Arkiv

Archive for 13 april, 2017

BUN: Fackens syn på besparingarna! (2)

13 april, 2017 Lämna en kommentar

svangremIgår skrev jag om de besparingar som Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ska diskutera och besluta om på tisdagens sammanträde. (Även om det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige i juni.) (Se ”BUN förbereder besparingar! (1)”.)

Bakgrunden är alltså socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets förslag att alla nämnder ska få precis samma budget nästa år som i år. Med undantag av en liten inflationskompensation på 1,3%, som för Barn- och utbildningsnämndens del betyder en liten utökning av anslagsramen med 3,8 milj kr.

Förslaget, om det blir verklighet, innebär en besparing. Det eftersom BUN troligtvis redan i år kommer att gå med ett underskott på grund av barn- och elevökningen – och för att elevökningen kommer att fortsätta även nästa år…

Och fler elever kostar mer pengar…

Personalorganisationerna (”facken”), dvs Kommunal, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, har diskuterat budgetförslaget och dess konsekvenser på MBL. Personalorganisationerna förklarade sig oeniga med arbetsgivaren, dvs kommunen. De formulerade ett gemensamt yrkande angående budgetramarnafackforbund2 för 2018. Yrkandet är så bra så att jag väljer att återge det i sin helhet. Utan kommentarer, eftersom jag skriver under yrkandet i sin helhet, till 100 procent.

==

Vi konstaterar även i år att den föreslagna budgeten för Barn- och Utbildningsnämnden rimmar mycket illa med nämndens inriktningsmål samt kommunens vision. När antalet barn och elever fortsätter öka inom alla verksamheter är det helt orealistiskt att inte utöka budgetramen för att täcka behovet.

Vänersborg ligger redan lågt med kostnad per elev i jämförelse med riket. Det ökande antalet barn och elever medför högre kostnader ifråga om bland annat elevhälsa, lokal- och personalkostnader. Detta leder till en ökad arbetsbelastning för alla personalkategorier vilket återspeglas i den ökande sjukfrånvaron. Att ha en barn-/elevgrupp på 20-30 elever innebär inte samma arbetsbelastning som för fem år sedan eftersom gruppsammansättningen, med avseende på olika behov, ser helt annorlunda ut.

En del av de föreslagna åtgärderna för att få en budget i balans kommer att slå hårt mot både verksamheter och personal. Det går inte att följa skollagen då man genomför personalminskningar samtidigt som det kommer fler elever. En kommun som vill vara attraktiv kan heller inte dra ner på kompetensutveckling och IT-satsningar i skolan. Det attraherar varken ny personal eller fler kommuninvånare – kommunen har redan misslyckats med att behålla lärare eftersom vi kan se i Siris att andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen har minskat med sex procentenheter sedan förra läsåret. Att minska öppethållande i förskola och fritidshem påverkar dessutom hela kommunens servicenivå negativt.

Förra året hade nämnden effektiviseringsbeting och i år saknas ca 32 miljoner kronor för att ens nå upp till vad elevökningen kostar. Det innebär att det för personalen i ännu större utsträckning än föregående läsår inte längre handlar om att utveckla verksamheterna, utan om att överhuvudtaget ha möjlighet att utföra arbetet.

Fackförbunden yrkar att Barn- och Utbildningsnämnden äskar medel för ökade kostnader inom fritidshem, förskola och grundskola.

Mot bakgrund till detta ställer sig Kommunal, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet oeniga till förslaget om budget för 2018.

Kategorier:Budget 2018, BUN 2017
%d bloggare gillar detta: