Arkiv

Archive for 25 mars, 2023

Tunga ärenden på KS 1 (29/3)

Det blir ett långt och “tungt” sammanträde med kommunstyrelsen på onsdag. Dagordningen har följande utseende:

Det är som synes många och komplicerade ärenden. Det är mycket för kommunstyrelsens politiker att läsa, försöka förstå och ta ställning till. I det här fallet är nog frågan om det är möjligt. De flesta i kommunstyrelsen är ju fritidspolitiker. Hur ska de hinna läsa över 1.000 sidor över en helg och några vardagskvällar? Och om de inte hinner igenom underlaget så är sannolikt risken tämligen stor att det blir en mer eller mindre oreflekterad röst på tjänstepersonernas beslutsförslag. Eller också en röst på det förslag som gruppledaren förordar…

Men om inte den digra dagordningen med alla ärenden vore nog, så finns det ett “dolt” ärende som nog får de flesta ledamöter att undra – är det planerat ett 2-dagarssammanträde med kommunstyrelsen kommande vecka?

Ärende 2, “Information vid kommunstyrelsens sammanträde”, visar sig nämligen innehålla följande informationspunkter:

Jag tänkte i två bloggar kortfattat gå igenom de viktigaste och intressantaste ärendena. Det går att ladda hem kommunstyrelsens kallelse. Här får man samma underlag som kommunstyrelsens ledamöter. (Klicka här för att ladda hem underlaget.)

Sammanträdet börjar med en så kallad bolagsdag. Kommunens helägda aktiebolag och två av kommunalförbunden ska redovisa sina verksamheter och, antar jag, årsbokslut. Då blir det också en hel del ekonomi.

Kommunens aktiebolag är Hunnebergs kungajakt- och viltmuseum, Fastighets AB Vänersborg, AB Vänersborgsbostäder och Vattenpalatset Vänerparken AB.

Det är bra att kommunstyrelsen får en redovisning. Det är viktiga bolag som alla kommuninvånare gemensamt äger. Det är också stora summor av Vänersborgs skattebetalares pengar som går till exempelvis kommunalförbunden Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) och Kunskapsförbundet Väst (KFV). Det bör också ske en liknande redovisning i kommunfullmäktige kan jag tycka. Och om jag inte minns fel så har kommunfullmäktige bifallit en motion med detta yrkande.

“Bolagsdagen” lär ta sin “lilla stund”. Det vore ju tråkigt om de olika representanterna från bolagen skulle behöva skynda på sina presentationer när de nu avsätter tid för att informera några av “sina ägare” i kommunhuset.

De flesta föredragningar under punkten “Information” handlar om ärenden som kommunstyrelsen (KS) ska ta beslut om senare under sammanträdet. Men några föredragningar handlar om ärenden som det ska beslutas om vid senare tillfällen under våren, t ex hamnfrågan. En del information hör till kategorin “bra att veta”, men som kanske skulle behöva diskuteras ordentligt bland politikerna. Jag tänker t ex på medarbetarundersökningen.

Det är för övrigt mer information. Kommundirektör Lena Tegenfeldt ska redogöra för vad hon har sysslat med sedan sist. Det gör kommundirektören skriftligt nu för tiden. Kommundirektörens information är en stående punkt på alla sammanträden, liksom att de tre kommunalråden ska informera på samma sätt. De gör det också skriftligt. Ledamöter och ersättare i KS har tillfälle att ställa frågor till både kommunalråden och kommundirektören.

Efter alla informationspunkter är det dags för en dialog. Det handlar om “Styr- och ledningsmodellen i Vänersborgs kommun”. Hur ska kommunen styras i framtiden…?

Ärendet är något av en långkörare. Det har återremitterats i kommunstyrelsen och när ärendet var uppe för slutligt beslut i kommunfullmäktige i februari så återremitterades det igen, på mitt förslag faktiskt. Fullmäktiges motivering var (se “KF 1: Styr och ledning – oväntad utgång”):

“Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen som får i uppdrag utifrån en bred dialog att återkomma med ett nytt förslag till kommunfullmäktige.”

Det är väl tänkt att den “breda dialogen” ska ta sin början på onsdag. Det återstår att se hur dialogen planeras att genomföras. Jag antar att kommundirektören inleder och att kommunstyrelsen sedan delar upp sig i mindre grupper. Hur fortsättningen ska se ut får vi sannolikt information om på sammanträdet.

Jag vet inte vad klockan är när KS är klara med ovanstående punkter. Men efter all information och en del frågor och diskussioner är det dags att gå in på de ärenden där det ska fattas någon form av beslut. Och som synes finns det en hel del viktiga frågor som ska behandlas…

Det får bli i nästa blogg. Se ”Tunga ärenden på KS 2 (29/3)”.

==

I denna bloggserie:

Kategorier:KS 2023
%d bloggare gillar detta: