Hem > profilklass, Skola och utbildning > Tankar kring dagens debattartikel i TTELA

Tankar kring dagens debattartikel i TTELA

profil3”Aktivistgruppen mot nedläggandet av profilklasserna i Vänersborg” är onekligen aktiva. I dagens TTELA hittade vi återigen en debattartikel, denna gång som ett öppet brev till rektorerna. (Se ”Öppet brev till rektorerna på Vänerparkens skola och Silvertärnan”.)

Det öppna brevet publiceras dagen innan ett möte ska hållas mellan… Ja, det är nog fortfarande inte riktigt klart vilka. I varje fall inte för en utomstående. Men jag förmodar att representanter från barn- och utbildningsförvaltningen ska vara med, liksom rektorerna. Kanske kommer också barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) att vara närvarande. Och så representanter från aktivistgruppen då så klart.

Dagens debattartikel ter sig märklig. Om ett möte ska hållas imorgon fredag kan det väl tyckas som om ett öppet brev med tuffa formuleringar inte direkt gynnar den dialog som aktivistgruppen skriver att de vill ha:

”vi som försökt få till stånd en öppen och transparent dialog med beslutsfattare inom skolan”

Man får nog intrycket att aktivistgruppen inte vill ha någon dialog utan mer få rektorerna att upphäva sitt beslut genom att ”spela på” opinionen och utöva ett så stort ”tryck” som möjligt. Och oavsett vad man tycker i sakfrågan är inte detta någon bra utgångspunkt för en dialog… Som nu faktiskt, efter en del turer, blir av.

blogg2En anledning till att jag återkommer med ytterligare en blogg i ett ämne som inte är politiskt är att jag reagerar på de argument och faktiskt rena insinuationer som framförs i det öppna brevet.

Representanten för aktivistgruppen hävdar att det är föräldrarna och eleverna som:

”tror på en skola som tar hänsyn till att även ungdomar är individer.”

Underförstått att inte rektorerna och förvaltningen gör det…

Aktivistgruppen menar också att beslutet att lägga ner profilklasserna inte gynnar:

”vad som är bäst för Vänersborgs ungdomar!”

Rektorerna och förvaltningen har tydligen, enligt aktivistgruppen, en agenda om att medvetet vilja försämra för skolungdomarna… Eller?trovardighet

Jag tycker att sådana här insinuationer är att driva argumentationen alltför långt. Aktivistgruppen förlorar i trovärdighet och det gynnar ingen. Särskilt inte aktivistgruppen….

Och när aktivistgruppen skriver:

”Vi har sett både härskartekniker och halvsanningar, ovärdiga ett demokratiskt öppet samhälle.”

Då vet jag faktiskt inte om jag som rektor eller tjänsteman skulle ha haft lust att delta i ett möte överhuvudtaget…

parentsSjälvklart kan man som förälder bli desperat när det sker förändringar som man upplever försämrar för ens egna barn, men kunde man i så fall inte framföra detta på mötet? Måste insinuationerna, och anklagelserna, offentliggöras dagen innan en ”dialog” ska hållas? För märk väl, morgondagens möte är egentligen inte något måste för skolan. Det är inget obligatorium att träffa och diskutera med föräldrar om beslut som enligt Skollagen och Skolförordningen är rektors – och ingen annans.

Dessutom är inte beslutet:

”ett illa förankrat beslut.”

Som aktivistgruppen skriver. Rektorernas beslut har föregåtts av ett arbete av en arbetsgrupp bestående av chefer i förvaltningen, rektorer och lärare i ungefär ett år.fragetavling

Varför skriver ”Aktivistgruppen mot nedläggandet av profilklasserna i Vänersborg” så här? Varför håller den sig inte till fakta och sakliga argument?

Och varför ser inte aktivistgruppen till helheten, till alla elever, utan bara till den ganska exklusiva skara som har klarat, och kommer att klara, färdighetsproven i åk 6 och fått tillfälle att gå i en profilklass? Det är ju faktiskt, som jag har skrivit tidigare (se ”Mot profilklasser”), ett urval av elever som går i profilklasserna.

I Vänerparkens profilklasser i musik går det totalt 78 elever. Av dessa är 55 flickor (70%) och 23 pojkar. Av eleverna är 4 nyanlända (5%). (En elev räknas inte längre som nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige. Skollagen 3 kap. 12 a §.) I bildklasserna går det 85 elever, varav 53 flickor (62%) och 32 pojkar. 3 av eleverna är nyanlända (3,5%). I Silvertärnans idrottsklasser är 99 av 168 elever pojkar. Det är 59%. Endast 7 av dessa elever (4%) är nyanlända.

Det är ett ganska ”skevt” urval av elever som går i profilklasserna. Dessutom kan man på relativt goda grunder anta att eleverna, särskilt i musikklasserna, är elever som har föräldrar med hög utbildningsnivå och stor studiemotivation. Det är inte så att profilklasserna i sig leder till bättre betyg som aktivistgruppen skriver i debattartikeln:

betyg3I en tid när andra delar av Vänersborgs skolor brottas med sjunkande resultat har profilklasserna hållit ut och visat att så behöver det inte vara.”

Resultaten har sjunkit även i musikklassen jämfört med året innan, och de högre betygen (jämfört med andra klasser) beror med all sannolikhet på urvalet av elever och inte på grund av att undervisningen skulle vara bättre.

Det är också ett känt faktum att eleverna inte alltför sällan väljer en profil för att komma till en särskild skola – eller slippa att komma till en annan. Valet av profil är med andra ord ganska ofta i praktiken ett skolval. Det tyder också det faktum på att förhållandevis få elever från musikprofilen väljer det estetiska programmet med inriktning musik på gymnasieskolan.

pengar_faProfilklasserna är också dyrare än ”vanliga” klasser. Enligt uppgift från förvaltningen kostar profilerna sammanlagt ca 1 miljon kr extra i form av extra lärarresurser. Då ska man komma ihåg att dessa pengar tas från de elever som går i de ”vanliga” klasserna. Om man dessutom spekulerar i att behovet av extra stöd är mindre i profilerna så kanske denna miljon också kan ses som att pengar till elever i behov av särskilt stöd i ”vanliga” klasser istället går till breddning och fördjupning i musik i profilklasserna… För övrigt räknar förvaltningen med att pengarna för profilelevernas skolskjutsar ger en ökad kostnad för Barn och Utbildning på 800.000 kr.

När man diskuterar profilklasserna så måste man ha perspektivet alla elever.

skolverket_logga2Som Skolverket skriver i sin senaste lägesbedömning av den svenska skolan:

”Skolverket vill betona vikten av att skolväsendet har ett styrsystem som bidrar till att kompensera för skillnader i barns och elevers förutsättningar och som främjar en allsidig elevsammansättning.”

En ”skolform” där elever går i olika klasser, och olika skolor, beroende på intressen och särskilda kunskaper skulle öppna portarna för en segregerad skola där de studiemotiverade eleverna går på ett ställe och de icke-studiemotiverade på ett annat.

Och faktum är att det råder en stor brist på likvärdighet i Vänersborgs skolor, en stor segregation och sjunkande kunskapsresultat.

Jag ser inte att ”Aktivistgruppen mot nedläggandet av profilklasserna i Vänersborg” har detta helhetsperspektiv på skolsituationen i Vänersborg.

information5Det är bra med engagerade föräldrar. Jag har väntat på det i många, många år – särskilt när budgeten i Vänersborg diskuteras… Och en lärdom för oss politiker är kanske att vi bör informera föräldrar bättre, t ex om att det saknas lokaler och legitimerade pedagoger inför nästa läsår…

Det ska bli intressant att höra hur morgondagens möte fortlöpte.

 1. LasseVbg
  3 januari, 2018 kl. 09:55

  Det gäller att kämpa för sina privilegier. Osökt kommer de gamla ordspråken upp. Man är sig själv närmast, Sköt dig själv och skit i andra.

 2. Nina Schmidt
  29 december, 2017 kl. 10:26

  Det finns mycket att fundera på vad gäller dina egna tolkningar och insinuationer kring oss i aktionsgruppen i denna blogg. Känns som om du glömt det vi skrivit i tidigare insändare och inlägg
  Jag väljer några delar att kommentera

  ” Vi har sett både härskartekniker, halvsanningar ovärdiga ett demokratiskt samhälle”

  Detta har vi påvisat via mail som nonchalerats av tjänstemän tills dess att vi var tvungna att vända oss till politiken för att få ett möte till stånd. Tjänstemännen erbjöd ett möte den 15/1 mycket lägligt efter att den 2/1 skicka ut valinfo till år 6. Är det inte tjänstemännen som borde be oss om ursäkt för att inte tagit sig tiden? Det här handlar inte om att de måste eller inte utifrån lagen utan om rent hyfs gentemot ca 930 medborgare som uttryckt en åsikt. Service och bemötande var ett projekt i kommunen under några år som man la tid och resurser på och det är inte det vi upplevt från tjänstemännen. Ska vi nu vara tacksamma för att de tar sig tid, för mig som tidigare tjänsteman är det en självklarhet att möta allas åsikter. Dessutom uppmuntras skolan till att ha god relation och kommunikation med föräldrar. Vi invånare kan inte tystas som lärarna på Vänerparken i mail från rektor Till lärare

  ”Om TTELA tar kontakt med er som personal och vill intervjua er angående profiler så ska ni inte tacka ja till att bli intervjuade. Ett beslut är fattat och som tjänstemän får vi nu förhålla oss till det. Hänvisa till mig eller Tomas Granat.”

  Är detta vad politiker tycker är förenligt med vår grundlag och yttrande samt meddelarfrihet? Och om rektor är beslutsfattare som vi hört så många gånger nu varför hänvisa till verksamhetschef? Varför kommer verksamhetschef på ett möte innan jul med lärare på Vänerparken för att förklara beslutet om det är rektors beslut? Det är något som inte stämmer här..,

  Att vi skulle spela på opinionen känns dåligt underbyggt eftersom detta är situationer tjänstemännen själva skapat. Vi måste be politik om hjälp för att få till En träff. Låter kommunledningen chefer hantera oss invånare och sina medarbetare på detta sätt ?? Vilken attraktiv boendeort och arbetsgivare är Vbg kommun då? Vi vet att vi saknar behöriga lärare och värre kommer det att bli.

  ”Som aktivistgruppen skriver. Rektorernas beslut har föregåtts av ett arbete av en arbetsgrupp bestående av chefer i förvaltningen, rektorer och lärare i ungefär ett år.”

  Så var finns underlaget till beslutet som vi bett att få ta del av. Har inga anteckningar förts under alla dessa möten under ett år? Konsekvensanalys? Strategier? Vi har efterfrågat detta flera gånger och ännu inte fått något svar?. Så frågan blir vad har avhandlats på dessa möten? Och en grupp? Var det inte så att varje rektor själv fattade detta beslut?

  Helhetssyn. Vi har i åtskilliga inlägg påpekat att vi gärna ser fler profilklasser så att alla elever får möjlighet att med hjälp av sitt intresse få bättre motivation i skolan. Vi tror inte att enbart detta kommer att lösa katastrofresultaten i våra skolor men inte försämra utan är en framgångsfaktor att bygga på på.

  Gång på gång upplever jag att du vill påskina att vi gör detta i egen sak vilket är felaktigt eftersom våra barn redan haft förmånen att gå i profilklass. Vi saknar en helhetssyn kring den stora utmaningen med de katastrofresultat skolan i Vänersborg visar och en strategi och handlingsplan borde vara klara igår eftersom ledningen uttrycker att de visste om de dåliga resultaten. För mig är motivation som skapas via intresse viktigt för ALLA elever och deras måluppfyllelse och enligt forskning särskilt viktigt för elever med behov av särskilt stöd. KUL är som elevens val vad vi vet och fått info om och dessutom minskas elevens val enligt ny timplan från 80 min till 60 min, vilket inte några tjänstemän varit öppna med fast de vetat. Lärarna på Vänerparken har intressant nog fått ett häfte från SKL att läsa ”Olika är normen” som innehåller flera exempel på goda exempel kring att skapa inkluderande lärmiljöer för att öka måluppfyllelsen. När jag läser den ser jag att goda exempel som lyfts erbjuder just profilklasser i allt från naturvetenskap till musik. Läs gärna http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-522-6.pdf?issuusl=ignore

  Likvärdighet är ett ord skolfolk svänger sig med och vad menar de egentligen? Att lägga ner profilerna kan väl inte lösa detta enorma problem? Hur kommer närhetsprincipen som kommer att gälla vid skolvalet att slå?

  Hur har ungdomarnas erfarenheter tagits tillvara i detta årslånga arbete inför beslutet? Ska inte skolan präglas av möjlighet till inflytande och påverkan? Elever som kämpar för profilerna gör det inte för sig själva utan för andra elevers möjlighet.

  1 miljon kronor för nio klasser, hur mycket skulle det bli för alla klasser?
  Hur mycket kommer kommunen gå plus i år…. många miljoner blir det.

  Så investera i det viktigaste vi har nämligen våra barn! Och det är en politisk fråga baske mig!!

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: