Hem > Budget 2018, BUN 2017, Vänsterpartiet > BUN: Vänsterpartiets yrkande (4)

BUN: Vänsterpartiets yrkande (4)

Jag har i tre bloggar beskrivit det absolut viktigaste ärendet på morgondagens sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden (BUN), budgetramarna för 2018:

Det är bara en sak kvar. Jag har fortfarande inte beskrivit Vänsterpartiets syn på de föreslagna neddragningarna. Det ska jag emellertid råda bot på nu…Här följer det yrkande som Vänsterpartiet tänker lägga fram på BUN:s bord imorgon.V_logga_mindre

==

Yrkande

Ärende 8: Budget 2018, Mål och resursplan 2018-2022, Dnr 2017/15,

Det är med förvåning och bestörtning som vi tar del av kommunstyrelsens budgetramar. Barn- och Utbildningsnämnden föreslås få samma budgetramar 2018 som för 2017 – med en inflationskompensation på 1,3%. Det betyder en utökning av anslagsramen med endast omkring 4 milj kr.

Budgetramarna är enligt Vänsterpartiet helt oacceptabla.

Elevantalet har ökat kraftigt under de senaste åren. Mellan 2013 och 2016 ökade elevantalet i grundskolan med över 700 elever – från 4.024 till 4.739 elever. Dessutom fortsätter elevantalet att öka. Under det första kvartalet i år har elevantalet ökat med ytterligare 99 stycken… Samtidigt ökar barn- och elevantalet på förskolorna, fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen, om än inte lika kraftigt…

Ett ökat antal barn och elever ökar naturligtvis också kostnaderna. Det behövs fler lokaler, fler pedagoger och annan elevpersonal, fler rektorer, mer administrativ personal, mer personal i elevhälsan, fler IT-verktyg, mer undervisningsmaterial, fler skolmåltider och mer resurser till städ osv.

I jämförelse med riket i sin helhet ligger Vänersborg lågt om man jämför kostnader per elev. För att Vänersborg ska nå upp till riksgenomsnittet när det gäller de totala ekonomiska resurserna till nämndens samtliga verksamheter (förskola, fritids, pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola) skulle Barn- och Utbildningsnämnden behöva ett tillskott på bortåt 70 miljoner kronor. Och tittar man bara på personaltätheten inom nämndens verksamhetsområden så skulle nämnden behöva omkring 35 miljoner kronor… (Kommunbladet 2015.)

Och detta var innan årets barn- och elevökning… Och nästa års…

Barn- och elevantalet väntas öka även 2018. Den senaste prognosen säger att det blir åtminstone 100 elever fler på grundskolan, omkring 85 på fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen samt ungefär 65 fler barn på förskolorna.

Barn- och utbildningsförvaltningen är mycket tydlig om vilka konsekvenserna blir om kommunstyrelsens budgetramar antas av fullmäktige i juni. Då måste BUN spara 31.728.000 kr. Nästan 32 miljoner kronor. Det motsvarar 44 tjänster…

Det är inte svårt att förstå vad detta kan komma att innebära för förskolorna och grundskolorna i kommunen. Redan i år har andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen minskat med sex procentenheter sedan förra läsåret och den ökade arbetsbelastningen återspeglas i en ökande sjukfrånvaro för alla personalkategorier.

Och hur eventuella neddragningar kommer att påverka elevernas kunskapsresultat, för att inte tala om hur barnens hälsa kan påverkas när antalet pedagoger minskar och tillgången till skolhälsopersonal sjunker, vågar vi nästan inte tänka på…

Barn- och utbildningsförvaltningen har beskrivit konsekvenserna av besparingarna och neddragningarna på följande sätt:

”Personalminskningar innebär stora konsekvenser i arbetsmiljön såsom organisationsförändringar, försämrad servicenivå, ökad arbetsbelastning samt bortprioritering av arbetsuppgifter. Barn och elever får försämrat stöd i sin utveckling mot målen. Personaltätheten i kommunen ligger redan idag under rikssnitt och jämförbara kommuner, enligt Skolverkets kommunblad 2015. Kan ej garantera barn och elevers säkerhet. Kvaliteten i barn och elevers lärmiljöer försämras väsentligt och vuxennärvaron minskas vilket medför ökade klass och gruppstorlekar.”

Men det räcker inte med det. Förutom att den föreslagna budgeten rimmar mycket illa med nämndens inriktningsmål samt kommunens vision så står neddragningarna och personalminskningarna:

”i strid med Skollagen”

Vänsterpartiet är av den bestämda uppfattningen att kommunen i första hand måste satsa på utbildning, vård och omsorg. Kommunens barn och ungdomar måste få en så trygg och stimulerande uppväxt som det bara är möjligt. Barn har, som det står redan i inledningen till Barnkonventionen,

”rätt till särskild omvårdnad och hjälp”

En bra förskola och grundskola är nödvändiga förutsättningar för detta.

Det står vidare i barnkonventionen, artikel 3:

”Vid alla åtgärder som rör barn … skall barnets bästa komma i främsta rummet.”

Vänsterpartiet anser att det i grunden är fel att alltid snegla på besparingar inom utbildning, vård och omsorg inför i stort sett vartenda budgetbeslut i Vänersborg. Det borde vara självklart att alltid i första hand satsa på barn och unga, gamla och sjuka.

För att Vänersborg ska kunna bli en attraktiv och hållbar kommun i alla delar, hela livet, som människor vill både bo i och flytta till, är vi övertygande om att bra förskolor och skolor spelar en avgörande roll.

Vänsterpartiets uppfattning är att det är helt nödvändigt att Barn- och Utbildningsnämnden får de pengar den behöver nästa år för att förskolor, fritidshem och grundskolor ska kunna upprätthålla åtminstone samma nivå på verksamheten nästa år som detta år.

Vänsterpartiet yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

  • Barn- och Utbildningsnämnden begär en ramökning motsvarande 32 miljoner kronor till Mål- och resursplan 2018-2022 för att på grund av den stora barn- och elevökningen kunna finansiera ett utökat behov av personal, lokaler och undervisningsmaterial samt kringkostnader som t ex skolmåltider
  • anta förvaltningens förslag till investeringar avseende 2018-2022.
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: