Hem > Öxnered, KS 2019, Skaven > KS: Öxnered/Skaven

KS: Öxnered/Skaven

Det ska byggas i Öxnered/Skaven. Det har varit bestämt ganska länge nu. Men det har också varit en del turbulens kring den utarbetade detaljplanen. Protester, insändare och brev har riktat sig mot olika delar av den. Det är framför allt de boende som har haft synpunkter kring de planerade bostadshusens höjd, vägar, järnvägsövergångar etc. Jag har beskrivit en del av dessa i några bloggar. (Se ”Öxnered/Skaven – en ny stadsdel?”, ”Öxnered/Skaven” och ”Vad händer i Öxnered/Skaven?”.)

Den viktigaste synpunkten kom dock från Länsstyrelsen. Det gällde strandskyddet… Och det ”föranledde omfattande revidering av planförslaget”. Som det står i handlingarna. Kommunstyrelsen ska på onsdag yttra sig över det nya förslaget till detaljplan.

Detaljplaneförslaget fick alltså ändras efter Länsstyrelsens yttrande. Planområdet har minskats och i stort sett all mark inom strandskyddat område, med undantag av två byggrätter, har utgått. Även ett mindre område vid Öxnereds station har utgått ur planen. (För att underlätta framtida utveckling av järnvägen.)

Det behöver byggas mycket i Vänersborg de närmaste åren, efterfrågan på bostäder är stor. Kommunens bostadsförsörjningsprogram säger att det behövs 160 nya bostäder varje år i Vänersborg. Öxnered/Skaven är attraktiva områden. Det finns fina naturområden i omgivningarna, det är nära till vatten, det finns förskola och skola i närheten – för att inte prata om Öxnereds järnvägsstation med möjligheter för pendling till Göteborg, Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett stort antal bostäder vid Öxnered/Skaven. Inom en 30-årsperiod ska det inom planområdet skapas möjligheter för omkring 600 nya hushåll. (I den första detaljplanen talades det om 1.400 nya bostäder.)

Det som flera av de boende har haft synpunkter på är kommunikationerna. Det är ju inget ”lätt” område. Det är trångt redan idag med tanke på järnvägen och gatutrafiken. De två järnvägarna, Älvsborgsbanan (Uddevalla-Herrljunga, dvs bland annat sträckan Öxnered-Vänersborg) och Oslo-Karlstadbanan (Göteborg-Karlstad/Norge), ställer till problem för gatutrafiken.

Det känner alla till som kör i Öxnered i rusningstrafik och järnvägsbommarna går ner – och är nere ganska lång tid stundtals. (Bommarna brukar vara nere när tågen står kvar vid stationen.) Det blir lätt långa köer och det blir trångt för bilar, cyklister och fotgängare. Det finns två korsningar över järnvägen på Älvsborgsbanan och en över Oslobanan. Ingen av korsningarna är planskilda. De är inte heller anpassade till gående och cyklister. Det är också svårt för räddningsfordon, t ex ambulans, brandbilar etc, att ta sig fram.

Byggnadsnämnden vill knyta ihop Öxnered/Skaven med övriga staden genom att bygga ut infrastrukturen. Och det är ett måste.

”I områdets norra del, mitt emot Öxnereds skola, föreslås en tunnel under Älvsborgsbanan för att knyta ihop Skaven med västra Öxnered, Blåsut och vidare med Vänersborgs centrum.”

Sedan är det tänkt att en bilväg ska gå från området mot Brätte och där nå Onsjö, sportcentrum och skolorna på Torpaområdet. Det finns många synpunkter från de boende om denna väg. Den går genom detaljplaneområdet och medför antagligen en betydligt utökad biltrafik i Öxnered med alla negativa konsekvenser det kan få för de boende.

I detaljplanen står det också att det behövs en ny väg i sydväst mot Trestad Center. Då skulle trafiken ledas in/ut från området utan att passera Öxnered eller Blåsut.

Jag tror att den här vägen kan bli nödvändig. Det är till och med möjligt att om båda anslutningarna byggs, så har kommunen byggrätter för åratal framöver. Området är så stort att andra områden kanske inte behöver exploateras på en 5-10 år framåt… Den här vägen finns emellertid inte med i planen, det kanske är en brist.

Hur som helst, anslutningarna är mycket viktiga. Utan dom så blir det stora trafikproblem vid järnvägsöverfarterna och på Öxneredsvägen. Det kan också bli problem för räddningstjänsten på grund av att bommarna många gånger är nere medan tågen står på perrongen.

Det kommer att kosta att förverkliga detaljplanen:

”Beträffande den ekonomiska frågan beräknas kommunens kostnader för utbyggnad av allmänna platser (parker, parkering, gator och vägtrafiktunnel) samt fastighetsbildning uppgå till cirka 43 mnkr. För anslutningsväg söderut, utanför planområdet, uppskattas kostnaden till cirka 30 mnkr. Utbyggnad av en allmän va-anläggning för vatten och avlopp finansieras genom avgifter. Kommunen kommer att få intäkter genom avyttring av mark inom planområdet.”

Jag är inte säker på att detta är alla kostnader. Som skolpolitiker anser jag att det t ex är viktigt att något görs åt GC-vägarna längs Öxneredsvägen/Djupedalsvägen – flera elever går eller cyklar till skolan. Det är också ett måste att järnvägskorsningen närmast stationen, över Älvsborgsbanan, anpassas till GC-trafik.

Kommunstyrelsen måste svara på två frågor på onsdag:

Är det värt att investera i Öxnered/Skaven? Svaret på frågan torde vara ja. Vänersborg måste skapa bostäder åt alla som vill bo i kommunen.

Är detaljplanen bra? I stort sett ja. Den har blivit allt bättre efterhand, i den meningen att planen har anpassats till de boendes önskemål – även om de boende inte har fått precis som de hade velat ha det. Det finns dock fortfarande frågetecken kring kommunikationslösningarna, framför allt kring järnvägskorsningarna och vägarna till Onsjö och Trestad Center. Fullt utbyggt kommer de nog att fungera på ett bra sätt. Men blir de fullt utbyggda innan bostadsbyggandet kommer igång och folk börjar flytta till Öxnered/Skaven…?

På onsdag ska kommunstyrelsen yttra sig. Det står inte i beslutsförslaget att ärendet ska vidare till kommunfullmäktige, men jag antar att detaljplanen ändå kommer dit när det är dags för beslut. Det står nämligen på ett annat ställe i handlingarna att:

”Planförslaget har efter granskningen omarbetats i sådan utsträckning att en förnyad granskning genomförs innan detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige.”

Kommunstyrelsen ska också behandla en annan detaljplan på onsdag – Detaljplan för Galeasen 1. Med andra ord – en del av området på Sanden Södra. Här finns det anledning att vara betydligt mer kritisk….

Kategorier:Öxnered, KS 2019, Skaven
 1. Martin Foldemark
  29 januari, 2019 kl. 10:41

  Bor själv på Skaven och vi är flera fastighetsägare längs den tilltänkta matar väg som ska komma ut genom tunnel vid Djupdalsvägen som inte fått gehör för våra synpunkter angående vägdragningar buller och dyl. Vi ska få ta smällen för den dåligt planerade plankorsningen vid Öxnereds station, att vägen ner till Möjereds redan färdiga underfart under järnvägen till 45an inte finns med i planen.

  Den från början tänkta gc tunnel blir nu istället en biltunnel med gc väg.

  Vilket leder till att öka trafiken ytterligare på den redan hårt trafikerad Djupdalsvägen, och öka risker för skolbarn, gång och cykeltrafikanter som nu ska dela med biltrafik.

  Själv är jag och min familj rätt frustrerade över situationen.

  I första förslaget på planen låg matarväg för hela området 1 meter från vår husvägg och sovrumsfönster.
  Befintlig väg ligger nu på fem meters avstånd och trafikeras endast av ett 20tal fast boende. I det liggande förslaget förläggs vägen 4.2 meter från sovrumsfönster.
  Nästan en meter närmare än befintlig väg.

  Trafik flödet ska öka från ett 20 tal bofasta till inledningsvis trafiken från öxnered och nya 750 fastigheter som ska rulla förbi utanför vårt hus dag som natt.

  Trafiken ska enligt trafikutredning under den mest ansatta tiden uppgå till 150 fordon i timmen och kommer öka allt eftersom området bebyggs och mer anslutnings vägar ansluts.

  Känner oss rätt överkörda att befintliga fastigheter får ta smällen för nybyggnation och dålig planering av övriga anslutnings vägar.

  Alternativa dragningar som inte drabbar befintlig bebyggelse finns och har föreslagits ansvariga kommunföreträdare. Som enligt oss skulle öka trafikrytm, inte störa befintliga fastigheter och nya fastigheter i den utsträckning den nu tilltänkta vägsträckningen nu gör ut till Djupdalsvägen.

  Vi ser att planen antas med tunnel endast för GC trafik, och att infart till området blir från Brätte och Möjereds trafikplats för att inte öka genomfarts trafik genom Öxnered/Blåsut via djupdalsvägen.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: