det. Tor Wendel har bara justerat två paragrafer, två paragrafer som Marie Dahlin av någon anledning inte justerat. Varför Dahlin inte har gjort det framgår inte. Det föreligger i varje fall inget jäv på dessa paragrafer – paragraferna handlar om ”Övrigt”, där det inte fanns något att rapportera, och ”Nästa styrelsemöte”.

Marie_Dahlin2Det är möjligt att Marie Dahlin var tvungen att lämna mötet för andra uppdrag, men då ska det naturligtvis stå i protokollet. Precis som det gör strax före paragraf 5:

”Bo Carlsson lämnar mötet och Stefan Larsson tjänstgör.”

Jag blir inte riktigt klok på sammanträdesformerna eller protokollskrivandet i Fastighets AB. Men jag kanske får gå en kurs. Eller också får någon eller några på Fastighets AB göra det…

Eller också har sekreteraren glömt någon punkt… Protokollet kanske får uppdateras igen. Jag gissar faktiskt på det, men denna gång har det i så fall inte berott på ”inläsningsfel”.

Hur som helst, protokollet är bättre än det förra… Nu återstår det att se om det tar lika lång tid för protokollet från det senaste mötet den 18 maj att bli klart… Och bli rätt…

Undrar förresten vad kommunjuristen tycker om sådana här protokoll?

sammantrade4Sammanträdet den 18 maj är för övrigt det sammanträde där Fastighets AB Vänersborg beslutade att köpa Nuntorp, dvs Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C). Enligt mycket tillförlitliga uppgifter har den tredje styrelsemedlemmen Tor Wendel (M) reserverat sig mot beslutet. Men tills protokollet blir justerat och klart så går det inte att få någon ytterligare information om varken beslutet eller reservationen. Det är bara Bo Carlsson som av någon anledning kan berätta för media (”Hantering av kommunala handlingar”) om vad som avhandlades och bestämdes…

Det är väl inte heller helt ointressant att upplysa om att värderingen av Nuntorp, som Bo Carlsson avslöjade i Melleruds Nyheter förra onsdagen, var sekretessbelagd av Västra Götalandsregionen… Ja faktiskt. Västra Götalandsregionen, som äger Nuntorp, sekretessbelade värderingen av så att säga ”förhandlingstekniska skäl”.

secret2Och den sekretessen bröt Bo Carlsson (C) när han ”i sin ivriga entusiasm” sade ”lite för mycket”…

I och med detta uttalande så gjorde jag idag ett nytt försök att få ut det värdeutlåtande, som låg till grund för LRF-konsult Erik Einarssons värdering av Nuntorp. Sekretessen torde vara tämligen meningslös när Carlsson offentliggjort den viktigaste uppgiften, tänkte jag. Och om värderingen blir offentlig så kunde den ju också läsas av politikerna i Fastighets AB… Tänkte jag igen.

Fast det kan de redan.

vgregionEn chefstjänsteman på Västra Götalandsregionen gav mig beskedet att två värderingar sedan lång tid tillbaka (före jul) faktiskt redan fanns hos kommunen.

Jag skrev därför till VD Ove Thörnkvist och begärde ut värderingarna. Och fick ett svar från Marie Dahlin (S)… Dahlin skrev att en chefstjänsteman på VG-regionen skulle få bedöma om handlingen var offentlig.

Med andra ord – värderingen fanns alltså på kommunen! Hela tiden! Fast VD Thörnkvist tidigare förnekade det i ett mail till mig:

”Har inga mer handlingar i ärendet.”

brevNär jag ändå hade Marie på ”emailtråden” så frågade jag henne om värderingen:

”Är den sekretessbelagd så ska jag väl få reda på det? Och vägledning om hur jag ska överklaga?”

Marie Dahlin (S) svarade:

”Den finns inte i kommunens diarie, den finns på fastighets AB som arbetsmaterial.”

juristJag kan tänka mig att kommunjuristen har åsikter om detta förfarande. Också…

Hur slutade det då? Jo, jag fick LRF-konsulten Erik Einarssons värdering av Nuntorp! Av Fastighets AB:s VD Ove Thörnkvist. Eller rättare sagt, en av Einarssons värderingar – den om fastigheten, dvs byggnader, skog och annan mark.

Den andra värderingen gäller lösöret, som t ex fordon, maskiner och kor etc. Och den är vad jag förstår fortfarande sekretessbelagd av Regionen, även om ingen i Fastighets AB har upplyst mig om det…

cow2Jag undrar förresten om Fastighets AB tänker sig att köpa korna… Vem på kommunen skulle i så fall mjölka dem?

Jag återkommer till Fastighets AB, utvärderingar och Nuntorp. Det kom nämligen ”annat” emellan… För ikväll har ett stort drama utspelats på Skräcklan. En stor polisinsats – mängder med polisbilar och ambulanser. Skott. Insatsstyrka. Chockgranater. Ambulanser.
Expressen ringde mig och jag svarade på några frågor. Ska bli intressant att läsa vad jag sa…

Världen har kommit närmare…

%d bloggare gillar detta: