Arkiv

Posts Tagged ‘Vänsterpartiet’

Veckans politiska möten

20 januari, 2018 Lämna en kommentar

I veckan som kommer har inte bara barn- och utbildningsnämnden sammanträde (se ”BUN 22 jan (1/2)” och ”BUN 22 jan (2/2)”), byggnadsnämnden träffas på tisdag och socialnämnden på torsdag.

Byggnadsnämndens sammanträden är alltid intressanta. Tyvärr är bara ärendelistan (dagordningen) publicerad på hemsidan, så det är omöjligt att veta vad som ska beslutas och utifrån vilka underlag. Mer än själva ämnet då. Det är en del förhandsbesked och bygglov som ska upp i nämnden, däribland ”Bygglov för anläggning av campingplats, Område 3 B” på Ursand. Och det låter ju spännande. Ser också att ett ärende heter ”Detaljplan för Öxnereds skola”, och det är ju som ledamot i barn- och utbildningsnämnden särskilt intressant.

Jag skrev till byggnadsnämnden och begärde ut underlagen till sammanträdet. Jag fick svaret:

”I sammanträdeshandlingarna finns en rad handlingar som ännu inte är allmänna och därmed inte kan lämnas ut – eller innehåller personuppgifter som inte kan publiceras.”

Det är möjligt att det ska vara på ”detta viset”, men i så fall skulle man önska att t ex personuppgifterna hade ”avmaskats”. Vänersborgarna borde ha tillgång till alla handlingar som ska upp för diskussion och beslut i kommunens nämnder och styrelser. Det bör också politikerna ha. Det finns nämligen ett behov i partierna, i varje fall i Vänsterpartiet, av att diskutera och samråda innan beslut fattas.

Vad sa Vänsterpartiet om Nunntorp?

16 december, 2016 Lämna en kommentar

karvling_talarstol3Igår redogjorde jag för kommunfullmäktiges behandling av ärendet Nunntorp (se ”Ärendet Nunntorp”). När det gällde faktabitarna hänvisades i huvudsak till mina gamla bloggar. Några har faktiskt undrat vad detta var för faktabitar och vad som egentligen framfördes av Vänsterpartiet och mig. Därför tänkte jag helt enkelt publicera mitt manuskript från onsdagskvällen. Naturligtvis läser man inte helt innantill när man står på podiet framför alla ledamöter och åhörare, vilket gör att det jag faktiskt sa kan skilja sig från detta manuskript. Jag hade också en del ”oförberedda” repliker. Dessa finns inte med.

Jag kan också säga att flera i den borgerliga oppositionen framhöll vikten av att kommunen måste hushålla med sina pengar och prioritera sina investeringar. De framhöll att kommunen står inför stora investeringar på t ex förskole- och grundskoleområdet, men också på andra områden (jfr kommunhuset och sessionssalen). De menade att kommunen måste satsa på kärnverksamheterna i första hand. Något som jag för övrigt håller med om.

kioskDet är ett långt manuskript som följer. Jag förstår att det inte blir någon ”kioskvältare”… Men kanske kan man se denna blogg som en extra gratisbilaga. Typ.

För att underlätta läsningen så är det uppdelat i avsnitt med olika rubriker. Om man inte orkar läsa allt, så kan man kanske läsa det eller de avsnitt som man är intresserad av. (Vissa centerpartistiska ersättare rekommenderas emellertid att läsa allt…)

====

Inledning

Många hoppas på att det ska bli som förr med Nunntorps naturbruksskola. Och det har jag full förståelse för. Och jag beklagar djupt att jag inte kan hålla med och säga att det blir så. Som jag ser det har kommunledningen omöjliggjort detta genom sitt passiva och viljelösa och initiativfattiga sätt att driva frågan. Och det beklagar jag.

Som politiker har också vi ett ansvar för att använda skattebetalarnas pengar med förnuft. Vi måste fatta beslut utifrån fakta och kunskap. Och jag är inte säker på att detta håller på att ske i Vänersborg. Det känns som att det just nu är mest önskedrömmar och fromma förhoppningar som är ledstjärnan i kommunledningens politik.

 

Bakgrund – Regionen

Den 22 september 2015 fattade Västra Götalandsregionens fullmäktige beslutet att lägga ner Nunntorp. Den borgerliga majoriteten bestående av centerpartister (inklusive Bo Carlsson), moderater, liberaler, kristdemokrater och miljöpartister röstade för att tre naturbruksskolor skulle läggas ner.

Regionen driver som bekant sex skolor i Västra Götaland. Det styrande borgerliga blocket (inklusive miljöpartiet) beslutade alltså att lägga ner tre av dessa skolor – och behålla tre. Socialdemokraterna var för övrigt beredda att lägga ner fyra skolor och bara behålla två. Vilka fyra skolor socialdemokraterna ville lägga ner framgick inte av yrkandet i regionfullmäktige, antagligen av taktiska skäl…

Vänsterpartiet tog tidigt ställning för Nunntorp. Vid regionfullmäktiges möte yrkade Vänsterpartiet bland annat:

”Fastställa Regionutvecklingsnämndens uppdrag att beställa gymnasieutbildning inom naturbruk för ungdomar vid fyra skolor fr o m höstterminen 2017. Samtliga naturbruksskolor utvecklar egna profiler, men med följande inriktningar: … Nunntorp med inriktning lantbruk. Samtliga skolor ska även erbjuda särskola. … Det bör utredas hur samtliga skolor kan utveckla sin vuxenutbildning i dialog med berörda parter.”

Vänsterpartiet i regionen ville alltså behålla Nunntorp som naturbruksskola. Men våra representanter i regionfullmäktige fick inte gehör, förslaget röstades ner.

Och vilka de andra politikerna var som röstade för att avveckla Nunntorp behöver vi kanske inte räkna upp här, det framgår av omröstningslistan. Men Bo Carlsson var en av 76 ledamöter som röstade ja till regionstyrelsens förslag.

Faktiskt redan dagen efter regionbeslutet, när regionens naturbruksstyrelse avhandlade Nunntorps vara eller inte vara, så beslutade socialdemokraterna och den miljöpartistiske ordföranden (som i regionen alltså tillhör det borgerliga styret) att intagningen av elever till Nunntorp skulle stoppas redan hösten 2016. De borgerliga ledamöterna avstod för övrigt från att delta i det beslutet.

 

Bakgrund Vänersborg

Ingen i den samlade oppositionen har blivit riktigt klok på varför kommunledningen i Vänersborg inte har gjort mer för att driva ärendet om ett köp av Nunntorp.

På Strömmaskolan i Sätila, som också var en av de naturbruksskolor som regionen lade ner tillsammans med Nunntorp, träffades regionen och Hushållningssällskapet i Sjuhärad redan i oktober förra året och diskuterade ett övertagande. Hushållningssällskapet Sjuhärad har nu köpt upp Strömmaskolan och har fått ok från Skolinspektionen att starta upp en friskola.

Dingle Naturbruksgymnasium var den andra av de naturbruksskolor som regionen lade ner. Även här var det förhållandevis snabba ryck. Den 30 juni beslutade Munkedals kommunfullmäktige att förvärva fastigheten i Dingle. Dingleskolans Elevförbund har fått ja av Skolinspektionen för att starta en friskola där.

Jag vill med ovanstående exempel från Dingle och Strömma visa att det var ett helt annat tempo än det var i Vänersborg. I Vänersborg hände det nämligen ingenting…

Och detta trots att Marie Dahlin redan i februari inför en stor publik på 130 personer sa (Melleruds Nyheter 11 feb):

”Fastighets AB har hand om ärendet och vi ska diskutera frågan i mars. Sedan ska frågan upp i kommunfullmäktige i april, maj.”

Det var inte förrän den 21 mars som ordförande i Fastighets AB Vänersborg (FABV), Marie Dahlin, avgav en avsiktsförklaring om att förvärva Nunntorp. Men det innebar egentligen inget konkret. Sedan dröjde det till den 10 maj. Då beslutade FABV:s styrelse att:

”Fastighets AB Vänersborg (FABV) ger Vd:n i uppdrag att se till att erforderliga handlingar upprättas utifrån ett juridiskt och finansiellt perspektiv samt att erforderliga handlingar avseende fastighetsförvärv av Nunntorp 1:14 tas fram för beslut i kommunfullmäktige.”

Sent vaknade ”syndarna”, skulle man kanske kunna säga, men fortfarande var det inget konkret som hände. Det var en utredning som skulle göras, en utredning som borde ha startat i och med regionens nedläggningsbeslut…

Till och med regionen reagerade på den exceptionella bristen på handlingskraft från Vänersborgs sida. I en information till Naturbruksstyrelsen den 5 oktober i år skrev en av regionens tjänstemän:

”Fortfarande osäkert hur försäljningsprocessen går. Kommunen har inte återkommit till Bengt kring ett ev köp varför processen för tillfället är avstannad.”

Utredningen, som FABV beslutade om den 10 maj, presenterades inte för kommunstyrelsen förrän den 17 oktober 2016… 13 månader efter regionfullmäktiges beslut. Och med utredningen restes egentligen fler frågetecken än de som besvarades…

Vänsterpartiet har varit öppna för att diskutera ett förvärv av Nunntorp. Men det underlag som lämnades inför kommunstyrelsesammanträdet reste alldeles för många frågor. Det gick inte att utläsa ur underlaget att det var lagligt eller ekonomiskt möjligt att Vänersborgs kommun (genom FABV) skulle kunna förvärva Nunntorp. Dessutom fattades det en hel del faktauppgifter.

De styrande partierna och Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) har visat en stor oförmåga och ovilja att driva ärendet. Om kommunledningen hade agerat i tid kunde flera av problemen ha lösts.

 

Köpeavtalet

Redan den första förutsättningen beslutsförslaget, ”köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr”, är tveksam. I denna summa ingår nämligen inte vissa lagstadgade avgifter. Det tillkommer direkt ytterligare ca 1,6 miljoner kronor. Och då blir det mer än 38 miljoner…

Sedan är det väl tämligen naivt att tro att kommunens, genom Fastighets AB Vänersborg (FABV), kostnader stannar där. Vänersborgs kommun ska själv stå för kostnaderna för alla dolda fel, något som kan öka kostnaderna med ytterligare ett antal miljoner. Det vet alla som har haft med fastighetsaffärer att göra. Dessutom behöver fastigheterna handikappanpassas, med t ex hiss, och nya IT-investeringar behövs. Det kommer att öka kommunens kostnader för Nunntorp tämligen omgående.

Ytterligare en sak kan möjligtvis tillkomma, nämligen lösöre och inventarier.

FABV beslutade nämligen den 10 maj att också köpa lösöret:

”… köpa fastigheten (inklusive lösöre)”

Lösöret ingår inte i summan 38 milj kr. Det handlar om maskiner, fordon, verktyg, bänkar och en hel massa andra saker. Det är mycket lösöre som behövs i alla de fastigheter som utgör Nunntorp. Och vill man ha djur, t ex grisar och kor, så får kommunen införskaffa det också…

Eller är det tänkt att den som FABV ska hyra ut Nunntorp till ska köpa in detta? Tänkte t ex Dalslands Naturbruksutbildning det? Nej.

I ansökan till Skolinspektionen skriver Dalslands Naturbruksutbildning:

”Lokalerna hyrs utrustade för skolverksamhet/inackordering (Vänersborgs fastighetsbolag (helägt av Vänersborgs kommun) förvärvar fastighet och inventarier i nu befintlig skolverksamhet).”

Dalslands Naturbruksutbildning hade i sina kalkyler räknat med att kommunen (FABV) också köper in lösöre och inventarier.

Vad lösöret, dvs fordon, maskiner och kor etc, är värderat till är för övrigt fortfarande sekretessbelagt av regionen.

Kommunen är hur som helst redan långt över 38 miljoner i köpesumma…

 

Hyran

Kommunen behöver, enligt det underlag som vi har på bordet, årliga hyresintäkter på ungefär 10 miljoner kronor för att det ska gå runt, och då är ändå inte alla kostnader inräknade. Inte ens Dalslands Naturbruksgymnasium hade tänkt betala ens hälften av denna summa på 10 milj kr om de hade fått tillstånd att starta en skola på Nunntorp.

Och i nu-läget finns inga hyresgäster. Det blir kommunen som i så fall får betala för tomma lokaler.

Visst kan kommunen få in ett antal miljoner i arrende för åkermark, intäkter från skogen, eventuell uthyrning av bostäder och restaurang eller något annat från andra aktörer, men enligt de flestas bedömning så kommer dessa intäkter att ligga långt ifrån de 10 miljonerna som skulle behövas för kommunen.

 

Utbildning

Den andra förutsättningen i beslutsförslaget, ”syftet med köpet är … att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringar”, blir jag ärligt talat inte riktigt klok på. Vem ska bedriva utbildning på Nunntorp?

Dalslands Naturbruksutbildning AB, med Hushållningssällskapet som huvudägare, har klart och tydligt sagt att tåget har gått. Skolinspektionen har ju dessutom avslagit ansökan om att få starta naturbruksskola på Nunntorp och överklagandetiden har också gått ut.

Visst kan en ny ansökan lämnas in, men då kan en skola – med bara elever i åk 1 – inte starta förrän absolut tidigast hösten 2018. Det blir minst sagt svårt… Och det blir det oavsett vilket företag som tänker starta en utbildning.

Det är ju också så att en ny ansökan till Skolinspektionen för att starta en ny utbildning hösten 2018 måste vara inlämnad senast den 31 januari 2017, om en och en halv månad. Om inte det hinns med så kan en utbildning starta tidigast hösten 2019.

Och då riskerar kommunen att stå med tomma lokaler i 2,5 år. Och förlora 25 miljoner kr i missade hyresintäkter…

Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) skrev i oktober 2015 ett brev adresserat till Regionfullmäktige, Regionstyrelsen och Naturbruksstyrelsen, alla på en gång. Dahlin skrev bland annat:

”För att ge en ny huvudman möjlighet att ta över ägarskap och led­ning av skolan är det av största vikt att intagningsstoppet för naturbruksskolan Nuntorp hävs. En första förutsättning för ett övertagande är att det faktiskt finns en fungerande verksamhet att ta över och driva. Vänersborgs kommun vädjar därför att beslutet om intagningsstopp till naturbruksskolan Nuntorp omedelbart upphävs.”

Beslutet upphävdes inte.

Men Marie Dahlin ”upphävde” sin tidigare uppfattning… Det är tydligen inte längre en förutsättning för ett övertagande att det faktiskt finns en fungerande verksamhet att ta över och driva.

Nu är det väl inte bara jag som ser att det i förslaget står:

”Syftet med köpet är främst … att bedriva utbildning”

”Främst”…?

Det är som jag ser det en tydlig gardering. Det visar att de som har lagt förslaget inte är särskilt säkra på att det finns någon som vill starta utbildning. Och hur skulle de kunna vara det, det finns ju ingen som har anmält intresse av att bedriva utbildning förutom Dalslands Naturbruksutbildning AB.

Formuleringen ”… främst …” får mig att undra hur sverigedemokraterna resonerar. Ser inte sverigedemokraterna att chanserna att någon vill bedriva utbildning med all sannolikhet är försvinnande små? Sverigedemokraterna var nämligen oerhört tydliga i sitt ursprungliga yrkande med att förutsättningen för ett köp av Nunntorp för deras del var just att bedriva utbildning.

Är sverigedemokraterna på väg att bli lurade av de rutinerade politikerna i socialdemokraterna och centerpartiet?

Vi ska också komma ihåg att regionen lade ner skolorna bland annat för att elevantalet minskade. Regionen såg ingen möjlighet att bedriva naturbruksutbildning på sex skolor i regionen. Nu blir Dingle och Strömma friskolor. Och regionen har kvar tre. Det betyder att fem av de ursprungliga sex driver naturbruksutbildning.

Det får mig att undra, var ska ett ev naturbruksgymnasium på Nunntorp få elever ifrån?

 

Fastighets AB Vänersborg (FABV)

I FABV:s ägardirektiv definieras bolagets ekonomiska mål:

”Uthyrning av bolagets fastigheter ska ske på marknadsmässiga villkor. Bolaget ska arbeta utifrån en avkastningsnivå på 4 procent av eget kapital.”

FABV måste gå med vinst. Och hur ska det gå till om FABV förvärvar Nunntorp?

I ägardirektivet:

”Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun möjlighet att ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, innan bolaget fattar beslut i frågan.”

I ägardirektivet står det uttryckligen, innan bolaget fattar beslut. Som jag ser det så måste, om nu kommunfullmäktige idag säger ja till kommunstyrelsen förslag, FABV fatta ett nytt beslut i frågan.

 

Juridik

Det finns en hel del juridiska funderingar i underlaget på ett kommunalt köp av Nunntorp.

Jag ska ta upp några.

Överhuvudtaget, som det står i underlaget, är befogenheten att tillgodose enskilda företags lokalbehov starkt begränsad. Det måste finnas särskilda skäl om detta är möjligt. För grundsatsen i Kommunallagen är:

”att kommunala åtgärder, som huvudregel, ska ha en allmän inriktning [och den inriktningen] har ansetts överträdd när det är fråga om att uppföra industribyggnad för huvudsakligen ett enda företag”

Det står vidare i underlaget:

”Både KL (Kommunallagen; min anm) och BfL (lagen om vissa kommunala befogenheter; min anm) ger … klart besked om att individuellt anpas­sad lokalhållning åt enstaka företag faller utanför kommunens ordinära kompetens och att kommunala kapitaltillskott till näringslivet inte får ske på detta sätt.”

Ett kommunalt köp av Nunntorp för att sedan hyra ut fastigheten till ett aktiebolag för att bedriva friskola skulle således kunna vara ett brott mot Kommunallagen.

Dalslands Naturbruksgymnasium AB skriver i sin ansökan till Skolinspektionen för att få starta en skola:

”Dalslands Naturbruksgymnasium AB kommer att hyra undervisningslokaler av Vänersborgs Fastighets AB helägt av Vänersborgs kommun.”

I ansökan står det också:

”Lokalerna hyrs utrustade för skolverksamhet/inackordering (Vänersborgs fastighetsbolag (helägt av Vänersborgs kommun) förvärvar fastighet och inventarier i nu befintlig skolverksamhet).”

I det juridiska avsnittet i underlaget står det att kommunen inte enligt lagen får tillhandahålla ”specialanpassade lokaler”:

”I författningskommentaren … nämns att avsikten med befogenhetslagen inte är att det ska vara fråga om specialanpassade lokaler.”

Och som det ser ut nu är lokalerna på Nunntorp synnerligen ”specialanpassade” för undervisning.

Vi har EU också.

Marie Dahlin sa från talarstolen i fullmäktige den 22 juni:

”Jag höll på att säga att det är värre än så. Man måste till och med tala om för EU nu, om fullmäktige ska hjälpa till och göra en sån affär. Så jag är inte rädd för kommunfullmäktige i Vänersborg utan det är väl mer vad EU har talat om för oss att vi har gjort fel förut.”

Visst säger Marie Dahlin egentligen att hon också befarar vad EU ska säga om en eventuell fastighetsaffär.

I underlaget:

”EG-rättens statsstödsregler innebär att alla företag som utgångspunkt ska drivas utan stöd från det allmänna. … Exempel på statsstöd är upplåtande av byggnader gratis eller till ett pris som understigande rådande marknadsmässiga priser.”

Jag vet inte om kommunledningen och sverigedemokraterna kör i en optimistisk anda och hoppas att allt ordnar sig. Och visst, det kan det kanske göra. Men det är en chansning, trots att Vänersborg och Fastighets AB Vänersborg har varit föremål för EU:s granskning förr… Och då gick det inte så bra… Den minnesgoda kommer säkert ihåg att EU konstaterade ett olagligt kommunalt stöd till ett privat företag i samband med Toppskandalen för några år sedan. Vänersborgs kommuns agerande var oförenligt med EU:s inre marknad…

 

Avslutning

Om kommunledningen hade agerat i tid kunde flera av problemen ha lösts. Men kommunledningen har schabblat, tvekat, fördröjt, slarvat, underskattat och brustit i handlingskraft. Som ärendet Nunntorp har skötts av den styrande minoriteten så har tåget redan gått.

Däremot kan ju andra intressenter bli desto gladare om inte kommunen köper Nunntorp. Och andra intressenter lär ju inte saknas, i varje fall inte av debattinlägg, insändare, inlägg på sociala medier att döma. Om inte kommunen (FABV) köper Nunntorp så kommer Västra Götalandsregionen nämligen istället att påbörja en försäljning av fastigheten på den öppna marknaden.

Så kanske blir slutet ändå gott när det gäller affären Nunntorp. Även om kommunen genom FABV inte köper fastigheten.

Och som jag sa inledningsvis. Många hoppas på att det ska bli som förr med Nunntorps naturbruksskola. Och det har jag fortfarande full förståelse för. Och jag hade, som jag sade inledningsvis, önskat att jag kunde stå här och ge beskedet att det nu ska bli en naturbruksskola. Men jag kan inte det. Som jag ser det har kommunledningen genom sitt passiva sätt att driva frågan omöjliggjort detta. Och det beklagar jag djupt.

Men vi måste komma ihåg. Vi politiker har ett stort ansvar att använda skattebetalarnas pengar med klokskap och förnuft. Vi måste fatta beslut utifrån fakta och kunskap. Men just nu känns det som att det är mest önskedrömmar och fromma förhoppningar som är ledstjärnan i kommunledningens och sverigedemokraternas politik.

Och så får det inte vara.

Därför yrkar jag avslag på kommunstyrelsens förslag.

En politisk påskvecka

20 mars, 2016 2 kommentarer

earthhour_ausVi står inför en kort men intensiv politisk påskvecka. Som faktiskt inleddes lite smått redan igår med Earth Hour – världens största miljömanifestation. Hela världen släckte då ner belysningen under en timme.

Vänersborgs kommun uppmärksammar också Earth Hour, efter en motion från Lutz Rininsland år 2013. Tyvärr verkade det inte som om särskilt många vanliga människor hörsammade uppmaningen. I varje fall inte i Nordstan. Det lyste lite överallt i lägenheter och hus.

Idag under vårdagjämningen, dygnet då dag och natt är lika långa på hela jorden, hade Vänsterpartiet Älvsborg sin distriktsårskonferens i Vänersborg. Åsa Olin från Vänersborg återvaldes till ordförande i Älvsborgs distrikt. Åsa Olin kommer därmed att gå till historien som Älvsborgsdistriktets sista ordförande. Vid årsskiftet kommer nämligen Vänsterpartiet att införa en ny distriktsindelning. (Vill du veta mer om den så klicka här.)

spring2016varsopningFör övrigt kan man väl säga att vårdagjämningen också kom med våren, på riktigt. Grannarna, som man knappt sett sedan i höstas, var ute och vårstädade i trädgårdarna. Krokusarna blommade för fullt och själv greppade jag tag i kvasten och sopade, i varje fall en del, av trottoaren.

Imorgon måndag har barn- och utbildningsnämnden sammanträde. Det börjar redan kl 08.30 i sal 225 på 2:a våningen i kommunhuset. Ärendena för dagen har jag redogjort för i tre bloggar. (Se ”En viktig politisk vecka (BUN)”, ”BUN: Förskoleutredningen” och ”BUN: Dyster ekonomisk situation”.)

Sammanträdet är till stora delar offentligt, precis som de tidigare sammanträdena under året. Tyvärr har intresset från allmänheten varit svalt. Endast en besökare har utnyttjat den nya möjligheten att närvara, och det bara för en timme.

sjostedtivbg2016Imorgon kommer också Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt till Vänersborg. Det var ett tag sedan sist. Då var det inför det senaste valet.

Jonas Sjöstedts besök är lite av en höjdpunkt för en vänsterpartist, särskilt för en vänsterpartistisk vänersborgare, får man väl ändå säga. Han är ju trots allt stadens egen son, uppväxt som han är i Vänersborg. Och det var också här som han till stor del fick sin politiska skolning.

Kanske är ett besök i Vänersborg också en höjdpunkt för Jonas Sjöstedt?

Jonas Sjöstedt tänker sig först ett besök på Restad Gård innan han klockan 17.30 talar i Festsalen på Folkets Hus.

Mötet med Jonas Sjöstedt är naturligtvis öppet för alla vänersborgare. Alla är välkomna. Och vi hoppas, och tror, att intresset för ett möte med Jonas Sjöstedt är populärare än ett sammanträde med barn- och utbildningsnämnden…

pask2Den politiska påskveckan avslutas på självaste dymmelonsdagen. Då sammanträder Vänersborgs högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. Trots att det ju egentligen är just på denna dag som påskfriden ska inledas. Men det får väl ledamöterna vänta med tills på skärtorsdagen. Friden alltså.

Sammanträdet börjar redan kl 16.00 med att alla ledamöter ska lära sig att trycka på rätt knappar. Det är nämligen äntligen dags att lära sig den nya tekniska utrustningen…

Det finns också några tunga ärenden på dagordningen, t ex om framtida kök i kommunen och införande av verksamhetsområde för VA på Nordkroken. Men jag tror att de flesta partier är tämligen överens.

Vill det sig så kanske påskfriden trots allt lägrar sig även över Vänersborg på onsdag…

%d bloggare gillar detta: