Hem > miljö, Miljö o Hälsa, Väne Ryr > Tågbullret i Väne Ryr

Tågbullret i Väne Ryr

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Per Sjödahl (MP) hälsar i en kommentar (se här) till bloggen ”Veckans politik: Hemsida, Brålanda, KS, Forum mm” att nämndens sammanträde i förra veckan ställdes in, eftersom det inte fanns tillräckligt med ärenden.

Så nu vet vi det.

På det förra sammanträdet med miljö- och hälsoskyddsnämnden, i december, var det desto mer att göra, bland annat avhandlades bullerproblemen med järnvägen i Väne Ryr. Tja, avhandlades var kanske för mycket sagt…knut_gordisk

Det var ett tag sedan jag skrev om bullerproblemen i Väne Ryr, senast var det faktiskt i oktober 2016. Tiden går fort… (Se ”Den gordiska knuten i Väne-Ryr”.)

train_vaneryrI Väne Ryr går järnvägen mellan Öxnered och Uddevalla rakt genom samhället. Det är inte bara persontåg på järnvägen utan tämligen långa och tungt lastade godståg, som bland annat är på väg med gods till hamnen i Uddevalla. Tågen går kanske 20 meter från flera bostadshus och faktiskt inte särskilt långt från Väne Ryrs skola heller, där det pågår både skol- och förskoleverksamhet.

trafikverketDet är flera hushåll i Väne Ryr som har stora problem med bullret från järnvägen – både dag- och nattetid, både inomhus och utomhus. Problemet har varit att varken Trafikverket eller Miljö- och Hälsoskyddsnämnden har tagit bullerproblemen på riktigt allvar. De har i stort sett nöjt sig med att utgå från teoretiska bullerberäkningskartor.

tagDe boende menar att de teoretiska bullerberäkningskartorna inte stämmer med de faktiska förhållandena på platsen, med start och stopp av godstågen på ett stickspår alldeles vid husen, nattliga servicetåg, inga naturliga ljudvallar i form av vegetation, järnvägens placering 2-3 meter över övrig marknivå, högt smällande vagnsljud och en växel som registrerar varje hjulpar med ett högt dunkande. Dessutom finns det också en viadukt i nära anslutning till husen, där tågen passerar, vilken naturligtvis ytterligare förstärkte oljuden.

En av de klagande i Väne Ryr ville att Miljö och Hälsa skulle komma ut och mäta bullret på plats. Hen fick då svaret att mäta själv, dygnet runt i två veckor… Att mäta under nätterna var nämligen viktigt, eftersom det då gick stora godståg genom samhället som störde nattsömnen flera gånger per natt.

mata_ljudTill sist kom dock Miljö och Hälsa ut till Väne Ryr för att mäta bullret. På dagtid. Och inomhus. Det slumpade sig dock så att inga godståg råkade passera genom det lilla samhället just då… Det var endast några persontåg som åkte förbi.

Det hindrade emellertid inte Miljö och Hälsa, på sammanträdet strax före jul, att utifrån ”mätningarna” vid detta tillfälle besluta att avsluta klagomålsärendet – med motiveringen:

”Nämnden beslutar att avsluta klagomålsärende om buller från tågtrafikverksamhet vid fastigheten … Beslutet grundar sig på att störningarna inte överskrider de riktvärden som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder och Infrastrukturproposition.”

oljud2Och det är ju naturligtvis ett riktigt beslut utifrån de teoretiska bullerberäkningskartor och Trafikverkets uppgifter om trafikfrekvens som finns. Men problemet var ju just att det var dessa ”teoretiska uppgifter” som de boende i Väne Ryr ifrågasatte… Det var därför de ville få en bullermätning till stånd – som visade förhållandena i verklighetens Väne Ryr…

Det blev alltså inga resultat av miljö- och hälsoskyddsförvaltningens ”indikativa bullermätning av lågfrekventa ljud från stillastående tåg”. Det visade ju sig att:

”Inga tåg stannade på stickspåret den aktuella tidpunkten.”

nej2Det är ju intressant. När Miljö och Hälsa ska mäta bullret så finns det inget att mäta. Inga tåg stannade utanför fastigheterna precis när Miljö och Hälsa var där. Borde inte Miljö och Hälsa komma tillbaka då och mäta när det finns något att mäta? Det tyckte uppenbarligen inte Miljö och Hälsa.

Dessutom har dieselloken, som avger de flesta lågfrekventa ljuden, bytts ut mot eldrivna lok. Det var något som de boende skulle ha kunnat upplyst Miljö och Hälsa om. Innan mätningarna gjordes. (De boende visste inte innan Miljö och Hälsa gjorde besöket vad som skulle mätas.) Fast det spelade ju ändå ingen roll, det blev ju inte av något med mätningarna… Det kom ju inga godståg. De boende ville att andra typer av buller skulle ha mätts, och även utomhus. Vid en tidpunkt då det fanns något att mäta…

Utifrån Miljö och Hälsas besök på plats i Väne Ryr och de obefintliga mätresultaten så bedömer Miljö och Hälsa hela ärendet återigen utifrån uppgifter från Trafikverket omsquare1 trafikfrekvens och de teoretiska beräkningsmodeller som finns.

Och då är de boende i Väne Ryr tillbaka till ruta 1…

oljudProblemet från början var ju just att den klagande ifrågasatte de teoretiska bullerberäkningsmodellerna… Hen hävdade att de inte stämde med de faktiska förhållanden som råder i Väne Ryr… (Se mer om motiveringarna till detta i bloggen ”Den gordiska knuten i Väne-Ryr”.)

Så utan att kontrollera den klagandes uppgifter i ärendet och utan att några som helst nya mätresultat eller fakta har tillförts ärendet så avslår nämnden klagomålen med motiveringarna:

 • ”Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från väg- och spårtrafik, som bland annat bygger på infrastrukturproposition (96/97:53), anger riktvärden för när bullerskyddsåtgärder bör vidtas. För bostäder byggda före 1997 bör bullerskyddsåtgärder vidtas om den maximala ljudnivån från spårtrafik överstiger 55 dBA inomhus kl 22-06 vid fler än fem tillfällen per natt. Nämnden bedömer att störningar från tågtransporter nattetid inte kommer upp i det antal där det ställs krav på åtgärder.”
 • ”Nämnden bedömer att gnissel och dunkljud, som uppstår när tåg bromsar in vid stickspår, är buller som ska bedömas enligt riktvärden för trafikbuller/ tågtransporter. Antalet händelser överstiger inte fem tillfällen per natt och därmed ställs inte krav på åtgärder.”

vila_i_soffanJag tycker att det är lite beklämmande att kommunen är så ointresserad av vad kommuninvånare, dvs skattebetalare, säger och tycker att de avskriver klagomål utan att ta reda på fakta.

Sedan kan man ju också undra om det är sjysst att invånare i kommunen, om uppgifterna för trafikfrekvens och de teoretiska beräkningsmodellerna verkligen är riktiga, ska behöva uppleva tågbuller upp till 55 dBA inomhus vid fem tillfällen per natt… Vem tycker egentligen att det är ok att vakna fem gånger per natt av tågbuller…? Eller att det är ok att inte kunna sitta på uteplatsen i trädgården på varma sommardagar…?

Det ska byggas bostäder på gamla Källshagen och då ska en vall byggas för att stänga ute bullret från de persontåg som åker förbi under 4-5 sekunder… Varför skulle inte ett ljuddämpande plank kunna byggas i Väne Ryr? Eller är det skillnad på folk och folk – ochvisionen6 plats och plats?

Det tycks inte vara lika i Vänersborg – i varje fall inte ”i alla delar”…

Den som är missnöjd med Miljö och Hälsas beslut kan överklaga det hos Länsstyrelsen. De boende längs järnvägen i Väne Ryr borde nog göra det.

 1. Rune
  23 januari, 2018 kl. 08:35

  Håller med Larsson och LasseVbg !

  Buller är oönskat ljud som påverkar hälsa och livskvalitet. Det är undermåligt att kommunens tjänstemän och berörda politiker i MiljöHälsa struntar i sitt ansvar, det tyder troligen på kompetensbrist och nonchalans gentemot kommunens invånare.
  Vänersborgs kommun har en nyckelroll med att vara lyhörd inför invånares och näringslivets behov och problem avseende yttre miljöpåverkan såsom buller, lukt, smuts, rök, mm.

  Om nu Vänersborgs kommun har för avsikt att sträva efter sin Vision torde kommunen också tillse att initiera till utredningar och åtgärder i samverkan med ex.vis trafikverket.
  Det är bara att konstatera att andra kommuner i fyrbodal är duktigare på detta eftersom man ser fler smarta bulleråtgärder i grannkommunerna än i Vänersborgs kommun.

  Buller från Järnväg torde vara långt över gränsvärden i tätorterna Väne-Ryr, Frändefors och Brålanda och här finns inte en enda utförd åtgärd.

  En undran är om Vänersborgs kommun har utfört bullerkartering för kommunens järnvägar/vägar vid varje tätort i kommunen såsom vid Väner-Ryr, Vargön, Frändefors, Brålanda och Vänersborg? OM det finns en utförd bullerkartering så borde det också finnas en åtgärdsplan, prioriteringslista och en tydlig ansvarsfördelning.

  Källa – Naturvårdsverket:

  Naturvårdsverket samordnar myndigheternas arbete för att effektivisera, stärka och tydliggöra arbetet med buller.

  Naturvårdsverket:
  Ansvarar för att i första hand vägleda tillsynsmyndigheter i hur de ska använda miljöbalken, till exempel vid bedömning av bullerklagomål. Ansvarar också för att bevaka de allmänna miljövårdsintressena i mål och ärenden som handläggs hos myndighet och i domstol. Vi kan också driva frågor eller yttra i ärenden som rör buller.

  Kommunerna:
  Kommunerna har tre viktiga roller för väg- och spårtransportsystemen:
  – Väg- och i vissa fall spårhållare
  – Samhällsplanering
  – Tillsynsmyndighet

  Länsstyrelsen:
  Är ansvarig för regional samhällsplanering samt regional tillsynsvägledning.

  Trafikverket:
  Ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag. Det är också väg- och spårhållare och därmed verksamhetsutövare för de statliga vägarna och järnvägarna och ansvarar för byggande, drift och underhåll vilket inkluderar att åtgärda störningar.

  Transportstyrelsen:
  Har ansvaret för järnvägens säkerhetsfrågor och vissa bullerfrågor när det gäller väg- och tågtrafik.

  Boverket:
  Är den nationella myndigheten för samhällsplanering och bebyggelseutveckling.

  • Larsson
   24 januari, 2018 kl. 15:47

   Tack Rune för goda råd och stöttning. Det kommer väl till användning vid en överklagan av MiljöHälsas beslut att gå Trafikverket till mötes.

 2. Larsson
  22 januari, 2018 kl. 23:23

  Ted, järnvägen är belägen ca. 3 m ÖVER bef. mark, vilket gör det komplicerat att bygga en vall som då blir 6 m hög. Å andra sidan, om man skall motverka lågfrekvent buller behövs en dämpande höjd på ett skydd att vara 8-10m högt.

  Bucci, du har tydligen inte haft nöjet att diskutera med TRV under Ditt levende, och det skall Du vara tacksam för. Något mer manipulerande verk är förmodligen svårt att finna.Man kan då tro att kommunen kan hjälpa till, men som det verkar har man anammat samma metoder. Man har uttryckt att TRV är mycket besvärliga att tas med och detta uttalande har hämmat ärendet från början till slut.Av de som ofta talar för den enskildes rätt, finns det bara en som
  som faktiskt gör något, och det är bloggaren.

  Att det var en representant från VP närvarande, eller om det fanns någon från MP, visar bara hur illa insatta de styrande är och att informationen har lämnats av en part.

  Jo LasseVbg, besluten är inget att hurra för. Detta duger inte och det blir en överklagan.

 3. Ted olsson
  21 januari, 2018 kl. 22:44

  Med tanke på hur stora problem vbg kommun har med att bli av schakt massor så borde en vall i väne ryr va ett bra alternativ…

 4. 21 januari, 2018 kl. 21:24

  Efter en snabbsökning läste jag på Villaägarnas hemsida följande
  ”Den som vill klaga på bullernivåerna i sin villa måste först ta reda på varifrån ljudet kommer, för att därefter vända sig till rätt instans. Huvudregeln är att riksvägar och järnvägen sorterar under Trafikverket”
  Om detta stämmer är jag nyfiken varför man i Vänersborgs kommun har frångått huvudregeln och tagit upp klagomålet i miljö- och hälsoskyddsnämnden?

 5. Per Sjödahl
  21 januari, 2018 kl. 20:27

  Beslutet togs av en enig nämnd,inklusive en representant från vänsterpartiet.

  • LasseVbg
   22 januari, 2018 kl. 11:03

   Men inte f-n blir beslutet bättre för det…

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: