Arkiv

Archive for 27 september, 2016

Tågstopp i Brålanda

27 september, 2016 2 kommentarer

bralanda_halsnDen 28 juni var Vänsterpartiet tillsammans med kommunens övriga partier inbjudna till Brålanda. Det var Brålandas företagarförening som ville informera kommunens politiker om Brålandas möjligheter och svårigheter att utvecklas som bostads- och företagsort.

Jag blev oerhört imponerad över den kunskap, den vilja och det engagemang jag mötte. Och, det måste jag säga, jag blev också mycket påverkad av de argument som framfördes. Så jag har en längre tid funderat på att skriva en motion om Brålanda och tågstoppet. Och efter att ha blivit puffad av en centerpartist(!) så blev det nu gjort!

bralanda_skyltHär följer min motion, som jag lämnade in idag och som jag har undertecknat alldeles ensam…

=====

Motion till kommunfullmäktige i Vänersborg

Tågstopp Brålanda

Vänersborgs kommun har tillsammans med många andra inblandade arbetat för att persontågen åter skall stanna i Brålanda. Som framgått i media är det kanske inte heller helt osannolikt inom en relativt snar framtid. Men enligt uppgift från vissa regionala politiker och tjänstemän krävs det att kommunen på ett tydligare och allvarligare sätt visar att den satsar på Brålanda. Och inte gör tvärtom, dvs väntar på att Västra Götalandsregionen ska göra det. Det är mycket som talar för att den dag Vänersborgs kommun satsar på Brålanda så kommer också regionen att göra det.

Brålanda Företagarförening har talat och skrivit mycket om Brålandas roll i Vänersborgs kommun. Föreningen har t ex skrivit ett långt utlåtande till kommunens förslag på ny Översiktsplan och vi var också ett antal politiker som strax före semestrarna var på ett möte arrangerat av företagarföreningen där företagarna framförde sina synpunkter.

Företagarföreningen visade på detta möte hur få tågstationer det finns i Dalsland jämfört med andra områden i regionen. Tågen stannar t ex i Rabbalshede med 275 invånare och Mollaryd med 52, men inte i Frändefors med 613 invånare, Brålanda med 1.385, Dals Rostock med 829 och Bäckefors med 673 invånare. Dalsland är faktiskt en vit fläck med avseende på persontågstrafik.

Det är av central betydelse för Brålandabygdens utveckling att det blir ett tågstopp i Brålanda så snabbt som möjligt. Kommunen behöver därför påbörja en planering av en tåghållplats med perrong och pendelparkering, om inte annat för att visa regionen att kommunen menar allvar.

Det är stora trafikflöden i och kring Brålanda. E45:ans status mellan Brålanda och Vänersborg motsvarar inte på något sätt trafikflödet. Företagarföreningen argumenterade för att det vore mer lämpligt med t ex en 2+1-väg. Kommunen behöver påverka Vägverket att uppgradera E45 i Södra Dalsland.

Det är också hög trafiktäthet på Storgatan i Brålanda med både lätt och tung trafik. Det åker i genomsnitt 2.810 fordon per dygn på gatan, varav 152 lastbilar utan släp och 22 lastbilar med släp. Detta samtidigt som gatan används som skolväg… Skulle det bli ett tågstopp kommer belastningen att öka ytterligare. Det är företagarföreningens bestämda åsikt att det behövs en ny ringled för att leda genomfartstrafiken förbi Storgatan och tätorten.

Företagarföreningen har också gått igenom gällande detaljplaner. Det finns 20 sådana i Brålanda. De flesta är gjorda av Brålanda kommun, dvs före 1971… Det finns tydligen ingen ny detaljplan från efter kommunsammanslagningen 1974. Några planer har uppdaterats, Dahlbergs och Brålanda Industri, och ytterligare några är på gång.

Företagarföreningen menar att det är viktigt att kommunen snabbt kommer igång med planering av ny mark för företag och handel. Och även planering för bostäder. Befolkningen har ökat i Brålanda de senaste åren och företagarföreningen menar att det finns goda möjligheter för ökat bostadsbyggande. Avsaknaden av planer hämmar tillväxten i Brålanda. Här menar Brålanda Företagarförening att kommunen bör starta en tätortsplanering som tar hänsyn till järnväg, vägar, företag, handel och bostäder. Som det nu är så finns ingen budget för infrastruktursatsningar mellan 2017 och 2021, av en total budget på ca 220 milj kr. (Siffrorna tagna från företagarföreningen som i sin tur har hämtat dem från kommunens investerings- och exploateringsplan.)

För att ge en rättvis bild av Brålanda Företagarförenings åsikter så vill jag till sist komplettera med att föreningen också talar och skriver för andra tätorter i kommunen som Frändefors och Väne Ryr. Även här anser brålandaborna att kommunen bör arbeta och planera för tågstopp. De skriver också, och jag återger det för att jag tycker att det är viktigt, att krav på åtgärder mot buller och vibrationer måste ingå i kommunens samhällsplanering. Det gäller både i befintliga lägen för vägar/järnvägar och nya sträckor. Frågan är aktuell t ex i delar av Väne Ryr.

Det var några av de synpunkter som Brålanda Företagarförening lämnade på mötet med representanter för de olika partierna – och som jag har gjort till mina. Hur sammanfattar jag då dessa i ett yrkande? Kanske så här:V_logga_mindre

Yrkande

Kommunen bör omgående göra en konsekvensanalys som beskriver vilka åtgärder vi som kommun behöver vidta för att ligga “steget före” och visa samtliga inblandade, däribland Västra Götalandsregionen, att kommunen satsar på Brålanda.

Vänersborg 27 september 2016

Stefan Kärvling (V)

 

Kategorier:Brålanda, Motion
%d bloggare gillar detta: