KF 10 okt

På onsdag den 10 oktober håller det ”gamla” kommunfullmäktige sitt sista sammanträde. Då samlas de personer som valdes i september 2014 för att fatta några sista beslut innan de entledigas. Redan två veckor senare, den 24 oktober, samlas det nya fullmäktige, dvs de ledamöter som valdes i höstens val. Naturligtvis kommer många i det ”gamla gardet” tillbaka för att sitta i ytterligare 4 år. Däribland denne bloggare.

Det nya kommunfullmäktige har några viktiga beslut att fatta innan året är slut. Ledamöterna ska besluta om en budget för 2019 och, inte minst, utse ledamöter i kommunens styrelser och nämnder. Och då gäller det att partierna har kommit överens om vilka som ska styra Vänersborg. Inga av dessa beslut behöver dock tas förrän på fullmäktiges decembersammanträde, med ett undantag – skattesatsen för nästa år måste fattas senast i november.

Men tillbaka till nästa veckas sammanträde. Ärendelistan (dagordningen) är relativt kort.

Det första ärendet är delårsrapporten. Rapporten börjar med en övergripande målavstämning. Det är en sammanfattning av hur de politiska inriktningsmålen infrias och hur kommunen närmar sig visionen. Avstämningen görs som vanligt med gröna, gula och röda ploppar.

Det finns 10 gula ploppar. Det betyder att målet uppnås delvis. Tre av målen uppnås helt och är markerade med gröna ploppar, medan ett mål inte uppfylls. Det är målet:

”Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar.”

Och så är det. Det är framför allt socialnämnden som gör ett stort underskott. Det är för övrigt ett ärende som kommer upp senare under kvällen. Kanske kan det också vara av intresse att se vilka mål som kommunen anser vara uppfyllda, här är dom:

  • Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses
  • Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen
  • Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och utvecklas

Varje nämnd redovisar också sina förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås. För barn- och utbildningsnämndens del behandlade jag delårsrapporten i samband med BUN:s sammanträde den 17 september (se ”BUN 17/9”). Nämndernas delårsrapporter tillsammans med rapporten för hela kommunen ger en mycket fullständig bild av vad som händer i kommunen.

Delårsrapporten handlar också om ekonomi. Jag tänkte inte fördjupa mig i alla detaljer utan nöjer mig med att återge delårsrapportens sammanfattande slutsatserna:

”Kommunens beslutade Mål- och resursplan för 2018 innebar ett budgeterat resultat på 24 mkr. Det prognostiserade resultatet uppgår till 11 mkr vilket är 13 mkr sämre än budget.

En måttlig ökning av skatter och generella statsbidrag i kombination med en kraftig ökning av kommunens nettokostnader mellan 2017 och 2018, sätter press på kommunens ekonomi och gör att resultatet faller från historiskt höga nivåer 2016-2017 till ett prognostiserat resultat på strax över noll i år. Nettokostnadsökningen förklaras till stor del av socialnämndens stora prognostiserade budgetunderskott, där särskilt utvecklingen av placeringar av barn och unga är oroande.

Enligt prognosen kommer kommunen klara ett av fyra finansiella mål. Det mål som nås är kassalikviditeten, vilket klaras med hjälp av ökad upplåning. Med nuvarande resultat- och investeringsprognos nås inte övriga finansiella mål vilket är oroväckande. Samtidigt kan det konstateras att 2018 års beslutade budget inte möjliggör att de två finansiella målen avseende investeringar och soliditet kan nås.”

Och så kommer den tuffa slutsatsen:

”Den sammanvägda bedömningen för 2018 är att verksamheten, ur ett finansiellt perspektiv, inte kommer att kunna bedrivas inom ramen för god ekonomisk hushållning.”

Och det blir ännu värre…

Socialnämnden gör alltså ett stort underskott. Och det beror inte på slarv eller något annat sådant. Socialnämnden är helt enkelt underbudgeterad. Men det ska rättas till. Kommunfullmäktige föreslås nämligen fatta beslutet att:

”tillföra socialnämnden ett tillfälligt budgettillskott på 27,0 mkr”

Pengarna ska tas från årets resultat. Resultatet budgeteras därför ner från 23,6 milj kr till 1,6 milj kr. Resterande 5,0 milj kr finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag – och här kommer pengarna från ett överskott i samhällsbyggnadsnämnden, från mark/tomtförsäljning. Pengarna vill samhällsbyggnadsnämnden egentligen använda till utökat vägunderhåll, men kommunstyrelsen konstaterar att:

”mot bakgrund av kommunens ekonomiska läge så behöver en mer övergripande bedömning av frågan göras.”

Socialnämnden föreslås med andra ord att få ett budgettillskott på 27 milj kr och som en följd av det beräknas kommunens resultat att bli endast 1,6 milj. Rent ekonomiskt är detta ”inget bra” – verksamhetsmässigt är det nödvändigt. (Läs mer om detta på Vänsterpartiets hemsida, ”Ovanligt men fullt begripligt”.)

Det finns fler punkter på ärendelistan.

Gunnar Lidell (M) har ställt en interpellation till Marie Dahlin (S). Den har jag skrivit om förut i samband med det förra fullmäktigesammanträdet. (Se ”Dags igen för KF”.) Dahlin var inte närvarande då och därför får den ställas på onsdag istället. Interpellationen handlar om ”långsiktiga strategier för kommunens simhallar”.

Även Lutz Rininsland (V) ställer en interpellation till Marie Dahlin (S). Rininsland undrar:

”Vilket ansvar faller på kommunstyrelsens ordförande att bemöta rimliga önskemål från politiker i andra partier att kunna få arbeta under villkor som är någorlunda lika för alla?”

Interpellationen ställdes också vid det förra fullmäktigesammanträdet.

Sammanträdet avslutas med en motion från Lutz Rininsland. Den finns inte med i handlingarna till ledamöterna, men den lämnades in förra veckan och ska nog behandlas på onsdag.

Motionen handlar om att det borde pratas mer politik i kommunen, särskilt i kommunstyrelsen. Det kan låta lite förvånande, ”talas det inte politik?”, men väldigt mycket går på rutin. Beslutsförslag som tjänstemännen har arbetat fram klubbas ofta utan större diskussion. Rininsland efterlyser politiska diskussioner innan förvaltningarna börjar utreda ärendena:

”Jag ser framför mig att kommunens ledande politiker, runt bordet i kommunstyrelsens sammanträdesrum, utbyter tankar kring frågor som ”kan inverka på kommunens utveckling”, att politikerna uttalar sig om preferenser, om vägar man önskar gå.”

Sedan är ärendelistan slut, men jag tror inte att de ”gamla fullmäktigeledamöterna” får gå hem riktigt än. Jag förmodar nämligen att det blir en del avtackningar efter själva sammanträdet. Det är ju flera ledamöter som inte kommer tillbaka nästa mandatperiod. En av dem är ordförande själv, Lars-Göran Ljunggren (S), som nu tänker lägga politiken på hyllan.

Till sist kan nämnas att Jonathan Axelsson (M) lämnar politiken i Vänersborg. Kärleken har fört honom till Trollhättan. Det är tråkigt, inte för kärlekens skull, men för att Axelsson försvinner från den vänersborgska politiken. Axelsson och jag skrev t ex en bra motion ihop, och vem vet, hade han varit kvar kanske det hade blivit ytterligare gemensamma motioner från våra tangentbord…

Glöm inte att kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten – på onsdag den 10 oktober kl 18.00 i Folkets Hus.

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: