Hem > Årsredovisning, Kommunfullmäktige 2020 > Har Vänersborg blivit bättre?

Har Vänersborg blivit bättre?

Har Vänersborg blivit bättre?

Jag tror faktiskt att det är denna korta fråga som borde besvaras på morgondagens kommunfullmäktigesammanträde. Det är ärendet med den torra och tråkiga rubriken “Årsredovisning 2019” som skulle kunna sammanfattas på detta sätt. Och antagligen skulle Vänersborgs politiker ha det självförtroende och den framåtanda som krävs för att besvara frågan med ett ja. För inte kan man väl tolka beslutsförslaget, och det som blir fullmäktiges slutliga beslut, på annat sätt?

“Kommunfullmäktige beslutar godkänna bokslut och årsredovisning för år 2019.”

Men det står ju faktiskt inte i beslutsförslaget om Vänersborg blev bättre eller sämre under 2019. Å andra sidan tror jag inte heller att frågeställningen kommer att diskuteras. Det blir säkert så att hela ärendet kommer att klubbas igenom snabbt och enkelt. Och så kommer frågan att hänga obesvarad i luften… Och ingen politiker behöver berätta för, ja vem…?, vad de tycker. (Det går att lyssna på kommunfullmäktige imorgon på Trollhättans Närradio…)

Har Vänersborg blivit bättre under 2019? Ja eller nej?

För att kunna svara på frågan så har varje nämnd  och varje kommunalt bolag gjort årsredovisningar där verksamheten och ekonomin beskrivs. Nämnderna har också i vanlig ordning redovisat de förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås. Vilket det egentligen är lite si och så med… Det finns tämligen många röda ploppar.

Det finns också en miljö- och en välfärdsredovisning medskickade i underlaget. Och visst går det framåt och blir bättre i Vänersborg på miljöområdet. Det produceras fortlöpande och ständigt nya policies, riktlinjer, program, planer och andra dokument och nya grupper, samarbetsorgan och kommitteer tillsätts kontinuerligt… Självklart är detta tydliga och uppenbara tecken på att det händer saker i vår kommun… Fast visst, vi har fått en kretsloppspark och ett projekt med återbruk av möbler har kommit igång. Det är bra. Å andra sidan hugger kommunen ner flera av de tätortsnära skogarna…

Även revisorerna har varit med och dragit sitt strå till stacken. Jag vet inte om de anser att Vänersborg har blivit bättre, det svarar de inte på. Men utifrån sitt speciella perspektiv har de tunga synpunkter. Revisorerna skriver:

“Vi bedömer sammantaget att styrelser och nämnder samt beredningar har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, men från ekonomisk synpunkt sammantaget inte ett tillfredsställande sätt.”

Revisorerna är kritiska till att nämnderna tillsammans redovisar ett underskott på 22,4 milj kr. Och därför bedöms hörsamheten till kommunfullmäktiges budget som bristfällig. (Jag kan nog tycka att revisorerna istället borde ha skrivit att nämnderna var underbudgerade. Vilket de medvetet är, år efter år…)

Har Vänersborg blivit bättre?

Kommunfullmäktige tolkar visionen och preciserar den till inriktningsmål. Och av inriktningsmålen framgår det tydligt att Vänersborgs kommun har målsättningen att bli bättre. Så ska frågan besvaras, vilket den borde göras imorgon, så måste man titta på den övergripande målavstämningen. (Du kan ladda ner årsredovisningen här.)

De 3 röda “plopparna” säger att dessa mål inte är uppfyllda, de gula, som är 6 till antalet, är mål som bara delvis är uppfyllda och slutligen de 5 gröna som visar mål som är uppfyllda.

Det ska noteras att det egentligen bara de två första avdelningarna, “invånare” och “samhällsutveckling”, som berör kommuninvånarna i gemen. Jag koncentrerar mig därför på dom.

Inriktningsmålet “Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet” är ett viktigt mål. Det uppfylls inte. Det motiveras med att SCB:s Medborgarundersökning 2019 (se “Medborgarundersökning 2019”) visade att resultat för trygghet var lägre jämfört med genomsnittsresultatet.10 procent av eleverna upplever inte trygghet i skolan och andelen elever som upplever studiero i lärandemiljön hade minskat något. Den öppna arbetslösheten för december uppgick till 4 procent, vilket var högre än riket, och antalet hushåll med försörjningsstöd ökade med nästan 4 procent.

Målet “Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, företag och föreningar” uppnås inte heller:

“I SCB:s medborgarundersökning 2019 minskade Nöjd-Inflytande-Index och låg lägre än genomsnittsresultatet. Kommuninvånarna har gett lägre betyg för möjligheter till kontakt, påverkan och förtroende än genomsnittet. Invånarna angav att dialogen med invånare, företag och föreningar har försämrats.”

Målet som handlar om kommunens ekonomi uppfylls inte. Det beror på nämndernas stora underskott.

“Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses” är delvis uppnått. “Delvis” beroende på att invånarnas nöjdhet är olika på olika områden. Nöjda är vänersborgarna med bland annat kultur, vatten och avlopp, samt gång- och cykelvägar. Andelen elever som upplever att de får det stöd de behöver har ökat liksom nöjdheten inom socialförvaltningens verksamheter. Invånarnas omdöme om förskolan och skolan var däremot lägre.

Inriktningsmålen “Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen” uppnås bara delvis, eftersom det byggdes mindre förra året än året innan och många står i bostadskö. Även “Det ska vara enklare för företag att etablera sig och verka i kommunen” uppnås delvis. Kommunen tappade 66 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking för 2019. (Se “Näringslivsrankingen 2019”.) Det som hindrade en röd plopp var bland annat att mätningen av bygglov visade på fler nöjda kunder. Vilket för många ter sig tämligen obegripligt…

De inriktningsmål som uppfylldes var:

  • “Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, rekreation och föreningsliv”
  • “Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, utbildning, kultur och turism”
  • “Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen”

Punkt 2, om kommunens attraktionskraft, verkar obegriplig med tanke på raset i Svenskt Näringslivs ranking, men andelen behöriga elever i åk 9 ökade två procentenheter och antalet gästnätter ökade mm. Jag kan nog tycka att den gröna ploppen verkar vara en lite väl välvillig tolkning… Även punkten om mötesplatserna är något välvillig. Det handlar framför allt om att Fisketorget byggts om, den nya lekplatsen i Fredriksberg, utegymmet och grillplatsen i Frändefors.

Naturligtvis måste politikerna ta ekonomin i beaktande när de avgör 2019 års slutomdöme…

“Resultatet för kommunen var 37 mkr, vilket var 32 mkr högre än 2018. Resultatet var sammantaget 20 mkr bättre än budget. Nämnderna redovisade underskott med 22 mkr och finansförvaltningens nettokostnader ett överskott på 12 mkr. Skatter och generella statsbidrag var 18 mkr bättre än budget och finansnettot 12 mkr bättre än budget.”

Det kan väl tilläggas att socialnämnden fick ett tilläggsanslag under 2019 på 20 milj kr.

Resultatet betyder att kommunens mål inte uppnåddes. Enligt målet ska det uppgå till minst 2 %. Kommunens resultat motsvarade endast 1,5 %. Det finns fler ekonomiska mål, men jag tar inte upp dem här. (Jag hänvisar till årsredovisningen.)

Så vad blir då svaret, vad ska fullmäktiges ledamöter svara imorgon – har det blivit bättre i Vänersborg under 2019?

Olika politiker svarar med all sannolikhet olika på frågan. Politiker från de styrande partierna S+C+MP har säkerligen en större benägenhet att svara ja på frågan och de från oppositionen svarar säkert i större utsträckning nej. Jag själv har svårt att svara annat än nej på frågan, men så tillhör jag också oppositionen. Och så har jag även tittat lite extra på barn- och utbildningsnämndens och även socialnämndens årsredovisningar. Där kan man konstatera att det finns mycket mer att önska. Och då handlar det om de grupper som mest av alla behöver samhällets och kommunens stöd – de sjuka och gamla, barn och ungdomar.

Och jag kan inte låta bli att undra vad kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) tycker – egentligen… Tycker Augustsson att Vänersborg har blivit bättre under hans första år som kommunens “ledare”?

När kommunfullmäktige diskuterar årsredovisningen imorgon borde det bli en utförlig och djuplodande diskussion om vad som har “gått fel” och hur politikerna kan lära sig av misstagen och göra att Vänersborgs kommun blir bättre i år och nästa år…

Det måste vara den absolut viktigaste diskussionen som politiker kan föra. Fast den diskussionen förs sällan eller aldrig i Vänersborg… Och jag tror inte heller att den kommer att föras imorgon…

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: