Arkiv

Archive for 9 augusti, 2011

Skrämmande siffror på skolkostnaderna!

9 augusti, 2011 Lämna en kommentar

skolaDe flesta vänersborgare är inte helt obekanta med de stora neddragningar som har skett de senaste åren på våra barn och ungdomar, särskilt på grundskolans område. Ett exempel. För att återställa budgeten till den ekonomiska nivå, som rådde 2008 för grundskolan, skulle kommunen behöva tilldela Barn- och Ungdomsnämnden ytterligare 40 miljoner kr.

I spåren av nedskärningarna har alla siffror och mått för kunskapsutveckling, t ex andel behöriga till gymnasiet, andel elever med godkända betyg, meritvärde osv, sjunkit dramatiskt! I SKL:s ranking över hur bra, eller dåliga, kommunerna är på skolans område hamnade Vänersborg på plats 213.

I Vänersborg har en del, både politiker och ”höga” tjänstemän, försökt trolla bort det faktum att neddragna resurser leder till sämre skolresultat för eleverna. De menar att Vänersborg satsar ungefär lika mycket pengar som andra kommuner i Sverige på skolan, men att en större andel går till fastigheter och skolbyggnader. Det är ett argument som återkommer ständigt, när dessa partier inte vill öka anslagen till skola (och förskola).

Joakim Sjöling, socialdemokraternas ”starke man” på skolområdet, har t ex sagt:

”Vänersborg lägger ut mer pengar på lokaler än snittet i Sverige.”

I nämnden har också ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) påstått detta vid ett flertal tillfällen.

Den här tanken att pengarna går till fastigheter och skolbyggnader ligger också till grund för den strukturutredning, som tjänstemännen på Barn och Ungdom, arbetat fram – en utredning som är tänkt att fungera som en vägledning för kommunens politiker, när de ska ta ställning till den framtida skolpolitiken.

Vänsterpartiet, och jag, har har inte delat ovanstående uppfattning. Den 23 maj skrev jag en blogg i ämnet (”Några tankar om lokalkostnaderna”). Det visade sig nämligen att Vänersborg de senaste 5 åren (till 2009) i genomsnitt inte alls hade haft högre lokalkostnader per elev än riket. Dock hade Vänersborgs kostnader varit högre 2008 och 2009…

När jag analyserade sifforna för de här två åren, så visade det sig t ex att kommunen hade kostnader för både Huvudnäs och Trenova 2009, fast bara en av skolorna användes.

Det fick mig att dra följande slutsats:

”Är de extra höga lokalkostnader år 2009, som kommunen hade på grund av bristande planering, representativa? Är dessa lokalkostnaderna ett tecken på att lokalkostnaderna i Vänersborg kommer att vara fortsatt höga?
Det tycks mig som om år 2009 är ett
undantag när det gäller lokalkostnader. Bör man då använda ett undantag som utgångspunkt för sina resonemang?”

Nu har siffror och statistik kommit för år 2010. Den 30 juni publicerades kommunernas verksamhetsindelade bokslut för år 2010. Statistiska Centralbyrån (SCB) har sedan gjort statistik av siffrorna. (Se här.)

Det visade sig att jag (ja, jag tror faktiskt det) hade rätt. Lokalkostnaderna, både räknat per elev och per kvadratmeter i grundskolan i Vänersborg, har minskat 2010 jämfört med 2009!

Lokalkostnad per elev (kr)
Vänersborg 16 452 kr. Plats 162. (2009: 17 296 kr)
Trollhättan 14 721 kr. Plats 220. (2009: 14 843 kr)
Uddevalla 16 500 kr. Plats 154. (2009: 14 752 kr)
Sverige 17 250 kr

Anm. Jag har tagit med våra grannkommuner samt hela landet för jämförelsens skull. Av samma skäl har jag tagit med siffrorna för 2009. Plats 162 betyder att 161 kommuner har dyrare lokalkostnader per elev än Vänersborg.

Vänersborg har alltså minskat sina lokalkostnader per elev jämfört med året innan. Lokalkostnaderna per elev är också lägre än genomsnittet i landet! 161 kommuner har dyrare lokalkostnader än Vänersborg!

Lokalkostnad per kvadratmeter (kr)
Vänersborg 1 077 kr. Plats 63. (2009: 1 113 kr)
Trollhättan 1 106 kr. Plats 54. (2009: 975 kr)
Uddevalla 830. Plats 169. (2009: 734 kr)
Sverige 913 kr

Även Vänersborgs lokalkostnader per kvadratmeter har alltså minskat. Trots det är kostnaderna högre än genomsnittet i Sverige. Det beror till (stor?) del på att lokalkostnaderna för Trenova och Huvudnäs försvann, men först under hösten. Dessutom är lokalerna på Vänerparken, som kommunen hyr av ett privat företag, mycket dyra.

Till sist, när det gäller lokaler, tyckte jag att det var intressant att titta på hur stor lokalyta varje elev har i genomsnitt. Det här är något som det har pratats mycket om i Vänersborg. Det började redan på S Anders Larssons (numera bara Anders Larsson) tid som ordförande i BUN. För stora ”överytor” var t ex huvudargumentet för att lägga ner Huvudnässkolan. (Fortfarande har dock ingen kunnat förklara vad ”överytor” inom skolans och pedagogikens värld är…)

Lokalyta per elev (kvadratmeter)
Vänersborg 15 kvm. Plats: delad 228.
Trollhättan 13 kvm. Plats: delad 263.
Uddevalla 20 kvm. Plats: delad 130.
Sverige 20 kvm

Vänersborgs elever har klart mindre yta att röra sig på i skolans värld (i genomsnitt) än de flesta andra elever i Sverige. I hela 227 kommuner har eleverna mer utrymme än i Vänersborg!

Vad vill jag ha sagt med dessa siffror? Jo, att det inte är lokalerna som äter upp Barn- och Ungdomsnämndens, och därmed elevernas, pengar. Grundskolan får helt enkelt alldeles för lite pengar! Det kan vi också se svart på vitt på följande siffror, som även de är hämtade från Statistiska Centralbyråns sammanställning av kommunernas verksamhetsindelade bokslut för år 2010.

Kostnad totalt per elev (kr)
Vänersborg 78 318 kr. Plats 245.
Trollhättan 77 491 kr. Plats 253.
Uddevalla 84 229 kr. Plats 170.
Sverige 86 865 kr

Vi ser att samtliga kommuner i Trestad ligger under riksgenomsnittet. I Vänersborg får varje elev 8.547 kr mindre än genomsnittet i Sverige.

Nu är det ju så att det finns andra kostnader för skolan än fastigheter och skolbyggnader. Tittar vi på några andra siffror så ser vi ännu tydligare hur Vänersborg släpar efter.

Kostnad per elev för undervisning (kr)
Vänersborg 36 113 kr. Plats 284. (2009: 37 794 kr)
Trollhättan 39 091 kr. Plats 248. (2009: 37 438 kr)
Uddevalla 41 690 kr. Plats 168. (2009: 39 950 kr)
Sverige 43 277 kr

Notera Vänersborgs placering i Sverige. Det finns 290 kommuner i Sverige. Vänersborg ligger på plats 284!

I Vänersborg minskar också, till skillnad från Trollhättan och Uddevalla, undervisningskostnaderna per elev!

Förändring (%) i kostnader/elev jämfört med föregående år för undervisning
Vänersborg –4%. Plats: delad 11.
Trollhättan +4%. Plats: delad 187.
Uddevalla +4%. Plats: delad 187.
Sverige +2,4%

Anm. Notera att tabellen visar kostnader per elev.

Att Vänersborg placerar sig som delad 11:a betyder att det bara är 10 kommuner i hela Sverige, som har dragit ner mer på undervisningen än Vänersborg jämfört med 2009!

Det nya läroplanen, som träder i kraft från och med detta läsår, ställer allt större krav på läromedel och utrustning, som t ex datorer, och bibliotek. Det finns siffror som visar detta också…

Kostnad per elev för läromedel/utrustning/skolbibliotek (kr)
Vänersborg 1 991 kr. Plats 260.
Trollhättan 2 397 kr. Plats 223.
Uddevalla 2 861. Plats 186.
Sverige 3 337 kr

Vänersborg har bara 30 kommuner efter sig i hela Sverige…

De siffror som SCB nu har sammanställt visar på en katastrofal situation för Vänersborgs grundskolor. Det finns stora skäl att befara att utvecklingen i Vänersborg kommer att leda till en ännu mindre andel behöriga till gymnasiet, en ännu mindre andel elever med godkända betyg, ännu lägre meritvärde osv.

Det är helt enkelt skrämmande! Något måste göras – och det snabbt!

Det är Vänersborgs barn och ungdomar som är de stora förlorarna!

PS. För att säkerställa att mina siffror och tabeller är riktiga, så har jag skickat dem till Barn- och Ungdomsförvaltningen. Är något fel eller feltänkt, så kommer jag snarast möjligt att upplysa mina bloggläsare om detta.

%d bloggare gillar detta: