Arkiv

Archive for 21 maj, 2017

KF 23/5: Mat och hat mm

Det är som sagt kommunfullmäktige på tisdag, kl 18.00 i Festsalen i Folkets Hus. Det är ganska många ärenden som ska tas upp. Några har jag redogjort för. (Se ”KF 23/5: Personal”.)

oversiktsplan_vbgKommunens översiktsplan (ÖP) ska aktualitetsprövas. Och det behövs verkligen. Översiktsplanen är från 2006(!) och är i stora delar inte längre aktuell. Men det pågår just nu en omarbetning och när den nya antas, förhoppningsvis i december, så ska väl ordningen vara återställd.

valdEn strategi mot våldsbejakande extremism och extremt våld ska antas. Strategin är mycket ”teoretisk”, men ska nog ses som ett avstamp till en kommande handlingsplan.

Syftet med strategin är att beskriva:

”hur Vänersborg kommun aktivt skall jobba för tidig upptäckt av ungdomar och unga vuxna i riskzon för att hamna i våldsbejakande extremism och annat extremt våld. Den ska säkerställa att kommunen höjer kompetensnivån hos medarbetare och medborgare, ökar tidig upptäckt av personer som riskerar att radikaliseras och att personer i behov av stöd får rätt insatser från kommunen. Den skall även öka kunskapen kring hur vi upptäcker extremistiska miljöer och säkrar att inte några sådana miljöer förekommer inom kommunen och dess verksamheter.”

sverigedemokraternaDet är möjligt att strategin kommer att ge upphov till diskussion. Jag kan tänka mig att vissa sverigedemokrater kan ha synpunkter på t ex konsekvenserna av formuleringen:

”Kommunalt finansierade ungdomsverksamheter ska genomsyras av samhällets normer och värderingar.”

Fast då kan ju någon gå upp i talarstolen och rikta sig mot SD:

”Kommunen ska i den ordinarie verksamheten skapa tillit, och delaktighet med fokus på marxdemokratiutveckling och mänskliga rättigheter.”

Och sedan skulle jag faktiskt kunna tänka mig att Karl Marx idag skulle kunna definieras som en ”våldsbejakande extremist”… Så någon kanske också passar på att ge en känga till Vänsterpartiet…

Det är nog inte så lätt att dra alla gränser, även om det finns vissa grupper som en stor majoritet av ledamöterna är överens om ska inrymmas i strategins definitioner.

mat3Kommunfullmäktige ska sedan behandla tre motioner som på olika sätt har med kost att göra.

En motion vill införa ett kommunalt förbud mot produkten Craze. Men det är knappast aktuellt längre, eftersom ingen längre saluför produkten. Men visst kanske kommunen ska öka tillsynen över olika kosttillskott, som motionen också vill. Det finns mycket konstigt ute på marknaden.

Miljöpartiet vill höja kommunens ambition så att 50% av kommunens mat blir ekologisk redan 2018. Det vill kommunstyrelsen att fullmäktige säger nej till, men säger samtidigt att kommunens intention är att öka andelen ekologiska livsmedel. Det är nog så att det helt enkelt blir för dyrt för kommunen i nuläget att ha en så stor andel ekologiskt. Jag reagerar dock på att det i handlingar på ett ställe står:

”Delar av merkostnaden för ekologiska råvaror kan undvikas genom … att ersätta visskott mängd av köttråvarorna med vegetariska alternativ.”

Det ställer jag mig, som glad köttätare, mycket frågande och negativ till. Folk behöver mer riktigt kött… Gärna ekologiskt.

Miljöpartisterna Christer Bogren och Marika Isetorp vill i en motion att:

”Vänersborgs kommun ska utbilda personal som har hand om beställning och matlagning för att öka andelen ekologisk mat inom kommunens verksamheter.”

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå motionen. Orsaken är att kommunen står inför stora förändringar i produktionen och distributionen av mat. Och man vill helt enkelt avvakta tills alla förändringar, t ex ett nytt produktionskök, är genomförda.

mpDet går inget vidare för miljöpartiet. De hörs inte och syns inte och när favoritämnet ekologisk mat behandlas så blir det avslag… Vad ska vänersborgarna ha miljöpartiet till?

kunskapsforbundet_vastNYModeraterna, liberalerna och kristdemokraterna har lämnat in en motion om Kunskapsförbundet Väst (KFV). De yrkar:

”att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda konsortialavtalet i syfte att förtydliga och stärka direktionens ställning, där ett krav är alternerande ordförandeskap mellan ägarkommunerna samt utreda konsekvenserna av ett utträde ur Kunskapsförbundet Väst.”

Kommunstyrelsen föreslår avslag på motionen. Det har redan utretts ändringar i KFV:s styrdokument och dessa ska behandlas så småningom. Sedan är det två parter i KFV och Vänersborg kan inte bestämma något självt, Trollhättan måste också få göra sin röst hörd. Och i Trollhättan är man mer positiv till KFV än minialliansen i Vänersborg… Det kan väl tilläggas att sverigedemokraterna stödjer motionens yrkanden.

wesleyOla Wesley (SD) har lämnat in en interpellation till Marika Isetorp (MP). Den tangerar väl på sätt och vis några formuleringar i strategin mot våldsbejakande extremism och extremt våld. Sverigedemokraterna har nämligen blivit nekade att hyra lokaler på Folkets Hus. Och Ola Wesley frågar därför Isetorp eftersom Folkets Hus får bidrag från kommunen.

Det är inte säkert att kommunfullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) tillåter interpellationen, eftersom Isetorp, som Kultur- och Fritidsnämndens ordförande, inte har så mycket med detta att göra. Vi får se.FolketsHus

Är det några av mina läsare som vill veta mer om några av fullmäktiges ärenden så rekommenderar jag ett besök. Fullmäktiges sammanträden är alltid öppna för offentligheten.

Folkets hus kl 18.00 på tisdag alltså.

%d bloggare gillar detta: