Arkiv

Archive for 17 maj, 2017

Funderingar om investeringar

17 maj, 2017 1 kommentar

Kommunen står inför stora investeringar. Det skrev jag om för några veckor sedan i samband med kommunfullmäktiges beslut att renovera kommunhuset för 50 milj kr. (Se ”Stora investeringar på gång”.)kommunhuset

Alla nämnder och styrelser har i samband med budgetarbetet lämnat in investeringsönskemål. Dessa uppgår till totalt nästan 2 miljarder kronor för de kommande 5 åren (se tabell nedan). Budgetberedningen har bromsat och föreslagit ett maxtak, en ”ram” för investeringarna. Budgetberedningen föreslår att denna investeringsram ska uppgå till ungefär 1,4 miljarder kronor, dvs ca 600 miljoner mindre än nämndernas önskemål (se tabell nedan).

tabell_invest

Ändå är inte detta riktigt alla investeringar. När Socialnämnden behöver t ex nya äldreboenden så bygger Vänersborgsbostäder (ABVB) dessa, och nämnden hyr sedan av det kommunala aktiebolaget. (ABVB:s investeringar finns alltså inte med i kommunens investerings- och exploateringsplan.)

pengar4Barn- och utbildningsnämnden skulle behöva investera omkring 1 miljard de närmaste 5 åren i nya förskolor och skolor, inkl renoveringar etc. Det är en förskola i kv Hönan och på Holmängen, det är grundskolor i Öxnered och på Holmängen. Det måste byggas idrottshallar så att eleverna kan ha Idrott och hälsa. Norra skolan och Idrottsgatan 7 (Silvertärnan) är i behov av renoveringar. Bara för att nämna de största investeringarna.

Och så har vi framtida kök, trafiklänken i samband med den planerade exploateringen av Onsjö Södra och Skaven/Öxnered. Och vi har vattenverk i Rörvik, VA, gång- och cykelvägar…

gokunge_arenaMen det räcker inte med dessa investeringar. Kultur- och fritidsnämnden har, som vi har kunnat läsa om i TTELA, storslagna planer för Idrottscentrum. Förutom då att det är nödvändigt att renovera befintliga byggnader, som omklädningsrum och Idrottshuset. Och en ny takduk på arenan…

Och vi ska inte glömma önskemålen från Brålanda…

triumvirat3Budgetberedningen har inte strukit några investeringar, utan ger uppdraget till nämnderna, framför allt samhällsbyggnadsnämnden, att ”se över” och prioritera investeringarna. Så här uttrycks det i budgetberedningens förslag:

”Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, i dialog med respektive nämnd, precisera vilka projekt som ska genomföras och när i tiden respektive investering kan genomföras inom ramen för beslutade budgetramar för fastighetsinvesteringar.”

Budgetberedningen, dvs egentligen de styrande partierna (S+C+MP), vill besluta om investeringsramen i samband med budgetbeslutet i juni och spara de enskilda investeringarna till november.

investering4Det här är ingen bra metod, även om jag kan förstå den. Det är i nu-läget svårt, mycket svårt, att få grepp om och prioritera de olika investeringsobjekten. Men självklart borde det vara tvärtom, att man tittar på de enskilda investeringarna först och beslutar om ramen sen… Investeringar är ju, eller borde vara, en politisk fråga av högsta prioritet. Och det bästa vore naturligtvis om partierna kunde komma överens om en färdväg in i framtiden…

Men jag vet inte om det går, att bli överens alltså. Investeringsbehoven har varit stora även under de senaste åren men kommunledningen har skjutit nödvändiga investeringsbeslut framför sig. De har liksom inte velat ta i vissa frågor. Det är väl t ex 4-5 år sedan som barn- och utbildningsnämnden beslutade att bygga en ny förskola i kv Hönan. Och ingenting har hänt… För ett år sedan beslutade nämnden om en ny utbyggd skola i Öxnered. Och ingenting har hänt… Nödvändiga investeringar har ”trollats bort” av kommunledningen utan tanke på konsekvenserna för barn, elever och personal.

Utom för kommunhuset då, då gick det snabbt att komma till beslut…kommunikation

Det har också varit brister i kommunikation och synkronisering nämnderna och förvaltningarna emellan, till stora delar beroende på en brist på styrning från de styrande partierna.

Jag är emellertid inte politikern att här och nu tala om vilka investeringar som behövs och vilka inte. Men jag kan inte låta bli att tycka att det ligger en del i det signaturen ”Rune” skriver i en kommentar till en av mina bloggar (se här):

”För en elev eller barn med föräldrar som saknar resurser i förskola och grundskola runt omkring kommunens yta sticker det i ögonen att tjänstemän istället gör lyxrondeller med bondgårdar/robotklippare och pussbänkar i centralorten.”

kramarKommunen måste prioritera kärnverksamheterna, dvs skola, vård och omsorg, och lägga mindre tid, kraft och pengar på verksamheter som inte är lagstadgade, t ex arenan, Vattenpalatset, hamnen i Vargön, Sanden, sessionssalen etc.

Vänsterpartiet skriver i sitt yrkande till budgetberedningen:

”… kommer vi att biträda förslag om investeringar på områden vi ömmar mest för: det gäller lokaler för förskole- och skolverksamheten, det gäller att följa förslagen i socialens boendeplan.”

Från moderaterna har det framförts att kommunen bör undersöka möjligheterna att privata företag investerar i byggnader där kommunal verksamhet kan bedrivas. Kanske kan det vara ett alternativ i dessa tider när kommunen står med investeringsbehov för 2 miljarder kronor?

%d bloggare gillar detta: