Arkiv

Archive for 28 oktober, 2014

Rektorn och det pedagogiska ledarskapet

28 oktober, 2014 Lämna en kommentar

rektor2Rektorn arbetar på uppdrag av riksdagen, regeringen och skolverket. Uppdraget finns beskrivet i Skollagen, Skolförordningen och Läroplanen. I Skollagen slås uppdraget fast:

”Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor.”

I Läroplanen står det:

”Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen.”

Rektorn är skolans pedagogiske ledare.

Ändå är rektorn inte statligt anställd. Det är huvudmannen, kommunen, som anställer rektorn. Och det blir motsägelsefullt. Rektorn får sitt uppdrag från staten men anställs av kommunen.

rektor3I kommunen finns det en tendens att se rektorn som en ”vanlig chef” och som därför får sina arbetsuppgifterna från kommunen. Som alla andra chefer. Kommunen tilldelar rektorn uppgifter som går långt utöver det statliga uppdraget.

I Vänersborg har rektorn följande uppdrag av kommunen:

 • Ansvar för RA-planer med kommunala mål.
 • Ansvar för kvalitetsredovisning.
 • Budgetansvar med rapporter och uppföljning
 • Upprättande och ansvar för rutiner angående arbetsmiljö med skyddsronder och skyddsombud, brandskyddsansvar med upprättande av plan för systematiskt brandskydd, handlingsplan vid större störningar, riskombud och ansvar för upprättande av riskbedömning, ansvar för upprättande av krishanteringsplaner samt krisombud, städrutiner, rutiner kring allergi, ansvar för upprättande av kemikalieförteckningar och rutiner för det, rutiner kring snöröjning, rutiner kring arbeten som utförs på skolan, skolskjutsfrågor samt säkerhet vid bussfållor, trafiksäkerhet runt skolan samt lås och larm.

Rektor har ett tillsynsansvar över fastigheterna, uppföljning av nybyggnation och skyldighet att göra felanmälan. Men rektorn har också ett personalansvar. Det innebär:

 • Medarbetarsamtal
 • Lönesamtal — lönesättning
 • Kompetensutveckling
 • Rehabplan samt uppföljningsarbete
 • Samverkan med facken
 • Utvalda mål ur arbetsmiljöplan
 • Handlingsplan mot hot och våld
 • Introduktion av nyanställda
 • Jämställdhetsplan
 • Rapporter om tillbud och skador
 • Kvalitetssäkring av verksamheten
 • Bemanningsmöten i samverkan med personalsekreterare där rektors arbete stäms av.

rektor5Rektorn har också hand om organisationen, tjänstetillsättningar  (med rekrytering, intervjuer och referenser) och schemaläggning. Och till allt detta har också rektorn ansvar för elevvårdsarbete med tillhörande ESK (=elevstödjarkonferens) och uppföljningar samt utvärderingar.

När jag läser alla dessa uppgifter så häpnar jag inte bara inför alla uppgifter – jag inser att listorna ändå inte är kompletta. Det tillkommer ytterligare en hel mängd ”småuppgifter”.

En rektor kan under en dag få ett telefonsamtal från en upprörd förälder som vill att deras dotter ska få byta lärare på elevens val, elever som kommer in och klagar på något som en lärare har gjort, en lärare som klagar på en pratig klass, avstyr en konflikt mellan två elever i korridoren, får en blankett med en ledighetsansökan från en elev som ska på skidsemester, ett mail om nya regler kring VFU-studenter, organisera en schemabrytande aktivitet, konferera med specialpedagogen, hitta en tid till ett möte med kommunens ekonom, möte med BUP, samtala med vaktmästaren som berättar att någon förstört ett lås, lyssna när en städare berättar att en elev rökt på toa och när hon ska ta en kopp kaffe så är personal där och undrar varför ämnet tyska inte får så stort anslag i år. Tyskan måste ju ha nya glosböcker. På kvällen hastar rektorn sedan iväg för först ett föräldramöte i åk 7, för att sedan träffa skolans föräldraförening.

exhaustedOch med att alla dessa kommunala uppgifter så kan man undra var rektorns statliga uppdrag tar vägen. Hur och när ska rektorn kunna utföra sitt statliga uppdrag som pedagogisk ledare…?

Visst försöker rektorn i Vänersborg att hinna med sina pedagogiska ledaruppgifter också. Men de kommunala arbetsuppgifterna tar en alltför stor del av den totala arbetstiden i anspråk. Det är också dessa uppgifter som ”syns” och det är obligatoriskt för rektorn att utföra dem. Det pedagogiska ledarskapet utförs om rektorn hinner.

När Arbetsmiljöverket (=AV) inspekterade Vänersborg och rektorernas arbetssituation i våras, så skrev AV följande:

”Vid inspektionen framkom att arbetsbelastningen för rektorerna är mycket hög, samtliga ligger ständigt på maximala flexsaldot som tillåter upp till hundra timmar.”

Rektorn har för många arbetsuppgifter. Det är till stor del det statliga pedagogiska ledarskapsuppdraget som bortprioriteras för att rektorn ska ha den minsta möjlighet att hinna med de andra…

studiesEn annan sida av myntet är att skolresultaten i Vänersborg inte är bra. Alltför många elever har sämre betyg än de skulle kunna ha och många elever saknar betyg i ett eller flera ämnen. Utvecklingen de senaste åren har inte heller varit särskilt positiv.

Rektorn är oerhört viktig för skolutveckling och elevers resultat. Det visar både svensk och internationell forskning. (Se t ex rapporten ”Förbättrat skolledarskap”.) Framgångsrika skolor med framgångsrikt lärande har en rektor som (citerat från Carina Hall, Grundskoletidningen 4/2014):

 • ”visar vägen till vision och utveckling genom höga förväntningar på sig själv och andra
 • stödjer och bidrar till personalens utveckling
 • arbetar aktivt med skolans inre organisation utifrån ett helhetsperspektiv genom att förändra struktur och kultur i samverkan med alla i organisationen.”

pudel2Och den sista punkten som identifierar själva pudelns kärna:

 • ”[Rektorn] leder aktivt skolans pedagogiska arbete genom att följa undervisningen, engagera lärarna i att utvärdera sina metoder, ge pedagogiskt stöd, följa elevernas utveckling och skapa resurser och tid för undervisning och lärande.”

När såg elever och lärare en rektor i klassrummet senast? Hur många rektorsbesök har läraren fått i sitt klassrum de senaste 10 åren? (Jag kan räkna mina på den ena handens fingrar – och ändå få fingrar över…)

Rektorn i Vänersborg har helt enkelt inte tid och möjlighet att utföra sitt uppdrag som pedagogisk ledare…

roadDet finns bara en möjlig väg. Rektorn i Vänersborg måste frigöras från en mängd av de kommunala arbetsuppgifterna. Dessa uppgifter borde istället övertas av någon annan, t ex intendenter och särskild personal som tar hand om personalfrågor.

Med andra ord, det behövs helt enkelt en ny rektorsorganisation i Vänersborg. Rektorn måste kunna fullfölja sitt statliga uppdrag – rektorn måste kunna fungera som pedagogisk ledare. Först då kan rektorns arbetssituation och elevernas kunskapsresultat förbättras.

%d bloggare gillar detta: