Arkiv

Archive for the ‘Budget 2018’ Category

Vänsterpartiets budget blev Vänersborgs budget

frejaIgår, den mest magiska dagen under hela året, då det var årets längsta dag och kortaste natt, sammanträdde Vänersborgs kommunfullmäktige för sista gången innan sommaruppehållet.

tired5Mötet varade i över 8 timmar, men det var inklusive raster och ajourneringar. Många viktiga frågor togs upp och trots att sverigedemokraternas politiska inflytande på besluten var lika med noll så var det ändå på något sätt SD som stod i centrum. Jag återkommer till detta i en senare blogg, men redan nu kan jag konstatera att det är synd att inte SD:s 2.486 väljare i Vänersborg var på plats och med egna öron och ögon fick höra och sesverigedemokraterna när Kurt Karlsson och Ola Wesley trasslade in sig i förvirrade, okunniga, ologiska och stundtals rent rasistiska resonemang.

Naturligtvis var det budgeten för nästa år som stod i centrum och också var det ärende som tog längst tid att behandla.

TTELA har i dagens upplaga en artikel om budgeten, som ger fakta om de olika förslagen. (Se ”Skolan fick mest i den nya budgeten”.) TTELA konstaterar också mycket riktigt att:

”Beslutet blev det väntade och har kommit till efter en uppgörelse mellan den styrande minoriteten (S, C och MP) och Vänsterpartiet.”

V_logga_mindreRepresentanterna för den styrande minoriteten, liksom faktiskt också ledamöterna för den borgerliga oppositionen, nämnde dock inte uppgörelsen med ett ord. Det var ingen som låtsades om att det var Vänsterpartiets budget (se TTELA ”De styrande överens med Vänsterpartiet”) som i stort sett i sin helhet fick en klar majoritet, med röstsiffrorna 27-16, när sammanträdet var slut.

8 ledamöter avstod från att rösta i slutomröstningen. Det var 6 ledamöter från SD som lade ner sina röster, efter att deras förslag blivit bortröstat i en tidigare votering. Noterbart är att det lokala välfärdspartiet varken lade något eget budgetförslag eller röstade på något annat.

Morgan Larsson (VFP):vfp_loggaNY

”ingen bryr ju sig om oss ändå…”

Jag undrar hur partiet ska förklara detta för sina 860 väljare… För min del visade nog detta uteblivna ställningstagande till årets viktigaste beslut, att välfärdspartiet har gjort sitt i den vänersborgska politiken.

minialliansen_updateFörslaget från det borgerliga oppositionsblocket (M+L+KD) var mycket lika vänsterpartiets och kommunstyrelsens förslag. Gunnar Lidell (M) kallade till och med ”sitt” förslag för:

”ett slags tilläggsförslag”.

Tove af Geijerstam (L) konstaterade från talarstolen att det var små skillnader mellan förslagen och sa:

”Jag kommer inte att sova illa i natt om vårt förslag förlorar idag.”

Som läsare av denna blogg vet så skilde sig det borgerliga förslaget på två punkter från Vänsterpartiets (och kommunstyrelsens) förslag när det gällde barn- och utbildningsnämnden. De borgerliga ville satsa 3 milj kr för ett 3-årigt pilotprojekt gällande tvålärarsystem och de ville att kommunstyrelsen skulle ta ansvar för en eventuell elevökning nästa år.

children2Det var två bra förslag, men Vänsterpartiet menade att, om det blir en elevökning utöver prognosen nästa år, så får barn- och utbildningsnämnden (BUN) återkomma till fullmäktige. Då är detta att betrakta som ett nytt ärende, som inte innefattas i den budgetuppgörelse som vänsterpartiet ingick med den styrande minoriteten (S+C+MP). Dessutom menade Lutz Rininsland (V) att de styrande partierna med all sannolikhet skulle visa en annan förståelse till en sådan här begäran än tidigare.

Det ska också noteras att det troligtvis kommer ett antal nya statliga miljoner till skolan (se här), som ska kunna användas till:

”att fördela lärar- och skolledarresurser, minska klasstorlekar, öka lärartätheten eller stärka kompetensutvecklingen.”

Det tycks inte som om regeringen tänker sig några ekonomiska motprestationer när dessa pengar kommer.

Det var nog egentligen inte mycket att diskutera. Det kunde inte råda någon som helst tvekan hur Vänsterpartiet tänker agera om elevökningen skulle bli större än beräknat. (I de pengar som BUN tilldelas så finns det medel för den prognostiserade elevökningen.)

teachers_twoDet blev en del diskussion kring tvålärarsystemet.

Mats Andersson (C och BUN:s ordförande) och Bo Carlsson (C) hävdade att tvålärarsystemet redan idag praktiserades på några skolor i kommunen. Jag var tvungen att rätta centerpartisterna. Visst finns det två lärare i vissa klasser, även om det är ”vanligare” med en lärare och en elevassistent, men det beror på att det är en åtgärd på grund av särskilda behov – ibland som en följd av kritik från Skolinspektionen. Det är inte det som menas med ett tvålärarsystem.

Det är också fel väg att gå, menade jag, att fatta ett sådant här beslut i fullmäktige i ett budgetbeslut. Det borde vara omvänt. Ett genomtänkt och genomarbetat förslag borde komma från Barn- och Utbildningsnämnden – och sedan beslutas av kommunfullmäktige.motion3

Men som sagt, ett tvålärarsystem ser ut att vara en bra åtgärd. Därför lämnade jag en motion i frågan, ”Motion till kommunfullmäktige om skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö”, som jag presenterade för fullmäktige igår. (Se ”Motion: Skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö”.)

Det ska också noteras att vänsterpartiets och kommunstyrelsens budgetförslag innehöll 2 milj kr till samhällsbyggnadsnämnden och 1 milj kr till kultur- och fritidsnämnden som inte fanns med i de borgerligas budgetförslag.

Man ska inte heller glömma att hade inte denna uppgörelse mellan den styrande minoriteten (S+C+MP) och Vänsterpartiet kommit till stånd, så hade det blivit sverigedemokraterna som hade varit tungan på vågen i den avgörande omröstningen. Och då hade de kanske, tillsammans med S+C+MP, röstat på det ursprungliga förslaget från den styrande minoriteten, som inte alls ville ge BUN och Socialnämnden lika mycket pengar. Med andra ord, då hade verksamheterna inte fått det de hade begärt.

investering4När det gäller investeringar så innebar beslutet en liten annan ordning än tidigare.

Det är som Marie Dahlin (S) framförde, så att nämnderna får börja investera inom de ramar som finns och själva stå för prioriteringarna. Sedan ska investeringarna diskuteras och behandlas i november, efter att samhällsbyggnadsnämnden har fört diskussioner med de berörda nämnderna, som t ex barn- och utbildningsnämnden. Bakgrunden är naturligtvis det enorma investeringsbehov som kommunen har de närmaste fem åren, nästan 2 miljarder kr.

bralanda_skyltÄven tågstoppet i Brålanda diskuterades. Här hade de borgerliga partierna avsatt 0,5 milj kr för 2019 och 1 milj kr för 2020. Det var ett sätt att visa kommunens vilja, menade Gunnar Lidell (M). Det är ju bekant Västra Götalandsregionen som fattar beslut om tågstopp.

Jag tror inte att det finns någon som helst oenighet på denna punkt mellan partierna. Alla partier vill att det ska bli tågstopp i Brålanda. Det är ju faktiskt också Vänsterpartiet, som genom en motion, ”på allvar” har aktualiserat frågan i kommunen. (Se ”Tågstopp i Brålanda”.)

tagNu fick byggnadsnämnden 400.000 kr för att utarbeta en översiktsplan i Brålanda och i investeringsplanen så uttrycks kommunens vilja när det gäller tågstoppet på ett mycket tydligt sätt. Flera ledamöter uttryckte också sin vilja till investeringar i Brålanda. Dessutom ska ju en ny budget antas innan år 2019. (Då M+L+KD avsatte investeringspengar till Brålanda.)

Till sist en liten ”sidodiskussion” kring ärendet om budgeten.

Lena Eckerbom Wendel (M) menade att hela budgetarbetet är felaktigt. Hon menade att kommunfullmäktige enbart tittar på ändringar från den förra budgeten i sitt arbete med en ny budget. Istället borde fullmäktige utgå från målen. Målen behöver diskuteras före resurserna:

”Vi behöver prata mer om innehållet i verksamheterna.”

npm2Och ansåg att målen borde diskuteras i juni och pengarna (som behövs för att kunna uppfylla målen) i november.

Det här visade sig Vänsterpartiet genom Lutz Rininsland positivt till, det ligger i linje med Vänsterpartiets tankar. Dagens styrsystem präglas i alltför hög grad av nyliberala tankar… (Se tex mina bloggar om New Public Management, ”Målarbete – till nytta för vem?”)

Sammanträdet innehöll ganska många fler ärenden. Men de får jag återkomma till. Liksom sverigedemokraternas uppträdande.

Budgetöverenskommelsen S+C+V

kf2017I Vänersborgs kommunfullmäktige sitter det sammanlagt 51 ledamöter. Dessa kvinnor och män är de som bestämmer i Vänersborg. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Av de 51 ledamöterna är 6 personer vänsterpartister. Det gör Vänsterpartiet till ett relativt litet parti i kommunfullmäktige, även om Vänsterpartiet faktiskt är kommunens tredje största parti (efter socialdemokraterna och moderaterna). Vänsterpartiet fick 11,67% av vänersborgarnas röster.V_logga_mindre

Trots sin relativa litenhet är Vänsterpartiet ändå ett betydelsefullt parti i den vänersborgska politiken. Och det tror jag inte bara beror på att Vänsterpartiet många gånger är vågmästare mellan de två stora politiska blocken (S+C+MP och M+L+KD), beroende på hur sverigedemokraterna röstar. (Eller inte, SD avstår inte sällan från att rösta.) Min uppfattning är att det också beror på att många har respekt för olika vänsterpartisters kunskaper och åsikter.

ttela2017Nu har Vänsterpartiet hamnat i händelsernas centrum. TTELA:s rubrik i fredags ”De styrande överens med Vänsterpartiet” (se TTELA) fick väl många vänersborgare att gnugga ögonen och titta en extra gång om de verkligen såg rätt.

Och läste man vidare i TTELA:s artikel, så kunde man läsa:

”Inför kommunstyrelsens sammanträde tidigare i veckan fanns fyra förslag till budget 2018. När allt var klart fick ett förslag majoritet, och det var i stort sett en kopia av det Vänsterpartiet hade med sig till bordet.”

kopieraNotera, kommunstyrelsens beslut var:

”i stort sett en kopia av det Vänsterpartiet hade med sig till bordet”

Och så var det. De styrande partierna (S+C+MP) ställde sig i stort sett helt bakom Vänsterpartiets budgetförslag. Och det innebär att Vänersborg med all sannolikhet får enva_sa_du vänsterpartistisk budget för 2018. (Hörde jag någon säga att det är för tredje året i rad?) Trots att Vänsterpartiet bara har 6 ledamöter i fullmäktige…

Vänsterpartiet förhandlade alltså fram denna budget med S+C i ett särskilt möte som föregick det sammanträde i kommunstyrelsen som TTELA skriver om.

I en förhandling mellan partier handlar det naturligtvis om att ”ge och ta”. Men det står helt klart att det var S+C som ”gav” mest. De styrande partierna backade på i stort sett alla punkter som vi i Vänsterpartiet förde fram. Ett förslag kom från S+C, det gällde en miljon till kultur- och fritidsnämndens integrationsarbete. Det vållade inga bekymmer för Vänsterpartiet. Nämnden behöver antagligen ännu mer, både till integrationsarbetet och till arbetet med ungdomar.

victory3För Vänsterpartiets del ser vi förhandlingen med S+C, och ”resultatet” i kommunstyrelsen, som en stor framgång för våra tankar och idéer.

Det som gör politiken i Vänersborg särskilt intressant och samtidigt lite mer ”komplicerat” är att de tre borgerliga partierna i minialliansen (M+L+KD) på sätt och vis redan har övertagit Vänsterpartiets politik. Vänsterpartiet har alltid satt vård, skola och omsorg högst i prioriteringslistan. I alla år. Vi har alltid velat att så mycket pengar som det är möjligt går direkt till verksamheterna. I många, många år var vi ensamma om den ståndpunkten i Vänersborg och det var mer regel än undantag att de två stora blocken, S+C och M+L+KD, kom överens om nedskärnings- och besparingsbudgetar. Allt för att få så stora plussiffror i budgeten som möjligt. Vilket tycktes vara det övergripande politiska målet.

miniall_trio2Men så hände något i april 2016…

Budgetbeslutet från juni 2015 för år 2016 fick tas om efter att Morgan Larsson (VFP) överklagade fullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten. Samma förslag som året innan låg på ledamöternas bord. Utom ett. Minialliansens budgetförslag hade plötsligt ändrats 180 grader. Det var en budget som var en kopia på Vänsterpartiets!

Budgetförslaget kom som en blixt från en klar himmel, ingen såg det komma…

I slutomröstningen, när det bara var två förslag kvar, så röstade därför Vänsterpartiet på minialliansens budget. Vilket också sverigedemokraterna gjorde! (SD svängde alltså också totalt.)

Minialliansens fortsatte sin nya politik att satsa på verksamheterna. M+L+KD lade ett mycket ”offensivt förslag” även för budget 2017. Och vi i Vänsterpartiet stod återigen där, överraskade och förundrade. De borgerliga partierna hade tagit Vänsterpartiets förslag igen…

votering3I budgetomröstningen (juni 2016) röstade Vänsterpartiet därför återigen på minialliansens förslag (eller om det nu var Vänsterpartiets…) mot de styrande partiernas (S+C+MP) besparingsbudget. En slags ”upp-och-nedvända” världen i Vänersborgs kommunfullmäktige alltså… (SD avstod från att rösta.)

Även inför budgetbeslutet om drygt en vecka, budgeten 2018, har M+L+KD och Vänsterpartiet mycket lika budgetförslag. Det framförde vi också till S+C i förhandlingarna. Det kanske var idé att försöka enas om en gemensam budget nu när de styrande (S+C+MP) accepterade i stort sett hela Vänsterpartiets budgetförslag – en slags ”maxalliansens” (S+M+V+C+MP+L+KD) budget.

Och visst ska representanter för de två stora blocken träffas.

gaspa3Jag vet dock inte hur stort intresset är för att komma överens. Det tycks som om intresset är minimalt – från båda blocken. Trots att det egentligen bara är ”småfrågor” som skiljer. Det känns som om de båda blocken främst vill positionera sig inför valet nästa år istället för att komma överens.

Minialliansens budgetförslag för 2018 skiljer sig på några punkter från den nu framförhandlade budgeten från S+C och Vänsterpartiet. Den framförhandlade budgeten (S+C+V) innehåller 2 milj kr till Samhällsbyggnadsnämnden, 1 milj kr till Kultur- och Fritidsnämnden samt nödvändiga pengar till Wargön Innovation, eftersom detta projekt redan är beslutat av kommunfullmäktige. (Hur tänkte minialliansen här?) Dessa poster finns inte med i minialliansens budget.

teachers_twoMen det är två saker i den borgerliga gruppens (M+L+KD) budget gällande Barn- och Utbildningsnämnden som skiljer sig, och som på sätt och vis ”stör mig”. Det ena är att det föreslås att:

”Ytterligare 3,0 mkr tillförs för ett 3-årigt pilotprojekt gällande 2-lärarsystem.”

Det är ett bra förslag, inte bara för att det första gången i Vänersborg framfördes av undertecknad (i BUN och i denna blogg), utan för att det måste göras något åt skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö. Ett tvålärarsystem är en bra idé. Det finns dock fler.

bunMin åsikt är att M+L+KD ändå går fel väg. Det är inte riktigt kommunfullmäktiges sak att besluta om pengar till en konkret åtgärd som först inte har utretts av facknämnden, dvs BUN. Det borde vara omvänt. Ett genomtänkt och genomarbetat förslag borde komma från Barn- och Utbildningsnämnden – och sedan beslutas av kommunfullmäktige.

motion3Men som sagt, ett tvålärarsystem ser ut att vara en bra åtgärd. Därför har jag skrivit en motion i frågan, ”Motion till kommunfullmäktige om skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö”, som jag tänker lämna till fullmäktige nästa vecka. (Motionen är redan inskickad och diarieförd.) Motionen ger även exempel på andra bra åtgärder.

Det andra förslaget som återfinns i budgetförslaget från M+L+KD är tanken att hela kommunen genom kommunstyrelsen ska ta ansvar för en eventuell elevökning nästa år:

”Kommunstyrelsen tar även 2018 den finansiella risken för elevökning jämfört med i MRP prognosticerat elevunderlag. BUN har att hos Kommunstyrelsen avropa medel motsvarande genomsnittlig elevpeng för elevökning utöver 10 elever.”

no_money3I sitt budgetförslag avsätter emellertid inte M+L+KD några pengar för detta. Och då vet jag inte om förslaget egentligen är särskilt seriöst. Det kanske mest är ”valpropaganda”… Det är bättre att nämnden får pengarna direkt istället för att gå en omväg via kommunstyrelsen. Det har BUN, som jag ser det, fått nu. Det finns nämligen pengar för en elevökning i de pengar som avsätts till BUN.

arende2Om elevökningen skulle bli större än prognoserna, så anser jag att BUN får återkomma till kommunfullmäktige med en begäran om en budgetförstärkning. Vilket i så fall kan ske typ i början av nästa år. Då är elevökningen en ny fråga, ett nytt ärende. Och då är det inte något som Vänsterpartiet har kommit överens om med S+C i den överenskommelse som är träffad.

Så vad finns det mer att säga om budgetöverenskommelsen mellan Vänsterpartiet och S+C?

handslagVänsterpartiet har inte tagit ställning för ett av de stora blocken i och med denna uppgörelse. Jag ser det istället som att vi i Vänsterpartiet genom denna överenskommelse har gett förutsättningar för de båda blocken att istället närma sig varandra, och det mot den politik Vänsterpartiet står, och alltid har stått, för – så mycket pengar till verksamheterna som möjligt, till vård, skola och omsorg.

Vänsterpartiet har också genom överenskommelsen säkrat pengar till verksamheterna. Alla nämnder har fått lika mycket pengar som de har yrkat. Ser man historiskt på detta förhållande, så har det sällan varit fallet. Och det ser jag som vänsterpartist mycket positivt på.

pengar_VVi ska inte heller glömma att hade inte denna uppgörelse mellan S+C+MP och V kommit till stånd så hade det blivit sverigedemokraterna som hade varit tungan på vågen i den avgörande omröstningen. Och då hade de kanske, tillsammans med S+C+MP, röstat på det ursprungliga förslaget från den styrande minoriteten, som inte alls ville ge BUN och Socialnämnden lika mycket pengar. Med andra ord, då hade verksamheterna inte fått det de hade begärt.

Vänsterpartiet uppgörelse med S+C säkrade alltså pengarna till verksamheterna.

sur2Men visst är det tråkigt att S+C+MP visar en attityd av att ”vi-vill-ge-så-lite-som-vi-bara-kan” till verksamheterna när de på det senaste sammanträdet med kommunstyrelsen, tillsammans med sverigedemokraterna för övrigt, röstade för att Barn- och Utbildningsnämnden bara skulle få 11 milj kr i stället för de 14,7 milj kr som nämnden enhälligt hade begärt… (Se TTELA: ”Mindre extrapengar än nämnden trodde”.)

Och det beslutet fick väl fler än bara undertecknad att undra vad som egentligen låg bakom uppgörelsen med Vänsterpartiet…

.

PS. På Vänsterpartiets hemsida kommenteras och budgetöverenskommelsen mellan S+C och Vänsterpartiet – se ”Är detta verkligen rätt?

Nationaldag och kommunstyrelse

flagga_sverige2017Idag är det den 6 juni – Sveriges nationaldag. Det betyder att den svenska fanan vajar i Nordstan, allt enligt traditionen hos en svensk internationalist…

Dock vet egentligen ingen varför vi firar just den 6 juni. Att Sverige fick sin nya författning denna dag 1809 stämmer inte riktigt och inte heller att Gustav Vasa valdes till kung detta datum 1523. Ska man vara petig så hade Sverige då en juliansk kalender, dvs en annan tideräkning än idag. Och även om dessa saker hade hänt den 6 juni, så hade det ärligt talat inte varit mycket att fira.

Sanningen är nog att det faktiskt inte finns någon riktig historisk händelse som är värd att fira, som typ USA, Frankrike och Norge har. Det kanske också är därför som firandet av nationaldagen inte är särskilt folkligt förankrad. (Allt enligt professor Dick Harrison, se här.)

Men på Sanden var uppslutningen stor när Vänersborg firade nationaldagen. Kanske inte riktigt så många som när Ola Salo uppträdde i lördags, men ändå. Om publiktillströmningen berodde på att det var nationaldag eller underhållning, det vet jag inte – kanske var det en kombination.

nationaldag_sanden

Åhörarna fick lyssna till musik, tal och vara med om några prisutdelningar.

peter_anderssonPeter Andersson från Vänersborgs Hockeyclub fick mycket fasth_viktorvälförtjänt årets idrottsledarstipendium och Fredrik Eriksson årets miljöstipendium, säkert lika välförtjänt det.

Vänersborgs förste världsmästare i ishockey Viktor Fasth fanns också på plats och fick motta vänersborgarnas ovationer. Det var definitivt välförtjänt.

Nationaldagsfirandet på Sanden höll på att ta en ände med förskräckelse. En stor bildskärm var nära att blåsa ner. Det var tur att det fanns starka damer och herrar på plats som kunde rädda situationen.

aquabla_2017

And now something completely different.

Imorgon onsdag sammanträder kommunstyrelsen. Ledamöterna har en hel del att läsa, utskicket innehåller 829 sidor…

kommunstyrelsenKommunstyrelsen (KS) ska i huvudsak förbereda (bereda) de ärenden som ska upp på kommunfullmäktige den 21 juni, det sista sammanträdet före sommaruppehållet.

Det största ärendet är naturligtvis budgeten för 2018. Jag har skrivit om de olika förslagen tidigare (se bland annat ”Budgetförslagen för 2018 är presenterade!” och ”KSAU: Spänningen stiger”).

I fredags träffades representanter för de styrande partierna och Vänsterpartiet om just budgeten. Bo Carlsson (C) och Peter Trollgärde (S) ville att vi skulle komma överens om en gemensam budget, dvs de styrande partierna och Vänsterpartiet.

Och det kan man väl säga att vi gjorde. De styrande sköt till pengar till både barn- och utbildningsnämnden (BUN), socialnämnden och överförmyndarnämnden, precis lika mycket som V ville. S+C+MP ville också ge 1 miljon till kultur- och fritidsnämnden, och det hade V naturligtvis inga problem med. Partierna var vidare överens om fördelningen till de övriga nämnderna, med undantaget att V även ville tillskjuta 400.000 kr till byggnadsnämnden för att arbeta fram en fördjupad översiktsplan i Brålanda. Vänsterpartiet fick gehör för detta också. (Du kan läsa mer om förhandlingarna på Vänsterpartiets hemsida – klicka här.)

utmaning3Det är bara ett ”problem”…

Vänsterpartiets budgetförslag är till förväxling lika förslaget från moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna…

minialliansen_updateKan det betyda att samtliga partier (med undantag av sverigedemokraterna och eventuellt välfärdspartiet) kommer att bli eniga om budgeten? Ja, det är inte omöjligt. Bo Carlsson (C) och Peter Trollgärde (S) ska träffa minialliansens gruppledare och diskutera budgeten, dock inte förrän efter morgondagens kommunstyrelsesammanträde.

teachers_twoDet är bara, vad jag förstår, miljonen till kultur och fritid som skiljer mellan dessa partier. Och de 3 miljonerna som M+L+KD vill avsätta till en försöksverksamhet med ett tvålärarsystem (två legitimerade lärare i varje klass) på någon skola. Det här sista förslaget är faktiskt ett förslag som jag har tagit upp i BUN… Det finns emellertid inte med i Vänsterpartiets budgetförslag. Vi tyckte att det passade bättre att ta upp och behandla ett sådant här förslag i BUN, före det att fullmäktige tog upp det i budgeten. Precis som det förslag som Marie Dahlin (S) lite försiktigt, och överraskande, lanserade på Aqua Blå – att administrativ personal ska sköta lärarnas administrativa uppgifter. (För övrigt också ett vänsterpartiförslag…)valflask2

Det ser alltså ut som om S+C+MP äntligen vill satsa mer pengar på förskolan och grundskolan. Såvida det inte är ”valfläsk” inför kommande val… Eller helt enkelt att de styrande inte vill förlora den tredje budgetomröstningen i rad…

triumvirat3Vi kommer att få lite mer insikt om detta på morgondagens KS-sammanträde. Då ska frågan behandlas om BUN ska få 11 milj kr eller 14,7 milj mer för elevökningen, för detta år alltså, för år 2017. De partier som i juni 2016 röstade igenom de extra pengarna för elevökningen, M+L+KD+V, vill samtliga att BUN ska få den större summan, dvs den summa som motsvarar den reella elevökningen. S+C+MP vill ge den mindre summan. Och står de kvar vid den, så blir det sverigedemokraterna som avgör frågan. (Se mer: ”Får BUN sina 14,7 miljoner?”.)

Det blir upp till bevis för de styrande partierna på flera sätt.

motion3Vänsterpartiets motion om kommunal skötsel av allmänna badplatser ska också behandlas i kommunstyrelsen imorgon. (Du kan läsa hela motionen här.) Vänsterpartiet vill helt enkelt att kommunen ska sköta om fler badplatser än i nu-läget, även om de ligger på privat mark. Detta som en service till framför allt kommuninvånarna på landsbygden.

Jag har beskrivit den i mitt tycke urusla hanteringen av motionen i samhällsbyggnadsnämnden. Eller ska vi snarare säga den arroganta ”icke-hanteringen” av motionen… (Se min diskussion om hanteringen: ”Kommunens badplatser”.)

bostadVänersborgs bostadsförsörjningsprogram ska diskuteras. Och det står faktiskt några saker i bostadsförsörjningsprogrammet som kan knytas till motionen om badplatser:

”Vänersborgs kommun ska värna strategiska serviceorter med grundläggande kommunal service för att öka attraktionskraften för landsbygden och dess tätorter som bostadsort.
– Värden som kollektivtrafik, service och infrastruktur ska alltid kombineras med närmiljöer av hög kvalitet för att förbättra förutsättningarna för boende. För att ta tillvara och förstärka de värden som Vänersborgs bostadsområden och tätorter har behövs analyser. Analyserna bör vara baserade på både kvalitativa och kvantitativa värden. Ett kvalitativ värde kan vara att det finns närhet till en sjö och kvantitativt värde är hur lång sträckan är till sjön.
– En analys av en ort kan ge svar på varför det är attraktivt att bo på vissa orter men inte andra, vad det är som saknas och vilka åtgärder som behövs för att göra en ort mer attraktiv.”

vaneryr15_6Fast att det som står i bostadsförsörjningsprogrammet skulle kunna handla om t ex badplatsen i Väne-Ryr låtsas antagligen inte de andra partierna om. Det är liksom skillnad på teori och praktik. Eller vad man säger att man vill och vad man verkligen gör…

Sådana här saker kommer att bli viktiga att komma ihåg, och hålla isär, om drygt ett år då det är val…

.

PS. Det går att läsa alla 829 sidor som kommunstyrelsen ska diskutera genom att klicka här

Kategorier:Budget 2018, KS 2017, Sanden

MBL om budget 2018

freja4

Den 21 juni är det en av årets heligaste dagar, om inte den allra heligaste. Och då är det inte för att Vänersborgs kommunfullmäktige ska ha sitt sista sammanträde innan sommaruppehållet. Nä, jag tänker på att det är sommarsolståndet, Frejs och Frejas dag. Det är årets längsta dag och en dag när kulten av fruktbarheten stod i centrum. Lite som det fortfarande är kring midsommar… Dock är det lite som har med fruktbarhet att göra i fullmäktige. Som tur är…

Den 21 juni ska kommunfullmäktige fatta årets viktigaste beslut, det om budgeten för nästa år.

ksau

Den här veckan har kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) behandlat budgetfrågan och det är förslaget från de styrande partierna, dvs S+C+MP, som blir huvudförslaget när kommunstyrelsen ska behandla budgeten nästa vecka. Kommunstyrelsen behandlar (bereder) alltid alla förslag innan de kommer upp i kommunfullmäktige. (Sådana är demokratins regler…)

Förra veckan, den 23 maj, var det MBL om budgeten för 2018. Vilket det också alltid är innan slutgiltigt beslut fattas.

Personalorganisationerna, dvs Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Jusek, Kommunal, Vision, Vårdförbundet och DIK, ställde sig oeniga till det förslag som majoriteten i KSAU/budgetberedningen hade lagt fram, dvs de styrande partierna S+C+MP.

ovanner

Det gemensamma yrkandet som personalorganisationerna lämnade avslutas med:

”Därför ställer vi oss oeniga till Mål- och resursplan 2018-2020 samt Investeringsbudget 2018-2022.”

Det betyder att om personalorganisationerna hade varit politiska partier i fullmäktige så hade de inte röstat på budgetförslaget från S+C+MP…

elever2I sitt yrkande utvecklar personalorganisationerna sin uppfattning. När det gäller skolan skriver de:

”Antalet elever har ökat lavinartat de senaste åren men BoU:s (=barn- och utbildningsnämnden; min anm) ram har inte ökat i motsvarande grad och det är viktigt att både personal- och lokalbehov anpassas till verksamheterna. Vi anser att personalen måste ges reella möjligheter att utföra sitt viktiga uppdrag i en god arbetsmiljö.”

Och det är så sant som det är sagt.

Personalorganisationerna fortsätter:

utbrand”Ekvationen går inte ihop. Konsekvenserna börjar synas genom att sjukskrivningarna ökar liksom personalomsättningen, där fler och fler väljer alternativa arbetsgivare. Även i ett socioekonomiskt perspektiv är läget kritiskt. Om inte dagens barn och elever får de resurser som krävs får detta långsiktiga och kostsamma följder för både samhälle och individ.”

Det är en dyster bild som personalorganisationerna målar upp. Men jag tror att den inte desto mindre är riktig. Det torde i konsekvensens namn vara omöjligt att vara medlem i någon av dessa organisationer och samtidigt rösta på S+C+MP i nästa val…

I sitt yrkande efterlyser personalorganisationerna också en kompetensinvesteringsbudget. De menar att en långsiktig och opolitisk kompetensförsörjningsplan måste upprättas i kommunen.

investering4Personalorganisationerna skriver även om kommunens planerade investeringar. De menar att de är nödvändiga, inte minst på skolans område. Samtidigt är personalorganisationerna kritiska till finansieringen:

”Därför ställer vi oss frågande till de stora lånebelopp som tas under så kort tid och som måste betalas av kommande generationer.”

Och här får jag svårt att hänga med.

svangrem

Om skolan behöver investera för drygt en miljard de närmaste fem åren och det dessutom finns behov i andra verksamheter av nästan lika stora investeringar, så har jag svårt att förstå hur personalorganisationerna tänker sig att investeringarna ska kunna finansieras om inte kommunen lånar pengar. Vänersborg har inga två miljarder i kassan till investeringar… (Vilken kommun har det?)

Man kan liksom inte äta smörgåsen och ändå ha den kvar…

De enda sätt, i varje fall på kortare sikt, som kommunen kan komma undan med mindre lån är genom att höja skatten eller dra ner på kostnaderna, dvs verksamheterna. Så att överskottet blir större. Och det vill ju inte personalorganisationerna.

Och inte heller Vänsterpartiet.

Kategorier:Budget 2018, personal

Funderingar om investeringar

17 maj, 2017 1 kommentar

Kommunen står inför stora investeringar. Det skrev jag om för några veckor sedan i samband med kommunfullmäktiges beslut att renovera kommunhuset för 50 milj kr. (Se ”Stora investeringar på gång”.)kommunhuset

Alla nämnder och styrelser har i samband med budgetarbetet lämnat in investeringsönskemål. Dessa uppgår till totalt nästan 2 miljarder kronor för de kommande 5 åren (se tabell nedan). Budgetberedningen har bromsat och föreslagit ett maxtak, en ”ram” för investeringarna. Budgetberedningen föreslår att denna investeringsram ska uppgå till ungefär 1,4 miljarder kronor, dvs ca 600 miljoner mindre än nämndernas önskemål (se tabell nedan).

tabell_invest

Ändå är inte detta riktigt alla investeringar. När Socialnämnden behöver t ex nya äldreboenden så bygger Vänersborgsbostäder (ABVB) dessa, och nämnden hyr sedan av det kommunala aktiebolaget. (ABVB:s investeringar finns alltså inte med i kommunens investerings- och exploateringsplan.)

pengar4Barn- och utbildningsnämnden skulle behöva investera omkring 1 miljard de närmaste 5 åren i nya förskolor och skolor, inkl renoveringar etc. Det är en förskola i kv Hönan och på Holmängen, det är grundskolor i Öxnered och på Holmängen. Det måste byggas idrottshallar så att eleverna kan ha Idrott och hälsa. Norra skolan och Idrottsgatan 7 (Silvertärnan) är i behov av renoveringar. Bara för att nämna de största investeringarna.

Och så har vi framtida kök, trafiklänken i samband med den planerade exploateringen av Onsjö Södra och Skaven/Öxnered. Och vi har vattenverk i Rörvik, VA, gång- och cykelvägar…

gokunge_arenaMen det räcker inte med dessa investeringar. Kultur- och fritidsnämnden har, som vi har kunnat läsa om i TTELA, storslagna planer för Idrottscentrum. Förutom då att det är nödvändigt att renovera befintliga byggnader, som omklädningsrum och Idrottshuset. Och en ny takduk på arenan…

Och vi ska inte glömma önskemålen från Brålanda…

triumvirat3Budgetberedningen har inte strukit några investeringar, utan ger uppdraget till nämnderna, framför allt samhällsbyggnadsnämnden, att ”se över” och prioritera investeringarna. Så här uttrycks det i budgetberedningens förslag:

”Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, i dialog med respektive nämnd, precisera vilka projekt som ska genomföras och när i tiden respektive investering kan genomföras inom ramen för beslutade budgetramar för fastighetsinvesteringar.”

Budgetberedningen, dvs egentligen de styrande partierna (S+C+MP), vill besluta om investeringsramen i samband med budgetbeslutet i juni och spara de enskilda investeringarna till november.

investering4Det här är ingen bra metod, även om jag kan förstå den. Det är i nu-läget svårt, mycket svårt, att få grepp om och prioritera de olika investeringsobjekten. Men självklart borde det vara tvärtom, att man tittar på de enskilda investeringarna först och beslutar om ramen sen… Investeringar är ju, eller borde vara, en politisk fråga av högsta prioritet. Och det bästa vore naturligtvis om partierna kunde komma överens om en färdväg in i framtiden…

Men jag vet inte om det går, att bli överens alltså. Investeringsbehoven har varit stora även under de senaste åren men kommunledningen har skjutit nödvändiga investeringsbeslut framför sig. De har liksom inte velat ta i vissa frågor. Det är väl t ex 4-5 år sedan som barn- och utbildningsnämnden beslutade att bygga en ny förskola i kv Hönan. Och ingenting har hänt… För ett år sedan beslutade nämnden om en ny utbyggd skola i Öxnered. Och ingenting har hänt… Nödvändiga investeringar har ”trollats bort” av kommunledningen utan tanke på konsekvenserna för barn, elever och personal.

Utom för kommunhuset då, då gick det snabbt att komma till beslut…kommunikation

Det har också varit brister i kommunikation och synkronisering nämnderna och förvaltningarna emellan, till stora delar beroende på en brist på styrning från de styrande partierna.

Jag är emellertid inte politikern att här och nu tala om vilka investeringar som behövs och vilka inte. Men jag kan inte låta bli att tycka att det ligger en del i det signaturen ”Rune” skriver i en kommentar till en av mina bloggar (se här):

”För en elev eller barn med föräldrar som saknar resurser i förskola och grundskola runt omkring kommunens yta sticker det i ögonen att tjänstemän istället gör lyxrondeller med bondgårdar/robotklippare och pussbänkar i centralorten.”

kramarKommunen måste prioritera kärnverksamheterna, dvs skola, vård och omsorg, och lägga mindre tid, kraft och pengar på verksamheter som inte är lagstadgade, t ex arenan, Vattenpalatset, hamnen i Vargön, Sanden, sessionssalen etc.

Vänsterpartiet skriver i sitt yrkande till budgetberedningen:

”… kommer vi att biträda förslag om investeringar på områden vi ömmar mest för: det gäller lokaler för förskole- och skolverksamheten, det gäller att följa förslagen i socialens boendeplan.”

Från moderaterna har det framförts att kommunen bör undersöka möjligheterna att privata företag investerar i byggnader där kommunal verksamhet kan bedrivas. Kanske kan det vara ett alternativ i dessa tider när kommunen står med investeringsbehov för 2 miljarder kronor?

Budgetförslagen för 2018 är presenterade!

budgetBudgetberedningens arbete avslutades idag. Det har handlat om arbetet med budgeten för nästa år, 2018. I år är samtliga partier för första gången representerade i beredningen och idag lämnade också de olika partierna sina förslag. Som även har diarieförts. Förslagen är väl dock fortfarande att betrakta som aningen preliminära. Det är ju första gången som de presenteras och inget parti har ju majoritet – så ett visst kompromissande är väl alla partier medvetna om att det kan bli. Välfärdspartiet lämnade emellertid inte in något budgetförslag, så hur partiet tänker vet ingen i nuläget.

Vänsterpartiets preliminära förslag går att ladda ner från partiets hemsida (klicka här). I vanlig ordning så vill vi i Vänsterpartiet satsa på verksamheterna. Vi vill ge alla nämnder och styrelser de pengar som de begär. Det betyder t ex 31,7 milj kr till barn- och utbildningsnämnden, 10 milj till socialnämnden och 8 milj till Kunskapsförbundet Väst.pengar5 Totalt är Vänsterpartiet berett att dela ut drygt 57 milj kr till verksamheterna.

Det ska väl tilläggas att nämnderna har motiverat sina behov av mer resurser på ett föredömligt sätt. Pengarna behövs helt enkelt i verksamheterna, det är inte fråga om att yrka pengar till saker som inte är absolut nödvändiga.

Vänsterpartiet avslutar för övrigt sitt förslag med följande ord:

”Vänsterpartiet står berett att föra samtal för att hitta den kompromissen som gagnar Vänersborg bäst.”

minialliansen_updateModeraterna, liberalerna och kristdemokraterna (=minialliansen) fortsätter sin, sedan två budgetar tillbaka, nyinslagna väg. De vill också satsa på verksamheterna. Minialliansen vill ge barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och Kunskapsförbundet lika mycket som Vänsterpartiet. De vill däremot ge 1 miljon kr mindre till Överförmyndarnämnden och 2 milj mindre till samhällsbyggnadsnämnden.

Minialliansen vill också att kommunstyrelsen ska ta den finansiella risken för en elevökning jämfört med bokslut 2017. De skriver:

”BUN har att hos Kommunstyrelsen avropa medel motsvarande genomsnittlig elevpeng för elevökning utöver 10 elever.”

Sedan kommer moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna med ett ”nytänk”. Deteacher skriver:

”Ytterligare 3,0 mkr tillförs för ett 3-årigt pilotprojekt gällande 2-lärarsystem. Nämnden får i uppdrag att ge förvaltningen fria händer att genomföra ett 3-årigt pilotprojekt, detta efter att förvaltningen valt ut lämplig skola/skolor och att noggrant följa upp, samt utvärdera projektet.”

pengapaseDetta med 2-lärarsystem har jag tagit upp i barn- och utbildningsnämnden vid ett flertal tillfällen (och också skrivit det i ett antal bloggar), men det har inte gett några större reaktioner. Trodde jag… Förslaget är bra, även om jag kanske skulle ha prioriterat ett försök med typ socialpedagoger, som avlastar lärarnas elev- och föräldrakontakter, rastvakteri mm, i första hand. (Något som jag också har framfört och bloggat om.)

Moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna överraskar med sin expansiva budget. Det åtagande de vill att kommunstyrelsen ska göra vid en elevökning och 2-lärarsystemet är utmärkta förslag. Att Vänsterpartiet inte hade med detta i sitt budgetutkast är egentligen på grund av att vi inte trodde att det var realistiskt att i dagens läge få med de övriga partierna på detta. Vi hade fel.

triumvirat3De styrande partierna, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, satsar också ganska offensivt på verksamheterna, dock inte riktigt i samma omfattning som oppositionen (M+L+KD+V).

De styrande vill ge barn- och utbildningsnämnden 20 milj kr, socialnämnden 8 milj och Kunskapsförbundet 8 milj. De vill, precis som minialliansen, ge 1 miljon kr mindre till Överförmyndarnämnden än Vänsterpartiet. De styrande vill också ge samhällsbyggnadsnämnden ett tillfälligt anslag under 2018 om 2 milj kr för underhåll av broar.

Socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet har med andra ord helt ändrat inriktning. De vill satsa mer på verksamheterna än tidigare – som av en händelse just under valåret 2018… Jag undrar hur de får ihop detta med sin besparingsiver tidigare under mandatperioden. Gäller inte längre de argument som de framförde vid budgetdiskussionerna 2016 och 2017? Ändå vill de inte satsa lika mycket som oppositionen. Särskilt gäller detta på förskolans och grundskolans område.

sverigedemokraternaOppositionen ja. Sverigedemokraterna då?

Sverigedemokraterna ligger lågt med pengar till barn- och utbildningsnämnden, de vill endast tillföra 8,9 milj kr. Socialnämnden ska enligt förslaget få 11,3 milj, vilket är 1 milj kr mer än resten av oppositionen. Kunskapsförbundet är lite svårare att få grepp om. Sverigedemokraterna nämner nämligen inte Kunskapsförbundet vid namn, men vill ge kommunstyrelsen 8,1 milj och här finns antagligen pengarna. Men de andra partierna vill ge mer pengar till kommunstyrelsen (inkl KFV) så något är det som SD vill dra ner på.

Sverigedemokraterna vill av någon anledning minska pengarna till kultur- och fritidsnämnden  med 2,3 milj kr.  (Minialliansen vill att det ska vara +/-0, S+C+MP +1 milj till integrationsarbete medan V öppnar för en budgetförstärkning till både integrationsarbete och ungdomar.)

Överlag så är sverigedemokraternas budgetförslag kryptiskt. Det finns inga motiveringar överhuvudtaget, t ex inget om hur partiet har kommit fram till sina summor – bara en lista med nämnderna och den föreslagna tilldelningen.

bralanda_skyltNär det gäller pengar till Brålanda, så tycks de flesta partierna vara positiva. Vänsterpartiet vill ge byggnadsnämnden 400.000 kr i utökad budgetram för att arbeta fram en fördjupad översiktsplan. De andra partierna nämner Brålanda i investeringsplanen. (Sverigedemokraterna nämner inte Brålanda överhuvudtaget.)

question_mark2Vad kommer att hända nu?

Det är ingen tvekan om att minialliansens (M+L+KD) och Vänsterpartiets förslag ligger mycket nära varandra. Här tycks en ”överenskommelse” vara inom räckhåll. Men även de styrande partiernas förslag har närmat sig oppositionens i satsningen på verksamheterna. I mina ögon ser det inte ut att vara omöjligt att alla partier, utom utropstecken3sverigedemokraterna, skulle kunna bli överens i en för Vänersborg tämligen historisk kompromiss. Särskilt när signalerna från regeringshåll är att skolorna i Sverige ska få 6 miljarder extra redan nästa år…

Ska vi hoppas på både en kompromiss och ett antal extra miljoner från staten?

När det gäller de närmaste årens investeringar så tror jag att partierna står längre från varandra, men det får jag återkomma till.

Kategorier:Budget 2018

Stora investeringar på gång

29 april, 2017 1 kommentar

kommunhusetI onsdags fattade kommunfullmäktige beslut om att renovera kommunhuset för 50 milj kr. Men då ingick inte sessionssalen, som vad jag förstår måste rivas och en ny byggas. Det sistnämnda är dock inte beslutat än och det råder delade meningar inom politiken vilket alternativ som ska gälla. Ska det byggas en ny sessionssal på samma plats, eller på annan plats? Eller ska det byggas en kombinerad sal för möten och kultur, t expengar50 konsertsal – på samma plats eller på annan plats? Det finns de som tänker sig att denna annan plats i så fall ska vara Huvudnästomten.

50 miljoner är naturligtvis inte småsummor. Och det kan naturligtvis sticka i ögonen på vänersborgarna att kommunen både är väldigt snabb och inte heller tycks ”titta på” pengarna när det gäller ”den egna arbetsmiljön”. Bo Carlsson (C) är medveten om detta när han sa till TTELA (se ”50 miljoner till kommunhuset”):

”Vi har många anställda med arbetsmiljöer som är usla och där vi inte är riktigt lika snabba, och det är inte bra. Resonemanget kan bli att vi är snabba när det gäller personalen som sitter närmast oss.”arbetsmiljo

Självklart tänker jag i första hand på personal och barn/elever i våra förskolor och skolor, som ofta har en mindre bra arbetsmiljö, även om jag förmodar att det finns dåliga, eller usla som Carlsson sa, arbetsmiljöer även på andra håll. Nu tycker jag inte att ska man ställa personal mot personal. Det naturliga borde väl istället vara att arbetsmiljön förbättras för alla. Men det kanske är det som kommunstyret tänker sig. Vi får se om Carlsson och Dahlin tar krafttag kommande år för arbetsmiljön runt om i vår kommun. Budgetarbetet för nästa år håller ju som bäst på just nu.

Det lär dock inte bli lätt, kommunen står inför stora investeringar, mycket stora investeringar…investering4

Barn- och utbildningsnämnden skulle behöva investera omkring 1 miljard i nya förskolor och skolor, inkl renoveringar etc. Det är en förskola i kv Hönan, det är grundskolor i Öxnered och på Holmängen. Det måste byggas idrottshallar så att eleverna kan ha Idrott och hälsa (som ämnet heter). Norra skolan och Idrottsgatan 7, Silvertärnan, är även de i behov av renoveringar. Bara för att nämna de största investeringarna.

Socialnämnden behöver också investera, nämndens boendeplan klubbades ju i onsdags. Och sedan har vi Brålanda som behöver både ny ringled och förberedelser för ett tågstopp…

Och så har vi framtida kök, trafiklänken i samband med den planerade exploateringen av Onsjö Södra och Skaven/Öxnered. Och vi har vattenverk i Rörvik, VA, gång- och cykelvägar…

Men det räcker inte med dessa investeringar. Kultur- och fritidsnämnden har, som vi har kunnat läsa om i TTELA, storslagna planer för Idrottscentrum. Förutom då att det är nödvändigt att renovera befintliga byggnader, som omklädningsrum och Idrottshuset.gokunge_arena

Sedan ska vi inte förglömma ”gökungen”, dvs Arena Vänersborg. Bandyhallen kostar fortfarande, den slukar åtskilliga miljoner varje år. Och nu behövs det tydligen en ny takduk för 10 milj kr, och det ganska snart. Dukbytet är tänkt att göras tillsammans med en teknisk lösning som leder värmen, som samlas under taket, till ”arenagolvet”.

Det kan nog bli svårt att få investeringarna att ”gå ihop” för de närmaste åren. Politikerna kommer att få ett tungt arbete med att prioritera. Det är nästan så att man skulle vilja fråga alla vänersborgare hur de tycker att kommunen ska göra…

BUN säger nej till besparingar!

18 april, 2017 2 kommentarer

nojdEfter nästan 7 timmars sammanträde (inklusive några raster ska villigt medges) kunde Barn- och Utbildningsnämndens ledamöter traska hemåt. De flesta var ganska nöjda tror jag, även om Vänsterpartiets ledamöter antagligen var mest nöjda.

budget2018Det var som vanligt en mängd information, men det återkommer jag till. Den stora frågan var hur nämnden skulle ställa sig till de budgetramar för Budget 2018 som majoriteten i kommunstyrelsen hade bestämt. Socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet hade ju beslutat att BUN skulle anta en budget som var anpassad till en besparing på nästan 32 miljoner kronor. (Läs mer om detaljerna i mina tidigare bloggar: ”BUN förbereder besparingar! (1)”, ”BUN: Fackens syn på besparingarna! (2)” och ”BUN: Spara eller inte spara? (3).)

Vänsterpartiet lämnade sitt yrkande till beslut redan på morgonen och jag tror ingen hade undgått att märka var vi stod i frågan. Dessutom var ju yrkandet publicerat på gårdagens blogg (se ”BUN: Vänsterpartiets yrkande (4)”).

Det blev naturligtvis diskussion.diskussion

Ola Wesley (SD) inledde med att säga:

”Jag är emot besparingar naturligtvis.”

Och anslog därigenom på sätt och vis tonen för de övriga partierna. Gunnar Bäckman (KD) ville inte heller se några neddragningar. Vilket också Christer Bogren (MP) höll med om.

karvlingDet var inte utan att man började undra vart detta skulle leda… Hade alla plötsligt blivit vänsterpartister?

Det verkade nästan så när ordförande Mats Andersson (C) också var emot de ramar som hans egna partivänner i kommunstyrelsen hade bestämt.

Det visade sig att alla var rörande överens.

Då blev det också en diskussion om vad denna samsyn i nämnden egentligen var värd. Både Bäckman, Kate Giaever (V), som var ordinarie idag eftersom välfärdspartiets ledamot hade förhinder, och jag undrade om ställningstagandet innebar att partiernas representanter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige också skulle gå på denna linje.host

Då blev det genast förstulna hostningar och harklanden. Det kunde man nog inte garantera. Vilket för övrigt har hänt många gånger förr. Partierna säger sig tycka en sak i nämnderna – för att sedan, när det verkligen gäller i fullmäktige, ändra åsikt… Det har gällt inte bara partierna, utan också enskilda ledamöter i nämnden…

Vänsterpartiet är oförstående till denna inställning, att försöka sitta på två stolar samtidigt. Tycker vi en sak i en nämnd, så tycker vi detsamma i fullmäktige.

asiktFast å andra sidan. Jag tror att åsikterna i BUN visar ledamöternas genuina åsikter. Och sedan blir de typ överkörda av sina ”mäktigare” partikamrater. De får helt enkelt inte gehör för sina åsikter. Vilket en vänsterpartist också kan finna förvånande. Innan Giaever och jag skrev Vänsterpartiets yrkande hade vi efterhört synpunkter från våra partikamrater. Och fick veta att vi har stöd – hela vägen, ända till fullmäktige…

Fast det kanske bara är Vänsterpartiet som jobbar på ett udda och annorlunda sätt…

Tove af Geijerstam (L), som är en mycket ärlig och rak politiker, tyckte Vänsterpartiets yrkande var genomarbetat och bra. Hon föreslog ganska snabbt att detta yrkande på något sätt borde följa med i sin helhet till kommunstyrelsen.

door2Och detta öppnade dörrarna och möjliggjorde en ganska unik utgång…

Hela BUN, samtliga ledamöter, ville att nämnden helt enkelt skulle utgå från Vänsterpartiets yrkande, arbeta om det, dvs göra några strykningar, ändra lite ordval etc, och göra det till sitt eget. Mats Andersson ville av ”formella skäl” dock ändra i skrivningar på själva beslutssatserna.

Och varför inte. Det är en stor framgång för Vänersborg om hela BUN kunde stå bakom ett gemensamt beslut i en sådan här viktig fråga. Det är viktigare, faktiskt, än att enskilda partier får profilera sig. Men som Tove af Geijerstam sa, det var ju faktiskt Vänsterpartiet som hade lagt ner tid och kraft på yrkandet och det borde framgå på något sätt. Och därför fick vi i en protokollsanteckning till beslutet tillfoga:

”Till protokollet noteras att förslaget är en revidering av Vänsterpartiets förslag.”klubbslag2

Nu är det bara att hoppas att BUN:s beslut så småningom också blir kommunfullmäktiges beslut.

Till sist vill jag för de intresserade bifoga hela beslutet. Det ska emellertid noteras att protokollet varken är skrivet eller justerat än.

=====

Ärende 8: Budget 2018, Mål och resursplan 2018-2022, Dnr 2017/15

Bakgrund

Barn- och Utbildningsnämnden föreslås få samma budgetramar 2018 som för 2017 – med en inflationskompensation på 1,3 %. Det betyder en utökning av anslagsramen med endast omkring 4 miljoner kronor.

Budgetramarna är enligt Barn- och Utbildningsnämnden oacceptabla.

Elevantalet har ökat kraftigt under de senaste åren. Mellan 2013 och 2016 ökade elevantalet i grundskolan med över 700 elever – från 4.024 till 4.739 elever. Dessutom fortsätter elevantalet att öka. Under det första kvartalet i år har elevantalet ökat med ytterligare 99 stycken. Samtidigt ökar barn- och elevantalet på förskolorna, fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen, om än inte lika kraftigt.

Ett ökat antal barn och elever ökar naturligtvis också kostnaderna. Det behövs fler lokaler, fler pedagoger och annan elevpersonal, fler rektorer, mer administrativ personal, mer personal i elevhälsan, fler IT-verktyg, mer undervisningsmaterial, fler skolmåltider och mer resurser till städ osv.

I jämförelse med riket i sin helhet ligger Vänersborg lågt om man jämför kostnader per elev. För att Vänersborg ska nå upp till riksgenomsnittet när det gäller de totala ekonomiska resurserna till nämndens samtliga verksamheter (förskola, fritids, pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola) skulle Barn- och Utbildningsnämnden behöva ett tillskott på bortåt 70 miljoner kronor. Och tittar man bara på personaltätheten inom nämndens verksamhetsområden så skulle nämnden behöva omkring 35 miljoner kronor (Kommunbladet 2015.)

Och detta var innan årets barn- och elevökning, och nästa års.

Barn- och elevantalet väntas öka även 2018. Den senaste prognosen säger att det blir åtminstone 100 elever fler på grundskolan, omkring 85 på fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen samt ungefär 65 fler barn på förskolorna.

Barn- och utbildningsförvaltningen är mycket tydlig om vilka konsekvenserna blir om kommunstyrelsens budgetramar antas av fullmäktige i juni. Då måste Barn- och utbildningsnämnden spara 31.728.000 kronor. Det motsvarar 44 tjänster.

Det är inte svårt att förstå vad detta kan komma att innebära för förskolorna och grundskolorna i kommunen. Redan i år har andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen minskat med sex procentenheter sedan förra läsåret och den ökade arbetsbelastningen återspeglas i en ökande sjukfrånvaro för alla personalkategorier.

Och hur eventuella neddragningar kommer att påverka elevernas kunskapsresultat, för att inte tala om hur barnens hälsa kan påverkas när antalet pedagoger minskar och tillgången till skolhälsopersonal sjunker, vågar vi nästan inte tänka på.

Barn- och utbildningsförvaltningen har beskrivit konsekvenserna av besparingarna och neddragningarna på följande sätt:

”Personalminskningar innebär stora konsekvenser i arbetsmiljön såsom organisationsförändringar, försämrad servicenivå, ökad arbetsbelastning samt bortprioritering av arbetsuppgifter. Barn och elever får försämrat stöd i sin utveckling mot målen. Personaltätheten i kommunen ligger redan idag under rikssnitt och jämförbara kommuner, enligt Skolverkets kommunblad 2015. Kan ej garantera barn och elevers säkerhet. Kvaliteten i barn och elevers lärmiljöer försämras väsentligt och vuxennärvaron minskas vilket medför ökade klass och gruppstorlekar.”

Men det räcker inte med det. Förutom att den föreslagna budgeten rimmar mycket illa med nämndens inriktningsmål samt kommunens vision så står neddragningarna och personalminskningarna:

”i strid med Skollagen”

Barn- och Utbildningsnämnden är av den bestämda uppfattningen att kommunen i första hand måste satsa på utbildning. Kommunens barn och ungdomar måste få en så trygg och stimulerande uppväxt som det bara är möjligt. Barn har, som det står redan i inledningen till Barnkonventionen,

”rätt till särskild omvårdnad och hjälp”

En bra förskola och grundskola är nödvändiga förutsättningar för detta.

Det står vidare i barnkonventionen, artikel 3:

”Vid alla åtgärder som rör barn … skall barnets bästa komma i främsta rummet.”

Barn- och Utbildningsnämnden anser att det i grunden är fel att alltid snegla på besparingar inom utbildning inför i stort sett vartenda budgetbeslut i Vänersborg. Det borde vara självklart att alltid i första hand satsa på barn och unga.

För att Vänersborg ska kunna bli en attraktiv och hållbar kommun i alla delar, hela livet, som människor vill både bo i och flytta till, är vi övertygande om att bra förskolor och skolor spelar en avgörande roll.

Barn- och Utbildningsnämndens uppfattning är att det är helt nödvändigt att Barn- och Utbildningsnämnden får de pengar den behöver nästa år för att förskolor, fritidshem och grundskolor ska kunna upprätthålla åtminstone samma nivå på verksamheten nästa år som detta år.

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare begärt medel för utökat antal elever med 14.658.182 kr baserat på 154 fler elever än prognosticerat (dnr 2015/118) redan innevarande år 2017. Vi anser att åtgärder som Barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram svårligen kan genomföras på grund av ytterligare barn och elevtillströmning inför verksamhetsåret 2018.

Förslag till beslut:

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att begära ramökning om 14.658.182 kr +  17.069.818 kr avseende budget 2018, för att ej behöva effektuera konsekvenser och åtgärder enligt dokumentet bilaga: Ramanpassning med konsekvenser; åtgärder och konsekvenser för budget i balans, daterad 2017-04-07.

2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ändra i dokumentet budget 2018, MRP 2018- 2022 för att inkludera begärd ramökning om totalt 31.728 Tkr samt överlämna dokumentet till kommunstyrelsen.

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till investeringar avseende 2018-2022.

Kategorier:Budget 2018, BUN 2017

BUN: Vänsterpartiets yrkande (4)

17 april, 2017 Lämna en kommentar

Jag har i tre bloggar beskrivit det absolut viktigaste ärendet på morgondagens sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden (BUN), budgetramarna för 2018:

Det är bara en sak kvar. Jag har fortfarande inte beskrivit Vänsterpartiets syn på de föreslagna neddragningarna. Det ska jag emellertid råda bot på nu…Här följer det yrkande som Vänsterpartiet tänker lägga fram på BUN:s bord imorgon.V_logga_mindre

==

Yrkande

Ärende 8: Budget 2018, Mål och resursplan 2018-2022, Dnr 2017/15,

Det är med förvåning och bestörtning som vi tar del av kommunstyrelsens budgetramar. Barn- och Utbildningsnämnden föreslås få samma budgetramar 2018 som för 2017 – med en inflationskompensation på 1,3%. Det betyder en utökning av anslagsramen med endast omkring 4 milj kr.

Budgetramarna är enligt Vänsterpartiet helt oacceptabla.

Elevantalet har ökat kraftigt under de senaste åren. Mellan 2013 och 2016 ökade elevantalet i grundskolan med över 700 elever – från 4.024 till 4.739 elever. Dessutom fortsätter elevantalet att öka. Under det första kvartalet i år har elevantalet ökat med ytterligare 99 stycken… Samtidigt ökar barn- och elevantalet på förskolorna, fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen, om än inte lika kraftigt…

Ett ökat antal barn och elever ökar naturligtvis också kostnaderna. Det behövs fler lokaler, fler pedagoger och annan elevpersonal, fler rektorer, mer administrativ personal, mer personal i elevhälsan, fler IT-verktyg, mer undervisningsmaterial, fler skolmåltider och mer resurser till städ osv.

I jämförelse med riket i sin helhet ligger Vänersborg lågt om man jämför kostnader per elev. För att Vänersborg ska nå upp till riksgenomsnittet när det gäller de totala ekonomiska resurserna till nämndens samtliga verksamheter (förskola, fritids, pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola) skulle Barn- och Utbildningsnämnden behöva ett tillskott på bortåt 70 miljoner kronor. Och tittar man bara på personaltätheten inom nämndens verksamhetsområden så skulle nämnden behöva omkring 35 miljoner kronor… (Kommunbladet 2015.)

Och detta var innan årets barn- och elevökning… Och nästa års…

Barn- och elevantalet väntas öka även 2018. Den senaste prognosen säger att det blir åtminstone 100 elever fler på grundskolan, omkring 85 på fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen samt ungefär 65 fler barn på förskolorna.

Barn- och utbildningsförvaltningen är mycket tydlig om vilka konsekvenserna blir om kommunstyrelsens budgetramar antas av fullmäktige i juni. Då måste BUN spara 31.728.000 kr. Nästan 32 miljoner kronor. Det motsvarar 44 tjänster…

Det är inte svårt att förstå vad detta kan komma att innebära för förskolorna och grundskolorna i kommunen. Redan i år har andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen minskat med sex procentenheter sedan förra läsåret och den ökade arbetsbelastningen återspeglas i en ökande sjukfrånvaro för alla personalkategorier.

Och hur eventuella neddragningar kommer att påverka elevernas kunskapsresultat, för att inte tala om hur barnens hälsa kan påverkas när antalet pedagoger minskar och tillgången till skolhälsopersonal sjunker, vågar vi nästan inte tänka på…

Barn- och utbildningsförvaltningen har beskrivit konsekvenserna av besparingarna och neddragningarna på följande sätt:

”Personalminskningar innebär stora konsekvenser i arbetsmiljön såsom organisationsförändringar, försämrad servicenivå, ökad arbetsbelastning samt bortprioritering av arbetsuppgifter. Barn och elever får försämrat stöd i sin utveckling mot målen. Personaltätheten i kommunen ligger redan idag under rikssnitt och jämförbara kommuner, enligt Skolverkets kommunblad 2015. Kan ej garantera barn och elevers säkerhet. Kvaliteten i barn och elevers lärmiljöer försämras väsentligt och vuxennärvaron minskas vilket medför ökade klass och gruppstorlekar.”

Men det räcker inte med det. Förutom att den föreslagna budgeten rimmar mycket illa med nämndens inriktningsmål samt kommunens vision så står neddragningarna och personalminskningarna:

”i strid med Skollagen”

Vänsterpartiet är av den bestämda uppfattningen att kommunen i första hand måste satsa på utbildning, vård och omsorg. Kommunens barn och ungdomar måste få en så trygg och stimulerande uppväxt som det bara är möjligt. Barn har, som det står redan i inledningen till Barnkonventionen,

”rätt till särskild omvårdnad och hjälp”

En bra förskola och grundskola är nödvändiga förutsättningar för detta.

Det står vidare i barnkonventionen, artikel 3:

”Vid alla åtgärder som rör barn … skall barnets bästa komma i främsta rummet.”

Vänsterpartiet anser att det i grunden är fel att alltid snegla på besparingar inom utbildning, vård och omsorg inför i stort sett vartenda budgetbeslut i Vänersborg. Det borde vara självklart att alltid i första hand satsa på barn och unga, gamla och sjuka.

För att Vänersborg ska kunna bli en attraktiv och hållbar kommun i alla delar, hela livet, som människor vill både bo i och flytta till, är vi övertygande om att bra förskolor och skolor spelar en avgörande roll.

Vänsterpartiets uppfattning är att det är helt nödvändigt att Barn- och Utbildningsnämnden får de pengar den behöver nästa år för att förskolor, fritidshem och grundskolor ska kunna upprätthålla åtminstone samma nivå på verksamheten nästa år som detta år.

Vänsterpartiet yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

  • Barn- och Utbildningsnämnden begär en ramökning motsvarande 32 miljoner kronor till Mål- och resursplan 2018-2022 för att på grund av den stora barn- och elevökningen kunna finansiera ett utökat behov av personal, lokaler och undervisningsmaterial samt kringkostnader som t ex skolmåltider
  • anta förvaltningens förslag till investeringar avseende 2018-2022.

BUN: Spara eller inte spara? (3)

16 april, 2017 Lämna en kommentar

budgetramPå tisdag ska Barn- och utbildningsnämndens ledamöter ta ställning till de budgetramar som kommunens styrande partier har fattat beslut om. Och som i praktiken innebär en kraftig neddragning av nämndens resurser. BUN föreslås få omkring 4 milj kr nästa år istället för de 32 milj kr som verksamheten behöver för att kunna möta den stora elevökningen. (Se ”BUN förbereder besparingar!” och ”Fackens syn på besparingarna!”.)

triumvirat3Nämndens socialdemokratiska, centerpartistiska och miljöpartiska ledamöter kommer naturligtvis att stödja förslaget från Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C). Huruvida Marika Isetorp (MP) har varit med och utformat förslaget vet jag inte, mycket tyder på att MP mest bara bugar och säger ja till alla förslag från S+C. Och det kommer MP att göra på tisdag också.samvete

Så om inget oförutsett händer så röstar dessa partier ja till budgetramarna och de neddragningar av BUN:s verksamhet som då blir fallet. Det ska bli intressant att höra hur de motiverar detta.

Det finns också en liten möjlighet att S+C+MP röstar för mer pengar till BUN… Och sedan röstar för Dahlins och Carlssons besparingsförslag, och mot sitt eget ställningstagande i BUN, när kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar i frågan. Det skulle inte vara första gången…

minialliansen_updateDet är lite svårare att förutsäga minialliansens ställningstagande. Moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna har ju satsat rejält på förskolans och skolans område två budgetar i rad. Det gjorde de inte denna gång med sitt ramförslag i kommunstyrelsen. Förslaget var, precis som det som fick majoritet, ett neddragningsförslag. Skulle M+L+KD helt plötsligt ändra uppfattning nu när det handlar om en budget för ett valår?

Det skulle inte förvåna mig om det pågår omfattande diskussioner inom och mellan partierna i den borgerliga gruppen. Där vissa vill fortsätta satsningen på verksamheterna i förskola och skola, medan andra vill återgå till en mer traditionell borgerlig politik. Och den diskussionen är nog inte klar än… Så mitt tips är att minialliansens ledamöter röstar på det förslag som partierna röstade på i kommunstyrelsen.

sverigedemokraternaOm det är svårt att förutsäga minialliansens ställningstagande, så är det inget mot sverigedemokraternas… Det är helt omöjligt. I kommunstyrelsen lade SD inget eget förslag på budgetramar och partiet lade också ner sina röster vid omröstningen. Under sammanträdet gav SD inga antydningar om hur de tänkte, och tänker.

Det tycks dock som om SD-ledamöterna i BUN har en mer positiv syn på satsningar i förskolan och skolan än den som partiet hade under åren när Kurt Karlsson ensam var partiets skolpolitiske talesman. (Karlsson var talesman i alla frågor.)

Det är svårt att få en uppfattning av SD:s skolpolitik. Kanske kan man få en ledtråd i SD:s nationella skolpolitiska program (se här):

”Sverigedemokraterna vill genom ökad resurstilldelning och en radtarning2
genomgripande reformer verka för att svensk skola åter blir en skola värd namnet.”

Ska vi ta fasta på ”ökad resurstilldelning” och tro att SD är mot det liggande förslaget till budgetramar?

Välfärdspartiet har också en representant i BUN. Även här är det svårt att gissa hur partiet ställer sig. Men jag gissar på att partiet kommer att stödja Vänsterpartiets yrkande…

Vänsterpartiets yrkande…? Det tänkte jag redogöra för imorgon.

shakespeare2Så spara eller inte spara?

Mitt tips är att BUN röstar för besparingar på tisdag. (Och att Vänsterpartiet reserverar sig.) Men hur det kommer att gå när fullmäktige slutligen beslutar om budgeten den 21 juni står fortfarande skrivet i stjärnorna… Det är ju val nästa år och det skulle inte förvåna mig om vissa partier spelar något slags politiskt spel…

Kategorier:Budget 2018, BUN 2017
%d bloggare gillar detta: