Arkiv

Archive for 22 januari, 2020

Efter BUN (2): “Det är nolltolerans mot våld mot personal.”

22 januari, 2020 Lämna en kommentar

Det var alltså sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN) i måndags. Ärendena beskrevs i tre bloggar innan sammanträdet (se “BUN är på gång igen!”, “Skollokaler” och “Intressant årsredovisning”) och efter sammanträdet skrev jag om vad som sades och informerades om i ett av ärendena (se “Norra och Holmängen”). 

Måndagens blogg om Norra skolan och den nya skolan på Holmängen lästes av många personer och den har diskuterats i Facebookgruppen “Vänersborgare”. Det verkar som det är i denna grupp som politik i Vänersborg diskuteras – och får diskuteras…

BUN-sammanträdet började med information. Pål Castell från miljö- och byggnadsförvaltningen informerade om den Fördjupade Översiktsplanen för Vänersborg och Vargön (se mer på på kommunens hemsida – “FÖP Vänersborg- Vargön”) och barn- och utbildningsförvaltningen informerade om det pågående arbetet med kommunens omvärldsanalys. Omvärldsanalysen är en del av budgetarbetet för 2021. Analysen fokuserar i år på digitalisering.

Det är flera politiker i nämnden som är tveksamma till den omfattande användningen av datorer i förskola och skola. Datorer har införts i undervisningen utan något egentligt stöd från forskningen. Det är snarare IT-företagen än pedagogerna som har drivit utvecklingen och förespråkat digitaliseringen. Och företagen har andra motiv än skolan… Nyare forskning, som t ex studien från “Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering”, visar att datorer i undervisningen varken förbättrar skolresultaten eller likvärdigheten. Resultaten tyder snarare på det omvända. (Se t ex “Ingen fördel med egen skoldator”.)

Nämnden hamnade nog lite utanför ämnet digitalisering. Men trots det ansåg ordförande att nämnden hade bra, viktiga och intressanta diskussioner. Det tycker jag också.

Nämnden antog “Reviderad förskole- och grundskoleplan 2020-2028”. Det var en del information, frågor, svar och diskussion i ärendet, men jag tror att jag har redogjort för det mesta i faktaväg både i bloggen “Skollokaler” innan sammanträdet och i bloggen “Norra och Holmängen” i måndags efter mötet. (Det här ärendet och ärendet om en ny skola på Holmängen gick till viss del in i varandra.)

Det meddelades dock några kompletterande fakta, som jag tror att jag inte har nämnt tidigare:

  • Den nya idrottshallen på Sportcentrum är klar till höstlovet.
  • BUN hyr för närvarande 18 moduler: 13 för grund- och 5 för förskolan
  • Hyresavtalet för Vänerparksskolan sträcker sig till år 2028. Tanken är att hyresavtalet då ska förlängas.
  • Det går 24 elever på Rösebo skola.
  • Det går 65 elever (F-6) på Skerrud skola, 38 av dem på fritids.
  • Det går ca 40 barn på förskolan på Skerruds skola,

Signaturen “Rune” har för övrigt återigen delgivit bloggläsarna några intressanta tankar i en kommentar, där hen dels tycker att politikerna måste börja prata klartext och dels framför tankar kring Norra skolan och Vänerparksskolan mm – klicka här.

I diskussionen om skolplanen föregrep ordförande Mats Andersson (C) ett senare ärende på dagordningen. Andersson sa nämligen klart och tydligt att antalet elever i Vänersborgs skolor ökade med fler än 10 elever 2019! (Se “Intressant årsredovisning”.) Det betydde att Andersson ansåg att vänsterpartiet hade helt rätt som argumenterade för att BUN skulle ha extra pengar för ökningen av antalet elever – precis som det stadgades i budgetbeslutet för år 2019. (Se “Byråkratiskt beslut om BUN”.)

Jag hade förväntat mig att de andra ledamöterna, som också sitter i fullmäktige och som röstade nej till vänsterpartiets yrkande att rösta ja till BUN:s egen begäran(!), skulle yttra sig igår. Och förklara varför de röstade nej till extra pengar i kommunfullmäktige. Det gjorde de alltså inte, trots påpekanden från ett visst håll… Signaturen “Rune” har nog rätt när han anser att politikerna i nämnden borde tala klartext… (Ordförande Mats Andersson var frånvarande när fullmäktige beslutade i frågan.)

För övrigt diskuterades det en del kring ärendet “Bokslut 2019: Kort verksamhetsberättelse”, men inget som kanske är värt att återberätta. Fast det var bra diskussioner. Nämndens ledamöter visar ett allt större intresse för verksamhetsfrågor. Och diskussionerna fortsatte under nästkommande ärenden…

Nämnden fick information om allvarliga incidenter som nyligen har inträffat på våra grundskolor – incidenter som har innefattat våld mot personal. Det är incidenter som får både personal och elever att må dåligt. Det tar också tid att utreda incidenterna och de kräver mycket extra resurser för att åtgärda. Och det är som ordförande Andersson sa:

“Det är nolltolerans mot våld mot personal.”

Nämndens presidium ska senare denna månad träffa kommunalråden för att ta upp och diskutera denna fråga. Den är en av de bidragande orsakerna till det underskott på 15,5 milj kr som BUN gjorde förra året. Jag tror inte att de styrande politikerna i vår kommun riktigt förstår vad som händer på våra grundskolor…

Förvaltningen redogjorde för andra viktiga orsaker till förra årets budgetunderskott. De framhöll framför allt tre saker:

  • Många elever har svårt att nå målen vilket medför att rektor är skyldig att sätta in åtgärder.
  • Antalet elever med behov som är svåra att möta i gruppsituation ökar. I verksamheten är det fler elever med behov av individuell undervisning eller undervisning i mindre grupp.
  • Andra kommuners placeringar etc. Barnen skrivs i vår kommun och vi får omedelbart ansvar för kostnaderna för insatser som behövs för att möta elevernas behov i skolan. Detta medför en mycket svårbudgeterad och kostnadskrävande situation.

Det finns uppenbarligen fler saker som behöver tas upp med kommunalråden…

I slutet av sammanträdet berättade förvaltningschef Sofia Bråberg att elever i åk 5 på Mariedalskolan hade skickat en skrivelse till henne om idrottshallen på sin skola. Det var ett bra initiativ tycker jag. Man kan väl hoppas att fler elever skriver till förvaltningen i fortsättningen.

Eller varför inte till politikerna…?

Kategorier:BUN 2020
%d bloggare gillar detta: