Arkiv

Archive for maj, 2017

Får BUN sina 14,7 miljoner?

ksauI förrgår så skrev jag om att kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hade haft sammanträde. (Se ”KSAU: Spänningen stiger”.) Vad som avhandlades och bestämdes visste jag inte vid det tillfället. Men nu har information ”sipprat ut”…

KSAU behandlade, bland många andra saker, barn- och utbildningsnämndens (BUN) begäran om att få ytterligare 14,7 miljoner kronor.

Det var, som bekant för läsare av denna blogg, kommunfullmäktige som i juni förra året avsatte 11 milj kr till en eventuell elevökning. Fullmäktiges beslut hade följande lydelse:

”Kommunstyrelsens förfogandeanslag utökas med 11 000 tkr som ersättning till barn- och utbildningsnämnden om behov uppstår p.g.a. ökat antal elever. Om antal elever i grundskolan under 2017 ökar med mer än tio elever (jämfört med barn- och utbildningsnämndens budget 2017), ersätts nämnden per elev, med summa beräknad på genomsnittskostnad per plats, för motsvarande plats under 2016.”

oppositionDet var oppositionen (M+L+KD+V+VFP) som röstade igenom detta beslut, de styrande partierna (S+C+MP) ville överhuvudtaget inte avsätta några pengar till en elevökning.

Det var 11 milj kr som avsattes. Vi i oppositionen trodde att det skulle räcka. Men vi ”garderade” oss. Den andra delen av beslutet, som börjar med ”om antal elever…”, är en tydlig markering att oppositionen ville säkerställa för en kompensation om elevökningen blev ännu större än beräknat.

Och nu blev det så att elevökningen överträffade förväntningarna. Det fanns i januari hela 154 fler elever i grundskolan än vad BUN hade budgeterat för. Barn- och utbildningsnämnden gick på den formulering som återfanns i den senare delen av beslutet och begärde i februari kompensation för hela elevökningen, dvs 14,7 milj kr. Det kan noteras att nämndens beslut var enhälligt.

triumvirat3I KSAU har de styrande partierna majoritet. Och inställningen till grundskolan hos de styrande partiernas tunga namn är välkänt vid det här laget. Marie Dahlin (S), Peter Trollgärde (S) (Bo Carlsson, C, var frånvarande) och Marika Isetorp (MP) beslutade att BUN bara skulle få 11 milj kr. De styrande partierna vill alltså ge så lite pengar som möjligt till eleverna i Vänersborgs skolor… (Hade de fått som de ville i fullmäktige, så hade BUN överhuvudtaget inte kompenserats för elevökningen.)

lidell_gothbladRepresentanterna för oppositionen, dvs två av de som röstade igenom beslutet i fullmäktige om kompensation för en elevökning, såg till den andra delen av beslutet. Alltså precis som fullmäktige hade tänkt. Gunnar Lidell (M) och Peter Göthblad (L) röstade därför att BUN skulle få hela det begärda beloppet, dvs 14,7 milj kr.

kalender3Vad jag förstår så beslutades det inte om någon tidpunkt för utbetalningen, men jag antar att det spelar mindre roll. Nu vet BUN, och förvaltning, och rektorer, och pedagoger, att åtminstone 11 milj kr ska betalas ut under året. Och då kan pengarna tas med i den pågående planeringen för nästa läsår.

Hela ärendet ska upp i kommunstyrelsen nästa vecka för ett slutgiltigt beslut. KSAU:s beslut är nämligen att betrakta som endast ett förslag. Kommunstyrelsen beslutar som den vill. Och i kommunstyrelsen har inte de styrande partierna någon egen majoritet…

Vi får se hur sverigedemokraterna kommer att rösta. Det blir, som inte är helt ovanligt nu för tiden i Vänersborg, de som blir tungan på vågen. Men antagligen röstar de som Ola Wesley (SD) gjorde i BUN i februari, dvs att BUN ska få hela det begärda beloppet.

Så det finns med andra ord fortfarande hopp om att BUN ska få sina 14,7 milj kr.

Kategorier:BUN 2017, KSAU

KSAU: Spänningen stiger

Efter några intensiva dagar tillsammans med barnbarnet är man då tillbaka till den politiska verkligheten.

debattartikelMin parti- och nämndskollega i barn- och utbildningsnämnden Kate Giaever (V) hade i lördags en debattartikel i TTELA om skolan. Artikeln hade rubriken ”Låt inte skolan bli en valfråga” (se TTELA) och var en vädjan att lägga partipolitiken åt sidan och se till skolans bästa.

Kate Giaever ställde frågan:

”Varför får prestige och ömma tår gå före en bra uppväxt för barnen, vare sig det gäller pedagoger, ändamålsenliga lokaler eller tillgång till en bra och stimulerande fritid?”

Och visst hade det varit en välgärning om alla partier kunde sluta upp kring skolan, om alla partier såg till barnens och ungdomarnas bästa före sina partiegoistiska intressen. Precis som alla partier säger att de gör på riksplanet. Tyvärr tror jag inte att så blir fallet i Vänersborg.

snal_surI Vänersborg tycks det som om Marie Dahlin (S) inte vill ge skolan de pengar den behöver, utan, så att säga, så lite som möjligt. 11 miljoner kr istället för de 14,7 milj som barn- och utbildningsnämnden har begärt. De styrande partierna (S+C+MP) tycks se skolan som något de kan spara på så att pengar kan frigöras till investeringar och till bokslutet, dvs så att kommunens resultat ska uppvisa ett så stort överskott som möjligt. Marie Dahlin tycks inte heller vilja betala ut pengarna till skolan när de behövs som bäst utan hålla inne dem så länge som möjligt, helst ända till december. Det sa hon i varje fall som svar på min fråga i förra veckans fullmäktige.

ksauVi får se. Idag hade nämligen kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) sammanträde och där togs frågan upp om kommunfullmäktiges beslut att kompensera skolan för elevökningen. Då var Marie Dahlin (S) och de andra styrande partierna tvungna ”bekänna färg” och visa sina tankar för framtiden.

Vad jag förstår så skulle KSAU också diskutera en mängd andra frågor, som så småningom ska upp i först kommunstyrelsen och sedan på kommunfullmäktige den 21 juni.

Naturligtvis handlade det viktigaste ärendet om budgeten för nästa år, valåret 2018. Här har ju minialliansen (M+L+KD) lagt en mycket offensiv budget med stora satsningar på verksamheterna – en budget som ligger mycket nära de tankar som Vänsterpartiet har. Även de styrande vill med sitt budgetförslag satsa mer pengar på verksamheterna än de brukar. Dock inte så mycket som minialliansen och V.

triumvirat_sd2Vi får så småningom se var det landade, vi får se om Marie Dahlin och Bo Carlsson (C) närmade sig de andra partierna. Det vore väl mycket pinsamt om Dahlin-Carlsson-Isetorp skulle förlora en tredje budgetomröstning. Det skulle säkerligen, i så fall, vara rekord i kommunala sammanhang – att de som styr en kommun ”regerar” med oppositionens budget tre år i rad… (Det skulle också vara pinsamt om de förlitade sig på sverigedemokraterna för att få igenom budgeten…)

Jag tror också att KSAU diskuterade Översiktsplanen och Bostadsförsörjningsprogrammet, två planer och program som är av en oerhört strategisk betydelse för Vänersborgs framtida utveckling.

Jag undrar om inte viktiga frågor kring Kunskapsförbundet Väst också behandlades idag samt även Vänsterpartiets motion kring kommunens allmänna badplatser… Det hade i varje fall varit hög tid att göra detta.

skal_vagg2Det ska bli spännande att få ta del av vad KSAU kom fram till och framför allt vad de olika partierna hade för åsikter i de olika frågorna. Tyvärr sitter inte Vänsterpartiet med i KSAU och under de senaste månaderna har det också blivit allt svårare att följa KSAU:s arbete. Eller omöjligt, inte ens KSAU:s dagordning är längre offentlig…

Det är svårt att värja sig från tanken att de styrande partierna vill hålla typ Vänsterpartiet utanför diskussionerna i kommunhuset.

Kategorier:KSAU

KF 23/5 (2): Övriga ärenden

kf23majTisdagens kommunfullmäktige handlade inte bara om skolverksamhetens vara eller inte vara i Väne-Ryr. (Se ”KF: Fortsatt skolverksamhet i Ryr”.) En mängd andra ärenden avhandlades också. De flesta ärenden behandlades dock mycket snabbt. Jag tror att ledamöterna hade fått sitt lystmäte av debatter tillgodosett efter skolfrågan…

Sammanträdet började med att ledamöterna fick en utmärkt genomgång av den personalekonomiska redovisningen. (Se ”KF 23/5: Personal”.) Vi fick också reda på att nästa års rapport kommer att ha med resultatet av personalenkäten – som det inte gjordes någon under 2016. Det blir ett bra komplement.

Kommunfullmäktige gick på kommunstyrelsens förslag i alla ärenden. Det gällde t ex miljöpartiets motioner, delägarskapet i Inera, aktualitetsprövningen av översiktsplanen och strategin mot våldsbejakande extremism och extremt våld. (Se ”KF 23/5: Mat och hat mm”.)

kunskapsforbundet_vastNYDet gällde också minialliansens motion om Kunskapsförbundet Väst. (Se ”KF 23/5: Mat och hat mm”.) Men först efter en votering. Värt att notera från de korta inläggen i denna fråga var Lena Eckerbom Wendels (M) upplysning om att kunskapsresultaten sjunker (på gymnasiet) för elever som bor i Vänersborg. Hon undrade vem som var ansvarig – Vänersborg eller KFV. Intressant fråga…

MorganLMorgan Larsson (VFP) blev tillrättavisad av Marie-Louise Bäckman (KD) för sin motion om trygghetsboende i Vargön. Bäckman menade att Larsson bara ville tillskansa sig ”credit” för något som redan var beslutat av socialnämnden. Och så var det nog.

Det är inte första gången som Morgan Larsson motionerar om saker som redan är beslutade, under behandling eller som något annat parti redan har motionerat om. Larsson vill säkerligen ”profilera” sig inför det kommande valet.

mikroalliansenMorgan Larsson och välfärdspartiet fick stöd av sverigedemokraterna. Vilket för övrigt händer allt oftare. En ny liten ”mikroallians” tycks ha formats…

Ola Wesleys (SD) interpellation angående hyra av Folkets Hus besvarades av Marika Isetorp (MP). Bakgrunden var att sverigedemokraterna hade blivit nekade att hyra lokal på Folkets Hus och Wesley menade att det var fel eftersom Folkets Hus uppbär bidrag från kommunen. (Se återigen ”KF 23/5: Mat och hat mm”.)

Isetorp svarade att Folkets hus har:

”agerat felaktigt och kultur- och fritidsförvaltningen för diskussion med föreningen för att säkerställa att avtalet följs framöver.”

Det gjorde sverigedemokraterna nöjda.

motion2En del motioner presenterades för kommunfullmäktige, men de ska nu behandlas och kommer sedan tillbaka för beslut. Det var Vänsterpartiets motion om ”rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier” (se ”Informationsmotion”) och fyra (!) motioner från sverigedemokraterna.

SD:s motioner handlade om att kommunen ska rusta upp och bygga nya grillplatser, asfaltera alla smågator i centrum och måla alla övergångsställen vita (!) samt en motion om att det ska serveras svensk husmanskost i kommunens skolor och att det alltid ska finnas en soppa som alternativ på skollunchen. Den sistnämnda motionen slog i mångt och mycket in öppna dörrar. Den fjärde motionen handlade om att utreda om det går att bygga ett parkeringshus någonstans i centrum.

En ny ledamot valdes in i barn- och utbildningsnämnden. Bengt Rydholm (VFP) går in i stället för Gunnar Johansson (VFP).

Marie_Dahlin2Till sist besvarade kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) min fråga:

”Varför har kommunstyrelsens ordförande låtit bli att ta upp ärendet på dagordningen och hur är beskedet idag, kommer barn- och utbildningsnämnden att få sina pengar till hösten?”

Bakgrunden till frågan var att barn- och utbildningsnämnden inte har fått de pengar som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2016 för elevökningen. (Se ”Grundskolan – hot om drastiska nedskärningar!”.)

Jag vet inte om jag fick något riktigt svar. Men jag tror att Dahlin lovade att pengarna skulle betalas ut, men inte förrän i december…

Marie Dahlin försäkrade i varje fall att ingen annan kan få dessa pengar. Och det var ju ett glädjande besked… Dahlin sa också att den exakta summan ska fastställas först i slutet på året, i samband med bokslutet. Har BUN rätt att få allt, så får BUN allt – om avräkningen stannar på ett mindre belopp så utbetalas ett mindre belopp. Dahlin konstaterade också att ”just nu” vill BUN ha 14,7 milj kr, alltså drygt 3 milj utöver de avsatta pengarna. (Fullmäktige avsatte 11 miljoner.) Marie Dahlin sa också att man vet aldrig hur det ser ut i slutet på året… Det verkade dock som om Marie Dahlin tyckte att det ”räckte” med 11 miljoner, oavsett hur många elever som tillkommer…

karvling_talarstol2Min uppfattning var att pengarna ska betalas ut fortast möjligt, eftersom det är nu som pengarna behövs. Jag menade också att rektorer och personal måste få besked om vad som gäller. Annars riskerar förtroendet för kommunen att undergrävas och planeringen ute på skolorna inför det kommande läsåret att försvåras – allt arbete blir osäkert och onödigt tidskrävande. (Läs för övrigt TTELA:s tolkning av diskussionen – ”Pengarna till skolan dröjer”.)

Lösningen är kanske att barn- och utbildningsnämnden helt enkelt kör som om ”inget hade hänt”, och kallt räknar med att pengarna kommer… Någon gång…

KF: Fortsatt skolverksamhet i Ryr

24 maj, 2017 1 kommentar

vaneryr2Som vi kunde läsa i TTELA i dagens nummer (se ”Så blev beslutet om skolan i Väne Ryr”) så röstade en majoritet av kommunfullmäktiges ledamöter för en fortsatt skolverksamhet i Väne-Ryr i ytterligare 2 år. Med röstsiffrorna 30 mot 21 fick Mats Anderssons (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, förslag en tämligen trygg majoritet bestående av S+C+MP+SD+VFP bakom sig. Förvånansvärt nog var det sverigedemokraterna som var de mest aktiva i debatten för fortsatt försöksverksamhet. Kommunalråden Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) sa t ex inte ett ord i frågan.

argumentationArgumentationsnivån för att fortsätta skolverksamheten med åk 1-3 i Väne-Ryr var tämligen låg. Det var inte många sakliga argument som framfördes, utan det handlade mest om önsketänkanden och förhoppningar. Och av de faktaargument som åberopades var det viktigaste inte korrekt.

mats_andersson2Mats Andersson upprepade nämligen sitt felaktiga argument att platsbristen i Vänersborgs grundskolor gjorde det nödvändigt att behålla skolverksamheten i Väne-Ryr. Det gjorde han trots att hans egen förvaltning, och andra politiker, hela tiden har påpekat att eftersom eleverna från Väne-Ryr måste undervisas en eller två dagar i veckan på Onsjöskolan så upptar dessa elever även platser på Onsjö. Eleverna från Väne-Ryr hindrar så att säga därigenom andra elever från att gå på Onsjöskolan. (Eleverna går på Onsjö på grund av det saknas ämneslokaler och behöriga ämneslärare i Väne-Ryr.)

Även Ola Wesley (SD) upprepade Anderssons argument, men det var naturligtvis lika felaktigt då. Ett felaktigt argument blir inte sant bara för att det upprepas.

marianne_karlssonMarianne Karlsson (C) såg sig tvungen att anlägga en annan vinkling på detta felaktiga argument. Hon menade att det var bra att platserna upptogs av eleverna från Väne-Ryr, eftersom klasserna på Onsjö då blev mindre resten av veckan när Ryreleverna inte var där. Hur hon fick detta att gå ihop med sin partikollega Anderssons argument om att det behövdes fler elevplatser i kommunen förklarade hon inte.

Det var många ledamöter från oppositionen som undrade hur majoriteten kunde försvara att en skola bara hade 11 elever (inte 13 som TTELA felaktigt skriver) till hösten. Här var det Kurt Karlsson (SD) som skötte argumentationen. Och då blir inte debattnivån särskilt hög.

kurtkarlsson5Kurt Karlsson menade att skolan kommer att dra till sig elever och att elevantalet kommer att öka. Vad Kurt Karlsson, som för övrigt var emot att starta skolverksamhet i Väne-Ryr för 3 år sedan, grundade detta på kunde han emellertid inte redogöra för. Men han trodde och han hoppades. Detta trots att Väne-Ryr inte hade lockat till sig fler elever under de gångna åren, inte ens majoriteten av de barn som bor i Väne-Ryr… Varför Väne-Ryr skulle lyckas bättre de kommande två åren än de tidigare tre hade behövt beläggas med trovärdiga argument.

eckerbom15Lena Eckerbom Wendel (M) var också flitig i talarstolen. Hon menade att Skolinspektionen har ett riktvärde på minst 50 elever om någon vill starta en friskola och tyckte att Vänersborgs kommun skulle ta fasta på detta också för egen del. En skola behöver även i denna kommun bestå av minst 50 elever för att undervisningen ska kunna organiserar på ett meningsfullt sätt. Lena Eckerbom Wendel undrade vem eleverna på Väne-Ryr skulle samarbeta med när de hade grupparbeten…

Eckerbom Wendel ställde också frågan, vid upprepade tillfällen, hur få elever det egentligen kunde vara på en skola enligt de som ville fortsätta verksamheten. Hon fick aldrig något svar. (Väne-Ryr är enligt uppgift en av Sveriges minsta skolor.)

Några talare, däribland Mats Andersson (C), menade att undervisningskvaliteten blir högre på en liten skola. Här har undersökningar kommit fram till lite olika resultat, även om jag inte har sett någon undersökning på en sådan här liten skola. Men om det är så, så kan man undra varför inte centerpartiet vill lägga ner alla skolor i Vänersborg och istället bygga nya små skolor på 10-15 elever för samtliga elever… Alla elever ska väl få lika förutsättningar?

backmanmlInte heller Marie-Louise Bäckman (KD) trodde att en skola på 11 elever var särskilt bra för barnen. Hon menade att ett barn kan bli väldigt utsatt i en sådan liten grupp, samtidigt som det inte finns några andra grupper att vända sig till på den lilla skolan. Flera elever var viktigt för barns mognad och utveckling.

Marianne Karlsson (C) sa också att man ska lyssna på brukarna. Men gör Marianne Karlsson det? 15 av de 25 elever som bor i ”upptagningsområdet” har ju faktiskt valt andra skolor än Väne-Ryr. Det kanske är så att centerpartiet bara lyssnar på dem som har samma uppfattning som partiet? Det här var nog snarare ett argument för att flytta skolverksamheten…

MorganLMorgan Larsson (VFP) talade lite allmänt om en levande landsbygd. Och det är väl något som ingen är emot? Jag har i varje fall aldrig hört någon som har argumenterat för en död landsbygd… Men är 11 elever i en skola avgörande för ett levande Väne-Ryr? Min uppfattning, som jag också framförde, är att det viktigaste för Väne-Ryr är att ha kvar förskolan, förskoleklassen och fritids i skolbyggnaden. Då blir Väne-Ryr mer levande. Det är faktiskt något som också föräldrar i området har lyft.

Nä, argumenten från de som ville förlänga försöksverksamheten med skola i Väne-Ryr var inte övertygande. Kurt Karlsson (SD) kände nog detta på sig och utbrast från talarstolen:

”Vill man inte förstå så förstår man ingenting.”

karvling_talarstol2Det var riktat till mig. För visst var jag också framme i talarstolen, ganska många gånger till och med. Jag framförde de argument som läsare av denna blogg har sett redan tidigare. Det var inte första gången som sverigedemokraternas gruppledare och ”starke man” ifrågasatte mina intellektuella förmågor. Kurt Karlsson har en tendens att bli personlig ibland.

Det är lite beklämmande tycker jag att Vänersborgs kommunfullmäktige tar beslut mest på känsla och övertygelse och bortser från fakta och sakliga argument. (Det händer tyvärr alltför ofta.) Hur någon tror att föräldrarna i Väne-Ryr ska bli nöjda med beslutet är en gåta. En 2-årig försöksverksamhet, och sedan ska beslutet omprövas igen, skapar bara osäkerhet för föräldrarna. Vilken förälder vill sätta sitt barn på skolan och sedan eventuellt bli tvungen att placera om barnet till en ny skola med nya och okända kamrater efter ett eller två år? Föräldrarna valde ju inte Väne-Ryr under de gångna åren trots att de visste att skolverksamheten skulle bli permanent om minst 15 barn hade valt att gå på skolan. Vi som, till skillnad från sverigedemokraterna, var med om beslutet att starta skolverksamhet i Väne-Ryr, var övertygade om att det skulle inte bli några problem med att uppfylla kravet på 15 elever.

parents2Föräldrarna efterlyser ett långsiktigt beslut från kommunfullmäktige och inte detta ”hattande” med en 2-årig försöksverksamhet. Jag är övertygad om att fullmäktige istället skulle ha permanentat verksamheten med förskola, förskoleklass och fritids i Väne-Ryr. Och flyttat skolverksamheten till Onsjöskolan. Då hade föräldrarna vetat vad som gällde och vad de hade att utgå från. Det var också något som Lutz Rininsland (V) framförde från talarstolen.

Eller är det helt enkelt som Gunnar Lidell (M) befarar, att de styrande inte ”vågar” lägga ner skolverksamheten utan överlåter åt en ny majoritet (det är ju val nästa år) att göra det om 2 år?

Men nu är beslutet taget. Och en majoritet ville att skolverksamheten ska fortsätta i två år – och då ska alltså ett nytt beslut fattas.

vaneryr15_4Men om det ska bli ett levande Väne-Ryr i framtiden så kommer det att krävas ett aktivt samarbete mellan föräldraföreningen, BUN-förvaltningen och BUN-politikerna. Det krävs också, framför allt, att kommunens utvecklingskontor och kommunstyrelsens politiker träffar invånarna i Väne-Ryr för att gå genom en del frågor som har hanterats tämligen lättvindigt på senare tid…

Det fanns ett litet ljus. Joakim Sjöling (S) tycktes förstå att det var dags att bli aktiv under den nya prövoperioden och inte bara ”köra på och se vad som händer”, som Ola Wesley uttryckte sig.

Vi får hoppas att det blir bra.

PS. Du kan läsa mer om sammanträdet på Vänsterpartiets hemsida – ”Det blir nog inte bättre”.

BUN: Sverigedemokratisk beslutsångest

mariedal_norraIdag hade Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) sitt majsammanträde. Det avslutades på eftermiddagen med besök på särskolorna i Mariedal och Norra skolan.

Sammanträdet började annars med en så kallad verksamhetsuppföljning. Nämnden fick veta att förvaltningen hade initierat ett ”projekt” där några rutinerade speciallärare hade åkt runt och besökt kommunens förskolor. De hade studerat undervisningen och kunskapsutvecklingen utifrån de kriterier som Skolinspektionen hade använt i sina inspektioner. (Dock inte av förskolorna i Vänersborg.) Nämnden fick reda på att det fanns en del att förbättra på förskolorna.

Det var ett bra initiativ. Pedagoger behöver ibland input och synpunkter från välvilliga ”inspektörer” utifrån. Det är ett bra sätt att stimulera till pedagogisk diskussion och utveckling ute på förskolorna. Det borde dock, anser jag, vara en uppgift för förskolecheferna, respektive rektorerna på grundskolorna. De borde få tid till detta, dvs tid till att vara de pedagogiska ledare som Skollagen förutsätter. Men det kan de inte få, och har inte, så länge kommunen lägger på dem en massa andra uppgifter, som t ex fastighets- och personalfrågor. Dessa uppgifter, och andra, borde särskiltsmiley_flirt anställda utföra. Anser jag. (Vi får se om moderaterna tar detta förslag och gör till sitt eget. Som de har gjort med tanken på ett tvålärarsystem… ;) )

När det gäller situationen på våra förskolor så finns det just nu platser för alla kommunens barn. Problemet är ”bara” att platserna inte alltid finns på de förskolor som föräldrarna efterfrågar. Så finns det inga platser i Frändefors, Tärnan och centrum, medan det finns lediga platser på Onsjö.

Det blev en del diskussion kring delårsrapporten. (Ja, det var dags för denna, igen…)

delarsrapportDelårsrapporten kommer lite olägligt när det gäller nämndens förväntade resultat. Förvaltningen har inte och kan inte mäta dessa resultat i detta läge, så tidigt på året. Därför finns det inga gröna ”ploppar”, dvs de ploppar som visar att nämnden har uppnått sina mål. Men trots att det är omöjligt för förvaltningen att uttala sig om de förväntade resultaten, så är den ändå tvungen att upprätta en sammanställning – och lämna den vidare i hierarkin. Så fungerar byråkratin… Dokumentationen är viktigare än verksamheten…

underskottI delårsrapporten ingår också ekonomin, och då blir det intressantare. BUN beräknas göra ett underskott i år på 16,9 milj kr. Den stora minusposten är grundskolan som står för ett prognosticerat underskott på 18,2 milj kr. Men då är inte de pengar inräknade som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2016 att BUN skulle få om elevantalet ökade. Vilket elevantalet har gjort med råge…

Som bekant är för läsare av denna blogg, så har inte kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) behagat ta upp denna fråga i kommunstyrelsen. Därför ska jag för övrigt, på morgondagens fullmäktigesammanträde, ställa en fråga till Dahlin om detta. (Se ”Grundskolan – hot om drastiska nedskärningar!”, där man också kan läsa mer i detalj vad frågan handlar om.)

mats_andersson2Ordförande Mats Andersson (C), som tillhör det styrande blocket av partier, lämnade därför följande förslag till beslut:

”Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna upprättad delårsrapport per den 30 april 2017 med helårsprognos.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att avvakta med att vidta beskrivna åtgärder i väntan på Kommunstyrelsens utbetalning av medel som kommunfullmäktige reserverat till Barn- och utbildningsnämnden i budget 2017.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på eventuella åtgärder som ej är av personalnedskärande karaktär till september månads sammanträde.
Barn- och utbildningsnämnden ser det som orealistiskt med personalnedskärningar i verksamheten eftersom förskola, grundsärskola och grundskola fått ett utökat barn- och elevantal.
I övrigt överlämnas rapporten till ekonomikontoret.”spara2

Och det var ett bra förslag – med ett undantag:

”Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på eventuella åtgärder som ej är av personalnedskärande karaktär till september månads sammanträde.”

question_mark2Varför ska förvaltningen leta sparåtgärder (för det var det som detta avsnitt handlade om) när kommunfullmäktige har beslutat att nämnden ska få mer pengar? BU-förvaltningen ska väl inte behöva ägna en massa tid åt att leta besparingar när kommunstyrelsen är skyldig att betala ut pengarna?

Vänsterpartiet föreslog att ”sparparagrafen” skulle strykas och den övriga texten bli nämndens beslut.

Det blev votering…

wesleyOch då fick Ola Wesley (SD) stora skälvan… Han fick uppenbarligen beslutsångest.

S+C+MP förordade ordförande Anderssons förslag, V+M+KD (L och VFP hade inga ledamöter närvarande på dagens sammanträde) ville stryka ”besparingsparagrafen”.

Näst siste ledamot att rösta var Wesley (SD), han hade avgörandet i sin hand – det stod 4-5 och kvar att rösta var bara ordförande Andersson själv, och hur han skulle rösta var ju tämligen solklart…

tid_gar_langsamtWesley behövde betänketid. Det var 30 långa sekunder…

”Vi kör ett ja då.”

Sa Wesley (SD) till sist.

6-5 för ordförandes förslag. Då märkte ordförande att det hade blivit lite fel i voteringspapperen. Och voteringen fick göras om.

När turen kom till Wesley – avstod han.

5-5. Men eftersom ordförande har utslagsröst så vann ändå ordförandes förslag.

Jag undrar hur Wesley hade röstat om voteringen hade fått göras en tredje gång… Kanske hade det blivit ett nej då?

Nämnden diskuterade också lite om informationsmötet i Väne-Ryr som föräldraföreningen hade bjudit in till. Tre av nämndens ledamöter hade varit närvarande på det mötet. Men det har jag redogjort för i en tidigare blogg. (SeSkola i Väne-Ryr?”.)

sernFlera politiker har under de senaste dagarna varit på en konferens med SERN i Forli, som ligger i Italien. Det är Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C), Marika Isetorp (MP) och Peter Göthblad (L) som har fått den äran att representera politikens Vänersborg. Eftersom SERN håller på med en del samarbetsprojekt med skolor så undrade jag om någon i BUN:s ledning eller i BU-förvaltningen hade blivit inbjudna att representera Vänersborg.

Det hade de inte…

Kategorier:BUN 2017, SD

KF 23/5: Mat och hat mm

Det är som sagt kommunfullmäktige på tisdag, kl 18.00 i Festsalen i Folkets Hus. Det är ganska många ärenden som ska tas upp. Några har jag redogjort för. (Se ”KF 23/5: Personal”.)

oversiktsplan_vbgKommunens översiktsplan (ÖP) ska aktualitetsprövas. Och det behövs verkligen. Översiktsplanen är från 2006(!) och är i stora delar inte längre aktuell. Men det pågår just nu en omarbetning och när den nya antas, förhoppningsvis i december, så ska väl ordningen vara återställd.

valdEn strategi mot våldsbejakande extremism och extremt våld ska antas. Strategin är mycket ”teoretisk”, men ska nog ses som ett avstamp till en kommande handlingsplan.

Syftet med strategin är att beskriva:

”hur Vänersborg kommun aktivt skall jobba för tidig upptäckt av ungdomar och unga vuxna i riskzon för att hamna i våldsbejakande extremism och annat extremt våld. Den ska säkerställa att kommunen höjer kompetensnivån hos medarbetare och medborgare, ökar tidig upptäckt av personer som riskerar att radikaliseras och att personer i behov av stöd får rätt insatser från kommunen. Den skall även öka kunskapen kring hur vi upptäcker extremistiska miljöer och säkrar att inte några sådana miljöer förekommer inom kommunen och dess verksamheter.”

sverigedemokraternaDet är möjligt att strategin kommer att ge upphov till diskussion. Jag kan tänka mig att vissa sverigedemokrater kan ha synpunkter på t ex konsekvenserna av formuleringen:

”Kommunalt finansierade ungdomsverksamheter ska genomsyras av samhällets normer och värderingar.”

Fast då kan ju någon gå upp i talarstolen och rikta sig mot SD:

”Kommunen ska i den ordinarie verksamheten skapa tillit, och delaktighet med fokus på marxdemokratiutveckling och mänskliga rättigheter.”

Och sedan skulle jag faktiskt kunna tänka mig att Karl Marx idag skulle kunna definieras som en ”våldsbejakande extremist”… Så någon kanske också passar på att ge en känga till Vänsterpartiet…

Det är nog inte så lätt att dra alla gränser, även om det finns vissa grupper som en stor majoritet av ledamöterna är överens om ska inrymmas i strategins definitioner.

mat3Kommunfullmäktige ska sedan behandla tre motioner som på olika sätt har med kost att göra.

En motion vill införa ett kommunalt förbud mot produkten Craze. Men det är knappast aktuellt längre, eftersom ingen längre saluför produkten. Men visst kanske kommunen ska öka tillsynen över olika kosttillskott, som motionen också vill. Det finns mycket konstigt ute på marknaden.

Miljöpartiet vill höja kommunens ambition så att 50% av kommunens mat blir ekologisk redan 2018. Det vill kommunstyrelsen att fullmäktige säger nej till, men säger samtidigt att kommunens intention är att öka andelen ekologiska livsmedel. Det är nog så att det helt enkelt blir för dyrt för kommunen i nuläget att ha en så stor andel ekologiskt. Jag reagerar dock på att det i handlingar på ett ställe står:

”Delar av merkostnaden för ekologiska råvaror kan undvikas genom … att ersätta visskott mängd av köttråvarorna med vegetariska alternativ.”

Det ställer jag mig, som glad köttätare, mycket frågande och negativ till. Folk behöver mer riktigt kött… Gärna ekologiskt.

Miljöpartisterna Christer Bogren och Marika Isetorp vill i en motion att:

”Vänersborgs kommun ska utbilda personal som har hand om beställning och matlagning för att öka andelen ekologisk mat inom kommunens verksamheter.”

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå motionen. Orsaken är att kommunen står inför stora förändringar i produktionen och distributionen av mat. Och man vill helt enkelt avvakta tills alla förändringar, t ex ett nytt produktionskök, är genomförda.

mpDet går inget vidare för miljöpartiet. De hörs inte och syns inte och när favoritämnet ekologisk mat behandlas så blir det avslag… Vad ska vänersborgarna ha miljöpartiet till?

kunskapsforbundet_vastNYModeraterna, liberalerna och kristdemokraterna har lämnat in en motion om Kunskapsförbundet Väst (KFV). De yrkar:

”att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda konsortialavtalet i syfte att förtydliga och stärka direktionens ställning, där ett krav är alternerande ordförandeskap mellan ägarkommunerna samt utreda konsekvenserna av ett utträde ur Kunskapsförbundet Väst.”

Kommunstyrelsen föreslår avslag på motionen. Det har redan utretts ändringar i KFV:s styrdokument och dessa ska behandlas så småningom. Sedan är det två parter i KFV och Vänersborg kan inte bestämma något självt, Trollhättan måste också få göra sin röst hörd. Och i Trollhättan är man mer positiv till KFV än minialliansen i Vänersborg… Det kan väl tilläggas att sverigedemokraterna stödjer motionens yrkanden.

wesleyOla Wesley (SD) har lämnat in en interpellation till Marika Isetorp (MP). Den tangerar väl på sätt och vis några formuleringar i strategin mot våldsbejakande extremism och extremt våld. Sverigedemokraterna har nämligen blivit nekade att hyra lokaler på Folkets Hus. Och Ola Wesley frågar därför Isetorp eftersom Folkets Hus får bidrag från kommunen.

Det är inte säkert att kommunfullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) tillåter interpellationen, eftersom Isetorp, som Kultur- och Fritidsnämndens ordförande, inte har så mycket med detta att göra. Vi får se.FolketsHus

Är det några av mina läsare som vill veta mer om några av fullmäktiges ärenden så rekommenderar jag ett besök. Fullmäktiges sammanträden är alltid öppna för offentligheten.

Folkets hus kl 18.00 på tisdag alltså.

KF 23/5: Personal

kristi_himmelKommande vecka börjar med att barn- och utbildningsnämnden sammanträder på måndag. På tisdag är det sedan dags för ett sammanträde med kommunfullmäktige. Vilket är väldigt ovanligt, eftersom det är onsdagar som är den ordinarie sammanträdesdagen. Men tittar man i kalendern så ser man att det är Kristi Himmelfärdsdag på torsdag, så då antar jag att någon med makt att bestämma datum kanske ska åka bort på onsdag eftermiddag. Typ. Fast det har jag egentligen inte en aning om…

Tre av de ärenden som fullmäktige ska behandla har jag redan skrivit om. Det är Väne Ryrs skolas vara eller inte vara (se ”Skola i Väne-Ryr?”),  det är en motion som Vänsterpartiet lägger om försämringarna när det gäller att få tag i kommunal information (se ”Informationsmotion”) och det är en fråga som jag tänker ställa till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) om varför inte barn- och utbildningsnämnden får de pengar som kommunfullmäktige har beslutat om (se ”Grundskolan – hot om drastiska nedskärningar!”).

peken2016Fullmäktigeledamöterna kommer att som första ärende behandla ”Personalekonomisk redovisning – Hälsobokslut”. Den personalekonomiska redovisningen innehåller massor av fakta om kommunens anställda. Man kan få reda på allt om åldersstruktur, löneläge, sjukfrånvaro och mycket mer.

Redovisningen börjar med följande:

”Alla invånare i kommunen kommer på ett eller annat sätt i kontakt med våra medarbetare dagligen. Det kan till exempel vara i skolbänken, stöd och omvårdnad om man är äldre, genom att vistas i våra fina utemiljöer, på fritiden med kultur- och idrottsaktiviteter, när man ska bygga sitt drömhus eller när det är tufft i livet och man behöver stöd av olika slag.”

Och det är lika sant som det är sagt. Kommunens verksamhet, som utförs av dess anställda, har stor betydelse för alla vänersborgare. Så därför tänkte jag återge en del fakta1fakta om den kommunala verksamheten med avseende på den anställda personalen.

Här följer ett axplock som är direkt taget från den personalekonomiska redovisningen:

 • Vänersborgs kommun hade 3.479 anställda den 1 november 2016. Det är en ökning med 311 personer jämfört med år 2015.
 • År 2016 var fördelningen av kommunens anställda 78% kvinnor och 22% män.
 • 87% av de anställda var tillsvidareanställda och 13% visstidsanställda.
 • Medelåldern för kommunens månadsanställda var 45 år.
 • De yrkeskategorierna med högst medelålder återfanns bland speciallärare (55 år), ledning, skolan (54 år) samt specialpedagoger (54 år).
 • Under 2016 avgick 260 personer från sin anställning i kommunen. Av dessa slutade 63% (163 personer) på egen begäran och 27% (71 personer) gick i pension.
 • Medellönen för tillsvidareanställd personal i kommunen var (november 2016) 28.269 kronor i månaden. Kvinnornas medellön var 28.141 kronor och männens 28.825 kronor.
 • 37% av kommunens tillsvidareanställda hade en lön mellan 25.000 – 30.000 kronor och 33% återfanns inom löneintervallet 20.000 – 25.000 kronor.
 • Medellönen ökade med 961 kronor jämfört med 2015.sjuksang
 • Under året ökade sjukfrånvaron bland kommunens anställda. Andelen sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid uppgick 2016 till 8,4%, vilket är en ökning med 0,9% procentenhet totalt för kommunen. (För riket ligger sjukfrånvaron på 7,2%.)
 • Kommunens direkta kostnad för sjuklön ökade under 2016 med drygt 5,5 Mkr till drygt 30,7 Mkr.
 • Inom kommande femårsperiod, 2017 – 2021, förväntas 347 anställda att gå i pension, om de väljer att gå i pension det året de blir 65 år.
 • Vänersborgs kommun har i genomsnitt 22,9 tillsvidareanställda per chef. (En rektor i kommunen är chef för 114 anställda…)
 • Företagshälsovården kostade 3 Mkr (det tillkommer ytterligare kostnader som inte betalats centralt).
 • Externa kurser och konferenser kostade 5,7 Mkr. Då tillkommer också kostnader för hotell och logi på 2 Mkr.
 • Bilpool, serviceenhetens och socialförvaltningens bilar kostade 8,8 Mkr.

teacherNär jag ändå redovisar dessa intressanta fakta, så kan jag väl passa på att ta några fakta från barn- och utbildningsförvaltningen.

 • Barn- och utbildningsförvaltningen hade den 1 november 2016 totalt 987 personer tillsvidareanställda. Det var en ökning med 67 personer sedan 2015.
 • Andelen kvinnor var 83%.
 • I förvaltningen arbetade 137 obehöriga pedagoger på visstidsanställning. (De som
  inte hade legitimation kunde endast anställas på en visstidsanställning.)
 • 187 pedagoger fick del av lärarlönelyftet.
 • Medellönen ökade med 1.326 kr under 2016.  (Jämför lärarlönelyftet.)
 • De som lämnat in sin legitimation i augusti 2016 var 91% av de tillsvidareanställda lärarna i åk 7-9, 99% av de tillsvidareanställda lärarna i åk F-6 och 93% av de tillsvidareanställda förskollärarna.
 • Under 2016 har 105 tillsvidareanställda personer avslutat sin anställning. Av dessa
  var 34 pensionsavgångar, 61 uppgav att de gick till annan arbetsgivare och resterande var på grund av annan orsak.
 • Under året nyanställdes det 88 personer tillsvidare.
 • Personalomsättningen ökade under 2016 för tillsvidareanställd personal från 9,2% till 10%.
 • Den totala sjukfrånvaron 2016 var 8 %. Det var en ökning med 1 procentenhet i jämförelse med 2015.
 • Barn- och utbildningsförvaltningen fick låga resultat i personalenkäten när det gällde den psykosociala arbetsmiljön.

tired5Den personalekonomiska redovisningen är ett resultat av ett gediget arbete.

Det brukar inte bli särskilt mycket diskussion i fullmäktige, om någon alls, kring redovisningen. Och på sätt och vis är det väl naturligt, fakta redovisas rakt upp och ner. Och fakta är fakta.

Tyvärr finns det inte någon redovisning av någon personalenkät i den personalekonomiska redovisningen. Det är lite synd för det hade varit intressant att jämför alla siffror med hur personalen upplevde kommunen som arbetsgivare. Det hade om inte annat kunnat ge upphov till en del debatt…

Men det kanske inte har genomförts någon enkät.

Skola i Väne-Ryr?

vane_ryr_invigning2På tisdag ska skolverksamhetens framtid i Väne-Ryr avgöras av kommunfullmäktige. En majoritet i barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen vill att försöksverksamheten med åk 1-3 ska fortsätta i ytterligare två år.

Bakgrunden är att kommunfullmäktige den 30 januari 2013 beslutade att:

”Väne-Ryrs skola öppnas för förskola, förskoleklass och fritidshem höstterminen 2013. Hösten 2014 öppnas en grundskola för åk 1-3 på försök i tre år.”

Och det var ett glädjande besked för föräldrar, barn och elever i Väne-Ryr. Men kommunfullmäktige skickade med en brasklapp. Den andra delen av beslutet löd:

”För att skolverksamhet fortsättningsvis ska bedrivas, från och med höstterminen 2017, krävs att det finns ett elevunderlag om totalt 15 elever i åk 1-3.”brasklapp2

Det är denna brasklapp som gör att Väne-Ryr står på dagordningen igen.

Det bor 25 elever i upptagningsområdet och av dessa så har 15 elever valt en annan skola. Det är bara 10 elever kvar på skolan i höst, plus en elev från en annan kommun (Trollhättan). Det kommer alltså bara att gå 11 elever i Väne-Ryrs skola kommande läsår. Och det i åk 1 och 2, ingen i åk 3. (I förskoleklassen ska det gå 3 elever.)

Därmed uppfylls inte kommunfullmäktiges beslut för en fortsättning av skolverksamheten i Väne-Ryr och barn- och utbildningsförvaltningen föreslog därför att verksamheten ska läggas ner och flyttas till Onsjöskolan.

mats_andersson2Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) var av en annan uppfattning. Han ville att prövotiden skulle förlängas i ytterligare två år. Han gav i nämnden dock bara ett argument för att skolverksamheten skulle fortsätta i Väne-Ryr, och det hade han också framfört i en skrivelse till förvaltningschefen den 2 februari och i en intervju i TTELA den 19 februari. Argumentet var att det av praktiska skäl är omöjligt att stänga Väne-Ryr, eftersom det råder trångboddhet i kommunens grundskolor. Det här var också det enda argument som framfördes i barn- och utbildningsnämnden när frågan diskuterades. (Förutom att Ola Wesley, SD, motiverade sitt ställningstagande med att det stod i sverigedemokraternas partiprogram att alla landsbygdsskolor ska bevaras – något som jag för övrigt inte har kunnat hitta i programmet.)

Mats Anderssons argument är inte korrekt.

onsjoskolanEleverna från Väne-Ryr har redan idag en del av sin undervisning förlagd till Onsjöskolan en respektive två dagar i veckan. Detta eftersom det saknas ämnessalar och behöriga pedagoger i Väne-Ryr. Eleverna har t ex haft SO på Onsjöskolan. Det är alltså inte bara idrott och slöjd etc som de har på Onsjö.

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver, med en viss tyngd får man väl säga:

”Det innebär att eleverna i praktiken även har platser på Onsjöskolan. Det föreligger därmed inga praktiska hinder att i Onsjöskolans organisation ta emot eleverna åk 1-3 från Väne Ryr, från och med höstterminen 2017 och framåt.”

Eleverna från Väne-Ryr har går således en eller två dagar varje vecka i andra klasser på Onsjöskolan, där de har en tillhörighet i en klass med andra elever.votering3

Ordförande Anderssons och majoritetens enda argument var alltså inte korrekt. Vid omröstningen röstade dock en majoritet av BUN:s ledamöter för Mats Anderssons förslag om en förlängd prövotid. (Det gjorde senare också kommunstyrelsen.)

Föräldraföreningen i Väne-Ryr bjöd in till ett informationsmöte, som gick av stapeln igår torsdag. Representanter från de flesta partier var närvarande med en eller två personer. Det var dock inga där från socialdemokraterna, miljöpartiet eller liberalerna.

Det var ett mycket lugnt, sansat och sakligt möte där föräldrarna gav sin syn på frågan. De menade att det fanns orsaker till att föräldrar inte hade valt Väne-Ryrs skola för sina barn.

parents2Föräldrarnas åsikter var att kommunfullmäktiges beslut om en försöksperiod på 3 år var för kortsiktigt. Föräldrar vågade inte låta sina barn börja på Väne-Ryr, eftersom framtiden var osäker och de inte ville riskera att få flytta sina barn. Några föräldrar hade inte fått plats på förskolan och hade då varit tvingade att välja en annan. Sedan fortsatte barnen i den närmaste skolan tillsammans med sina kompisar från förskolan. En del barn hade större syskon som redan gick i en annan skola och då ville föräldrarna att de mindre gick i samma fritids och skola som de. Andra föräldrar menade att de hade blivit avrådda från att placera barnen i Väne-Ryr och rekommenderade att välja en annan skola – och lytt rådet.

Föräldrarna tyckte också att marknadsföringen och samarbetet med andra kommuner var dålig. Det finns barn i omkringliggande kommuner som skulle kunna gå i Väne-Ryr om de bara hade fått information och att praktiska saker som skolskjuts kunde ordnas. (Det är t ex ungefär 4 km, 5-6 min med bil, till Lilla Edets respektive Trollhättans kommungräns. Och ännu närmare till Uddevallas.)

Ryr_kommungranser

Föräldrarna var också besvikna på barn och utbildning för att kommunikationen hade varit dålig under den senaste tiden. De sa att de hade upplevt det lite som en chock att skolan eventuellt skulle läggas ner. Föräldrarna efterlyste samarbete och en öppen dialog.

Vänsterpartiet var med om beslutet 2013 att starta upp skolan i Väne-Ryr. Vi var mycket aktiva och engagerade i diskussionen och opinionsbildningen. Men tiderna har förändrats…

karvlingDet är ett stort problem att det bara ska gå 11 elever på Väne-Ryr skola i höst. Dels för att kommunfullmäktige var mycket tydligt i sitt beslut (”elevunderlag om totalt 15 elever i åk 1-3”) och dels för att det inte är försvarbart att driva så små skolor. Även om landsbygdsskolor är viktiga, så är 11 elever för få. Jag tycker det…

Jag personligen har också, trots föräldrarnas förklaringar, lite svårt att förstå varför inte föräldrarna ”trots allt” ändå valde att placera sina barn på skolan. Om de alla verkligen ville ha kvar den. De måste ju ha varit medvetna om kommunfullmäktiges beslut. Jag kan inte frigöra mig från tanken att föräldrarna själva, egentligen, de facto har lagt ner skolverksamheten Väne-Ryrs skola.

ryr2Vänsterpartiet röstade, som sagt, för att öppna Väne-Ryr den där kvällen 2013. Men vi röstade också för, precis som S+C+MP+VFP, att det var en försöksverksamhet fram till och med detta läsår – och att det skulle vara minst 15 elever för att skolverksamheten skulle fortsätta. Vänsterpartiet röstade därför nej, både i barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen, till att förlänga försöksverksamheten i ytterligare 2 år.

Kanske kunde en lösning ändå vara att flytta skolverksamheten till Onsjöskolan och behålla förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet i Väne-Ryrs skola?

Som det ser ut nu så kommer emellertid en majoritet i kommunfullmäktige att behålla skolverksamheten i 2 år till.

Hur det än går, Väne-Ryr får inte läggas åt sidan efter beslutet. Det kommer att krävas ett utropstecken3aktivt samarbete mellan föräldraföreningen, BUN-förvaltningen och BUN-politikerna. Dessutom borde också kommunens utvecklingskontor och kommunstyrelsens politiker träffa invånarna i Väne-Ryr för att gå genom en del frågor som har hanterats tämligen lättvindigt på senare tid…

”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.”

Funderingar om investeringar

17 maj, 2017 1 kommentar

Kommunen står inför stora investeringar. Det skrev jag om för några veckor sedan i samband med kommunfullmäktiges beslut att renovera kommunhuset för 50 milj kr. (Se ”Stora investeringar på gång”.)kommunhuset

Alla nämnder och styrelser har i samband med budgetarbetet lämnat in investeringsönskemål. Dessa uppgår till totalt nästan 2 miljarder kronor för de kommande 5 åren (se tabell nedan). Budgetberedningen har bromsat och föreslagit ett maxtak, en ”ram” för investeringarna. Budgetberedningen föreslår att denna investeringsram ska uppgå till ungefär 1,4 miljarder kronor, dvs ca 600 miljoner mindre än nämndernas önskemål (se tabell nedan).

tabell_invest

Ändå är inte detta riktigt alla investeringar. När Socialnämnden behöver t ex nya äldreboenden så bygger Vänersborgsbostäder (ABVB) dessa, och nämnden hyr sedan av det kommunala aktiebolaget. (ABVB:s investeringar finns alltså inte med i kommunens investerings- och exploateringsplan.)

pengar4Barn- och utbildningsnämnden skulle behöva investera omkring 1 miljard de närmaste 5 åren i nya förskolor och skolor, inkl renoveringar etc. Det är en förskola i kv Hönan och på Holmängen, det är grundskolor i Öxnered och på Holmängen. Det måste byggas idrottshallar så att eleverna kan ha Idrott och hälsa. Norra skolan och Idrottsgatan 7 (Silvertärnan) är i behov av renoveringar. Bara för att nämna de största investeringarna.

Och så har vi framtida kök, trafiklänken i samband med den planerade exploateringen av Onsjö Södra och Skaven/Öxnered. Och vi har vattenverk i Rörvik, VA, gång- och cykelvägar…

gokunge_arenaMen det räcker inte med dessa investeringar. Kultur- och fritidsnämnden har, som vi har kunnat läsa om i TTELA, storslagna planer för Idrottscentrum. Förutom då att det är nödvändigt att renovera befintliga byggnader, som omklädningsrum och Idrottshuset. Och en ny takduk på arenan…

Och vi ska inte glömma önskemålen från Brålanda…

triumvirat3Budgetberedningen har inte strukit några investeringar, utan ger uppdraget till nämnderna, framför allt samhällsbyggnadsnämnden, att ”se över” och prioritera investeringarna. Så här uttrycks det i budgetberedningens förslag:

”Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, i dialog med respektive nämnd, precisera vilka projekt som ska genomföras och när i tiden respektive investering kan genomföras inom ramen för beslutade budgetramar för fastighetsinvesteringar.”

Budgetberedningen, dvs egentligen de styrande partierna (S+C+MP), vill besluta om investeringsramen i samband med budgetbeslutet i juni och spara de enskilda investeringarna till november.

investering4Det här är ingen bra metod, även om jag kan förstå den. Det är i nu-läget svårt, mycket svårt, att få grepp om och prioritera de olika investeringsobjekten. Men självklart borde det vara tvärtom, att man tittar på de enskilda investeringarna först och beslutar om ramen sen… Investeringar är ju, eller borde vara, en politisk fråga av högsta prioritet. Och det bästa vore naturligtvis om partierna kunde komma överens om en färdväg in i framtiden…

Men jag vet inte om det går, att bli överens alltså. Investeringsbehoven har varit stora även under de senaste åren men kommunledningen har skjutit nödvändiga investeringsbeslut framför sig. De har liksom inte velat ta i vissa frågor. Det är väl t ex 4-5 år sedan som barn- och utbildningsnämnden beslutade att bygga en ny förskola i kv Hönan. Och ingenting har hänt… För ett år sedan beslutade nämnden om en ny utbyggd skola i Öxnered. Och ingenting har hänt… Nödvändiga investeringar har ”trollats bort” av kommunledningen utan tanke på konsekvenserna för barn, elever och personal.

Utom för kommunhuset då, då gick det snabbt att komma till beslut…kommunikation

Det har också varit brister i kommunikation och synkronisering nämnderna och förvaltningarna emellan, till stora delar beroende på en brist på styrning från de styrande partierna.

Jag är emellertid inte politikern att här och nu tala om vilka investeringar som behövs och vilka inte. Men jag kan inte låta bli att tycka att det ligger en del i det signaturen ”Rune” skriver i en kommentar till en av mina bloggar (se här):

”För en elev eller barn med föräldrar som saknar resurser i förskola och grundskola runt omkring kommunens yta sticker det i ögonen att tjänstemän istället gör lyxrondeller med bondgårdar/robotklippare och pussbänkar i centralorten.”

kramarKommunen måste prioritera kärnverksamheterna, dvs skola, vård och omsorg, och lägga mindre tid, kraft och pengar på verksamheter som inte är lagstadgade, t ex arenan, Vattenpalatset, hamnen i Vargön, Sanden, sessionssalen etc.

Vänsterpartiet skriver i sitt yrkande till budgetberedningen:

”… kommer vi att biträda förslag om investeringar på områden vi ömmar mest för: det gäller lokaler för förskole- och skolverksamheten, det gäller att följa förslagen i socialens boendeplan.”

Från moderaterna har det framförts att kommunen bör undersöka möjligheterna att privata företag investerar i byggnader där kommunal verksamhet kan bedrivas. Kanske kan det vara ett alternativ i dessa tider när kommunen står med investeringsbehov för 2 miljarder kronor?

Grundskolan – hot om drastiska nedskärningar!

16 maj, 2017 2 kommentarer

full_fartNästa vecka blir det full politisk fart för undertecknad. Barn- och utbildningsnämnden har sammanträde på måndag och kommunfullmäktige på tisdag.

Igår kom handlingarna till barn- och utbildningsnämnden (BUN). Vid ett första påseende på dagordningen såg det ut att bli ett förhållandevis lugnt och beskedligt möte med mycket information. Även om utskicket bestod av drygt 250 sidor… Jag insåg därför snabbt att det blir full politisk fart även denna vecka…

chockingNär jag bläddrade fram ärende 6, ”Delårsrapport med helårsprognos april 2016”, så blev det nästan kortslutning i hjärnan… Jag fick en fullständig chock.

”Barn- och utbildningsförvaltningen gör följande åtgärder för att få en budget i balans:
Personalminskningar inom grundskolan motsvarande 68 tjänster (snittlön 500 Tkr per tjänst; 16.900.000/500.000 = 33,8 tjänster, vi har bara ett halvår att göra detta på, det blir då dubbelt så många tjänster som måste bort för att få budget i balans), både genom stopp för vikarier och minskning av fasta tjänster.”fan3

Va’ fan! Tänkte jag faktiskt, tyst för mig själv.

Men jag förstod ganska snabbt läget och bakgrunden till det. Det kunde bara bero på två saker – kommunledningens avgrundsdjupa okunskap eller kommunledningens medvetna sabotage…

ordfklubba5Den 22 juni 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om Mål- och resursplan 2017-2019, dvs budget för år 2017. Det var oppositionens budget som kommunfullmäktige antog. När det gällde Barn- och Utbildningsnämnden löd en del av beslutet på följande sätt:

”Kommunstyrelsens förfogandeanslag utökas med 11.000 Tkr som ersättning till barn- och utbildningsnämnden om behov uppstår p.g.a. ökat antal elever. Om antal elever i grundskolan under 2017 ökar, med mer än tio elever (jämfört med barn- och utbildningsnämnden budget 2017), ersätts nämnden per elev, med summa motsvarande beräknad på genomsnittskostnad per plats, för motsvarande plats under 2016.”

tiggerKommunfullmäktiges beslut var otvetydigt, Barn- och Utbildningsnämnden skulle få ersättning/kompensation om elevökningen fortsatte under 2017. Det behövde inte fattas något nytt beslut. Kommunens högsta beslutande organ, fullmäktige, hade bestämt vad som gällde. Det var bara för kommunstyrelsen att betala ut pengarna om förutsättningarna förelåg.

Och det gjorde dom. Det blev en elevökning.

Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut begärde BUN på sitt sammanträde i februari i år att pengarna skulle betalas ut:

”Barn- och utbildningsnämnden begär ersättning hos kommunstyrelsen med 14.658 Tkr i budget 2017 för 154 fler elever i grundskolan.”

votering3Beslutet var enhälligt.

Nämnden motiverade sitt beslut med följande sammanfattning:

”Det elevunderlag som låg till grund för budget 2017 beräknades till 4.684 elever. Under hösten 2016 ökade elevantalet och i januari 2017 har Barn- och utbildningsförvaltningen 4.838 elever inskrivna. Vid avstämning av elevantal januari 2017 framgår att elevantalet jämfört med budgeterade 4.684 elever 2017 ökat med 154 antal elever. Detta kommer att öka nämndens kostnader med ca 14,7 Mkr. Beräknad genomsnittskostnad för en elev under 2016 uppgår till 95.183 kr/år. Beräkning är gjord utifrån 154 elever x 95.183 kr = 14.658.182 kr.”

Det var solklart att fullmäktiges beslut om mer pengar skulle verkställas. (Det skulle väl också kunna tilläggas att elevökningen har fortsatt vidare under året…)

axlar_rycka_paMen ingenting hände…

Februari passerade, mars och april likaså. Och nu är vi i mitten av maj och inga pengar har betalats ut till barn- och utbildningsnämnden…

Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) har helt enkelt låtit bli att ta upp ärendet på dagordningen. Och när Marie Dahlin inte tar upp ärendet, så kan heller inga beslut fattas. Vad det beror på kan man bara spekulera i, bristande kunskap eller ovilja? Kanske beror det på att den budget som kommunfullmäktige antog var oppositionens (M+L+KD+V)…

nedskarning2Så nu står barn- och utbildningsnämnden inför risken/hotet att behöva skära ner personalstyrkan med motsvarande 68 tjänster i höst!

Det är sanslöst. Och detta hot och all denna oro bara för att kommunfullmäktiges budgetbeslut obstrueras. Det är nästan så om jag undrar om detta är lagligt.

Grundskolorna är just nu i full färd med att planera verksamheten för nästa läsår. Organisationen ska läggas, antalet klasser bestämmas, pedagogtjänster beslutas, schema upprättas osv osv. Och så vet inte skolledarna vad som gäller… Ska de utgå från besparingarna eller ska de hoppas på att pengarna kommer? Det råder en stor osäkerhet, besvikelse, uppgivenhet och ilska.

Vad sysslar politikerna med? Det är en fråga som ställs allt oftare – både ute i skolorna och bland vänersborgarna. Jag vet inte. Jag vet inte vad de styrande politikerna sysslar med.

karvlingVänsterpartiet har röstat för mer pengar till förskola och grundskola både i barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige. Men vad ska man göra när de styrande partierna med Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) i spetsen inte verkställer kommunfullmäktiges beslut?

Det är kommunfullmäktige på tisdag. Jag ska i varje fall ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin om hur hon tänker.

Kategorier:S, Skola och utbildning
%d bloggare gillar detta: