Arkiv

Archive for 12 maj, 2017

Budgetförslagen för 2018 är presenterade!

budgetBudgetberedningens arbete avslutades idag. Det har handlat om arbetet med budgeten för nästa år, 2018. I år är samtliga partier för första gången representerade i beredningen och idag lämnade också de olika partierna sina förslag. Som även har diarieförts. Förslagen är väl dock fortfarande att betrakta som aningen preliminära. Det är ju första gången som de presenteras och inget parti har ju majoritet – så ett visst kompromissande är väl alla partier medvetna om att det kan bli. Välfärdspartiet lämnade emellertid inte in något budgetförslag, så hur partiet tänker vet ingen i nuläget.

Vänsterpartiets preliminära förslag går att ladda ner från partiets hemsida (klicka här). I vanlig ordning så vill vi i Vänsterpartiet satsa på verksamheterna. Vi vill ge alla nämnder och styrelser de pengar som de begär. Det betyder t ex 31,7 milj kr till barn- och utbildningsnämnden, 10 milj till socialnämnden och 8 milj till Kunskapsförbundet Väst.pengar5 Totalt är Vänsterpartiet berett att dela ut drygt 57 milj kr till verksamheterna.

Det ska väl tilläggas att nämnderna har motiverat sina behov av mer resurser på ett föredömligt sätt. Pengarna behövs helt enkelt i verksamheterna, det är inte fråga om att yrka pengar till saker som inte är absolut nödvändiga.

Vänsterpartiet avslutar för övrigt sitt förslag med följande ord:

”Vänsterpartiet står berett att föra samtal för att hitta den kompromissen som gagnar Vänersborg bäst.”

minialliansen_updateModeraterna, liberalerna och kristdemokraterna (=minialliansen) fortsätter sin, sedan två budgetar tillbaka, nyinslagna väg. De vill också satsa på verksamheterna. Minialliansen vill ge barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och Kunskapsförbundet lika mycket som Vänsterpartiet. De vill däremot ge 1 miljon kr mindre till Överförmyndarnämnden och 2 milj mindre till samhällsbyggnadsnämnden.

Minialliansen vill också att kommunstyrelsen ska ta den finansiella risken för en elevökning jämfört med bokslut 2017. De skriver:

”BUN har att hos Kommunstyrelsen avropa medel motsvarande genomsnittlig elevpeng för elevökning utöver 10 elever.”

Sedan kommer moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna med ett ”nytänk”. Deteacher skriver:

”Ytterligare 3,0 mkr tillförs för ett 3-årigt pilotprojekt gällande 2-lärarsystem. Nämnden får i uppdrag att ge förvaltningen fria händer att genomföra ett 3-årigt pilotprojekt, detta efter att förvaltningen valt ut lämplig skola/skolor och att noggrant följa upp, samt utvärdera projektet.”

pengapaseDetta med 2-lärarsystem har jag tagit upp i barn- och utbildningsnämnden vid ett flertal tillfällen (och också skrivit det i ett antal bloggar), men det har inte gett några större reaktioner. Trodde jag… Förslaget är bra, även om jag kanske skulle ha prioriterat ett försök med typ socialpedagoger, som avlastar lärarnas elev- och föräldrakontakter, rastvakteri mm, i första hand. (Något som jag också har framfört och bloggat om.)

Moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna överraskar med sin expansiva budget. Det åtagande de vill att kommunstyrelsen ska göra vid en elevökning och 2-lärarsystemet är utmärkta förslag. Att Vänsterpartiet inte hade med detta i sitt budgetutkast är egentligen på grund av att vi inte trodde att det var realistiskt att i dagens läge få med de övriga partierna på detta. Vi hade fel.

triumvirat3De styrande partierna, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, satsar också ganska offensivt på verksamheterna, dock inte riktigt i samma omfattning som oppositionen (M+L+KD+V).

De styrande vill ge barn- och utbildningsnämnden 20 milj kr, socialnämnden 8 milj och Kunskapsförbundet 8 milj. De vill, precis som minialliansen, ge 1 miljon kr mindre till Överförmyndarnämnden än Vänsterpartiet. De styrande vill också ge samhällsbyggnadsnämnden ett tillfälligt anslag under 2018 om 2 milj kr för underhåll av broar.

Socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet har med andra ord helt ändrat inriktning. De vill satsa mer på verksamheterna än tidigare – som av en händelse just under valåret 2018… Jag undrar hur de får ihop detta med sin besparingsiver tidigare under mandatperioden. Gäller inte längre de argument som de framförde vid budgetdiskussionerna 2016 och 2017? Ändå vill de inte satsa lika mycket som oppositionen. Särskilt gäller detta på förskolans och grundskolans område.

sverigedemokraternaOppositionen ja. Sverigedemokraterna då?

Sverigedemokraterna ligger lågt med pengar till barn- och utbildningsnämnden, de vill endast tillföra 8,9 milj kr. Socialnämnden ska enligt förslaget få 11,3 milj, vilket är 1 milj kr mer än resten av oppositionen. Kunskapsförbundet är lite svårare att få grepp om. Sverigedemokraterna nämner nämligen inte Kunskapsförbundet vid namn, men vill ge kommunstyrelsen 8,1 milj och här finns antagligen pengarna. Men de andra partierna vill ge mer pengar till kommunstyrelsen (inkl KFV) så något är det som SD vill dra ner på.

Sverigedemokraterna vill av någon anledning minska pengarna till kultur- och fritidsnämnden  med 2,3 milj kr.  (Minialliansen vill att det ska vara +/-0, S+C+MP +1 milj till integrationsarbete medan V öppnar för en budgetförstärkning till både integrationsarbete och ungdomar.)

Överlag så är sverigedemokraternas budgetförslag kryptiskt. Det finns inga motiveringar överhuvudtaget, t ex inget om hur partiet har kommit fram till sina summor – bara en lista med nämnderna och den föreslagna tilldelningen.

bralanda_skyltNär det gäller pengar till Brålanda, så tycks de flesta partierna vara positiva. Vänsterpartiet vill ge byggnadsnämnden 400.000 kr i utökad budgetram för att arbeta fram en fördjupad översiktsplan. De andra partierna nämner Brålanda i investeringsplanen. (Sverigedemokraterna nämner inte Brålanda överhuvudtaget.)

question_mark2Vad kommer att hända nu?

Det är ingen tvekan om att minialliansens (M+L+KD) och Vänsterpartiets förslag ligger mycket nära varandra. Här tycks en ”överenskommelse” vara inom räckhåll. Men även de styrande partiernas förslag har närmat sig oppositionens i satsningen på verksamheterna. I mina ögon ser det inte ut att vara omöjligt att alla partier, utom utropstecken3sverigedemokraterna, skulle kunna bli överens i en för Vänersborg tämligen historisk kompromiss. Särskilt när signalerna från regeringshåll är att skolorna i Sverige ska få 6 miljarder extra redan nästa år…

Ska vi hoppas på både en kompromiss och ett antal extra miljoner från staten?

När det gäller de närmaste årens investeringar så tror jag att partierna står längre från varandra, men det får jag återkomma till.

Kategorier:Budget 2018
%d bloggare gillar detta: