Arkiv

Archive for 12 mars, 2023

Fullmäktige 15/3 2023

12 mars, 2023 1 kommentar

Kommande vecka sammanträder återigen kommunens högsta beslutande organ. 51 ledamöter och ett antal ersättare sätter sig på sina platser i Mötessal Bojorten kl 18.00 nu på onsdag.

Kommunfullmäktige ska sammanträda. Förhoppningsvis fylls också läktaren med många kommuninvånare som håller uppsikt och koll på sina förtroendevalda.… Och som vanligt kan man också följa sammanträdet hemifrån på kommunens webb-TV. (Klicka här.)

På en del sammanträden är det många tunga och särskilt viktiga ärenden som ska avhandlas – och på andra är det lite “lugnare”. I februari var ett sådant tungt sammanträde, på onsdag är det betydligt fler ärenden av “rutinkaraktär”.

Dagordningen har följande utseende:

Sammanträdet börjar med en information om en revisorsrapport. Det är en rapport från KPMG som skulle ha redovisats på februarisammanträdet, men som lyftes ur dagordningen i sista stund. KPMG har granskat överförmyndarnämnden för de politiska revisorernas räkning. Rapportens sammanfattande bedömning är:

“Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs med tillräcklig styrning, ledning, uppföljning och intern kontroll.”

Kommunstyrelsen fastställde på sitt senaste sammanträde budgetanvisningarna för år 2024. (Se “Vad hände på KS?”.) Det var förslaget från de styrande partierna som antogs. Budgetanvisningar är de “budgetramar” som nämnderna ska utgå från när de planerar sina verksamheter för år 2024.

Kommunen beräknas göra ett underskott nästa år. De styrande partierna tänker sig då att underskottet ska täckas med pengar från den så kallade resultatutjämningsreserven (RUR). Det är pengar, 50 milj kr, som kommunen har avsatt från överskotten tidigare år. Nu ska fullmäktige besluta att det är ok att underskottet i budgeten för 2024 täcks av RUR-pengar.

Vänsterpartiet är positivt till att RUR används. Pengarna gör det möjligt att, som det stod i regeringens proposition 2011 när resultatutjämningsreserver infördes (se här):

“… reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur.”

Vänsterpartiet har pratat om RUR vid upprepade tillfällen i Vänersborg. Vi har genom åren velat använda RUR på ett mer aktivt sätt. Nu händer det.

IT-kontoret ska få lite extra pengar, ca 1,8 milj, för att köpa in switchar, server och lagringslösningar. Det är inget att “bråka om”, grejerna behövs. Kanske blir det däremot en del protester när fullmäktige ska besluta om att utöka investeringsbudgeten för ombyggnation, underhåll och verksamhetsanpassning av Kulturhuset. Fullmäktige ska tillskjuta ytterligare 5,3 milj kr till Kulturhuset vilket innebär att de sammanlagda investeringskostnaderna kommer att uppgå till 23,3 milj kr. Det är möjligt att Sverigedemokraterna vill avslå förslaget. Jag vet inte, men de avstod från att delta i beslutet i kommunstyrelsen. Det är i och för sig mycket pengar, men det är, som de flesta partier ser det, till nödvändiga åtgärder i Kulturhuset.

Det kommunala fastighetsbolaget Fastighets AB Vänersborg (FABV) vill köpa fastigheten Krickan 1 ute på Torpaområdet. Det är den fastighet där bland annat Vänersborg Market och en moské ligger. Syftet med förvärvet är bland annat att skapa förutsättningar för att iordningsställa lokaler för kommunal verksamhet. Köpeskillingen uppgår till 9,5 milj kr. Det blir nog ingen diskussion kring det köpet.

Det blir nog inte heller någon diskussion, tror jag, när fullmäktige ska anta nya taxor för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF). Visst blir det tufft för kommuninvånarna när alla taxor går upp, men det är ofta nödvändigt. När drivmedelspriserna ökar för fordonen på räddningstjänsten är det invånarna i Vänersborg, Trollhättan, Färgelanda och Mellerud som måste betala. Det finns ingen annan som gör det. Och inte kan brandbilarna spara pengar genom att bara rycka ut på vartannat larm…

Kommunfullmäktige ska anta nya riktlinjer för flaggning i Vänersborgs kommun. Det är inte så mycket som ändras, det handlar mer om att uppdatera dokumentet i sig. Det är en kommunal målsättning att alla dokument ska bli standardiserade och t ex använda samma begrepp och struktur.

Det kan bli en del diskussion om kommunfullmäktiges arbetsordning. Igen. Ärendet har varit uppe för behandling tidigare, men återremitterades då tillbaka från fullmäktige till kommunstyrelsen. Vänsterpartisterna i församlingen (vilka annars?) hade alldeles för många synpunkter… Några av våra synpunkter har nu fått gehör. Det föreslås t ex att fullmäktigeledamöterna ska få två repliker per person. Tidigare var det bara en. Det finns dock fortfarande en del frågetecken kring några paragrafer.

Kommunfullmäktige ska anta en byggnadsstrategi som syftar till att kommunen ska välja mer hållbara och klimatsmarta material. Det är inte heller särskilt kontroversiellt.

Vad jag förstår är det en elev i grundskolan som har lämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det handlar om att kommunen ska satsa mer pengar på utflykter inom undervisningens ram. Förslaget är bra tänkt, men det fungerar tyvärr inte. Det förklarar barn- och utbildningsnämnden i sitt remissvar på medborgarförslaget. I svaret står bland annat:

  • utbildningen ska vara avgiftsfri (det kan bli indirekta kostnader som ex utrustning eller måltider)
  • skolan har tillsynsansvar
  • övernattning kräver att personalen är villig att arbeta utanför sin ordinarie arbetstid
  • rektor har ansvar för att organisera arbetet på sin enhet
  • rektor bestämmer hur budgeten ska fördelas
  • det finns inga pengar för utflykter.
  • rektor och lärare bestämmer undervisningen

Som sagt, tanken i medborgarförslaget är bra, men huvudmannen, dvs kommunfullmäktige, kan enligt Skollagen inte bestämma hur undervisningen ska utformas, det är lärarnas och rektorernas uppgift.

Det har också kommit in ett medborgarförslag om att Vänersborgs kommun ska köpa in broddar till pensionärerna (65+) i Vänersborgs kommun. Syftet är naturligtvis att förebygga halkskador på vintern. Min uppfattning är att svaret på medborgarförslaget, till skillnad från det förra förslaget (om skolutflykter), är tämligen ologiskt.

I underlaget konstateras att den vanligaste skadeplatsen för fallolyckor är:

“i hemmet, på särskilt boende eller på sjukhus, alltså inte utomhusmiljö.”

Slutsatsen blir då att fysisk träning och åtgärder i hemmiljö har en större förebyggande effekt mot fallskador än broddar. Men nu är det ju så att kommunen inte kan bestämma över människors hem. Det går däremot att göra något åt utomhusmiljön. Broddar skulle skydda pensionärer mot t ex halkiga trottoarer, även om det är färre äldre som skadar sig ute än inomhus. Kan kommunen förebygga en enda skadad höft eller ett enda brutet ben så kanske fria broddar till äldre betalar sig. Även om det sker utomhus…

För övrigt nämns det ingenstans i handlingarna vad det skulle kosta kommunen att erbjuda alla över 65+ gratis broddar. Förslaget till beslut är att medborgarförslaget ska avslås.

Ett par nya medborgarförslag har lämnats in liksom en motion. Medborgarförslagen handlar om att inrätta en familjecentral i Vänersborg och att göra Vänersborg till en gång- och cykelsäker stad. De ska emellertid inte behandlas på onsdag, bara remitteras till kommunstyrelsen och någon nämnd.

Till sist avsäger sig Ola Wesley (SD) alla uppdrag i nämnder och styrelser, utom sin plats i kommunfullmäktige. Jan Palmqvist (SD) gör detsamma, men han lämnar också kommunfullmäktige.

Det var dagordningen för kommunfullmäktiges sammanträde på onsdag. Kom ihåg att alla fullmäktigesammanträden är offentliga. Det går också att se inspelningen från sammanträdet i efterhand, till och med ärende för ärende. Det är bra om man skulle ha extra intresse för någon särskild fråga. (Klicka här.)

Anm. Du kan läsa om fullmäktiges sammanträde och hur det gick på bloggen ”Gårdagens KF (15/3)”.

%d bloggare gillar detta: