Hem > BUN 2023, Nordstan, Skola > Långt BUN-möte

Långt BUN-möte

Det var ett långt möte med barn- och utbildningsnämnden (BUN) igår måndag. Själva sammanträdet fortsatte en stund efter lunch och sedan började förvaltningen med att utbilda nämndens politiker. De “gamla” ledamöterna fick också sitta kvar och få en välbehövlig repetition. Inte förrän kl 16.00 vandrade ledamöter och bloggare(n) hemåt för att samla kraft för ett längre partimöte på kvällen.

Det var som vanligt ett lugnt och städat möte som det alltid är när ordförande Bo Carlsson (C) håller i klubban. I söndagens blogg redogjorde jag för de flesta ärenden som skulle avhandlas, och som vanligt tänkte jag inte upprepa det jag skrev då. (Se “Nytt BUN imorgon”.)

Det var inget att kritisera eller ifrågasätta kring ärendet ”revidering av delegeringsordningen”. Ärendet gav dock upphov till en liten diskussion kring polisanmälningar i skolans värld och vem som skulle stå för dem. I nämnden framfördes det synpunkter på att enskilda lärare eller vårdnadshavare skulle slippa det och att eventuella polisanmälningar skulle göras av rektor.

Det nämndes också, i något sammanhang, att olagliga beslut som kommunen fattar automatiskt blir lagliga när tiden för överklagande har gått ut, och ingen har överklagat. Det kan vara bra att veta. Topp-beslutet kring 2010 var ett sådant olagligt beslut.

Jag redogjorde för den korta verksamhetsberättelsen i söndagens blogg. Här tänkte jag bara göra några kompletteringar.

Jag frågade vad eleverna mer konkret inte är trygga med i skolan. (2022 års siffror var ju sämre än siffrorna för 2021.) Det är dock väldigt olika fick nämnden reda på, både mellan skolor och mellan klasser. Dessutom ökar tryggheten på vissa skolor och på andra sjunker den. Det viktiga är dock att varje skolenhet får specifika uppgifter om vad eleverna på just den skolan har svarat. Det gör det lättare att arbeta vidare med att öka tryggheten – som i jämförelse med andra huvudmän ändå är ganska hög i Vänersborg.

Det talades en del ekonomi också. Den korta verksamhetsberättelsen innehåller ju i stort sett alla siffror från förra året. Barn- och utbildningsnämnden gjorde ett överskott på 2,2 milj kr förra året, 2022. Det är en avvikelse på 0,2%. I det här sammanhanget är det “ingenting”.

Överskottet berodde på att BUN under 2022 fick ett budgettillskott av staten, den så kallade “skolmiljarden” samt ersättning från staten för sjuklöner i samband med Coronapandemin. De extra statsbidragen var på totalt 10,9 milj kr. Förskolan fick också mer statsbidrag än budgeterat. BUN fick även 5 milj extra av kommunstyrelsen:

“3 mnkr till insatser för att fler barn och unga i behov av särskilt stöd ska uppnå bättre skolresultat samt 2 mnkr för fler elever i grundsärskolan.”

De “extra pengarna” gjorde att BUN lyckades att parera de ökade kostnaderna på grund av inflationen och ökningen av elever i behov av särskilt stöd.

Det kan noteras att det totala antalet anställningar inom barn- och utbildningsförvaltningen minskade med 13 jämfört med samma datum 2021. Det var en minskning med 11 årsarbeten. (Mätningarna sker den 1 november varje år.)

Ordförande Bo Carlsson (C) hade en längre information om Norra skolan. Informationen ledde, inte helt oväntat, till en längre diskussion.

Bakgrunden är att Holmängskolan står klar för att ta emot barn, elever och pedagoger höstterminen 2024. Då ser barn- och utbildningsförvaltningen inget behov av att ha kvar Norra skolan. Det hör också till saken att det är en uppsägningstid på fastigheten Norra skolan på 9 månader…

Carlsson menade att personalen såg fram emot att flytta från Norra. Vad vårdnadshavare och elever anser sa inte Carlsson. Jag har en känsla av att de fortfarande inte är tillfrågade…

Arbetsmiljön är inte den bästa för personal, och elever, på skolan med fukt/vatten i väggarna. I och för sig har ju taken åtgärdats, vilket har kostat åtskilliga miljoner, men det är mycket kvar. Bo Carlsson menade att det även krävdes stora åtgärder på Norra på grund av att den inte är anpassad till modern skolundervisning. Och visst behöver det göras en del, som sagt. Samtidigt ska Fridaskolan ta in ytterligare nästan 100 elever i de lägre åldrarna de närmaste 3 åren. Själv tror jag att det är vårdnadshavare i centrum som söker sig dit med sina barn… Carlsson menade vidare att hyran för Norra låg på 3,7 milj kr per år och nämnden inte kan betala för en tom lokal. Det har han rätt i. (Som jämförelse kan nämnas att hyran för Holmängenskolan beräknas till ca 19 milj kr.)

Det har skrivits två motioner om Norra skolan – en av Henrik Josten (M) och en av Kärvling (V). Båda yrkade på att det skulle utredas om Norra skolan skulle kunna bli en förskola eller kombinerad förskola och lågstadium, kanske också med grundsärskola.

Henrik Josten (M) menade att nämnden måste tänka långsiktigt. Utredningar har visat, rent generellt, att kvadratmeterhyran i kommunalt ägda lokaler, som Norra skolan, ligger på 800 kr, medan externt hyrda lokaler ligger på 1.500 kr. Det kan alltså finnas utrymme för att investera på Norra. I varje fall måste en utredning räkna på det här, det kan ju bli en vinst för kommunen.

Jag höll naturligtvis med och kom med ytterligare argument. (Det finns flera skäl till att behålla Norra. Du kan läsa min motion här.) Det var tre partier som talade positivt om Norra, M+V+SD. Men diskussionerna i nämnden började fokuseras på behovet av mer fakta – och det var bråttom. Hade en utredning utifrån motionerna startat, kommunfullmäktige hade ju bifallit motionernas yrkanden om det?

Samtliga partier, som yttrade sig, var överens om att det behövdes en utredning innan BUN fattade beslut. Efter lunch deltog en representant från kommunstyrelseförvaltningen på distans. Jo, hon hade nyligen fått uppdraget att utreda motionerna. Det var positivt, det var bra att en utredning äntligen hade kommit igång. Tyvärr är tiden knapp tills nämnden måste ta beslut om att säga upp hyresavtalet…

Ska Norra skolan läggas ner, eller ska verksamheten flyttas som kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) föredrar att uttrycka det, så ska ärendet beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit ett beslut om att flytta ner Mariedalskolans idrottshall i prioriteringslistan. Det innebär att den nya idrottshallen flyttas framåt 1 år – igen. Byggstart blir i så fall 2027. Ordförande Carlsson var inte glad för detta, och meddelade att sista ordet inte var sagt. Det hoppas inte jag heller. Idrottshallen måste byggas snarast.

Det blev lite information om budgetarbetet inför 2024, som har satt igång nu på kommunens förvaltningar. På fredag har för övrigt budgetberedningen sitt första möte. Och för första gången någonsin ska denne bloggare delta. Men först är det sammanträde med kommunstyrelsen hela dagen imorgon…

BUN-mötet avslutades alltså med en längre gedigen och intensiv utbildning för nämndens ledamöter. Och det var bara det första passet av många…

Kategorier:BUN 2023, Nordstan, Skola
 1. Jenny
  27 januari, 2023 kl. 11:52

  Men, tyvärr känns det inte säkert att det räcker med mororten…
  Så eftersom jag som förälder gör allt för att skydda mina barn, och gärna vill skydda resten av centrums barn när jag ändå håller på, så har jag letat efter piskan också.
  Jag är ju inte jurist, men jag tror ändå att jag hittat två.
  Den första är skollagen. Där nödvändigt samråd inte verkar ha hållits. Sådana här fel tas till skolinspektionen och de kan döma kommunen till vite om de anser att lagbrott har begåtts. Det ser väl heller inte riktigt bra ut i CV för ansvariga tjänstemän om verksamheten de ansvarar för döms till vite. Och tjänstemännen är ju i medborgarnas tjänst, alltså även i MIN tjänst. Sedan tycker jag ju att skattemedel från Vänersborgs kommuns invånare skall gå till Vänersborgs kommuns barn, så vite till staten känns inte som någon bra idé.
  Den andra är PBL.https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/tillsyn/exempel-pa-tillsynsarenden/ovardade-och-forfallna-byggnadsverk/
  ”4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om
  ..
  7. lämplighet för det avsedda ändamålet
  14 §
  Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
  Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.”

  Det avsedda ändåmålet för Norra skolan kan inte vara annat än skola.
  Om nämnden då väljer att säga upp avtalet eller flytta barnen med hänvisning till att skicket på skolan är för dåligt, innebär inte det att kommunen har brutit mot sin underhållsskyldighet?
  Norras byggnader är av mycket högt kulturhistoriskt värde enligt kommunens egen bevarandeplan, ligger i ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården och används av många människor. Barn är också människor. Kraven på underhåll borde vara mycket högst ställda.
  Vilka har då ansvar för kontrollera att detta underhåll sköts? Kommunens byggnadsnämnd! Kan kommunens byggnadsnämnd sköta tillsynen lite som de vill?
  ”Byggnadsnämndens tillsyn är myndighetsutövning. Reglerna om straffansvar för tjänstefel och civilrättsligt skadeståndsansvar kan därför aktualiseras vid felaktigt, försumligt eller uteblivet tillsynsarbete. Det är därför viktigt att byggnadsnämnden utför tillsyn och ingriper när det finns skäl för det.”
  ”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. ”https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/tillsyn/allmant-om-tillsyn/byggnadsnamndens-tillsynsansvar/
  Underlåtenhet betyder att man låter bli att ingripa när man borde göra det. Ansvaret borde falla tyngst på ordförande. Preskriptionstiden för tjänstefel är fem år.
  Så fundera på om det är en saklig men mer destruktiv process ni vill ha.

 2. Jenny
  27 januari, 2023 kl. 11:06

  Det säga att repetition är all kunskaps moder så jag sammanställer lite favoritlänkar.
  Storlekens betydelse. Boverket
  https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/skolors-miljo/strategiska-vagval/storlekens-betydelse/

  Strategisk planering för långsiktigt hållbara förskolor och skolor
  https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/skolors-miljo/larmiljoer-samhallsbygget/strategisk-planering/

  ”Förtätning kräver särskilda strategier
  Det är en särskild utmaning att planera skolor i centrala delar av städer och tätorter eller i områden som ska förtätas. I centrala delar finns det oftast inte så mycket mark kvar samtidigt som intressenterna om den mark som finns är många. Förtätning av stadsdelar leder till att fler barn behöver plats i skola och förskola och ökar behovet av utbildningsplatser. Samtidigt finns det en brist på friytor i tät bebyggelse vilket gör att det är svårt att etablera nya förskolor och skolor i dessa områden. Här är det extra viktigt att kommunen i tidiga skeden tar fram strategier för hur behovet av skola och förskola ska kunna tillgodoses och hur tillräcklig mark ska säkerställas. ”

  Clever Classrooms.
  http://usir.salford.ac.uk/id/eprint/35221/
  ”Based on the results of the HEAD Project (Holistic Evidence and Design), funded by the Engineering and Physical Sciences Research Council, clear evidence has been found that well-designed primary schools boost children’s academic performance in reading, writing and maths. .. This report summarises and illustrates the design and practice implications for architects and designers.”

  Många av råden är enkla och billiga att implementera i befintliga skolor. Mycket är säkert redan gjort på intuition, men det brukar alltid vara bra att ta steget vidare och jobba strukturerat när det finns forskningsresultat. Kanske något för utvecklingsledarna att jobba med?
  När jag tittar i rapporten fattar jag ännu mindre varför Norra skulle vara olämplig som skola. Tillgång till naturligt ljus står för 21% av det förbättrade resultatet. 1899, när Slottet byggdes, var ens massproduktion av glödlampor igång i Sverige då? Det är en negativ faktor om klassrummen vetter mot en trafikerad väg. Osv…

  NTFs information för skolbarnsföräldrar.
  https://ntf.se/bibliotek/informationspaket/for-skolbarnsforaldrar/
  ”Trafikmiljön ser så olika ut, men också för att barn är olika. en grov tumregel kan vara att barn kan gå till skolan i måttligt trafikerade miljöer vid 9-10 års ålder och cykla i trafiken vid 11-12 års ålder – men det finns förstås trafikmiljöer där inga barn borde vistas på egen hand. Samtidigt kan yngre barn cykla till skolan på egen hand om det finns säkra, trygga och sammanhängande cykelbanor. Ytterligare en faktor är barns vana vid att vara i trafiken, att klara av att cykla på egen hand kommer inte av sig själv utan förutsätter träning och erfarenhet. .. De kan lära sig att klara många saker, men saknar ofta omdöme. Barn upp till 8-10 år är inte heller konsekventa. Ena dagen kan de visa upp ett trafiksäkert beteende, för att nästa dag plötsligt rusa ut i gatan efter en boll, helt utan att se sig för.”
  Det måste gå rätt VARENDA gång. Det räcker med att det går fel en gång så har man inget barn mer. Cykelvägarna från centrum till Holmängen innehåller korsningar och komplicerade ställen, t ex rondellen vid Lidl. Så föräldrarna kommer att behöva följa sina barn, eller troligare skjutsa med bil. Tur att jag har ett bra jobb så jag har råd att ta körkort och familjen har råd med en bil till. Den befintliga helg- och utflyktsbilen får dessutom bli vardagsbil.

  Så det är moroten, det finns chans att göra något riktigt bra! En lagom stor skola som främjar lärarnas engagemang, med blandat upptagningsområde. I attraktiva lokaler, med hållbara transporter och finns det något som ger en mer levande känsla än barn?
  Jag vill ha en saklig och konstruktiv process.

 3. Jenny
  26 januari, 2023 kl. 09:37

  Skolverket har fått in ny statistik för läsåret 2021/22.
  Om jag gör ett liknande samma stickprov som förut, relationen mellan nationella prov och terminsbetyg årskurs 6 i matematik, så blir resultatet följande:
  Fridaskolan – 26,3% hade samma betyg som provbetyget på nationella provet och 73,7 % fick högre betyg än provbetyget.
  Norra skolan – 74,4% hade samma resultat och 25,6% fick högre betyg än provbetyget.

  Det kan såklart finnas situationer där ett annat betyg är resultatet på nationella är välmotiverat, men för 73,4% av eleverna?

  Jag blev ju inte direkt mer sugen på att söka om flytt till Frida för mina yngre barn. (Sedan skall de väl inte utöka i åk 1, så min lilltjej får troligen ändå inget erbjudande.) Varför vill man dra undan mattan för oss som bor i centrum?

 4. Jenny
  24 januari, 2023 kl. 23:39

  Nej, fortfarande ingen som frågat oss vårdnadshavare. Jag har haft barn på Norra kontinuerligt sedan 2009 och har svårt att tro att jag skulle missat något sådant.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: