Arkiv

Archive for 15 september, 2016

Märkliga turer kring arenan

15 september, 2016 Lämna en kommentar

arenavbgDet hörs inte särskilt mycket om arenan nu för tiden. Debatten om byggnationen, myglet, användningen, ägarförhållandena, kostnaderna, osv lyser med sin frånvaro. Kanske till de makthavande socialdemokraternas och centerpartisternas lättnad… För att inte prata om arenamotståndarnas i miljöpartiet…

Det är som om vänersborgarna har resignerat. Arenan står ju där den står, det är bara att betala vad den kostar. Typ. Nämner jag något om arenan, eller för den delen IFK Vänersborg, någon gång i någon blogg, så är det en liten men högljudd skara av bandyfans som protesterar och tycker att arenan är det bästa som har hänt kommunen…

takrasDet har ju funnits en hel del problem med arenan genom åren. Och då tänker jag inte i första hand på takraset den 20 februari 2010. Det har ju varit problem med än det ena och än det andra. Det har varit för korta grundskruv, fel rostskyddssystem på fotplåtar, borttagen knäckavstyvning av bågens underram, fel skruvdimension, otätheter i anslutning mellan båge och klimatskärm, takbågar som passerar ut genom klimatskärmen, slangklämmor som saknas, bristfällig montering av plåtbeslag… Bara för att nämna några saker.

Nu var det emellertid ett tag sedan jag hörde om några fel och brister, och de som fanns har väl, förutsätter jag, blivit åtgärdade för länge sedan. Samhällsbyggnadsnämnden, som nu har ansvaret för arenan, sköter säkerligen fastigheten betydligt proffsigare än vad barn- och ungdomsnämnden (som nämnden hette tidigare) gjorde på sin tid.

diarietMen så hittade jag i diariet förra torsdagen (8 sept) en undersökning av temperaturmönster från den 6 april 2013. Ja, du läste rätt, från 2013. Varför undersökningen blev diarieförd just förra torsdagen och inte då, för över tre år sedan, då den skickades till Arena-Fritid, har jag inte en aning om. Kanske har den helt enkelt blivit bortglömd. Fast på Arena-Fritid vill de överhuvudtaget inte kännas vid undersökningen. De säger sig inte ha något minne av att de har sett eller fått rapporten:

”Jag kan inte se i mailen att jag fått något i april 2013…”

Det är märkligt.

Undersökningen ifråga var inte beställd av kommunen, utan en kunnig och intresserad expert på området, med ett eget företag i branschen, gjorde den på eget bevåg. Så vitt jag vet för att personen var intresserad och ville hjälpa kommunen med att få en så bra arena som möjligt. Experten begärde inte heller någon ersättning för arbetet.

Nu har i varje fall rapporten diarieförts, över tre år senare – i samhällsbyggnadsnämndens diarium. Enligt fastighetschefen därför att de inte har sett eller känt till rapporten förrän nu. Vem som har skickat den till samhällsbyggnadsförvaltningen är däremot höljt i dunkel. Men den kommer definitivt inte från Arena-Fritid…

Undersökningen är inte helt lätt för en lekman att förstå. Det ska jag villigt erkänna. Men den handlar om:

”en teknik vid mätningen [har använts] som inte bygger på exakt temperatur utan i stället fokuserar på att jämföra temperaturmönster pga differenser. Så kallad kvalitativ mätning.”

arena_infra1

Det handlar tydligen om temperaturer, fukt och ev läckage. Handlingen består av en mängd bilder av arenan, där temperaturmönster visas i alla regnbågens färger.

arena_infra2

Den expert som har utfört undersökningen skriver i inledningen att hen förväntade sig att:

”duken, taktemperaturen och kylningen utifrån skall vara homogen och att det därför inte skall uppkomma temperaturvariationer i de stora ytorna.”

Men det är just vad undersökningen visade, stora temperaturvariationer.

Jag återger några utdrag ur utredningen, utan att egentligen riktigt förstå vad som menas. (Kanske några av mina läsare förstår bättre.)

Experten noterar bland annat att:

”isoleringens ångspärr ligger mot takbeläggningen och inte in mot den varma insidan där den borde sitta under rådande temperaturförhållanden. Detta för att förhindra kondensering inuti isoleringen eller mot takduken.”

arena_infra3

Rapporten diskuterar vad de färgförändringar som syns på bilderna i rapporten kan bero på:

”Jag bedömer att färgförändringen kan ha fyra orsaker. Alla är aktuella.
1. Takets ytskikt värms olikt under dagen och kyls olikt efter solens nedgång.
Strålningsbetingat
2. Takets konstruktion har olik värmekapacitivitet och har olikt värmeinnehåll och kyls därför olikt.
3. Takets konstruktion har olik konduktivitet / värmeledningsförmåga och kyls därför olikt.
4. Det finns vattenånga under takduken som kondenserar mot duken och värmer den från undersidan när taket kallnar (ångbildningsvärme återgår till underlaget).

Skitig duk, ojämnheter i taket eller ljusets infallsvinkel påverkar 1:an
Detta är norrsidan så avvikelsen har legat i solskugga senare delen av dagen denna årstid.
Temperaturen bör vara likartad

Köld/värmebryggor inifrån påverkar 2 och 3
Att andra värmebryggor syns hela natten talar emot denna orsak

Fuktig/blöt isolering påverkar 2.3.4
Kontrollera fukthalten manuellt”

arena_vanersborg_interiorNär det gäller isoleringen skriver experten:

”Jag utgår ifrån att byggmaterialen i hallen är fukttåliga och att hallen klarar en fuktchock men jag har sett tecken på fukt runt perforeringen i innertaket och jag blir inte förvånad om det droppar och rinner längs duken ibland.
Takstolsbalkarna leder in kyla, de är relativt utetemperaturen varma på utsidan, kalla i första delen inne.
Snöräcket är varmt på utsidan i förhållande till omgivande tak, de fungerar som kylflänsar och leder in kyla i konstruktionen bakom duken, även sydsidan med borttaget räcke kyler.
Hur är ångspärren monterad i logerna, sitter det ångspärr på insidan den vägg som vetter utåt samt ångspärr i takduken riskerar detta att bli en fuktfälla om hall och loger är sammanbyggda.
Än värre om omgivande isolering är fuktig och solvärmen sprider fukten som vattenånga i väggen.
Obs takstolsbalkarna igen.”

Man får onekligen, som amatör, en del funderingar och frågor.

lacka_varmeDet verkar läcka värme i en våt isolering. Eller har den torkat? Gör den någonsin det? Vad väger våt isolering jämfört med torr? Möglar den? Blir den ännu sämre som isolering allteftersom? Kondensskyddet, som ligger utanför isoleringen när det borde varit under, hur tänkte konstruktören om hen visste att det var risk för kondens? Går det att göra något åt köldbryggorna via de 11 takstolarna av solitt stål? Oisolerade rör inne under taket, har de isolerats sedan 2013?

Det är mina funderingar. En som är ”lite mer” bevandrad i byggnadstekniska frågor (än jag) kommenterar rapportens resultat på följande sätt:

”Det är ju klarlagt att arenan inte byggdes som en multiarena. Den har diffusionsspärren på fel sida, tydligen. Den är byggd för kyla och inte värme. Dessutom verkar den ta allvarlig skada i bärande konstruktion av kondensen. Den står nog inte i mer än 20-30 år från byggstart utan omfattande ombyggnad/takbyte. Kondensen är som störst i augusti varvid det kanske är därför de väljer tvunget att spola upp is i augusti. Annars rostar arenan sönder. Det spolas is för att inte få kondens mot det kvällskalla taket. Luften har som högst fuktkvot (kan bära mest vatten) i augusti.” magont2

”Omfattande ombyggnad/takbyte”…? Det suger onekligen till i magen…

Varför tar jag då upp en sådan här gammal undersökning? Ja, det är inte bara för att det är mycket märkligt att undersökningen inte diariefördes när den kom till Arena-Fritid 2013. Experten som har utfört undersökningen säger att hen både har överlämnat rapporten i pappersform, från hand till hand på ett möte, och dessutom mailat rapporten i efterhand (med ett tillägg, se nedan). Fast här säger alltså Arena-Fritid att de, som jag redan har nämnt, inte har något minne av att de har sett rapporten. Regeln är annars att sådana här rapporter naturligtvis ska diarieföras och skickas vidare till den det berör, i detta fall samhällsbyggnadsnämnden.

repareraNä, det allvarligaste är att det tydligen aldrig har gjorts något åt de brister som rapporten lyfter fram. Det har inte skett någon typ av uppföljning, åtgärder eller reparationer utifrån undersökningen. I varje fall finns det inga sådana handlingar i diariet och inte heller har jag fått några sådana besked från t ex Arena-Fritid. Vilket naturligtvis inte helt utesluter att det kan ha gjorts något åt dessa problem under åren. Men eftersom rapporten inte har varit känd för de som är ansvariga för arenan, samhällsbyggnadsnämnden, tyder det onekligen på att inget har gjorts åt problemen…

I rapportens slutkläm (tillägg) beskriver experten sin version av vad som hände när rapporten överlämnades rent ”fysiskt” till representanter för Arena-Fritid:

”Jag är van från min övriga verksamhet att presentera dåliga nyheter, men att bli bemött på det sätt jag blivit hos er gränsar till fientlighet. Jag kan förstå er frustration men att bli jämförd med ett flertal lycksökare och att inte ens bli erbjuden en sittplats medan jag förklarar vad jag gör??”

Fortsättning följer säkerligen. Både med turerna kring diarieföreningen och med arenataket…

Detta är ytterligare en märklig historia kring arenan… Det har ju blivit några sådana sedan den stod färdig. För att inte tala om hur det var under byggnationstiden… Och som vanligt ser det ut att kunna bli väldigt dyrt…

%d bloggare gillar detta: