Arkiv

Archive for 12 oktober, 2014

Brålanda- och Hallevibaden – och kommunen

12 oktober, 2014 Lämna en kommentar

ideaTidigare i år fick kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) en idé! Tänk om vi skulle:

”utreda frågan om Vattenpalatset Vänerparken AB skulle kunna överta ansvar för Brålandabadet och Hallevibadet från och med 2015-01-01.”

Och tänkt och gjort!

Gunnar Lidell bestämde att kommundirektör Ove Thörnkvist skulle få precis detta uppdrag. Och det fick han, den 17 mars. Och bråttom var det – utredningsuppdraget skulle vara klart senast den 19 juni.

bralandabadVarför Lidell ville att Vattenpalatset Vänerparken AB skulle ta över baden i Brålanda och Hallevi har inte framgått. Kanske var det kommunens, och framför allt Barn- och Ungdomsnämndens, bristande kompetens att sköta avtal och andra åligganden på ett lagligt och korrekt sätt som var orsaken?

Men utredningsuppdraget var tydligen komplicerat. Det skulle inte hinnas med före den 19 juni. Skulle det visa sig. Den 5 september redovisade kommundirektören för Kommunstyrelsens arbetsutskott (=KSAU) att utredningen pågår, men att den inte blir klar i tid. Vilket var ganska uppenbart, eftersom den 19 juni hade passerats för länge sedan… Kommundirektören begärde anstånd med utredningen till den 30 september. Vilket KSAU beviljade.

skjuta_framtidSå utredningen sköts på framtiden. Till efter valet…

Nu har utredningen i varje fall blivit klar. TTELA refererade den tämligen kortfattat under veckan (se TTELA den 10 okt, ”Bör drivas av Vattenpalatset”). Nu tänkte jag göra samma sak – fast mindre kortfattat…

Innan jag överhuvudtaget började läsa utredningen, skriven av kommunjuristen, så såg jag att den var daterad den 3 juni! Den 3 juni är ju två veckor innan den tidsgräns som Gunnar Lidell gav i direktivet! Och över 3 månader före valet!

Eftersom jag också har efterfrågat denna utredning, skriftligt i början av hösten, och då fick svaret att den inte var färdig, så började jag undra… Den var ju uppenbarligen klar.

Det blev ett snabbt mail, eller två, till kommundirektören. Och jag fick ett, två, lika snabba svar tillbaka… Igår, lördag, kväll.

Kommundirektör Thörnkvist svarade om kommunjuristens utredning:

”Det är en del av underlaget men den är inte färdig än.”

diarietDetta svar ger upphov till fler frågor. Varför diariefördes inte denna utredning, daterad till den 3 juni, förrän den 7 oktober? Och varför överhuvudtaget, när den bara är ”en del av underlaget”? Och om detta bara är en del av hela utredningen, vilka fler är det som utreder och vad mer är det som utreds?

Intressanta frågor i och för sig. Men det lär väl ge sig. De kanske inte betyder något alls.

När jag började ögna igenom utredningen så fick jag ytterligare en överraskning. Den innehåller flera bilagor. Och det är ju inget konstigt i sig. Men några av bilagorna är daterade den 17 juni! Och det är väl klart att då undrar man hur man kan göra en utredning som är klar drygt två veckor (3 juni) innan bilagorna är upprättade som man tar upp i utredningen… I varje fall undrar jag.

Efter dessa överraskningar och funderingar, så började jag i varje fall att läsa utredningen – eller en del av den samlade utredningen. Som inte är klar än.

vbg_kommun_logoUtredningen berättar att både Brålanda- och Hallevibadet ägs av Vänersborgs kommun. Däremot har arrendatorn av Hallevibadet utfört egna investeringar i ”gym- och spinningsdelen” som eventuellt behöver regleras. Å andra sidan är inte Hallevibadet i behov av några större investeringar, medan detsamma inte kan sägas om badet i Brålanda.

”Sammanfattningsvis kan noteras att Brålandabadet är i behov av investeringar avseende reningsanläggning, pumpar, plattläggning med mera. Underhållsarbete erfordras för betydande belopp.”

Allt enligt utredningen. Sedan fortsätter utredningen att berätta att kommunen har ett bolag som bedriver badverksamhet. Dock inte i Brålanda och på Hallevi. Det är Vattenpalatset.

Kommunjuristen återger § 3 i bolagsordningen för Vattenpalatset:

gymma”bedriva bad- och simhallsrörelse, tillhandahålla lokaler för fysisk träning och motion samt bedriva kioskrörelse. Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunrättsliga självkostnads-, likställighets- och lokaliseringsprincipen — kommunala grundprinciper som regleras i kommunallagen och av diverse domstolsavgöranden — fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun bestämmer och som faller inom ramen för de kommunala befogenheterna.”

Om det är OK för kommunen att överhuvudtaget bedriva gym, eller tillhandahålla lokaler, behandlar inte utredningen. Och inte jag heller. Konkurrensverket har stämt Strömstads kommun för att bedriva gymverksamhet, förlorat i tingsrätten, men överklagat till Marknadsdomstolen. Många kommuner avvaktar med spänning Marknadsdomstolens utslag. Domen kommer snart och då får vi svar på den frågan.

Kommunjuristens utredning drar slutsatsen att Vattenpalatset ska ta över driften av Hallevi- och Brålandabadet. Precis som direktiven från Gunnar Lidell stadgade. Och konstigt hade det väl varit annars… Utredningens uppgift var väl snarast att hitta argument för Lidells direktiv.

Utredningen har två argument för att Vattenpalatset ska ta över driften av de båda baden.

1Det första:

”denna lösning säkerställer att baden bedrivs på ett säkert och professionellt sätt.”

Detta argument leds inte i bevis. Det bara är så. Och då måste man väl anta, jag gör i varje fall det, att baden tidigare INTE har bedrivits på ”ett säkert och professionellt sätt”.

Men det är inte helt enkelt att förstå mot vem eller vilka argumentet vänder sig mot, är det arrendatorerna som har bedrivit oprofessionell verksamhet eller är det Barn och Ungdom som har driftansvaret? Eller menas Samhällsbyggnads som har ansvaret för anläggningarna? Jag lutar åt att utredningen inte menar arrendatorerna. Det står nämligen också i utredningen:

Vattenpalatset bör själva bedöma huruvida Hallevibadet och Brålandabadet ska driftas med hjälp av egen personal eller med hjälp av en entreprenör som i så fall får upphandlas.”

Det här tyder väl på att utredningen inte har någon kritik mot de gamla arrendatorerna. De skulle ju faktiskt kunna få drifta baden fortsättningsvis också! Nä, det är nog Barn och Ungdom utredningen syftar på… Det står nämligen också i utredningen:

tjuv”Anläggningarna bör även fortsättningsvis ägas av kommunen och tillhöra, Samhällsbyggnadsnämnden, Fastighetsenheten. Vattenpalatset äger inga fastigheter utan hyr sin nuvarande anläggning, bolaget besitter inte kompetens inom fastighetsförvaltning.”

Kan det sägas tydligare? Samhällsbyggnads har kompetens för sin del. Det måste vara Barn och Ungdom som är boven i dramat.

2Det andra argumentet som utredningen anför, för att Vattenpalatset ska ta över baden, är att detta är:

”det mest kostnadseffektiva för koncernen med hänsyn till att kompetens och personal redan finns hos Vattenpalatset vilket saknas hos kommunen.”

(Jag antar att ”koncernen” i citatet syftar på Vänersborgs kommun som helhet.)

Inte heller detta argument leds i bevis. Det bara är så. Igen. Och här kan man väl bara spekulera. (Igen.) Eftersom Barn och Ungdom inte har någon särskilt anställd för att drifta baden på sitt oprofessionella sätt, så kan det ju inte bli mer kostnadseffektivt att Vattenpalatset tar över. Kanske till och med tvärtom. ”Kostnadseffektiviteten” måste i så fall ligga i att arrendatorerna har förhandlat sig till för bra avtal, dvs för dåliga sett ur kommunens synvinkel…

money2014 har kommunen betalat 640.000 kr i driftbidrag till Hallevibadet och 188.000 kr till Brålandabadet. Utredningen tycks förutsätta att Vattenpalatset skulle kunna arrendera ut baden till, för koncernen Vänersborgs kommun, bättre villkor.

Om någon vill arrendera baden till för arrendatorerna sämre ekonomiska villkor, det vet vi inte. Det kanske inte är troligt. Återstår då om kommunen genom Vattenpalatset själv kan driva baden billigare. Det kanske inte heller är troligt.

Eller vill inte kommunen ha kvar baden…?

question_mark2Jag blir inte riktigt klar över vad utredningen vill säga. Jag blir inte heller klok på vad Vänersborgs kommun skulle tjäna på en överflyttning av baden till Vattenpalatset Vänerparken AB. Är det av andra outtalade skäl som Gunnar Lidell vill flytta Hallevi- och Brålandabaden till Vattenpalatset? Vill han helt enkelt bara bli av med ”badproblemen”? Om Vattenpalatset tar över baden, så blir det ju liksom inte kommunens problem längre. I varje fall inte politikernas. Och då slipper Gunnar Lidell, eller Marie Dahlin, att ta tag i dem. Dessutom är det svårare med insynen i de kommunala bolagen…

Vi får se. Nu väntar vi på att hela utredningen av badens framtid ska bli klar. Det här var ju bara en del av underlaget… Då kanske det går lättare att uttala sig om hur baden bör ”behandlas”.

Kategorier:bad, Brålanda, Hallevi
%d bloggare gillar detta: