Arkiv

Archive for 3 oktober, 2014

BUN 13 okt – Arbetsmiljöverkets inspektion

3 oktober, 2014 2 kommentarer

gamlaTrots att det nyss har varit ett val så sammanträder den ”gamla” Barn- och Ungdomsnämnden (BUN) återigen den 13 oktober. Nämnden med den gamla politiska sammansättningen kommer för övrigt att ses ytterligare (minst) två gånger innan en ny nämnd sammanträder efter årsskiftet. Och då med bara 11 ledamöter, i stället för nuvarande 13, då nämnden ska överlämna alla frågor kring musik och fritid till den nybildade Kultur- och Fritidsnämnden. Barn- och Ungdomsnämnden ska bli en renodlad utbildningsnämnd med ansvar för framför allt förskolan och grundskolan. Antagligen kommer den också att byta namn till Barn- och Utbildningsnämnden på nästa fullmäktigesammanträde.

Igår skickades möteshandlingarna ut. Ja, en del av dem åtminstone. I vanlig ordning så kommer det ett kompletterande utskick i slutet av nästa vecka. Det utskicket kommer t ex att innehålla en budgetuppföljning. Dessutom ska beslut fattas om val av entreprenör efter en städupphandling. Men eftersom upphandlingen lyder under sekretess, så kommer nämndens ledamöter att få information först vid sittande bord, dvs vid själva sammanträdet.

AVEtt mycket viktigt ärende om arbetsmiljö ska avhandlas. Arbetsmiljöverket (=AV) genomförde ju en tillsyn av arbetsmiljön i Vänersborgs grundskolor i våras. Inspektionen resulterade i en rad anmärkningar som BUN måste åtgärda. Nu har förvaltningen författat ett svar med förslagna åtgärder som det är tänkt att nämnden ska ställa sig bakom. Tyvärr kommer inte heller detta svar att skickas ut förrän nästa vecka…

Jag har skrivit om AV:s inspektionsmeddelande tidigare (se här). Jag gör det enkelt för mig och återger, med vissa redigeringar, vad jag skrev den 8 juni.

Det första avsnittet i AV:s inspektionsmeddelande handlar om ”undersökningar och riskbedömningar”. Här får BUN kritik för att det inte framgår vad en ”ändring” är. Det är nämligen så att arbetsmiljörisker ska bedömas vid ”ändringar”, så att förebyggande åtgärder kan vidtas. AV tänker närmast på ”rektors utökade uppdrag”. Kommunen kritiseras också för att varje skola har egna checklistor vid riskundersökningar/arbetsmiljöronder och till sist, på denna punkt, kritik för att det saknas metoder för att värdera och prioritera risker. Det sista, menar AV, kan i förlängningen:

”leda till att mindre allvarliga risker åtgärdas medan allvarliga risker blir kvar.”

I det andra avsnittet tar AV upp ”tillbud”. Här kräver AV att kommunen definierar vad ett tillbud är och vad det är som ska rapporteras. AV menar också att det måste finnas bättre rutiner för hur förvaltningen hanterar tillbuden.

rektor3Arbetsmiljöverkets tyngsta kritik mot kommunen handlar om rektorernas arbetsbelastning.

Och det är inte första gången…

I början på juli 2011 skrev Arbetsmiljöverket i ett brev till kommunen (se ”Brev från Arbetsmiljöverket till BUN”):

”De förändringar som hittills har gjorts har hanterats av förvaltningen och har inte varit föremål för några politiska beslut. Arbetsmiljöverket anser att det är viktigt att nämnden i egenskap av arbetsgivarföreträdare fattar beslut om vad som ska göras för att rektorerna ska få en arbetssituation som inte riskerar att leda till ohälsa.”

Rektorernas höga arbetsbelastning aktualiserades faktiskt ännu tidigare. Vad jag kommer ihåg, så har väl Barn- och Ungdomsnämnden under den gångna mandatperioden egentligen inte diskuterat frågan överhuvudtaget, i varje fall inte i något beslutsärende. Någon gång har nämnden informerats om att allt är bra typ. Ändå ansåg AV att det var viktigt att det var politikerna i nämnden som fattade beslut…

exhaustedDen 28 maj 2014, skrev AV följande:

”Vid inspektionen framkom att arbetsbelastningen för rektorerna är mycket hög, samtliga ligger ständigt på maximala flexsaldot som tillåter upp till hundra timmar.”

Det här är en oacceptabel personalpolitik!

Dessutom är det nog också så att det inte är rektorernas pedagogiska ledarskap som är orsak till arbetsbelastningen. Det pedagogiska ledarskapet är tyvärr i de flesta fall redan bortprioriterat… Tyvärr, eftersom jag tror att det krävs ett tydligt pedagogiskt ledarskap för att kunskapsresultaten i Vänersborgs skolor ska kunna höjas.

AV fortsätter:

”Ni redovisar ett antal vidtagna åtgärder, så som biträdande rektorer och kanslister, i syfte att komma till rätta med rektorernas arbetsbelastning men Arbetsmiljöverket bedömer att ytterligare åtgärder behövs för att säkerställa att rektorerna inte drabbas av ohälsa.
Ni saknar också tillräckligt väl fungerande rutiner för att följa upp rektorernas arbetsbelastning, både fortlöpande och vid förändringar samt för att vidta åtgärder när risker för överbelastning konstateras. Dessutom saknas stöd för rektorerna att prioritera arbetsuppgifterna när tiden inte räcker till.”

Som sagt, det är ord och inga visor.

Och…

naven_bordet

Förvaltningen/BUN måste organisera om skolstrukturen. Några skolenheter är för stora och måste göras mindre. Då skulle också flera biträdande rektorer kunna bli rektorer över var sina skolenheter. Sedan anser jag att särskilda intendenter måste anställas så att rektorerna kan få tid att bli pedagogiska ledare!

Sedan undrar jag om man kan låta rektorerna ägna en hel dag i veckan, varje torsdag, 20% av arbetstiden, på kommunhuset… Rektorerna måste finnas ute på skolorna.

Ungefär så här skrev jag alltså den 8 juni i år.

Det ska bli intressant att läsa svaret och få reda på vilka åtgärder som förvaltningen tänker vidta för att rätta till problemen.

Kategorier:BUN 2014
%d bloggare gillar detta: