Arkiv

Archive for 25 september, 2016

Fullmäktige på onsdag (28/9)

25 september, 2016 2 kommentarer

fullmaktige2På onsdag har kommunfullmäktige i Vänersborg sammanträde.

Ledamöterna när säkert förhoppningar om att ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) ska kunna handskas bättre med klubban detta sammanträde än vid det förra – det extra sammanträdet den 13 september då fullmäktige diskuterade inriktningsmål. Den gången slutade det med att ordförande Ljunggren blev så förgrymmad att han avslutade sammanträdet i förtid med ett osedvanligt tungt klubbslag…

Fullmäktige har en hel del ärenden på dagordningen. Som vanligt.

skavenkartaÄntligen rör det på sig ute i Skaven och Öxnered. På onsdag ska fullmäktige godkänna ”Program för Detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered”. När programmet är antaget kan sedan arbetet med detaljplaner börja.

Som lekman ser programmet bra ut, men det brukar sådana här program och planer alltid göra. Ibland inser man i efterhand, oftast när någon berörd hör av sig, att det fanns oklarheter, svagheter och kanske till och med rena felaktigheter i planerna. Tyvärr hör sällan någon av sig före det att ärendet behandlas i fullmäktige. Men denna gång kanske det beror på att programmet är bra. Låt oss hoppas det.

tryckpressKommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att kommunens tryckeriverksamhet ska flyttas över från samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden. Moderaterna Gunnar Lidell och Lena Eckerbom Wendel yrkade på återremiss i kommunstyrelsen och lär väl återkomma med samma yrkande på onsdag. Lidell och Eckerbom Wendel menar att man ska utreda om syftet med verksamheten är tryckeriverksamhet eller en arbetsmarknadsåtgärd innan beslut fattas.

Och det ligger nog en del i resonemanget. Men å andra sidan så har kommunen haft sitt tryckeri så länge de flesta av dagens politiker kan minnas, så det är nog inte så mycket att röra i.

flygplanFullmäktige ska också ta ett beslut om att Fyrstads flygplats, Trollhättan-Vänersborgs flygplats, är allmännyttig och därför kan ta emot kommunala bidrag. Det finns inget att erinra mot detta, men det hade varit på sin plats att Gläntegårds (V) och Frändelids (V) motion om en flygplatsutredning hade behandlats före detta ärende.

kunskapsforbundet_vastNYKunskapsförbundets Västs (KFV) delårsrapport ska behandlas. KFV har ju som bekant övertagit ansvaret för Trollhättans och Vänersborgs lag- och författningsstadgade skyldigheter och befogenheter gällande gymnasie- och vuxenutbildningar. Det kan förresten vara bra att ha i minnet när man diskuterar Vänersborgs engagemang i Nuntorp…

KFV har det inte speciellt lätt med ekonomin, framför allt är det språkintroduktionen som kostar, men jag tror fortfarande att förbundet har stora möjligheter att få till verksamheterna på ett bra sätt – både ekonomiskt och pedagogiskt. Jag vill i varje fall tro det. Även om jag hör signaler från elever som säger att de varken har lektioner, lärare eller arbetsuppgifter, utan mest går och drar på skolan (Birger Sjöberg). Eller åker hem…

Man ska väl inte sticka under stol med att jag också hör signaler om att inte heller samarbetet mellan Trollhättan och Vänersborg fungerar friktionsfritt.

motion2Det är en hel massa motioner som ska behandlas av fullmäktige på onsdag. Eller som ska framläggas.

Sverigedemokraternas Anders Strand har lagt en motion om att talartiden i fullmäktige ska begränsas. I motionen påstår Strand att långa anföranden:

”oftast handlar om upprepningar och formaliteter.”

Jag vet inte riktigt hur Strand lyssnar från sin plats i salen. Upprepningar och formaliteter har nog inget med anförandets längd att göra. Det finns långa ”bra” tal och det finns korta ”dåliga” tal.

Det blir hur som helst inga begränsningar i talartiden. Kommunallagen tillåter nämligen inte det, såvida inte partierna ingår en frivillig överenskommelse om begränsning. Vänsterpartiet gör inte det, Vänsterpartiet är mot begränsad talartid.

gymKommunstyrelsen är i sitt svar positiv till Frändelids (V) motion om utomhusgym i grön miljö. Även om motionen slår in öppna dörrar. Samhällsbyggnadsnämnden är nämligen redan på gång i sin planering att iordningsställa utomhusgym.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Åsa Olins (V) motion om att öppna ett sportotek. Sportotek innebär att kommunen kostnadsfritt ska låna ut sportutrustning till barn och ungdomar samt skolor. Verksamheten ska bedrivas avsportotek kultur- och fritidsnämnden i samverkan med de lokala idrottsföreningarna är det tänkt.

Det tror jag blir bra, att kunna utöva idrott ska inte vara en fråga om hur tjock plånbok en familj har. Det tycker nog hela fullmäktige, utom sverigedemokraterna då som reserverade sig i kommunstyrelsen.

frukost2Sedan kommer Adam Frändelid (V) tillbaka med en motion, en motion om avgiftsfri frukost i grundskolan. Barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, liksom kommunstyrelsen, vill att fullmäktige avslår motionen.

Alla är överens om att det är viktigt att elever äter frukost, bland annat för skolresultaten, men nämnderna menar att det just nu inte finns pengar för detta. Nämnderna menar också, utifrån erfarenheter från andra kommuner, att det endast är en liten del av eleverna som utnyttjar erbjudandet och att det inte är de som egentligen är målgrupperna som gör det.

Det framförs också att det är vårdnadshavarnas ansvar att se till att deras barn äter frukost. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att alla elever som vistas på fritids redan nu erbjuds frukost.

Två motioner läggs fram nu på onsdag. Inte helt oväntat har Adam Frändelid skrivit en ny motion. Denna gång handlar det om att utreda förutsättningarna för att anlägga ytterligare en konstgräsplan inom centralorten. Självklart behövs det fler fotbollsplaner i Vänersborg. Det är inget att snacka om, även om jag tycker att nästa konstgräsplan ska ligga på Hallevi. Sedan skulle man väl kunna uttrycka det som så att Vänersborg ska anlägga så många planer som ekonomin tillåter…

motion5Sedan ska den historiska motionen om kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring läggas fram. Den var alltså historisk därför att motionen är skriven av en vänsterpartist och en moderat, Stefan Kärvling och Jonathan Axelsson. (Se ”V och M skriver gemensam motion”.)

Det blir nog en del frågor och interpellationer också. Lutz Rininsland (V) ska ställa minst en av varje, det vet jag. Några ledamöter ska också av olika skäl lämna sina uppdrag. Det kan t ex vara att man har flyttat till en annan kommun. Eller som en kristdemokrat skriver:

”Jag [är] numer partilös.”

%d bloggare gillar detta: