Arkiv

Archive for 13 oktober, 2014

Referat från BUN 13 okt

13 oktober, 2014 1 kommentar

packa_ihopIdag var sammanträdet med Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN) snabbt avklarat. Redan kl 14.50 kunde ledamöterna packa ihop sina papper, pennor och paddor och bege sig hemåt.

Fast då hade nämndens ledamöter (ja, kanske inte alla) faktiskt ägnat förmiddagen åt att diskutera nämndens roll i framtidens Vänersborg. En ny Översiktsplan (=ÖP) är nämligen under utarbetande. (En översiktsplan handlar om grunddragen i användningen av mark och vatten, typ bebyggelse och infrastruktur etc.) Lars Gunnar Rudström och Pål Castell lotsade ledamöterna framåt på ett utmärkt pedagogiskt sätt i en workshop. Ett intressant och spännande arbete, där nämnden särskilt lyfte fram förskolornas och skolornas vikt i den framtida fysiska planeringen av vår kommun.secret3

Själva sammanträdet började som vanligt kl 13.15 med upprop. Sedan var det dags för ett sekretessärende, vilket är mycket ovanligt i nämnden. Det handlade om vilket företag som skulle ”sopa hem” ett städavtal på en del av kommunens förskolor och skolor. (Den andra ”delen” städas av kommunen själv.) Avtalet är värt 3,6-3,7 milj kr och löper på 3 år med möjlighet till ett års förlängning.

stadning2Företaget som tog hem upphandlingen heter ISS Facility Service AB. Det innebär att Samhall får ta sitt pick och pack och lämna nyhetstädningen den 31 december i år.

Varför kommunen inte själv sköter städningen på alla förskolor och skolor vet jag inte. Och ingen kunde väl heller ge en rimlig förklaring till detta.

När det gäller budgetuppföljningen så hänvisar jag till en tidigare blogg, där jag angav aktuella siffror för nämndens del (klicka här).

Sedan den förra månadsprognosen har hyreshojning2siffrorna försämrats för Arena-Fritids del. Samhällsbyggnads har nämligen höjt hyrorna. Och inte nog med det, ”folket” på Samhällsbyggnads pratar om att de vill ha ytterligare 7 milj kr mer för år 2014. Det är mycket pengar för BUN… Särskilt som det sades att Samhällsbyggnads övertagande av BUN:s fastigheter skulle vara kostnadsneutralt. Jag håller med Lena Eckerbom Wendel (M) när hon menar att kommunfullmäktige har gett BUN ett uppdrag och en ambitionsnivå och för detta så har nämnden fått en viss summa pengar. Nu verkar Samhällsbyggnads på egen hand ha höjt ambitionsnivån… Och kostnaderna…

Eckerbom Wendel:

”Det är inte en ok lösning.”

Presidierna i BUN och Samhällsbyggnadsnämnden ska snart ha ett möte om hyrorna. Vi väntar med spänning på resultatet.

rapport2Nämnden fick i vanlig ordning en verksamhetsuppföljning. Det som är av mer allmänt intresse är att det blir stora pensionsavgångar bland förskollärare och lärare under de närmaste åren. Det blir en utmaning (utmaning betyder nu för tiden detsamma som problem) att få tag i behöriga pedagoger till Vänersborg (samma problem, utmaningar menar jag, får även andra kommuner). Man blir för övrigt lite betänksam inför framtiden, när jag i dagens Aftonbladet läser:

”Det är rekordenkelt att komma in på lärarutbildningen i Borås. Det räcker med 0,05 poäng på högskoleprovet. Samtidigt är högskolan i Borås inget undantag – flera andra lärarutbildningar har antagit studenter på samma låga resultat.”

Om man helt i blindo hade kryssat ett A på alla uppgifter på högskoleprovet så hade man kommit upp i 0,4 poäng…

Nämnden fick också reda på att 13 av 17 grundskolor och 19 av 27 förskolor inte har uppdaterat sina planer mot kränkande behandling… Inte bra. Det är väl inte heller så bra att det inkom 12 anmälningar till Skolinspektionen förra läsåret och att kommunen blev fälld i 7 av fallen. Det handlar för det mesta om särskilt stöd. Det är för övrigt ”bara” Dalbo, Onsjö och Skerrud som har blivit anmälda.

investering3Ordförande meddelade också att BUN inte längre ”ägde” sin investeringsbudget. Det är ju så att kommunstyrelsen har strukit och flyttat i nämndens investeringsönskemål de närmaste 5 åren – hej vilt. Mot BUN:s vilja. Men BUN har alltså inte längre någon kontroll eller inflytande över detta…

Och hur det ska sluta vet jag inte. Nämnden står inför enorma utmaningar de närmaste åren. (Nämnden har alltså problem…) Det finns anledning att återkomma.

Till sist, förvaltningens svar på kritiken från Arbetsmiljöverket (AV) angående rektorernas arbetssituation. Även detta har jag redogjort för förut (kritiken här och svaret här).

Jag framförde mina kritiska synpunkter, men det blev ingen diskussion. Bara nämndens ordförande Eckerbom Wendel (M) och förvaltningschef Javette kommenterade något. Efter att nämnden hade fattat sitt beslut, ingen röstade däremot, så utnyttjade jag min rättighet att lämna en reservation. Det går att göra så enligt Kommunallagen, trots att man inte röstar ”nej”. Jag ville väldigt gärna att mina synpunkter kom med i protokollet…

pergamentMin reservation återges i sin helhet nedan. Jag planerar dessutom att skriva en motion i ämnet.

======================

Reservation – ärende 5: Svar till Arbetsmiljöverket angående inspektion av arbetsmiljö i grundskolor, dnr 2014/34

Det var svårt att yrka avslag på förvaltningens förslag till svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande. Det skulle ha varit ännu svårare att författa ett alternativt ”svar”, vilket inte heller torde vara en nämndsledamots uppgift.

Jag ser däremot stora brister i det svar som Barn- och ungdomsnämnden beslutade att skicka till Arbetsmiljöverket. Och framför allt i de åtgärder som planeras för att komma till rätta med rektorernas arbetsbelastning.

Förvaltningen menar i princip att rektorerna ska ”hojta” att nu behöver de mer hjälp, nu har de för mycket att göra. Då ska någon komma och göra en brandkårsutryckning. Men det löser inte det grundläggande problemet. Problemet är ju helt enkelt att rektorerna har för mycket att göra. Och det enda man kan göra för att råda bot på situationen, och kritiken från AV, är att avlasta rektorerna arbetsuppgifter.

Det är därför som jag vill uttrycka mina synpunkter i en reservation.

I avsnittet ”Dialog och planering av ytterligare resurs- och stödinsatser för rektorer” beskrivs ”förbättringsåtgärderna” för att komma till rätta med rektorernas arbetsbelastning:

  • ”Med start från och med höstterminen 2014 har vi en känd vikarie­rande rektor som resurs vid ordinarie rektors planerade frånvaro och som förstärkning vid behov.
  • En ytterligare administrativ resurs knyts till rektorerna som stöd vid schemaläggning, tjänstefördelning, uppföljning av närvaro med mera.
  • En översyn av och omstrukturering av mötesformer ska genomföras. En dialog om arbetsplanering och ansvarsområden inför nästa läsår inleds i slutet av september.”

Och ytterligare en åtgärd:

  • ”Säkerställande att returnering av arbetsmiljöuppgifter sker när rektor inte har tillräckliga resurser för att åtgärda risker i ar­betsmiljön.”

Rektorerna ska inte lyftas av några arbetsuppgifter. De ska istället få ”hjälp” när de själva ”erkänner” att de inte klarar av sina uppgifter, dvs lite mer av det som gäller nu och som uppenbarligen inte fungerar.

All kommunikation med andra, det spelar ingen roll vilka de är, tar tid, dyrbar arbetstid! Likaså alla möten och all kompetensutveckling. Det tar tid från de arbetsuppgifter som ska utföras, antagligen mer arbetstid än vad rektorn får tillbaka. Dessutom måste en rektor finnas på skolan. Det är på skolan rektorns arbetsuppgifter finns.

Jag tror inte på att de åtgärder som förvaltningen planerar på något sätt kommer att lösa problemen med rektorernas arbetssituation. Det behövs i stället en ny organisation som fråntar rektorerna arbetsuppgifter. Det kan vara att intendenter anställs som tar hand om fastighetsfrågor etc eller att särskild personal med personalansvar tar hand om personalfrågor.

Jag tror att hela rektorsorganisationen måste ses över. Snarast. I förlängningen drabbar rektorernas alltför höga arbetsbelastning inte bara rektorerna själva utan också personal och elever. Och det statliga uppdraget att vara pedagogisk ledare…

En utredning behöver tillsättas.

%d bloggare gillar detta: