Hem > Allmänt Vänersborg, Skola och utbildning > Varför rasar Vänersborg i SKL:s skolranking?

Varför rasar Vänersborg i SKL:s skolranking?

skl_loggaVänersborg hamnade på plats 274 i SKL:s skolranking. Det var naturligtvis de dåliga betygsresultaten (det genomsnittliga meritvärdet) i årets avgående 9:or som var orsaken. (Se ”Plats 274 i SKL:s skolranking”.)

taket_ga_iEtt sådant resultat, som dessutom Skolverket redovisade redan i september, borde få Vänersborgs politiker att gå i taket och snabbt avisera åtgärder. Men det är fortfarande ingen politiker som offentligt har uttalat sig eller slagit larm om att det nu behövs krafttag. Det tycks som om Vänersborgs ledande politiker tar skolkrisen i Vänersborg med ro. Det verkar som om italienresor, rondeller och bandy-VM är viktigare…

TTELA verkar inte heller ha försökt få någon politiker att uttala sig. Däremot har förvaltningschef Kriewitz blivit intervjuad i TTELA. (Se här.)

klokerFörvaltningschefen anförde följande orsaker till Vänersborgs resultat:

”Det handlar både om snabba och omfattande elevökningar, brist på undervisningslokaler, svårigheter att rekrytera behöriga lärare och att vi har många nya elever som gått kort tid i våra skolor.”

Och så är det naturligtvis. Elevökningen i grundskolan de senaste åren har varit exceptionellt hög (bortåt 700 elever under de senaste 3 åren) och det har skapat ett oerhört tryck på skollokalerna. En stor del av den centrala administrationens och rektorernas, och även pedagogernas, tid har ägnats åt att hitta ”fysiska” lösningar för att kunna ta emot alla.

paviljongTrångboddheten har ökat och klasserna har blivit större. Det gynnar självklart inte studieron och lärmiljön. Det här i sin tur är nog en orsak till att sjukfrånvaron både bland lärare och elever har ökat. Lärarnas arbetsmarknad är dessutom mycket god nu och många lärare byter huvudman. (Det är också populärt att bli SFI-lärare.) Och det inte bara på grund av att lönerna höjs med ett sådant byte, det är nog så att många helt enkelt söker en rimligare arbetsbelastning. Det är tufft att arbeta som lärare i Vänersborgs grundskolor och jag tror att många pedagoger i Vänersborg helt enkelt är utarbetade. Enligt den senaste siffran från förvaltningen är bara 66% av lärarna i Vänersborgs högstadier ”behöriga, undervisande personal”.

legitimation2Och är det brist på behöriga, legitimerade lärare så är detta i sig en viktig förklaring till de dåliga resultaten. Lärarnas kompetens, förmåga och engagemang är de undervisningsrelaterade faktorer som i högst grad påverkar elevers kunskapsresultat.

Det har kommit många nyanlända till Vänersborgs skolor. Jag vet dock inte om detta förklarar Vänersborgs resultat. Det finns siffror där nyanlända inte räknas med i statistiken och dessa siffror visar ändå på dåliga resultat. Men naturligtvis kan man förmoda att en relativt stor del av rektorernas och lärarnas arbetsinsatser måste riktas till denna grupp.

lr_loggaLärarnas riksförbund publicerade nyligen en undersökning som tar upp en annan, men viktig aspekt. (Se ”Elever får inte särskilt stöd som de har rätt till”.) Den visar att åtta av tio högstadielärare känner till elever som behöver särskilt stöd men som inte får det. Att de inte får det beror ofta på att skolan saknar ekonomiska resurser, att lärartätheten inte är tillräckligt hög eller på att det inte finns speciallärare. Jag vet inte om detta gäller Vänersborg, men jag antar det.

politiker3Skolans personal arbetar utifrån de förutsättningar som kommunens politiker ger dem, framför allt i form av ekonomiska resurser. Förvaltningschefen nämner dock inget om ekonomiska resurser. Det gör man inte som förvaltningschef, inte till media i varje fall…

Men större ekonomiska resurser skulle naturligtvis kunna skapa fler och bättre skollokaler (det finns också många skollokaler som är i behov av renovering och ombyggnation), öka antalet lärare, speciallärare och annan skolpersonal samt locka fler legitimerade pedagoger.

Vänersborgs skolor har fått förhållandevis hyfsat med resurser 2016 och 2017. Oppositionens (bl a M+V) budget gav t ex 26,7 milj kr mer år 2017 än vad de styrande i S+C+MP ville ge. Men det är nog så att i den exceptionella situation som råder, och har rått, så har pengarna egentligen bara motsvarat elevökningen och inte gett utrymme för kvalitativa förbättringar.

pengar_skolanVänersborgs politiker har ett stort ansvar för att ge skolan de förutsättningar som krävs för att rektorer och pedagoger ska kunna utföra sitt uppdrag. Och ekonomiska resurser är en sådan.

Det finns säkerligen andra faktorer än de som förvaltningschefen anger som kan bidra med en förklaring till varför Vänersborg rasar i resultat och ranking. Men en möjlig orsak till de dåliga resultaten kan uteslutas, nämligen att eleverna i Vänersborg inte trivs i skolan eller inte är trygga.

I SKL:s statistik redovisas Skolinspektionens enkät för åk 9 år 2016. Den visar genomgående bra resultat (Grönt betyder att svaren från Vänersborg ligger bland de bästa 25%-en i riket, det gula betyder att Vänersborg ligger bland de mittersta 50%-en. Tabellen visar siffrorna i procent.)

skl_2017_3

Naturligtvis kan man tycka att fler än 59,7% av eleverna borde finna skolarbetet så stimulerande att de vill lära sig mer…

SKL redovisar också en enkät från förra årets 8:or. Den visar samma sak.

skl_2017_1

Det är många som klagar på elevernas studiemotivation, ambition, arbetsdisciplin och framtidstro etc och vill söka orsakerna till sjunkande resultat hos eleverna. Eller att föräldrar tar allt mindre ansvar för ungdomarnas beteende och attityder. Det kanske är så, men det är i så fall inget specifikt för Vänersborg och förklarar inte resultaten i just Vänersborg.

LGR11_2Det är precis samma med att det skulle vara läroplanens, timplanens och betygssystemets fel. Vem vet, det kanske kan vara en orsak till de sämre resultaten i Sverige. Men specifikt för Vänersborg? Naturligtvis inte.

Det är nog så som förvaltningschefen sa till TTELA – Vänersborg måste ta krafttag för att ordna fram fler skollokaler och legitimerade lärare. Det här torde vara de viktigaste uppgifterna för att vända utvecklingen. Ändamålsenliga lokaler och behöriga lärare är förutsättningar för en bra skola. Och här har politikerna naturligtvis det avgörande ansvaret.

Men kanske finns det också orsaker till de nedslående resultaten i skolan i sig. Och här spekulerar jag…

rektorska2Kanske skulle man titta extra på skolans inre organisation. Ibland tror jag t ex att mer fokus borde läggas på kunskapsuppdraget och inte på elevernas sociala situation. Jag tror också att man kunde titta mer på mötesstruktur med syfte och målsättning att alla möten ska vara effektiva och meningsfulla. Stödfunktioner som plattformen VÄL, som skolorna använder, har t ex en del övrigt att önska. Det kan vara läge att utvärdera dem och se om de ger rätt stöd eller om det finns andra system som skulle fungera bättre. Man kanske skulle titta på den kompetensutveckling som erbjuds pedagogerna. Är kompetensutvecklingen ändamålsenlig och adekvat för den situation som Vänersborg befinner sig i? Men dessa frågor är inte politiska (och har inget att göra med pengar), utan en fråga för rektorer och pedagoger.

motion3Jag tror att för att vända den nedåtgående trenden så måste Vänersborg tänka nytt. I en motion (se ”Motion: Skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö”), som jag lämnade i juni, föreslog jag att man borde titta på nya lösningar, som…

Borde inte Vänersborg införa ett tvålärarsystem? Det handlar om att det finns två legitimerade lärare i varje klass under alla lektioner. Lärarna planerar, undervisar och samarbetar och har gemensamt ansvar i och utanför klassrummet.

teacher_bunPedagogerna måste också få ägna sig åt det de är utbildade för – och det är att undervisa. Uppgifter som t ex föräldrakontakter, frånvarorapportering, rastvakter och administrativa göromål skulle kunna skötas av andra yrkeskategorier, t ex socialpedagoger. Ju mer tid pedagogerna har för att planera, förbereda, genomföra och efterarbeta lektioner desto bättre blir förutsättningarna för elevernas inlärning. Ett sådant system skulle minska lärarnas arbetsbelastning och göra Vänersborg till en attraktiv arbetsgivare.

Även skolledarnas arbetsbelastning behöver minskas. Förslagsvis genom att särskild personal anställs för att ta hand om de uppgifter som inte har med skolledarnas uppdrag enligt Skollagen och läroplanen att göra. Det kan vara att ansvara för t ex fastighets- och personalfrågor, föräldrakontakter, dokumentation, konflikthantering och utredningar. Syftet skulle vara att avlasta rektorer men också att frigöra tid för cheferna att vara de pedagogiska ledare som skolans styrdokument förutsätter. Jag tror att rektors pedagogiska ledarskap är en central del i arbetet med att skapa en skola med god kvalitet för alla.

karvlingDet här är några tankar kring hur personalens arbetsbelastning kan minskas och arbetsmiljön förbättras, allt för att skolresultaten för Vänersborgs elever ska kunna höjas. Och det borde prioriteras…

Förvaltningen och vi politiker måste vidta de åtgärder som professionen, rektorer och pedagoger, behöver för att vända trenden och öka måluppfyllelsen.

 1. Kenneth Allblom
  22 december, 2017 kl. 17:35

  Vi pratade om att skolan har ett kvalitetssystem. Om jag var med och prioriterade (= första steget mot förbättring) skulle jag satsa på punkten ”Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer”. När man är överens om vilken punkt man ska börja med, tar man itu med att analysera varför eleverna tycker så och vad alla inblandade har för idéer till förbättring. Sedan går man vidare i med systematiskt arbete att förbättra. Enkla, jordnära och FUNGERANDE arbetssätt för detta finns sedan 1960-talet.

 2. LasseVbg
  20 december, 2017 kl. 16:31

  Jag är trygg i förvissningen om att Dahlin kommer att presentera genomgripande förslag om hur skolan ska bli bättre…eller blir det hamnen i Vargön istället?

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: