Arkiv

Archive for 26 mars, 2023

Tunga ärenden på KS 2 (29/3)

26 mars, 2023 3 kommentarer

Anm. Fortsättning på bloggen “Tunga ärenden på KS 1 (29/3)”.

På det tunga och sannolikt mycket långa sammanträdet med kommunstyrelsen (KS) på onsdag ska det fattas beslut om en rad viktiga, och ibland mindre viktiga, ärenden. Flera av ärendena kommer att gå vidare till kommunfullmäktige för slutligt avgörande.

Det första beslutsärendet handlar om att kommunstyrelsen ska meddela planuppdrag för att:

“pröva möjligheterna till bad, ställplatser med viss service, gästhamn, aktivitetsområden samt vattenanknuten föreningsverksamhet genom en ny detaljplan för norra Sanden i Vänersborg.”

Det kan noteras att kommunstyrelsen, till skillnad från samhällsbyggnadsnämnden, inte vill att Fisktorget, dvs det som vi infödda vänersborgare kallar Fisketorget eller Fesketorget, ska ingå i planuppdraget.

Denna gång handlar beslutet i KS dock bara om att en detaljplan ska upprättas, inte om hur Sanden norra ska förväntas utvecklas och bli. Planerna för området är stora och det blir mycket intressant att så småningom få se resultatet. Det framtida förslaget till detaljplan kommer sannolikt att engagera många vänersborgare tror jag. Det dröjer nog ett tag dock.

Ärende 6 , “Konsekvensbeskrivning Vänersborgs hamn”, är ett ärende som återkommer för beslut vid ett senare tillfälle. (I min förra blogg “Tunga ärenden på KS 1 (29/3)” kan du se hela dagordningen.) Det ska alltså inte fattas något beslut på onsdag, när det ska ske vet bara kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S). Däremot är det ett oerhört viktigt ärende. Det handlar om en eventuell investering på upp mot 300 miljoner kronor. 300 miljoner… Jag har skrivit en hel del bloggar i hamnfrågan (se “Hamnflytt till Vargön 1: Kostnader”, “Till vilken nytta?” och “Trollhättan?”) och planerar att återkomma med fler bloggar i frågan.

Kommunstyrelsen ska vidare godkänna ett hyresavtal som innebär att den ska hyra Bojorten för 1,1 milj kr per år. Kommunen ska alltså hyra av sig själv och pengarna cirkulera mellan förvaltningarna… Det slog mig att hyran kanske är väldigt hög för andra som skulle vilja hyra Bojorten, fast det vet jag inget om än. Om kommunstyrelsen betalade lite mer i hyra så skulle andra kanske kunna hyra den billigare. Och då kanske fler “utomstående” skulle göra det. Vilket skulle inbringa större inkomster till kommunen… En tanke, kanske helt fel – vad vet jag…

Kommunstyrelsen ska besluta om att Gröna Klustret på Nuntorp ska få 200.000 kr i bidrag i år och två år framåt. Pengarna ska gå till projektet “Grön tillväxt Fyrbodal”. Det är ett projekt för att:

“genomföra kompetenshöjande insatser och förbereda och initiera projekt som verkar för att implementera och nyttogöra innovationer som stärker lantbrukets möjligheter att öka lönsamhet, produktion och sysselsättning samt leder till grön omställning inom de gröna näringarna och därtill kopplad förädlingsindustri.”

Beslutet ska bara gälla om Västra Götalandsregionen är med och finansierar. Själv tror jag på Gröna Klustret…

Funktionsrätt Vänersborg har ansökt om ett verksamhetsbidrag på 250.000 kr. Det skulle innebära en höjning av bidraget med 100.000 kr. Funktionsrätt Vänersborg har nämligen tidigare erhållit 150.000 kr av kommunen. Förslaget i KS är att höja bidraget med 25.000 kr, till 175.000 kr. Jag kan tycka att höjningen är lite snål – och funderar på att föreslå en höjning till 200.000 kr, dvs med 50.000 kr. Funktionsrätt Vänersborg utför ett bra arbete och är viktig för kommunen. Det höjda bidraget behövs till ökade kostnader för löner, hyra och el.

Kommunen ska förvärva fastigheten Krassen 10 från Vänersborgsbostäder för nästan 5 milj kr. Det är den gamla flickskolan det handlar om. Priset är sannolikt helt i sin ordning, men det beräknas att nödvändiga renoveringar ska gå på 12,3 milj kr. Och det i sin tur låter väldigt dyrt…. Det är tänkt att lokalerna bland annat ska användas av socialförvaltningen till verksamheten “Råd och stöd”. Och det är lite bråttom med beslut. Till sommaren vill ju Tingsrätten komma igång och bygga nytt vid Tandvårdshuset. Det är där som “Råd och stöd” är placerat idag… (Se TTELA ”Klart för ny domstolsbyggnad i Vänersborg”.)

Ärende 13 är jag lite osäker på. Kommunstyrelsen tänker föreslå samhällsbyggnadsnämnden att:

“tillskapa bostäder för ensamhushåll i nära samverkan med socialnämnden”

Det framgår inte, i varje fall för mig som inte sitter i socialnämnden, vilka “ensamhushåll” som avses. Hur som helst måste “utmaningarna” för dessa “ensamhushåll” lösas.

Beslutet i KS innebär att samhällsbyggnadsnämnden ska:

“starta lokalplanering för ensamhushåll genom nybyggnation på befintlig kommunal mark eller inköpt fastighet alternativt inköp av befintlig bostad”

Kommunfullmäktige ska anta en ny fastighetsstrategi och som vanligt behandlas ärendet först i kommunstyrelsen. Fastighetsstrategin är ett styrande dokument som ska klargöra:

“på vilka grunder fastigheter ska ägas, hyras eller avyttras.”

Det kan kanske vara av intresse när kommunen enligt strategin ska, eller kan, äga fastigheter: 

  • “Kommunen bör i huvudsak äga de fastigheter som behövs för den egna verksamheten”
  • “Kommunen bör äga fastigheter som bedöms som strategiska för den långsiktiga samhällsplaneringen”
  • “Kommunen ska eftersträva att ha ett markinnehav i syfte att främja samhällsutvecklingen”
  • “Kommunen ska eftersträva ett markinnehav som tillgodoser allmänna intressen att bevara och utveckla frilufts-, natur- och kulturvärden”
  • “Kommunen ska arbeta aktiv med den kommunala markreserven i syfte att säkra långsiktiga utvecklingsbehov”
  • “Kommunen kan äga de fastigheter som har stark koppling till kommunens historia och som är av stort lokalt kulturhistoriskt värde”
  • “Kommunen kan även äga fastigheter som upplåts till verksamhet utanför den kommunala organisationen där nyttjandet sammanfaller med ett kommunalt intresse och ligger inom ramen för den kommunala kompetensen”
  • “Kommunen kan äga fastigheter för att underlätta robust samhällsutveckling genom att ha rådighet över till exempel skyddsskogar, skyfallsstråk och möjliggöra klimatanpassningsåtgärder”
  • “Kommunen kan förvärva fastigheter i syfte att hantera lokala störnings- och risksituationer”

Det som slog mig i dessa punkter är hur långsiktigt ett “långsiktigt utvecklingsbehov” är. Nyligen skrev samhällsbyggnadsförvaltningen att det kunde vara upp till 200 år. Men det kanske bara gällde Sikhall… (Se “Sikhalls framtid avgörs (4)”.)

En bra fastighetsstrategi är viktigt för en kommun att ha, men beslutsförslaget är på fyra A4-sidor. Ändringar mening för mening redovisas nämligen utifrån det gamla förslaget. Det blir i det närmaste helt oöverskådligt. I kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) avstod moderaterna från att delta i beslutet. Jag vet inte varför.

Oj. Bloggen börjar bli lite väl lång. Jag tror att jag slutar här och återkommer med resten av kommunstyrelsens ärenden imorgon.

Fortsättning i bloggen ”Tunga ärenden på KS 3 (29/3)”.

==

I denna bloggserie:

Kategorier:KS 2023
%d bloggare gillar detta: