Arkiv

Posts Tagged ‘Nunntorp’

Mer fakta om Nunntorp

24 januari, 2017 1 kommentar

vgregionSå har då regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen fattat ett beslut om att föreslå regionfullmäktige att den 31 januari fatta det slutgiltiga beslutet om att lägga ut Nunntorp till försäljning genom ett öppet anbudsförfarande. Det har vi kunnat läsa om i både TTELA (se här) och på P4 Väst (se härvanta).

Det var ingen överraskning. Regionen har väntat länge på ett besked från Vänersborg. Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) lär ha sagt på sammanträdet:

”Tiden börjar rinna ut, vi har väntat på Vänersborg i 15 månader.”

nuntorpVänersborg har ju så att säga haft ”förköpsrätt” till Nunntorp, men efter kommunledningens urusla hantering av frågan så har inget beslut kunnat fattas. Det hade ju inte arbetats fram något vettigt underlag som gav svar på alla de frågor som måste belysas och besvaras innan kommunfullmäktige kunde ge klartecken till ett köp på 38 miljoner kronor (exklusive lösöre, eventuella kostnader för dolda fel och lagstadgade avgifter vid försäljning) och med driftskostnaderna på 10 milj kr årligen.

Dessutom har ju tiden hunnit rinna iväg så att överklagandetiden för att starta en naturbruksskola på Nunntorp har passerats för länge sedan. Dalslands Naturbruksutbildning fick ju ett nej från Skolinspektionen.

I ”Dalslänningen” häromveckan stod det att Hushållningssällskapet Väst har ”lagt ner” frågan (se här):hushallningssallskapet

”i och med att frågan om Nuntorps framtid dragit ut på tiden anser man (=Hushållningssällskapet Väst; min anm) nu att det tar för lång tid att få besked och eventuellt starta på nytt.”

Den 31 januari går också tiden ut för att lämna in en ny ansökan till Skolinspektionen för att starta en utbildning hösten 2018. Eftersom Vänersborgs kommunfullmäktige inte sammanträder förrän den 22 februari så innebär det att en naturbruksskola rent teoretiskt inte kan komma igång förrän tidigast hösten 2019.

bocarlsson4Och då inser nog till och med Bo Carlsson (C), även om han har förklarat sig jävig, och sverigedemokraterna att det är omöjligt.

Eller? Det ligger mycket i signaturen ”Huggbeavers” kommentar till min förra Nunntorpsblogg (se här):

”Det som är så förbenat obegripligt är att TROTS det faktum att det inte kan startas skolverksamhet på Nunntorp på flera år, envisas alla med att prata om skolstart till hösten.”

fabvMen visst kan Vänersborg lägga ett bud när försäljningen sker på den öppna marknaden. Det finns dock åtminstone en privat intressent (se här), så det lär kunna bli budgivning – med följd att priset kan stiga i skyn.

Efter att kommunfullmäktige beslutade om återremiss i december 2016, så har jag fått ytterligare en del faktauppgifter om fastigheterna på Nunntorp. Det är några tidigare elever på Dalboskolan, varav flera har gått på Nunntorp, som jag har varit i kontakt med. Jag kan inte gå i god för att alla uppgifter stämmer, men jag redovisar dem för att belysa hur mycket fakta som inte lades fram på fullmäktiges bord inför beslutet i december.

lantmaterietJag skrev förresten till Lantmäteriet i Gävle häromdagen – och frågade hur Nuntorp/Nunntorp egentligen stavas – med ett eller två ”n”. Jag fick följande svar:

”I fastighetsregistret stavas namnet Nunntorp. Adresser sätts av kommunerna så den korrekta stavningen är med två ’n’.”

Så det får bli Nunntorp med två ”n” i fortsättningen.

Jag börjar med kort bakgrund.

varderingVästra Götalandsregionen gjorde en värdering av Nunntorp i slutet av 2015. Den utfördes av en oberoende värderare från LRF. Värderingen var länge sekretessbelagd, ända tills Bo Carlsson (C) avslöjade den sekretessbelagda uppgiften att Nuntorps fastighet hade värderats till 38 miljoner kronor. Det var i en intervju med Melleruds Nyheter (se här). Då släpptes värderingen och blev offentlig, utom den om lösöret. Den är så vitt jag vet fortfarande sekretessbelagd.

LRF-konsulten gjorde ett gediget arbete. Han gick bland annat igenom byggnad för byggnad – och det finns ju en del sådana på Nuntorp, närmare bestämt 51 stycken. Det var (och är) t ex undervisningslokaler, kontor, elevhem, maskinhallar, garage, ladugårdar, djurhallar, ridhus, förråd, häststall, hönshus, växthus osv.

skog2Men det finns också annat på den totala arealen för fastigheten Nunntorp, som uppgår till ca 267,7 ha, även om fastighetsregistret säger att det är ca 253 ha. Enligt skogsbruksplan består fastigheten av ca 50 ha produktiv skogsmark, ca 2,5 ha skogsimpediment (främst berg), 193 ha jordbruksmark (varav ca 180 ha åkermark) och 19 ha övrig mark (kraftledning, vägar, tomtmark och övrig mark kring byggnader mm).

Den oberoende värderaren kom fram till att byggnader och tomtmark på Nuntorp var värda 10 milj kr, jordbruksmarken 22 milj och skogsmarken inklusive jakt 5 milj. Till detta kom en summa på 1 milj för ett mervärde i form av intäkter från vindkraft och också för möjligheter till exploatering av mark för industri och bostäder. Värderaren har också gjort en gardering av det totala värdet med plus/minus 3 milj kr.

lrfNär LRF-konsulten redogjorde för byggnaderna antecknade han en del om vilken standard de hade. Jag misstänker att tjänstemännen på Fastighetsenheten i Vänersborgs kommun studerade dessa anteckningar när de gjorde sin beräkningar om de årliga driftkostnaderna.

Det står:

”Baserat på underlag avseende driftkostnader från Västragötalandsregionen och bedömningar av fastigheternas underhållsbehov, prognostiserar fastighetsenheten denna till c:a 8,6 Mkr/år. OBS att förvaltningskostnaderna är beräknade exklusive eventuell mervärdesskatt och fastighetsskatt.”pengapase2

Med hänsyn taget till avskrivningar och räntekostnader så kommer Fastighetsenheten fram till att den årliga driftkostnaden kommer att uppgå till hissnande 9,9 milj kr.

Så här presenteras underlaget till den driftkalkyl som låg till grund för beslutet i Vänersborgs kommunfullmäktige. (Driftkalkylen är ”baserad på normalårsförbrukning och utgör nu kända driftkostnader för samtliga byggnader Nuntorp 1:14 baserad på befintlig skolverksamhet”.)

Nuntorp_Driftkalkyl

Fast mina gamla elever misstänker att det saknas en del kostnader i dessa beräkningar. Jag kan inte avgöra det riktigt, men jag vill ändå återge vad de framför. För visst är det massor av frågor som aldrig har blivit belysta. Och något som saknas helt är kostnaderna för handikappanpassningen som var (och är) ett måste om Nunntorp skulle ha kunnat fungera som naturbruksskola.

Jag gör några nedslag i LRF-konsultens anteckningar.

spannmalI LRF-värderingen av Nunntorp står det angående spannmålstorken, för att börja någonstans:

”Byggnad i plåt med värdeår före 1970 om ca 180 kvm. Inrymmer dubbel sats tork som värms via egen oljepanna. Kan lagra ca 900 kbm. Nytt plåt tak och nymålade plåt väggar.”

Spannmålstorken fungerar, men är, enligt mina uppgiftslämnare, omodern och dessutom byggd för behoven i början av -70 talet. Den bör, säger de, ersättas med en större. Dessutom vet man inte säkert vad rost och slitage har gjort på rörliga delar…

LRF-konsulten:

”äldre slaktsvin stall (är på gång att rivas)”

gris2Det finns bara ett slaktsvinsstall och det är sammanbyggt med suggstallet. De byggdes 1976-77. De har renoverats sedan dess. Suggstallet har tydligen blivit ombyggt till häststall och ”garage” för hästvagnar. Normal hållbarhet inklusive betongen sägs vara i bästa fall 25 år. Sedan har vi även här detta med rost och slitage på rörliga delar. Förutom eventuellt högre krav på mått och djurskydd. Säger mina uppgiftslämnare.

LRF-konsulten om den sk Röda Stugan:

”Delvis sämre ventilation och det har tidigare varit vattenläckage i källaren.”

vattenkran2Stugan är ombyggd ett antal gånger och antagligen i behov av ytterligare underhåll, inte minst dränering och ventilation.

LRF-konsult:

”Äldre bostadshus som delvis är renoverad efter vattenskada.”

Det är antagligen ett äldre bostadshus som åsyftas. Det bör vara byggt på 40-50 talen.

LRF-konsulten skriver också att det finns en äldre ventilationsanläggning i Gula Huset och att det kan förekomma en viss avloppslukt vid regnväder i huvudbyggnaden.

Det sägs också av mina källor att panncentralen behöver moderniseras.

Det var en del av byggnaderna som LRF-konsulten har beskrivit och mina uppgiftslämnare gett några kommentarer till. Jag är som sagt inte säker på att allt det nödvändiga underhållet och alla renoveringar som krävs är med i fastighetsenhetens underlag.

Fastighetsenheten skriver:

”Tekniska investeringar ca: 15 Mkr (Värme, VA, Ventilation) bör utföras totalt under närmaste åren.”

nuntorp_kartaEn del av det ovan beskrivna finns antagligen med i dessa 15 milj kr, men värderaren tar upp 51 byggnader på Nuntorp…

Man kan för övrigt bara gissa vad underhållet av dessa kan innebära i framtiden.

Det finns hur som helst uppenbarligen en del att gå igenom och titta på för en intresserad köpare. Det tycks som om det kan finnas ett antal ”dolda fel” i byggnaderna. Något som kommunen skulle åta sig att stå för helt själv om ett köp av Nunntorp hade blivit av.

Och så var det detta med tillgänglighetsanpassningen.

handikappskyltMina jordbrukande uppgiftslämnare bedömer att det behövs flera hissar på Nunntorp – i huvudbyggnaden (två lektionssalar och gymnastiksal/aula på övervåningen) och i ladugården för kor (det finns undervisningslokaler på 2:a våningen) samt en ramp vid expeditionen och en vid det gamla Lanthushållet. Det skulle innebära att övriga byggnader är stängda på andra våningen för personer med funktionsnedsättning. Om nu detta är godkänt. Dessutom skulle det behövas minst två anpassade toaletter samt duschar och omklädningsrum. Mina gamla elever bedömer att denna handikappanpassning skulle kunna kosta 15-20 milj kr.

Och det är klart att man kan fråga sig hur kommunen skulle ha kunnat finansiera allt detta utan att det finns några hyresgäster i fastigheterna…

akermarkDet här med åkermarken och utarrendering av denna är en fråga som inte alls har blivit belyst i handlingarna till kommunfullmäktige. Man får som politiker intrycket av att detta inte är något problem, att det typ bara är att arrendera ut marken. Men det är tydligen inte så enkelt. Det säger mina källor, som alltså är betydligt mer hemma på området än jag – för det här med åkermark och arrende är ju inte riktigt min grej, precis som med kostallar och svinstior…

Täckdikning är ett måste för att kunna driva ett modernt jordbruk. Och den största delen av marken på Nunntorp är nog skapligt täckdikad. Men det behövs antagligen en del kompletteringar i täckdikningen.

När det gäller dräneringen av åkermarken skriver värderaren:

”Åkermarkens dränering har kontinuerligt underhållits men inga större investeringar har gjorts de senaste åren.”

dikningEnligt mina uppgiftslämnare så brukar man nu för tiden oftast lägga ledningarna lite tätare än de ligger på Nunntorps marker. Och det skulle då kosta åtminstone 20.000 kr per hektar, antagligen mer säger en annan – säkerligen det dubbla. Och då pratar vi om upp emot 4 milj kr, om vi går på det billigaste alternativet.

Sedan ska ju täckdikningen hur som helst underhållas i fortsättningen också.

bondeEn arrendator med exempelvis ett femårsavtal kommer inte att bekosta täckdikningen själv. Det är kostnader som markägaren, dvs Vänersborgs kommun (FABV), får stå för. Möjligtvis skulle kommunen kunna ta ut det via högra arrende. Eller så att, något som åtminstone var vanligt förr, att arrendatorn fick arrendefritt i 10-15 år om hen själv stod för täckdikningen. Det skulle också kunna lösas, om arrendeavtalet är kort, att arrendatorn bekostar täckdikningen själv, men får kompensation av markägaren, dvs kommunen, när arrendet löper ut.

Det här är komplicerat. Därför har t ex LRF (Lantbrukarnas riksförbund) särskilda ”arrendeombudsmän”, som bistår med goda råd och förslag till arrendeavtal.

De är kunniga mina gamla elever. Men när det gäller detta område kan jag nog inte ta åt mig äran. Det betyder också att jag inte heller kan gå i god för att alla uppgifter är helt korrekta. Men jag tycker att det på ett mycket tydligt sätt visar på de brister i utredningar och underlag som låg till grund för kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Men jag måste säga, att ju mer fakta jag får reda på, desto mer stärkt blir jag i uppfattningen att kommunfullmäktige inte hade något annat val än att besluta om en återremiss. Ett förvärv av Nunntorp kunde ha resulterat i en mängd ytterligare kostnader för Vänersborgs kommun. Kanske lika mycket till som köpesumman på 38 milj kr…

Kategorier:Nuntorp Etiketter:,

KF i onsdags (14/12)

17 december, 2016 Lämna en kommentar

Kommunfullmäktige i onsdags var inte riktigt bara Nunntorp. Även om Nunntorp upptog det mesta av tiden.

Sammanträdet började med att årets kulturstipendium delades ut. Pristagaren, den frändeforsbördige konstnären och målaren David Claesson, var emellertid inte på plats. Priset mottogs istället av en släkting till David Claesson.

Närvarande PeterJohansson2016var däremot mottagaren av kulturpriset. Det var ingen mindre än Peter Johansson som förärades priset. Johansson fick det bland annat som ett erkännande för sitt mångåriga arbete med att sprida kunskap om kommunens historia.

Det var ett mycket välförtjänt pris. Peter Johansson besitter en gedigen kunskap och har en stor förmåga att trollbinda sin publik när han förmedlar den. Något som han också gav exempel på i sitt tacktal.

kumlienskolanOch sedan var det dags för barn- och utbildningsnämnden att dela ut årets pedagogiska pris.

Två olika arbetslag delade på priset – ett arbetslag från Tenggrenstorps förskola och det andra från Kumlienskolan.

Camilla Husberg från Kumlienskolan mottog priset som representant för arbetslaget. Och hennes tacktal glömmer man inte heller i första taget…tenggrenstorpsfsk

Anna Hermansson och Annika Johansson mottog priset för Tenggrenstorps förskolas räkning.

Det finns många hårt arbetande, engagerade och oerhört duktiga pedagoger i Vänersborg, som visar prov på en fantastisk kreativ och lustfylld pedagogik. All heder åt pristagarna.

Prisceremonierna följdes av att kommunen bjöd pristagarna och ledamöterna av kommunfullmäktige på en enkel förtäring. Jag vet inte om detta berodde på att Lutz Rininsland (V) var ordförande för sammanträdet denna kväll. Eller om även den ordinarie ordföranden Lars-Göran Ljunggren (S) hade bjudit deltagarna på detta. (Fast det vet jag att han hade gjort…)

Det var hur som helst ett mycket trevlig inslag.

bocarlsson4Ärendet om återkallandet av Bo Carlssons (C) uppdrag som en av Vänersborgs representanter i direktionen för NÄRF (Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) togs inte upp denna kväll. (Se TTELA.) Det var ju som bekant Gunnar Lidell (M) som hade lagt detta yrkande, eftersom Carlsson har vägrat att avgå trots att han inte beviljades ansvarsfrihet av Vänersborgs fullmäktige. (Se ”Lidell vill entlediga Bo C från NÄRF!”.)

Lidell hade helt enkelt lämnat in sitt yrkande för sent. Det kommer följaktligen inte att behandlas förrän nästa år… Fast det är förvisso inte särskilt långt dit.Jultomte

Bo Carlsson har en hel mängd frågor att begrunda över julhelgen… Det är inte bara yrkandet om återkallandet av uppdraget i NÄRF, Carlsson lär också behöva fundera på varför han som en av de ledande representanterna för den styrande minoriteten inte får igenom ett enda större beslut i fullmäktige…

Eller hur han ska handskas med det eventuella åtal som kan följa på den skövling av fornminnen på sin mark som han är ansvarig för… (Se ”Man upphör aldrig att förvånas över centerpartister…”.)

fornminne_carlsson

Jag tror inte att Bo Carlsson kommer att få en särskilt trevlig jul… Även om han får ett mycket helhjärtat stöd av sin ”regeringskollega” Marie Dahlin (S), som från talarstolen tyckte att alltihop liknade:

marie”en personlig vendetta.”

Kanske Marie Dahlin (S) också skulle ta sig en funderare över julhelgen på Bo Carlssons lämplighet som ”regeringspartner”… Och kanske om hon överhuvudtaget ska sitta kvar som kommunstyrelsens ordförande resten av mandatperioden…

isetorpkfOch varför inte? Kanske skulle även den tredje medlemmen i det styrande triumviratet också ta sig en funderare… Jag tänker på Marika Isetorp (MP) som i stort sett är osynlig i politikens Vänersborg. Förutom på alla bilder från olika arrangemang. I onsdags tyckte Isetorp att det var oppositionens fel att allt går snett för de styrande partierna:

”Stefan i Vänsterpartiet skyller på kommunledningens passivitet i stället för att ta ansvar själv…”

Jag tror inte att Marika Isetorp riktigt förstår vad det innebär att styra en kommun…

nuntorpNunntorpsdebatten fortsätter i de sociala medierna, även om den har ”tunnat ut” betänkligt. Några diskuterar om att regionen borde utsträcka sin tidsgräns innan den går ut med försäljning på den öppna marknaden. Det visar nog, anser jag, att dessa inte tycker att en fortsatt naturbruksskola är det viktigaste med Nunntorp. Ingen aktör med intresse av att starta en skola skulle under nuvarande omständigheter hinna lämna in en ansökan till Skolinspektionen före den 31 januari 2017. Och det skulle innebära att en skola inte kan komma igång förrän tidigast höstterminen 2019. (Om ens då, när det redan finns 5 naturbruksskolor i regionen.) Kommunen skulle stå med tomma lokaler i 2,5 år och förlora hyresintäkter på 25 miljoner. (Visst skulle dock några miljoner kunna komma in på utarrendering av mark och skog.)

Vad som är de viktigaste argumenten för dem som fortfarande vill att kommunen köper Nunntorp vet jag inte.

ttelaTill sist noterar jag att TTELA:s journalist Niklas Johansson, som lyssnade på hela debatten i fullmäktige, sakligt och objektivt konstaterar i fredagens TTELA (se här):

”Nej-sidans argument var genomgående av praktisk natur (realistiska) medan andra sidan talade om vad man ville åstadkomma (önskedrömmar).”

Och:

”Men till saken hör att flera oppositionspolitiker under kvällen, med Lena Eckerbom Wendel (M) och Stefan Kärvling (V) i spetsen, ställde fullt relevanta frågor kring affären utan att få några riktiga svar.”

Det väntar förvisso återigen ett spännande politiskt år.

Vad sa Vänsterpartiet om Nunntorp?

16 december, 2016 Lämna en kommentar

karvling_talarstol3Igår redogjorde jag för kommunfullmäktiges behandling av ärendet Nunntorp (se ”Ärendet Nunntorp”). När det gällde faktabitarna hänvisades i huvudsak till mina gamla bloggar. Några har faktiskt undrat vad detta var för faktabitar och vad som egentligen framfördes av Vänsterpartiet och mig. Därför tänkte jag helt enkelt publicera mitt manuskript från onsdagskvällen. Naturligtvis läser man inte helt innantill när man står på podiet framför alla ledamöter och åhörare, vilket gör att det jag faktiskt sa kan skilja sig från detta manuskript. Jag hade också en del ”oförberedda” repliker. Dessa finns inte med.

Jag kan också säga att flera i den borgerliga oppositionen framhöll vikten av att kommunen måste hushålla med sina pengar och prioritera sina investeringar. De framhöll att kommunen står inför stora investeringar på t ex förskole- och grundskoleområdet, men också på andra områden (jfr kommunhuset och sessionssalen). De menade att kommunen måste satsa på kärnverksamheterna i första hand. Något som jag för övrigt håller med om.

kioskDet är ett långt manuskript som följer. Jag förstår att det inte blir någon ”kioskvältare”… Men kanske kan man se denna blogg som en extra gratisbilaga. Typ.

För att underlätta läsningen så är det uppdelat i avsnitt med olika rubriker. Om man inte orkar läsa allt, så kan man kanske läsa det eller de avsnitt som man är intresserad av. (Vissa centerpartistiska ersättare rekommenderas emellertid att läsa allt…)

====

Inledning

Många hoppas på att det ska bli som förr med Nunntorps naturbruksskola. Och det har jag full förståelse för. Och jag beklagar djupt att jag inte kan hålla med och säga att det blir så. Som jag ser det har kommunledningen omöjliggjort detta genom sitt passiva och viljelösa och initiativfattiga sätt att driva frågan. Och det beklagar jag.

Som politiker har också vi ett ansvar för att använda skattebetalarnas pengar med förnuft. Vi måste fatta beslut utifrån fakta och kunskap. Och jag är inte säker på att detta håller på att ske i Vänersborg. Det känns som att det just nu är mest önskedrömmar och fromma förhoppningar som är ledstjärnan i kommunledningens politik.

 

Bakgrund – Regionen

Den 22 september 2015 fattade Västra Götalandsregionens fullmäktige beslutet att lägga ner Nunntorp. Den borgerliga majoriteten bestående av centerpartister (inklusive Bo Carlsson), moderater, liberaler, kristdemokrater och miljöpartister röstade för att tre naturbruksskolor skulle läggas ner.

Regionen driver som bekant sex skolor i Västra Götaland. Det styrande borgerliga blocket (inklusive miljöpartiet) beslutade alltså att lägga ner tre av dessa skolor – och behålla tre. Socialdemokraterna var för övrigt beredda att lägga ner fyra skolor och bara behålla två. Vilka fyra skolor socialdemokraterna ville lägga ner framgick inte av yrkandet i regionfullmäktige, antagligen av taktiska skäl…

Vänsterpartiet tog tidigt ställning för Nunntorp. Vid regionfullmäktiges möte yrkade Vänsterpartiet bland annat:

”Fastställa Regionutvecklingsnämndens uppdrag att beställa gymnasieutbildning inom naturbruk för ungdomar vid fyra skolor fr o m höstterminen 2017. Samtliga naturbruksskolor utvecklar egna profiler, men med följande inriktningar: … Nunntorp med inriktning lantbruk. Samtliga skolor ska även erbjuda särskola. … Det bör utredas hur samtliga skolor kan utveckla sin vuxenutbildning i dialog med berörda parter.”

Vänsterpartiet i regionen ville alltså behålla Nunntorp som naturbruksskola. Men våra representanter i regionfullmäktige fick inte gehör, förslaget röstades ner.

Och vilka de andra politikerna var som röstade för att avveckla Nunntorp behöver vi kanske inte räkna upp här, det framgår av omröstningslistan. Men Bo Carlsson var en av 76 ledamöter som röstade ja till regionstyrelsens förslag.

Faktiskt redan dagen efter regionbeslutet, när regionens naturbruksstyrelse avhandlade Nunntorps vara eller inte vara, så beslutade socialdemokraterna och den miljöpartistiske ordföranden (som i regionen alltså tillhör det borgerliga styret) att intagningen av elever till Nunntorp skulle stoppas redan hösten 2016. De borgerliga ledamöterna avstod för övrigt från att delta i det beslutet.

 

Bakgrund Vänersborg

Ingen i den samlade oppositionen har blivit riktigt klok på varför kommunledningen i Vänersborg inte har gjort mer för att driva ärendet om ett köp av Nunntorp.

På Strömmaskolan i Sätila, som också var en av de naturbruksskolor som regionen lade ner tillsammans med Nunntorp, träffades regionen och Hushållningssällskapet i Sjuhärad redan i oktober förra året och diskuterade ett övertagande. Hushållningssällskapet Sjuhärad har nu köpt upp Strömmaskolan och har fått ok från Skolinspektionen att starta upp en friskola.

Dingle Naturbruksgymnasium var den andra av de naturbruksskolor som regionen lade ner. Även här var det förhållandevis snabba ryck. Den 30 juni beslutade Munkedals kommunfullmäktige att förvärva fastigheten i Dingle. Dingleskolans Elevförbund har fått ja av Skolinspektionen för att starta en friskola där.

Jag vill med ovanstående exempel från Dingle och Strömma visa att det var ett helt annat tempo än det var i Vänersborg. I Vänersborg hände det nämligen ingenting…

Och detta trots att Marie Dahlin redan i februari inför en stor publik på 130 personer sa (Melleruds Nyheter 11 feb):

”Fastighets AB har hand om ärendet och vi ska diskutera frågan i mars. Sedan ska frågan upp i kommunfullmäktige i april, maj.”

Det var inte förrän den 21 mars som ordförande i Fastighets AB Vänersborg (FABV), Marie Dahlin, avgav en avsiktsförklaring om att förvärva Nunntorp. Men det innebar egentligen inget konkret. Sedan dröjde det till den 10 maj. Då beslutade FABV:s styrelse att:

”Fastighets AB Vänersborg (FABV) ger Vd:n i uppdrag att se till att erforderliga handlingar upprättas utifrån ett juridiskt och finansiellt perspektiv samt att erforderliga handlingar avseende fastighetsförvärv av Nunntorp 1:14 tas fram för beslut i kommunfullmäktige.”

Sent vaknade ”syndarna”, skulle man kanske kunna säga, men fortfarande var det inget konkret som hände. Det var en utredning som skulle göras, en utredning som borde ha startat i och med regionens nedläggningsbeslut…

Till och med regionen reagerade på den exceptionella bristen på handlingskraft från Vänersborgs sida. I en information till Naturbruksstyrelsen den 5 oktober i år skrev en av regionens tjänstemän:

”Fortfarande osäkert hur försäljningsprocessen går. Kommunen har inte återkommit till Bengt kring ett ev köp varför processen för tillfället är avstannad.”

Utredningen, som FABV beslutade om den 10 maj, presenterades inte för kommunstyrelsen förrän den 17 oktober 2016… 13 månader efter regionfullmäktiges beslut. Och med utredningen restes egentligen fler frågetecken än de som besvarades…

Vänsterpartiet har varit öppna för att diskutera ett förvärv av Nunntorp. Men det underlag som lämnades inför kommunstyrelsesammanträdet reste alldeles för många frågor. Det gick inte att utläsa ur underlaget att det var lagligt eller ekonomiskt möjligt att Vänersborgs kommun (genom FABV) skulle kunna förvärva Nunntorp. Dessutom fattades det en hel del faktauppgifter.

De styrande partierna och Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) har visat en stor oförmåga och ovilja att driva ärendet. Om kommunledningen hade agerat i tid kunde flera av problemen ha lösts.

 

Köpeavtalet

Redan den första förutsättningen beslutsförslaget, ”köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr”, är tveksam. I denna summa ingår nämligen inte vissa lagstadgade avgifter. Det tillkommer direkt ytterligare ca 1,6 miljoner kronor. Och då blir det mer än 38 miljoner…

Sedan är det väl tämligen naivt att tro att kommunens, genom Fastighets AB Vänersborg (FABV), kostnader stannar där. Vänersborgs kommun ska själv stå för kostnaderna för alla dolda fel, något som kan öka kostnaderna med ytterligare ett antal miljoner. Det vet alla som har haft med fastighetsaffärer att göra. Dessutom behöver fastigheterna handikappanpassas, med t ex hiss, och nya IT-investeringar behövs. Det kommer att öka kommunens kostnader för Nunntorp tämligen omgående.

Ytterligare en sak kan möjligtvis tillkomma, nämligen lösöre och inventarier.

FABV beslutade nämligen den 10 maj att också köpa lösöret:

”… köpa fastigheten (inklusive lösöre)”

Lösöret ingår inte i summan 38 milj kr. Det handlar om maskiner, fordon, verktyg, bänkar och en hel massa andra saker. Det är mycket lösöre som behövs i alla de fastigheter som utgör Nunntorp. Och vill man ha djur, t ex grisar och kor, så får kommunen införskaffa det också…

Eller är det tänkt att den som FABV ska hyra ut Nunntorp till ska köpa in detta? Tänkte t ex Dalslands Naturbruksutbildning det? Nej.

I ansökan till Skolinspektionen skriver Dalslands Naturbruksutbildning:

”Lokalerna hyrs utrustade för skolverksamhet/inackordering (Vänersborgs fastighetsbolag (helägt av Vänersborgs kommun) förvärvar fastighet och inventarier i nu befintlig skolverksamhet).”

Dalslands Naturbruksutbildning hade i sina kalkyler räknat med att kommunen (FABV) också köper in lösöre och inventarier.

Vad lösöret, dvs fordon, maskiner och kor etc, är värderat till är för övrigt fortfarande sekretessbelagt av regionen.

Kommunen är hur som helst redan långt över 38 miljoner i köpesumma…

 

Hyran

Kommunen behöver, enligt det underlag som vi har på bordet, årliga hyresintäkter på ungefär 10 miljoner kronor för att det ska gå runt, och då är ändå inte alla kostnader inräknade. Inte ens Dalslands Naturbruksgymnasium hade tänkt betala ens hälften av denna summa på 10 milj kr om de hade fått tillstånd att starta en skola på Nunntorp.

Och i nu-läget finns inga hyresgäster. Det blir kommunen som i så fall får betala för tomma lokaler.

Visst kan kommunen få in ett antal miljoner i arrende för åkermark, intäkter från skogen, eventuell uthyrning av bostäder och restaurang eller något annat från andra aktörer, men enligt de flestas bedömning så kommer dessa intäkter att ligga långt ifrån de 10 miljonerna som skulle behövas för kommunen.

 

Utbildning

Den andra förutsättningen i beslutsförslaget, ”syftet med köpet är … att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringar”, blir jag ärligt talat inte riktigt klok på. Vem ska bedriva utbildning på Nunntorp?

Dalslands Naturbruksutbildning AB, med Hushållningssällskapet som huvudägare, har klart och tydligt sagt att tåget har gått. Skolinspektionen har ju dessutom avslagit ansökan om att få starta naturbruksskola på Nunntorp och överklagandetiden har också gått ut.

Visst kan en ny ansökan lämnas in, men då kan en skola – med bara elever i åk 1 – inte starta förrän absolut tidigast hösten 2018. Det blir minst sagt svårt… Och det blir det oavsett vilket företag som tänker starta en utbildning.

Det är ju också så att en ny ansökan till Skolinspektionen för att starta en ny utbildning hösten 2018 måste vara inlämnad senast den 31 januari 2017, om en och en halv månad. Om inte det hinns med så kan en utbildning starta tidigast hösten 2019.

Och då riskerar kommunen att stå med tomma lokaler i 2,5 år. Och förlora 25 miljoner kr i missade hyresintäkter…

Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) skrev i oktober 2015 ett brev adresserat till Regionfullmäktige, Regionstyrelsen och Naturbruksstyrelsen, alla på en gång. Dahlin skrev bland annat:

”För att ge en ny huvudman möjlighet att ta över ägarskap och led­ning av skolan är det av största vikt att intagningsstoppet för naturbruksskolan Nuntorp hävs. En första förutsättning för ett övertagande är att det faktiskt finns en fungerande verksamhet att ta över och driva. Vänersborgs kommun vädjar därför att beslutet om intagningsstopp till naturbruksskolan Nuntorp omedelbart upphävs.”

Beslutet upphävdes inte.

Men Marie Dahlin ”upphävde” sin tidigare uppfattning… Det är tydligen inte längre en förutsättning för ett övertagande att det faktiskt finns en fungerande verksamhet att ta över och driva.

Nu är det väl inte bara jag som ser att det i förslaget står:

”Syftet med köpet är främst … att bedriva utbildning”

”Främst”…?

Det är som jag ser det en tydlig gardering. Det visar att de som har lagt förslaget inte är särskilt säkra på att det finns någon som vill starta utbildning. Och hur skulle de kunna vara det, det finns ju ingen som har anmält intresse av att bedriva utbildning förutom Dalslands Naturbruksutbildning AB.

Formuleringen ”… främst …” får mig att undra hur sverigedemokraterna resonerar. Ser inte sverigedemokraterna att chanserna att någon vill bedriva utbildning med all sannolikhet är försvinnande små? Sverigedemokraterna var nämligen oerhört tydliga i sitt ursprungliga yrkande med att förutsättningen för ett köp av Nunntorp för deras del var just att bedriva utbildning.

Är sverigedemokraterna på väg att bli lurade av de rutinerade politikerna i socialdemokraterna och centerpartiet?

Vi ska också komma ihåg att regionen lade ner skolorna bland annat för att elevantalet minskade. Regionen såg ingen möjlighet att bedriva naturbruksutbildning på sex skolor i regionen. Nu blir Dingle och Strömma friskolor. Och regionen har kvar tre. Det betyder att fem av de ursprungliga sex driver naturbruksutbildning.

Det får mig att undra, var ska ett ev naturbruksgymnasium på Nunntorp få elever ifrån?

 

Fastighets AB Vänersborg (FABV)

I FABV:s ägardirektiv definieras bolagets ekonomiska mål:

”Uthyrning av bolagets fastigheter ska ske på marknadsmässiga villkor. Bolaget ska arbeta utifrån en avkastningsnivå på 4 procent av eget kapital.”

FABV måste gå med vinst. Och hur ska det gå till om FABV förvärvar Nunntorp?

I ägardirektivet:

”Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun möjlighet att ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, innan bolaget fattar beslut i frågan.”

I ägardirektivet står det uttryckligen, innan bolaget fattar beslut. Som jag ser det så måste, om nu kommunfullmäktige idag säger ja till kommunstyrelsen förslag, FABV fatta ett nytt beslut i frågan.

 

Juridik

Det finns en hel del juridiska funderingar i underlaget på ett kommunalt köp av Nunntorp.

Jag ska ta upp några.

Överhuvudtaget, som det står i underlaget, är befogenheten att tillgodose enskilda företags lokalbehov starkt begränsad. Det måste finnas särskilda skäl om detta är möjligt. För grundsatsen i Kommunallagen är:

”att kommunala åtgärder, som huvudregel, ska ha en allmän inriktning [och den inriktningen] har ansetts överträdd när det är fråga om att uppföra industribyggnad för huvudsakligen ett enda företag”

Det står vidare i underlaget:

”Både KL (Kommunallagen; min anm) och BfL (lagen om vissa kommunala befogenheter; min anm) ger … klart besked om att individuellt anpas­sad lokalhållning åt enstaka företag faller utanför kommunens ordinära kompetens och att kommunala kapitaltillskott till näringslivet inte får ske på detta sätt.”

Ett kommunalt köp av Nunntorp för att sedan hyra ut fastigheten till ett aktiebolag för att bedriva friskola skulle således kunna vara ett brott mot Kommunallagen.

Dalslands Naturbruksgymnasium AB skriver i sin ansökan till Skolinspektionen för att få starta en skola:

”Dalslands Naturbruksgymnasium AB kommer att hyra undervisningslokaler av Vänersborgs Fastighets AB helägt av Vänersborgs kommun.”

I ansökan står det också:

”Lokalerna hyrs utrustade för skolverksamhet/inackordering (Vänersborgs fastighetsbolag (helägt av Vänersborgs kommun) förvärvar fastighet och inventarier i nu befintlig skolverksamhet).”

I det juridiska avsnittet i underlaget står det att kommunen inte enligt lagen får tillhandahålla ”specialanpassade lokaler”:

”I författningskommentaren … nämns att avsikten med befogenhetslagen inte är att det ska vara fråga om specialanpassade lokaler.”

Och som det ser ut nu är lokalerna på Nunntorp synnerligen ”specialanpassade” för undervisning.

Vi har EU också.

Marie Dahlin sa från talarstolen i fullmäktige den 22 juni:

”Jag höll på att säga att det är värre än så. Man måste till och med tala om för EU nu, om fullmäktige ska hjälpa till och göra en sån affär. Så jag är inte rädd för kommunfullmäktige i Vänersborg utan det är väl mer vad EU har talat om för oss att vi har gjort fel förut.”

Visst säger Marie Dahlin egentligen att hon också befarar vad EU ska säga om en eventuell fastighetsaffär.

I underlaget:

”EG-rättens statsstödsregler innebär att alla företag som utgångspunkt ska drivas utan stöd från det allmänna. … Exempel på statsstöd är upplåtande av byggnader gratis eller till ett pris som understigande rådande marknadsmässiga priser.”

Jag vet inte om kommunledningen och sverigedemokraterna kör i en optimistisk anda och hoppas att allt ordnar sig. Och visst, det kan det kanske göra. Men det är en chansning, trots att Vänersborg och Fastighets AB Vänersborg har varit föremål för EU:s granskning förr… Och då gick det inte så bra… Den minnesgoda kommer säkert ihåg att EU konstaterade ett olagligt kommunalt stöd till ett privat företag i samband med Toppskandalen för några år sedan. Vänersborgs kommuns agerande var oförenligt med EU:s inre marknad…

 

Avslutning

Om kommunledningen hade agerat i tid kunde flera av problemen ha lösts. Men kommunledningen har schabblat, tvekat, fördröjt, slarvat, underskattat och brustit i handlingskraft. Som ärendet Nunntorp har skötts av den styrande minoriteten så har tåget redan gått.

Däremot kan ju andra intressenter bli desto gladare om inte kommunen köper Nunntorp. Och andra intressenter lär ju inte saknas, i varje fall inte av debattinlägg, insändare, inlägg på sociala medier att döma. Om inte kommunen (FABV) köper Nunntorp så kommer Västra Götalandsregionen nämligen istället att påbörja en försäljning av fastigheten på den öppna marknaden.

Så kanske blir slutet ändå gott när det gäller affären Nunntorp. Även om kommunen genom FABV inte köper fastigheten.

Och som jag sa inledningsvis. Många hoppas på att det ska bli som förr med Nunntorps naturbruksskola. Och det har jag fortfarande full förståelse för. Och jag hade, som jag sade inledningsvis, önskat att jag kunde stå här och ge beskedet att det nu ska bli en naturbruksskola. Men jag kan inte det. Som jag ser det har kommunledningen genom sitt passiva sätt att driva frågan omöjliggjort detta. Och det beklagar jag djupt.

Men vi måste komma ihåg. Vi politiker har ett stort ansvar att använda skattebetalarnas pengar med klokskap och förnuft. Vi måste fatta beslut utifrån fakta och kunskap. Men just nu känns det som att det är mest önskedrömmar och fromma förhoppningar som är ledstjärnan i kommunledningens och sverigedemokraternas politik.

Och så får det inte vara.

Därför yrkar jag avslag på kommunstyrelsens förslag.

Ärendet Nunntorp

15 december, 2016 5 kommentarer

kommunfullmaktige2016Igår hade kommunfullmäktige en maratondiskussion om Nunntorp. Skulle fullmäktige godkänna att Fastighets AB Vänersborg (ett kommunalt aktiebolag) förvärvade (köpte) Nunntorp, eller inte? Fullmäktiges svar blev – inget av det. Hela ärendet återremitterades nämligen.

Vid återremittering av ett ärende gäller inte majoritetsbeslut. Det räcker med att 1/3 av ledamöterna röstar för en återremiss för att ärendet ska gå tillbaka för ytterligare utredning. Och eftersom det finns 51 ledamöter i Vänersborgs kommunfullmäktige så krävs det ”bara” 17 ledamöter för en återremiss. Och tillsammans har moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna och Vänsterpartiet 21 ledamöter.

Det betyder att ett köp av Nunntorp varken besvarades med ja eller nej. Frågan ska nu utredas vidare och komma tillbaka till fullmäktige.nono

I praktiken är återremissen ett nej till ett kommunalt köp av Nunntorp, eftersom Västra Götalandsregionen, som äger Nunntorp, ville ha besked idag, eller i varje fall innan jul, från Vänersborgs kommun. Och nu får inte regionen det. Regionen kommer efter årsskiftet därför att gå ut på den öppna marknaden för att sälja Nunntorp. (Om inget ändras i planerna.)

bocarlsson4Ärendet Nunntorp började med att Bo Carlsson (C) begärde ordet. Han förklarade sig jävig.

Carlssons jävsförklaring var en stor överraskning för de flesta ledamöter, i varje fall i oppositionen. Bo Carlsson hade ju deltagit i hela processen, både som styrelseledamot i FABV (=Fastighets AB Vänersborg) och som politiker i kommunstyrelsen. Varför han helt plötsligt, just idag, blev jävig svarade han inte på. Däremot började Carlsson argumentera för sin ståndpunkt i frågan. Fast han var jävig… Det slutade med att ordförande för kvällen, Lutz Rininsland, fick avbryta Carlsson.

forvaltningsrattenJag tror att Carlsson var rädd för att beslutet skulle överklagas utifrån hans jäv. Och då tog han ”det säkra före det osäkra”. Fast jag tror att det egentligen var för sent. Om ett beslut hade fattats av fullmäktige igår, så tror jag ändå att det kunde ha överklagats. Carlsson har ju deltagit hela vägen, både som ledamot i kommunstyrelsen och, framför allt, i FABV. Och nu ”erkände” han ju dessutom sitt jäv… För visst var Bo Carlsson (C) jävig, och har så varit under hela processen. Det råder ingen tvekan om det. Bland mycket annat är han ledamot i Dalbo hushållningsgilles styrelse, som är en underförening i Hushållningssällskapet. Som för övrigt enligt senaste årsmötesprotokollet planerar/planerade aktieköp i Dalslands Naturbruksutbildning AB. Det var också detta medlemskap som Carlsson angav som skäl.

karvlingI den långa debatten ställde oppositionen en mängd frågor, den framförde undringar och funderingar kring Nunntorp. Frågorna handlade om ekonomi, förväntade inkomster, utgifter i form av dolda fel, tillgänglighetsanpassning och IT, juridik (kommunallagen och EG-rätten), om lösöret också skulle köpas, om prioriteringar av kommunala investeringar, vem som skulle driva en eventuell utbildning, om det fanns några intressenter, om Fastighets AB:s ägardirektiv osv osv. (Läsare av denna blogg är väl ganska väl förtrogen med dessa funderingar och frågor antar jag. Därför återger jag inte argumenten igen.)

Oppositionens ledamöter, måste jag säga, var mycket pålästa och kunniga. (Och visst, jag räknar mig själv dit.) Men de styrande partierna (S+C+MP), sverigedemokraterna och välfärdspartiet gav inga som helst svar eller nya faktauppgifter. Istället möttes oppositionen av önsketänkanden och fromma förhoppningar och ibland mer eller mindredrommar3 ogenomtänkta argument. Och ibland undrade jag om några av de styrande ledamöterna hade läst underlaget…

Anders Strand (SD) trodde att möjligheterna skulle bli större att bedriva utbildning på Nunntorp om kommunen köpte fastigheten än om något privat bolag gjorde det. Madelaine Karlsson (S) menade att ett köp visade att man hade en tro på Brålanda. Ola Wesley (SD) tyckte att en levande landsbygd krävde Nuntorp. Annalena Levin (C) sa att fullmäktige skulle lita på FABV, dvs Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C). (Detta trots att Carlsson strax innan hade förklarat sig jävig.) Mats Andersson (C) ansåg att politiken uttryckte en viljeinriktning. Reidar Eriksson (S) menade att kommunen skapade förutsättningar för utbildning. Marie Dahlin (S) sa att hon trodde på landsbygden och att det var en satsning på framtiden.

Ingen av dem förklarade hur en tro på Brålanda eller landsbygden eller framtiden eller hur en viljeinriktning skulle kunna betala underhåll, renoveringar, räntor och amorteringar…

moment22Bo Dahlberg (S) erkände faktiskt att det inte fanns några fakta, vilket var ett slags moment 22 som han sa, men att ett köp av Nunntorp visade på en vidsynthet, framåtanda och optimism. Vilket för övrigt, precis som Marie Dahlins inlägg, lät som ett eko från den tid då i stort sett identiska argument framfördes för att bygga arenan.

Jag överdriver inte, oppositionen fick inga som helst svar på sina frågor, inga faktaargument framfördes som bringade klarhet, inga ekonomiska kalkyler presenterades – det var bara önskedrömmar som framfördes. Bara.

Jag ställde t ex samma fråga till flera av dessa talare, om de kunde upplysa fullmäktige om vilka intressenterna för att bedriva utbildning på Nunntorp var. Ingen svarade överhuvudtaget, förrän Marianne Karlsson (C) slutligen sa att det visste hon inte.

Nä, det visste nog ingen vem som ville bedriva utbildning på Nunntorp. Av den enkla anledningen att det med all sannolikhet inte finns några intressenter. Men dessa ledamöter trodde och hoppades, de trodde och hoppades att utbildningsföretag skulle ställa sig i kö för att bedriva utbildning. Om kommunen bara köpte Nunntorp…

bondeDen här typen av argument duger inte. Det har hänt alltför ofta under socialdemokratisk och centerpartistisk ledning förr, ibland med ekonomiskt förödande resultat. Det går inte att som Marianne Karlsson (C) säga, att om bara kommunen köper Nunntorp för 38 miljoner kronor så kan vårbruket komma igång på Nunntorp nästa år…

Jag förstår att det finns många som är besvikna på att kommunfullmäktige inte beslutade att köpa Nunntorp, men som jag ser det måste beslut, i synnerhet i den här storleksordningen, fattas utifrån fakta och kunskap.

Och det gick inte att rösta ja utifrån de premisser som presenterades i underlaget. Det hade varit synnerligen oansvarigt gentemot Vänersborgs skattebetalare.

Men hade kommunledningen, dvs Marie Dahlin (S) och den jävige Bo Carlsson (C), drivit frågan med större ambition och kraft från början så hade utgången kunnat bli en annan. Regionen beslutade ju faktiskt att lägga ner Nunntorp redan den 22 september 2015. För övrigt ett beslut som Bo Carlsson var med om att fatta. Hade processen kommit igång i tid och inte förrän i mitten på oktober (2016!) så är jag övertygad om att vi kunde ha fått tillfredsställande svar på de flesta frågor.

hundhuvudDet är nästan så att jag tror att Marie Dahlin och Bo Carlsson inte själva trodde på idén att köpa Nunntorp, men av opportunistiska skäl ville att oppositionen skulle få bära hundhuvudet…

Jag hoppas hur som helst att de styrande lär sig av det som hände, lär sig att oppositionen i allmänhet och Vänsterpartiet i synnerhet vill ha ”ordning och reda” och kunskap och fakta på bordet innan beslut fattas. Vi vill inte fatta beslut utifrån förhoppningen att allt ska ordna sig av sig självt.

lutz_ordf_16Strax efter att Lutz Rininsland svingat klubban och förklarat mötet avslutat kl 22.40 kom den centerpartistiske ersättaren Henrik Jansson fram till mig och ville ställa några frågor – om varför jag var emot ett köp av Nunntorp. Och jag som hade pratat i 30-40 minuter under kvällen om just detta…

Utanför kommunhuset slöt ytterligare två centerpartister upp.

Den ene påstod att det var mitt och enbart mitt fel att Nunntorp lades ner. Nu kunde hans sondotter inte gå i 3:an till hösten. Och visade därmed att han inget förstått. Det hade inte blivit någon utbildning på Nunntorp i höst oavsett utgången av sammanträdet. Det är Västra Götalandsregionen (inklusive hans partibroder Bo Carlsson) som har lagt ner Nunntorp och det finns ingen som skulle ha bedrivit undervisning nästa höst. Dalslands Naturbruksutbildning fick ju nej av Skolinspektionen för att starta en friskola.hakansson

Det var si och så där med kunskapen. Centerpartiets ordförande Ingvar Håkansson var den tredje i ”församlingen”. Han kastade glåpord, personliga förolämpningar och kränkningar omkring sig. Det var faktiskt lite obehagligt och något som jag tidigare inte har upplevt som politiker.

Och Ingvar Håkansson fortsatte senare under kvällen med att utgjuta sin vrede på Facebook. Och han hittade naturligtvis det ultimata argumentet:

”Idag lider jag med alla moderater som nu ser vilka ledamöter de röstat in i fullmäktige. Att kommunister inte har bättre vett var ju redan känt.”

iqHåkansson ifrågasatte helt enkelt oppositionens intelligensnivå. (Vilket han också gav uttryck för i ”samtalet” utanför kommunhuset.)

Och så kom det gamla ”kommunistepitetet” till heders. Det har jag inte hört, med undantag av några nazister på FB, sedan S Anders Larsson använde det i fullmäktigedebatten om nedläggningen av Huvudnässkolan. Men Håkansson använde epitetet redan under sammanträdet. Han skrev:

”Sitter nu på fullmäktige i Vänersborg. Där har just nu moderater och kommunister kastat sig i famnen på varandra och firar att de så här i juletid lyckats lägga ner Nuntorp och gjort 60 tal anställda arbetslösa”.

klia_huvetHåkansson förstod inte vad kvällens ärende handlade om. Han förstod inte att det var Västra Götalandsregionen, inklusive Bo Carlsson, som hade lagt ner Nunntorp, och att kommunfullmäktige diskuterade ett köp av fastigheten. Och att de anställda ändå inte hade haft någon anställning till hösten, eftersom det inte ska startas någon skola då. Oavsett beslut.

Och vad då firade? Det var väl ingen som firade. Vilket Håkansson för övrigt senare kom på att det gällde också andra partier:

”Kd och liberalerna är också med och firar att de har lagt ner Nuntorp.”

Det var mitt första personliga möte med centerpartiets ordförande Ingvar Håkansson. Jag hoppas att det också blir det sista.

facebookJag kan inte heller låta bli att återge slutet på ett inlägg av Annalena Levin (C) (på ett av Ingvar Håkanssons inlägg på FB):

”Jag beklagar verkligen beslutet och ser med spänning fram emot vilken av de jäviga ledamöterna som kommer köpa Nuntorp nu då för det måste väl vara den personliga vinningen de har att vara jäviga på. Eller vad var deras orsak tro?”

Det måste vara partikamraten Bo Carlsson (C) som Levin (C) tänker på. Han är den ende av de jäviga som brukar mark i Brålanda…

Nunntorp har sjabblats bort av de styrande i Vänersborgs kommun. Oavsett beslutet igår så hade det inte blivit som förr. En skola på Nunntorp hade ändå inte kunnat komma i gång kommande höst. Och är det något utbildningsföretag som vill starta skola någon gång i framtiden, vilket det troligtvis inte finns, så hade en skola inte kunnat starta förrän tidigaste hösten 2018. Med tanke på att sista ansökningsdatum för att bedriva en friskola hösten 2018 går ut den 31 januari 2017, så hade en skola antagligen, om det hade funnits intressenter, inte kommit igång förrän hösten 2019.

Det är varken sjysst eller hederligt att påstå att gårdagens återremiss innebär en nedläggning av Nunntorps skola. Det är Västra Götalandsregionen, inklusive Bo Carlsson, som har lagt ner skolan.

Ansvaret faller tungt på Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C).

Vad säger Nunntorpsbeslutet?

1 december, 2016 4 kommentarer

kvartett6Igår (onsdag) hände det alltså något unikt. Sverigedemokraterna gjorde sitt politiska genombrott i Vänersborg. Det var tillsammans med, och tack vare, de styrande partierna bestående av socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. De ändrade och anpassade sitt beslutsförslag till sverigedemokraternas förslag – med följden att sverigedemokraterna kunde rösta tillsammans med Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) i en gemensam ljusrödgrönbrun koalition. (Se ”S+C+MP+SD=sant”.)

facebookDet kan väl sägas att samarbetet har försvarats på Facebook av åtminstone två fullmäktigeledamöter från centerpartiet. De såg inte ”problemen” med att bjuda in sverigedemokraterna i den politiska värmen och göra upp med dem.

Men vad sade då det beslutsförslag som nu går till kommunfullmäktige den 14 december för ett slutgiltigt avgörande?

pergamentrulleBeslutsförslaget till fullmäktige lyder:

”Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Syftet med köpet är främst att arrendera ut fastigheten till lämpliga aktörer för att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringar. Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalshandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga handlingar.”

pengapaseRedan den första förutsättningen, ”köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr”, är tveksam. I denna summa ingår nämligen inte vissa lagstadgade avgifter. Det tillkommer direkt ytterligare ca 1,6 miljoner kronor. Och då blir det mer än 38 miljoner…

Sedan är det väl tämligen naivt att tro att kommunens, genom Fastighets AB Vänersborg (FABV), kostnader stannar där. Vänersborgs kommun ska själv stå för kostnaderna för alla dolda fel, något som kan öka kostnaderna med ytterligare ett antal miljoner. Dessutom behöver fastigheterna handikappanpassas, med t ex hiss, och nya IT-investeringar behövs. Det kommer att öka kommunens kostnader för Nunntorp tämligen omgående.

kossaYtterligare en sak som tillkommer är lösöre och inventarier. Detta ingår inte i summan 38 milj kr. Det handlar om maskiner, fordon, verktyg, bänkar, stolar och gud vet allt. Det är mycket som behövs i alla de fastigheter som utgör Nunntorp. Och vill man ha djur, t ex grisar och kor, så får kommunen införskaffa det också…

Kommunen är redan långt över 38 miljoner…

Kommunen behöver årliga hyresintäkter på ungefär 10 miljoner kronor för att det ska gå runt, och då är ändå inte alla kostnader inräknade. Ekonomikontoret skriver:

”Exempel på risker som skulle kunna bli aktuella, är att hela eller delar av fastigheten inte kan hyras ut, att de hyres­nivåer som är möjliga att ta ut inte täcker fastighetens kostnader, eller att kontrakterade hyresgäster hamnar i betalningssvårigheter.”

I nu-läget finns inga hyresgäster.

nuntorpDen andra förutsättningen i beslutsförslaget, ”syftet med köpet är … att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringar”, blir jag ärligt talat inte riktigt klok på. Vem ska bedriva utbildning på Nunntorp? Jag har ställt frågan upprepade gånger på Facebook, i Nuntorpsgruppen, men får inget svar. Om man nu inte med svar menar påståendet att jag ”är full av negativa tankar”…

Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) säger i och för sig till TTELA att:

”Vi har tre, fyra intressenter som vill starta någon form av utbildning. Vi har kollat upp dem. Först måste köpet igenom i fullmäktige och sedan ska vi prata mer med dem.”

ordfklubba3Som jag ser det, så måste kommunfullmäktige få reda på vilka intressenter detta är innan ett beslut. Fram tills de har presenterats är jag väldigt skeptisk till uppgifterna – vis av tidigare politiska erfarenheter…

Och sedan kan man ju undra om dessa eventuella intressenter, om de nu finns, är seriösa och villiga att betala 10 milj kr i hyra varje år.

hushallningssallskapetDalslands Naturbruksutbildning AB, med Hushållningssällskapet som huvudägare, har klart och tydligt sagt att tåget har gått. (Den 14 december ska styrelsen i och för sig ta upp frågan en gång till.) Skolinspektionen har ju dessutom avslagit ansökan om att få starta naturbruksskola på Nunntorp och överklagandetiden har också gått ut.

Visst kan en ny ansökan lämnas in, men då kan en skola – med bara elever i åk 1 – inte starta förrän absolut tidigast hösten 2018. Det blir minst sagt svårt… Och det blir det också för vilket företag som helst som tänker starta en utbildning.

Nu är det väl inte bara jag som ser att det i förslaget står:

Syftet med köpet är främst…”

”Främst”…?

garderaDet är som jag ser det en tydlig gardering. Det visar att de som har lagt förslaget inte är särskilt säkra på att det finns någon som vill starta utbildning. Och hur skulle de kunna vara det, det finns ju ingen som har anmält intresse av att bedriva utbildning.

Formuleringen ”… främst …” får mig att undra hur sverigedemokraterna resonerar. Ser de inte att chanserna att någon vill bedriva utbildning antagligen är försvinnande små? Sverigedemokraterna var nämligen oerhört tydliga i sitt ursprungliga yrkande med att förutsättningen för ett köp av Nunntorp för deras del var just att bedriva utbildning.

luradÄr sverigedemokraterna på väg att bli lurade av de rutinerade politikerna i socialdemokraterna och centerpartiet? Eller har de fått någon försäkran typ att det t ex aldrig ska bli ett asylboende på Nunntorp?

Och några alternativa användningar för Nunntorp, om det inte blir någon skola, finns inte i nu-läget. Det enda som står i tidigare handlingar är:

”Planerna är då att i lokalerna bedriva någon form av daglig verksamhet och andra aktiviteter för kommunens räkning.”

Men några konkreta sådana här planer har inte redovisats. Jag tvivlar på att de finns.

auktionBo Carlsson (C) säger till SVT Väst om vad som ska/kan hända om det inte blir något av planerna:

”… får vi inte igång verksamhet får vi sälja fastigheten.”

Det känns kanske inte riktigt helt seriöst… Fast det var kanske så som Bo Carlsson resonerade när han röstade för en nedläggning av Nunntorps naturbruksskola i Västra Götalandsregionen…

Det var inga ”nya” handlingar som lades fram för ledamöterna igår, utan det var de som jag tidigare har presenterat på denna blogg, se ”Ärendet Nunntorp till KS” och ”Nuntorp i KSAU”. Det finns många andra frågor som inte har blivit besvarade eller tillräckligt belysta, jag tänker t ex på de juridiska frågorna.juridik

”I författningskommentaren … nämns att avsikten med befogenhetslagen inte är att det ska vara fråga om specialanpassade lokaler.”

Kommunen får alltså inte enligt lagen tillhandahålla ”specialanpassade lokaler”. Och som det ser ut nu är lokalerna på Nunntorp synnerligen ”specialanpassade” för undervisning.

kommunallagenÖverhuvudtaget, det står alltså i underlaget till kommunstyrelsen, är befogenheten att tillgodose enskilda företags lokalbehov starkt begränsad. Det måste finnas särskilda skäl om detta är möjligt. För grundsatsen i Kommunallagen är:

”att kommunala åtgärder som huvudregel ska ha en allmän inriktning har ansetts överträdd när det är fråga om att uppföra industribyggnad för huvudsakligen ett enda företag”

Det står vidare i underlaget:

”Både KL (Kommunallagen; min anm) och BfL (lagen om vissa kommunala befogenheter; min anm) ger, som nämnts, klart besked om att individuellt anpas­sad lokalhållning åt enstaka företag faller utanför kommunens ordinära kompetens och att kommunala kapitaltillskott till näringslivet inte får ske på detta sätt.”

eu_flagga2Och sedan har vi EU:

”EG-rättens statsstödsregler innebär att alla företag som utgångspunkt ska drivas utan stöd från det allmänna. … Exempel på statsstöd är upplåtande av byggnader gratis eller till ett pris som understigande rådande marknadsmässiga priser.”

Jag vet inte om kommunledningen och sverigedemokraterna kör i en optimistisk anda och hoppas att allt ordnar sig.

nuntorp_kartaMånga hoppas på att det ska bli som förr med Nunntorps naturbruksskola. Och det har jag full förståelse för. Men som politiker har vi ett ansvar att använda skattebetalarnas pengar med förnuft. Vi måste fatta beslut utifrån fakta och kunskap. Och jag är inte säker på att detta håller på att ske i Vänersborg. Det känns som att det just nu är mest önskedrömmar och fromma förhoppningar som är ledstjärnan i kommunledningens politik.

Som vanligt.

.

PS. På Vänsterpartiets hemsida kan du läsa mer om Nunntorpsbeslutet.

Kategorier:KS 2016, Nuntorp Etiketter:,

Nuntorp i KSAU

18 november, 2016 1 kommentar

fullmaktige2016På onsdagens sammanträde med kommunfullmäktige ska en motion från sverigedemokraterna om Nuntorp behandlas. Motionen kommer med all sannolikhet inte att bifallas. Inte ens av sverigedemokraterna själva. Det beror på att ärendet Nuntorp, och ett köp av fastigheten, återremitterades på kommunstyrelsens extra sammanträde den 19 oktober.

Och kan inte ni läsare hänga med i turerna och inte minst i tågordningen för hur ärenden som Nuntorp behandlas i Vänersborgs kommun, så är ni inte ensamma. Jag förstår inte mycket heller. Jag vet faktiskt inte hur kommunledningen tänker. Sverigedemokraternas motion lämnades i oktober förra året och borde ha behandlats för länge sedan, kanske redan innan årsskiftet 2015/16… Och så ska kommunfullmäktige behandla den nu närtrojka2 kommunstyrelsen redan har återremitterat Nuntorpsfrågan…

Det är mycket som är ”upp-och-ner” med Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) vid rodret.

ksauPå måndag har kommunstyrelsens arbetsutskott (=KSAU) sammanträde. Arbetsutskottet ska förbereda vilka ärenden som ska till kommunstyrelsen, dit alla ärenden måste passera, innan de kommer upp i kommunfullmäktige. Så KSAU ska på måndag förbereda de ärenden som ska behandlas av fullmäktige, inte nu på onsdag, utan på sammanträdet i december.

Och vad ska KSAU ta upp då på måndag om inte frågan om köp av Nuntorp!

Det är det återremitterade ärendet från kommunstyrelsen som ska behandlas igen. Och nu har den ursprungliga utredningen kompletterats med ytterligare fakta, precis som oppositionen i kommunstyrelsen efterlyste.

Det skulle man kunna tro i varje fall. Handlingarna ligger ute på kommunens hemsida (kan skamladdas hem här), och jag har läst dem.

Det är synd och skam att säga, men jag ser egentligen inget som helst nytt i de nya handlingarna. Det känns bara som att de innehåller upprepningar.

Återremissen i kommunstyrelsen den 19 oktober handlade om att kommunstyrelsen ville ha mer fakta kring:

  1. en beskrivning av projektet som minimum förklarar vad det strategiska syftet med förvärvet är
  2. investeringskalkyl
  3. finansieringsförslag med beskrivning av tänkta intäktsnivåer
  4. ett överenskommet avtalsförslag

1I det nya underlaget står det om den första punkten:

”Fastighets AB Vänersborg är intresserade av att köpa fastigheten för att i första hand arrendera ut denna för att bedriva fortsatt utbildning/naturbruksgymnasium i form av friskola. Även särskolegymnasium är av vikt för kommunen och även denna i form även friskola.”

hushallningssallskapetNu är ju detta historia, eftersom Skolinspektionen sa nej till Dalslands Naturbruksutbildnings ansökan om att få starta en skola på Nuntorp. Så varför detta upprepas igen förstår jag inte. Det blir ju ingen naturbruksskola. Det står helt klart. Skolinspektionens beslut har inte överklagats.

Den nya utredningen fortsätter. Om det inte blir en skola, som det inte blir, så:

”Planerna är då att i lokalerna bedriva någon form av daglig verksamhet och andra aktiviteter för kommunens räkning.”

Och så inget mer.fragande3

Förväntar sig de styrande partierna verkligen att kommunfullmäktige ska godkänna ett köp av fastigheten Nuntorp på dessa oerhört lösa boliner? Hur skulle fullmäktige kunna det? Undrar jag. Det minsta man kunde begära är väl att dessa planer hade beskrivits betydligt utförligare och noggrannare. Som det nu är, har ju inte ledamöterna i fullmäktige egentligen en susning vad ”någon form av daglig verksamhet och andra aktiviteter för kommunens räkning” innebär konkret.

2När det gäller investeringskalkylen så sägs det:

”Av upprättat utkast till köpeavtal med regionen framgår att köpesumman för Nunntorp 1:14 uppgår till 38 Mkr. Utöver detta tillkommer lagstadgade avgifter vid försäljning på c:a 1,6 Mkr, vilka belastar köparen. Bolagets utgifter för fastighetsförvärvet skulle då totalt uppgå till c:a 39,6 Mkr.”

Det här är mycket pengar… Men det är inget nytt, det visste kommunstyrelsen redan när den fattade beslutet om återremiss.

Det står inget i utredningen om vad en handikappanpassning med nya hissar, underhåll, IT etc kommer att kosta. Och det kan röra sig om ytterligare ett antal miljoner. Dessutom ingår inga inventarier, som t ex maskiner och fordon, i dessa nästan 40 milj kr.

3När det gäller punkt 3 ovan, om tänkta intäkter, så står det i utredningen att det:

”saknas i nuläget förhandlade avtalsförslag med eventuella hyresgäster i fastigheten.”

Och det underlättar ju inte direkt ett framtida beslut om ett köp av Nuntorp… Utredningen förklarar det dock så här:

”Det är FABV:s (Fastighets AB Vänersborg; min anm) uppfattning att det varit svårt att erbjuda avtal och villkor till eventuella intressenter, så länge som det finns oklarheter i bolagets möjligheter att förvärva fastigheten.”

nuntorp

Det kan hända att det är så, men det underlättar ändå inte inför ett framtida beslut, i varje fall inte för ett positivt beslut, dvs att köpa fastigheten. Det skulle vara ett oerhört vågspel med skattebetalarnas pengar att köpa Nuntorp under dessa förutsättningar. I synnerhet när kommunen står inför stora, nödvändiga investeringar i t ex förskolor och grundskolor – och i kommunhuset.

Sedan fortsätter utredningen med att återupprepa de redan kända siffrorna för kostnaderna för Nuntorp. Men det kan vara viktigt att veta att utredningen återigen slår fast att:

fabv”I hyressättningen ska även bolagets avkastningskrav enligt ägardirektivet tillgodoses. FABV avser att ta ut en marknadsmässig hyra som täcker kostnaderna för fastigheten.”

FABV:s avkastningskrav ligger på 4%. Kommunen ska alltså ta ut hyror som innebär inkomster på ca 10 milj kr per år. Det här känns helt orealistiskt – att kommunen ska få in hyror av denna storlek (exklusive värme, el, vatten & avlopp samt sophämtning). Inte ens Dalslands Naturbruksgymnasium hade tänkt betala ens hälften av denna summa om de hade fått tillstånd att starta en skola på Nuntorp.

scaredI den första utredningen uttryckte ekonomikontoret sina farhågor för de stora ekonomiska risker som en fastighetsaffär skulle innebära:

”Exempel på risker som skulle kunna bli aktuella, är att hela eller delar av fastigheten inte kan hyras ut, att de hyres­nivåer som är möjliga att ta ut inte täcker fastighetens kostnader, eller att kontrakterade hyresgäster hamnar i betalningssvårigheter.”

Jag tror inte att någon känner sig lugnare efter att ha läst den här senaste rapporten…

4Den fjärde punkten i återremissen som skulle utredas handlade om avtalsförslaget med regionen. Och inte heller här kan utredningen leverera några positiva nyheter som skulle underlätta ett kommunalt köp av Nuntorp.

I det ursprungliga avtalsförslaget så kunde inte FABV och Västra Götalandsregionen komma överens om avtalsvillkoren kring de så kallade dolda felen. Och det vet var och en som har haft med fastigheter att göra – att dolda fel kan betyda stora pengar…

dolda_felUtredningen skriver:

”Beträffande klausulen i köpeavtalet avseende dolda fel så konstaterar FABV att om kommunstyrelsen bedömer att ett helt färdigförhandlat köpeavtal är en förutsättning för ett godkänt fastighetsköp, så kan bolaget böja sig för Regionens önskemål i denna fråga.”

Som sagt, ingen positiv nyhet direkt. De dolda felen skulle kunna öka kommunens kostnader ganska rejält…

Nej, man måste nog sammanfatta den nya utredningen med att den definitivt inte underlättar ett kommunalt köp av Nuntorp. Dessutom tar den nya utredningen inte upp någonting kring de juridiska spörsmålen (se ”Ärendet Nunntorp till KS”).

auktionDäremot kan ju andra intressenter bli desto gladare om inte kommunen köper Nuntorp. Och andra intressenter lär ju inte saknas, i varje fall inte av debattinlägg, insändare, inlägg på sociala medier etc att döma. Om inte kommunen (FABV) köper Nuntorp så kommer Västra Götalandsregionen nämligen istället att påbörja en försäljning av fastigheten på den öppna marknaden.

Så kanske blir slutet ändå gott när det gäller affären Nuntorp. Även om det tyvärr inte ser ut att kunna bli en naturbruksutbildning.

Kategorier:Fastighets AB, Nuntorp Etiketter:,

Nunntorp: Vi ville, men vi kunde inte

24 oktober, 2016 2 kommentarer

facebookDiskussionens vågor har gått höga på Facebook. Det har skrivits spaltmetrar om Nunntorps öde. Vilket nu, tyvärr, tycks vara beseglat.

nuntorpKommunledningen med Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) i spetsen tänker nämligen inte sammankalla något nytt sammanträde med kommunstyrelsen. Det är kommunstyrelsens ordförande som kan göra detta. Därmed kommer inte heller ärendet Nunntorp att tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde på onsdag och inget beslut kan då fattas om ett kommunalt förvärv av fastigheten. I varje fall inte innan överklagandetiden för Dalslands Naturbruksutbildning AB, om att få starta ett fristående gymnasium och en gymnasiesärskola, har gått ut.

Det känns i nu-läget som att det var nu eller aldrig. Naturligtvis kan en ansökan inkomma i ett senare skede, men då handlar det om att starta utbildning först hösten 2018 och då blir allt svårare, då går det inte en enda elev på skolan och en skolverksamhet får börja från scratch.

oppositionIngen i den samlade oppositionen har blivit riktigt klok på varför kommunledningen i Vänersborg inte har gjort mer för att driva ärendet.

På Strömma, som också var en av de naturbruksskolor som regionen lade ner tillsammans med Nunntorp, träffades regionen och Hushållningssällskapet i Sjuhärad redan i oktober förra året och diskuterade ett övertagande.

I Borås Tidning den 27 oktober 2015 stod det:

”Förhoppningen är att innan jul ha kommit överens om ett köp av skolan – och fortsatt drift.”

Då talar tidningen alltså om julen för ett år sedan…

dingleDingle Naturbruksgymnasium var den andra av de naturbruksskolor som regionen lade ner. Även här var det snabba ryck.

Den 24 februari skrev kommunchefen på Munkedals kommun (se här):

”Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände i dag Munkedals kommuns och Västra Götalandsregionens hyreskontrakt gällande de lediga lokalerna på naturbruksgymnasiet i Dingle. Detta är ett steg mot att längre fram köpa fastigheten.”

Kommunchefen fortsatte:

”Det kommer dessutom skapa goda förutsättningar för samverkan med den nybildade friskolan, Dingle gymnasium AB, samt eventuella andra utbildningsorganisationer.”

Den 30 juni beslutade Munkedals kommunfullmäktige att förvärva fastigheten i Dingle.

Nu hände det en del andra saker kring naturbruksgymnasiet i Dingle, bland annat så överklagades Naturbruksstyrelsens beslut (till Förvaltningsrätten) att stänga Dingle ett år tidigare än vad regionfullmäktige hade beslutat. Det var det för övrigt ingen som gjorde, inte ens en centerpartist, när det gällde beslutet om Nunntorp…

vgregionDet kan förresten sägas att regionfullmäktige godkände Naturbruksstyrelsens beslut i efterhand, den 10 maj. Det var också efter det att överklagandet till Förvaltningsrätten hade lämnats in. Det blev votering i frågan. Alla i regionfullmäktige röstade ja till att godkänna Naturbruksstyrelsens beslut om en tidigarelagd stängning, alla utom sverigedemokraterna. Bo Carlsson (C) var närvarande på mötet, men i voteringslistan finns hans namn inte med. Varför inte? Gick Bo Carlsson därifrån när det var omröstning? (Regionfullmäktiges protokoll kan du hämta här.)brattom

Jag vill med ovanstående exempel från Dingle och Strömma visa att det var ett helt annat tempo än det var i Vänersborg. I Vänersborg hände det nämligen ingenting…

Det var inte förrän den 21 mars som ordförande i Fastighets AB Vänersborg (FABV), Marie Dahlin, avgav en avsiktsförklaring om att förvärva Nunntorp. Men det innebar egentligen inget konkret. Sedan dröjde det till den 10 maj. Då beslutade FABV:s styrelse att:

fabv”Fastighets AB Vänersborg (FABV) ger Vd:n i uppdrag att se till att erforderliga handlingar upprättas utifrån ett juridiskt och finansiellt perspektiv samt att erforderliga handlingar avseende fastighetsförvärv av Nuntorp 1:14 tas fram för beslut i kommunfullmäktige.”

Sent vaknade ”syndarna”, men fortfarande var det inget konkret som hände. Det var en utredning som skulle göras, en utredning som borde ha startat i och med regionens nedläggningsbeslut…

Till och med regionen reagerade på den exceptionella bristen på handlingskraft från Vänersborgs sida. I en information till Naturbruksstyrelsen den 5 oktober i år skrev en av regionens tjänstemän:

”Fortfarande osäkert hur försäljningsprocessen går. Kommunen har inte återkommit till NN (=regionens ansvarige tjänsteman; min anm) kring ett ev köp varför processen för tillfället är avstannad.”

Men till slut…

question_mark2Underlagen presenterades alltså för kommunstyrelsen för bara en vecka sedan, den 17 oktober 2016… 13 månader efter regionfullmäktiges beslut. Och med utredningen restes egentligen fler frågetecken än som besvarades…

Den fd centerpartisten Carl-Ewert Berg, som för övrigt bara fick 5 personröster färre än gestadbygdens starke man Bo Carlsson i Vänersborgs västra valkrets, ställde efter kommunstyrelsebeslutet i onsdags en fråga till Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C):

”Varför har inte frågan om köp tagits till KS tidigare dvs under våren o inte som nu när det torde vara helt kört???”marie

Marie Dahlin (S) började sitt svar:

”Det är inte utan att jag känner mig lite påhoppad av dig i ditt mail.”

Marie Dahlin känner sig ofta både kränkt och påhoppad.

Sedan fortsätter Dahlin:

”Vi har gjort allt vi har lovat.”

nuntorp_infartI media har väl Dahlin och Carlsson gett intrycket av att de har lovat att Vänersborg (genom FABV) ska köpa Nunntorp… Men det har ju inte hänt, och naturligtvis är det oppositionens fel. I varje fall enligt Dahlin…

Dahlin igen:

”Problemet är ju fortfarande att M,L,KD och V inte vill att vi ska köpa Nunntorp 1:14. … Men som sagt, de ville inte köpa Nunntorp. … Vad som skulle kunna förändra detta vet inte jag. Om vi så hade tagit beslut i maj, så ville fortfarande inte M,L,KD och V köpa Nunntorp.”

Marie Dahlin och Bo Carlsson har enligt Dahlin själv gjort allt som någon kan kräva av dem. Jag tycker inte det. Tycker någon det?nono

Och för övrigt är det inte sant det som Marie Dahlin skriver i sitt svar till Berg.

Vänsterpartiet var öppna för att diskutera ett förvärv av Nunntorp. (De andra partierna får prata för sig själva.) Men det underlag som lämnades inför kommunstyrelsesammanträdet reste alldeles för många frågor. Det gick inte att utläsa ur underlaget att det var lagligt eller ekonomiskt möjligt att Vänersborgs kommun (genom FABV) skulle kunna förvärva Nunntorp. (Se ”Ärendet Nunntorp till KS”. Här kan du också ladda ner hela underlaget.) Dessutom fattades det en hel del faktauppgifter. (Se framför allt motiveringen för återremissen – ”Nunntorp i KS – just nu!”.)

nonoMen när Vänsterpartiet, och de andra partierna ville diskutera oklarheterna på sammanträdet, så fick de inte det för ordförande Marie Dahlin!

Oklarheterna om de ekonomiska riskerna? Nej, det var inget bekymmer, det var inte dagens ärende. Det skulle inte debatteras…

I TTELA (se här) sa Marie Dahlin att oppositionens frågor inte var relevanta:

”Det var inte det ärendet handlade om i dag. Ärendet handlade om att förvärva en fastighet, det var det man skulle säga ja eller nej till. Inte vad som händer i den fastigheten sedan.”

bordetOch det kan jag nog säga för hela Vänsterpartiets räkning – vi tar inga beslut förrän fakta ligger på bordet. Och ta ett beslut om 38 milj kr utan att ha fått frågorna tillfredsställande besvarade, det går mot allt som Vänsterpartiet står för.

Pudelns kärna…

nuntorpTåget ser ut att ha gått för Dalslands Naturbruksutbildning AB:s planer – och ansvaret för det ligger helt och hållet på de styrande partierna och Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C). De har visat en stor oförmåga och ovilja att driva ärendet. Om kommunledningen hade agerat i tid borde flera av problemen ha kunnat lösas.

Vänsterpartiet ville bevara Nunntorp – men vi kunde inte.

%d bloggare gillar detta: