Hem > Allmänt Vänersborg, Hamnar > Hamn i Vargön?

Hamn i Vargön?

vargon_hamn

Vänersborgs kommun verkar, enligt vissa, ha hur mycket pengar som helst – utom till typ vård, utbildning och omsorg.

Efter de stora och misslyckade investeringarna i arenan och Toppfrys, diskuteras det nu på fullt allvar, att Vänersborgs kommun ska investera 150-160 miljoner kronor i en hamn i Vargön. Och då är ändå inte alla kostnader med!

Det är helt sanslöst!

150-160 miljoner kr kommer naturligtvis inte att räcka. När det gäller ytterligare, ”dolda” kostnader, så står det så här i den förstudie som har gjorts:

”Följande ingår inte i anläggningskostnaderna:
· Muddring vid kaj. Eftersatt muddring medför att muddring kommer att behövas, omfattningen är dock osäker i dagsläget.
· Förorenade massor kan komma fram i samband med schaktarbeten. Omfattningen osäker i dagsläget.
· Gemensamma gator. De gator som ligger utanför hamnområdet ingår inte i kalkylen.
· Sjöfartsnavigering, behov ej utrett.
· Spåranläggning, inget beslut finns på utbyggnaden av järnvägen och eventuella etapper varför kostnaden inte tagits med här.
· Pumpstation för avloppsvatten, kostnaden för att flytta den ingår inte i kalkylen.
· Kostnaden för att iordningställa internvägen mellan hamnen och Vargön Alloys ingår inte i kalkylen. Bättre underlag krävs för att bedöma kostnaden för den.”

Enligt uppgift från en hög tjänsteman på Samhällsbyggnadsförvaltningen kan enbart muddringen komma att kosta hissnande 165 miljoner!! Och ”förorenade massor”… Vem vet vad som ligger på älvbottnen i Vargön? Med tanke på att industriell verksamhet, pappersbruk och smältverk, har pågått där i över 100 år, så kan man ju hitta vad som helst! (Vågar man ens börja rota på bottnen?) Och det innebär att det också kan bli hur dyrt som helst! Och gator, järnvägsspår, flyttning av pumpstation…

Dessutom är grundförhållandena mycket osäkra i området…

Men inte nog med det… (Ur förstudien.)

”I etapp 1 finns behov av cirka 25 000 m2 hamnplan som ska innehålla upplag, kaj­kontor, garage med verkstad samt uppställningsytor för kranar och fordon. Till hamnområdet krävs teknisk försörjning i form av vatten, avlopp, el och optokablar. Området ska vara inhägnat och uppfylla den internationella säkerhetsklassen ISPS för hamnverksamhet. Parkering för besökande och personal ska finnas på utsidan av inhägnaden.”

Hur mycket är vi uppe i? 300-400 miljoner kr? 500 miljoner kr?

Det handlar alltså om en ofattbar stor investering, till och med större än arenan. Och vad är skälet till den våldsamma hamninvesteringen?

”Ett av de främsta syftena med att flytta hamnen från nuvarande läge inne i Vänersborg är att komma närmare den största kunden (=Vargön Alloys AB , min anm) och därmed minska antalet transporter med lastbil genom centrum.”

Är ni med? Kommunen ska betala upp mot en halv miljard kronor för att minska antalet transporter med lastbil genom centrum!

När det gäller Vargön Alloys transporter, så står det vidare i förstudien:

”Med nuvarande produktionstakt transporteras sammanlagt drygt 700 000 ton råmaterial och färdiga produkter in och ut från Vargön. Företaget har flaggat för ett ökat transportbehov och utnyttjande av hamnen då målsättningen är att ytterligare öka produktionen.”

Det är ju ganska mycket. Går alla dessa transporter på båt via hamnen i Vänersborg? Nej, nej. Långt därifrån. Förra året hanterades enbart 44 000 ton (totalt, inte bara från Alloys alltså) i hamnen i Vänersborg… Det mesta går via hamnen i Uddevalla, som kan ta in mycket större fartyg. Och Vargön Alloys transporter av råmaterialet, malmen, till fabriken kommer att fortsätta att ta vägen över Uddevalla – oavsett hamn i Vargön…

Finns det fler skäl till att investera i en hamn i Vargön?

Lars-Göran Ljunggren, kommunens gamle kommunalråd och bland annat känd för sina investeringar i Toppfrys och Arena Vänersborg, är kommunens representant (känns det tryggt?) i Vänerhamn AB. (=För att bättre kunna möta marknadens behov har samarbetet mellan Vänerns hamnar efterhand fördjupats. Arbetet har steg för steg samordnats för att kunna erbjuda kompletta transport- och logistiklösningar. 1994 samlades resurserna i ett gemensamt bolag, Vänerhamn AB.)

I ett protokoll från ett av Vänerhamns styrelsemöten kan vi läsa att Ljunggren har sagt:

”Kommunen är emellertid övertygad om att hamnprojektet bör genomföras då bostäder planeras att byggas i anslutning till nuvarande hamnläge.”

Har jag missat något? Ska kommunen bygga en hamn för att få sjömän att flytta till Vargön? (Precis som att kommunen hoppades att alla bandyintresserade skulle flytta hit om en arena byggdes…) Ska det bli lättare att pendla till Göteborg sjövägen?

Förresten, bostäder?

I förstudien står det att arbetet med att detaljplanera området har inletts, och så står det:

”Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en användning av området för hamn-, in­dustri-, kontors- och hotellverksamhet (Ronnums Herrgård).”

Inget om bostäder.

Arbetstillfällen? Med tanke på hur lite Alloys för ut via fartyg i Vänersborgs hamn nu, så lär inte företaget stå och falla med en ny hamn i Vargön.

Nu vet jag att kommunen, eller snarare vissa i kommunen, har förhoppningar att andra företag ska etablera sig i Vargön, om en hamn byggs. Ett sådant företag är Göteborgs Energi. Men det finns inga avtal – och inte kan man investera upp mot en halv miljard kronor i spekulation? Bara för att man har förhoppningar? Och kan man överhuvudtaget investera så mycket pengar, även om Göteborgs Energi kommer? Självklart inte.

Inkomster då? I TTELA läste vi häromdagen:

”Det året (2009; min anm.) betalade Vänerhamn knappt sex miljoner kronor i arrende för alla företagets fem ham­nar.”

Är ni med? Vänerhamn betalade 2009 6 milj kr till samtliga hamnar runt Vänern. 6 miljoner. Och då är inte Vänersborg direkt störst…

Hur många fartyg skulle behöva anlöpa en ny hamn i Vargön för att det ska betala sig för kommunen?

För att svara på frågan kan det vara bra med lite mer information kring de nuvarande aktiviteterna i hamnen i Vänersborg.

vanerhamn_loggaFör att få reda på mer mailade jag till Göran Lidström. Lidström är VD på Vänerhamn AB. Han skriver så här om den nuvarande hamnen i Vänersborg:

”Under 2010 hade vi 17 anlöp och hanterade 44 tusen ton sjögods i hamnen i Vänersborg.
(Vi hade dessutom 12 anlöp i Trollhättan och 5 i Åmål, där personal från Vänersborg medarbetar vid lastning/lossning av gods.)
Vi har under några år haft problem med låga godsvolymer i hamnen i Vänersborg, men trenden ser ut att ha vänt.
För de första 6 månaderna 2011 är vi uppe i 14 anlöp och 38 tusen ton.”

Ett anlöp är väl ett fartyg, litet eller stort. Hur många anlöp kan det bli till en ny hamn i Vargön per år? 20? Säg att det blir 30 anlöp i den nya hamnen. Det är väl tämligen optimistiskt. Och säg att kommunen investerar 300 miljoner kr. Det blir 10 miljoner kronor per anlöp!

10 miljoner kronor per båt!! Och det är optimistisk räknat!! Och lågt räknat på kostnaderna! Tänk om det kostar 400 miljoner och det blir 20 anlöp… Det blir 20 miljoner kr per båt!

Det ska Vänersborgs skattebetalare stå för.

Hur många båtar skulle behöva anlöpa en ny hamn i Vargön för att det ska betala sig för kommunen? Svaret torde vara enkelt – så många båtar finns inte…

Vem vill då bygga hamnen i Vargön? Vänersborgs skattebetalare?

Vänerhamn AB vill. Och det tror ”katten” det, de betalar ju inget! Lars-Göran Ljunggren (S) vill bygga.

”Jag tycker att det är vik­tigt att vi kommer i gång.”

Säger Ljunggren i TTELA. Och när Ljunggren talar, brukar partiet lyssna. Jag antar därför, att hela det socialdemokratiska partiet vill bygga. Liksom Centerpartiet. Det har Bosse Carlsson sagt ganska klart från talarstolen i fullmäktige. Och det Ljunggren säger, det brukar också vara Bosses vilja.

I TTELA säger kommunalrådet Gunnar Lidell (M):

”Det är klart att vi inte kan vidta några stora åtgärder utan att veta vilka intäkter vi får av dem.”

Jag tar det som att Gunnar inte är beredd att driva igenom någon investering i nuvarande skede. Men kanske 10 miljoner för att ”komma igång”?

Min åsikt är, att skulle kommunen investera en halv miljard, eller ens 10 miljoner, på ett sådant här projekt, då skulle jag definitivt kräva att Vänersborg förstatligades!

Och till sist.

hamnar

Varför en ny hamn så fruktansvärt nära hamnen i Trollhättan? Varför skulle båtar ta en omväg och svänga till vänster efter Karls Grav, när man kan åka rakt i stort sett lika långt och komma till hamnen i Trollhättan? Eller om båtarna kommer från Göteborg, varför åka till Vargön när man kan stanna i Trollhättan?

Och båtar och båtar. Pratar vi effektivitet och stora tunga transporter till sjöss, varför bry sig och åka uppför hela Göta älv med en massa små båtar (max 4 000 ton) – när man kan åka med ett färre antal stora fartyg (max 30 000 ton, tror jag det är) till hamnen i Uddevalla? (Som Vargön Alloys gör redan nu, när de tar in råmaterialet, malmen, till fabriken.)

Från hamnen i Uddevalla till den blivande hamnen i Vargön är det (landvägen) 37 km. Om man låter lastbilarna åka över Trollhättan istället för Vänersborg (inga transporter med lastbil genom centrum…), så blir det 2-3 km längre… För övrigt är det ungefär 10 km mellan hamnarna i Vargön och Trollhättan.

 1. Lave Thorell
  1 september, 2011 kl. 21:18

  Bra analys, Stefan. Hörde redan i våras i vår grupp om planer på nivån 50 mnkr. Ingen ny fråga. Redan på 70-talet när Thn var på offensiven (mot Vbg) och ville slå ihop kommunerna var hamnarna i Thn/Vbg ett eget kapitel. Då tog Ferrolegeringar in sitt gods självt över egen kaj som många andra företag utmed Göta älv. Två kommentarer. I massorna i Vargön nedströms ett nära 150 år gammalt pappersbruk finns anledning befara svåra föroreningar så som PCB, tungmetaller m m. Det finns många beskrivningar av saneringsproblematiken bl a på Naturvårdsverkets sida och t ex här http://home.swipnet.se/valter/Ri10s.htm . Men du har helt rätt i att ifrågasätta värdet/nyttan av en ny hamn i Vargön (det har förekommit direktlastning till/från Vargön) mht dels nämnda saneringsproblematik vid middring och därmed förenade kostnader (även om staten kan bidra) dels närheten till andra hamnar och dels, och inte minst, de bedömda kostnaderna utan motsvarande intäkter. Här spelar förstås de små volymerna i nuvarande hamnen en avgörande roll, mindre än 50 tusen ton per år. (Du blandar investering med driftbudget. Din uträkning 10/20 mnkr per båt bygger på antagandet att investeringen skall vara intjänad redan första året men en hamn kräver en mer långsiktig kalkyl.) Likafullt är hela tanken befängd utan ett typ 30-årigt kontrakt med Göteborg Energi e likn som täcker både investeringen och driftkostnaderna. En annan medvetet missförstådd) uppgift är det där med bostäder. Den frågan gäller väl idén om en total omvandling av Vssbotten till ett utvidgat levande centrum för arbetsplatser, butiker och bostäder i traditionella kvarter (en diskussion som pågick fram till finanskrisen 2008/9). Det kan få mig att stödja en rak nedläggning av hamnen om den nu anses stå i vägen. Men här stöter kommunen på andra problem, nämligen frågan om Vänerns vattenstånd i framtiden. T ex fick IKEA flytta eller justera sin etablering i Karlstad av detta skäl. Holmängens exploatering får på samma sätt handskas med frågan om risken för översvämning och vad det kräver av detaljplan och tomters och byggnaders utformning. Billigast för alla parter är säkert att låta hamnen gå till historien den dag Vassbotten har finansiella och geotekniska förutsättningar att exploateras för en ”centrumexpansion”.

 2. Martin Goës
  23 augusti, 2011 kl. 01:35

  Jag trodde att Tjörns kommun, med fr.a. Samhällets Bästa (ett lokalt bypolitiskt parti med sin starkaste förankring i Rönnäng på Tjörns sydspets) som främsta förespråkare för biltunneln mellan Tjörn och Instön öster om Marstrand var de värsta dagdrömmarna inom svensk kommunpolitik – men ack vad jag bedrog mig!!
  Kan nämna att den här biltunneln under vatten från Kuballe kile till Instön blir c:a 7 – 8 km lång, utan möjlighet till mellanpåslag som vid ex.vis bygget av Götatunneln i Göteborg – som kostade 3 – 4 miljarder kronor – och till en kostnad som inte på långa vägar uppväger den samhällsekonomiska nyttan. Inte ens om så södra Tjörn – Rönnäng, Bleket, Klädesholmen m. omnejd – hade 150 000 invånare; och ett sådant södra Tjörn betackar jag mig för!!

  Nej, de herrar som drömmer om en hamn i Vargön tycks ha tappat all kontakt med verkligheten! Och att de över huvud taget tillåts spendera vänersborgarnas skattemedel på att utreda frågan är ingenting annat än en grov skymf mot alla invånare i Vänersborg!
  Var fan har de fått dessa stolliga idéer ifrån???

  Lägg OMEDELBART alla dessa planer i papperskorgen – för där hör de hemma!! ALLT ANNAT är grovt ohederligt mot varenda människa inom kommunens gränser!!

 3. Peter
  14 augusti, 2011 kl. 15:26

  Håller med dig en fruktansvärd massa pengar före en redan starkt skuldsatt kommun med dåliga finanser. Vänersborg har nu under flera år hållit en investeringstakt som inte står i rimlig proportion till kommunens storlek. Samtidigt finns det så vitt jag förstår stora investeringar som måste göras men som det talas tyst om, tänker närmast på att Vänersborg behöver ett nytt reningsverk, vilket är en förutsättning för att Vänersborg skall kunna växa. Det finns också ett stort behov av att komma tillrätta med det eftersatta underhållet av kommunens fastigheter och vägar. Till detta kommer en ganska stor pensionsskuld som man måste fortsatta att avsätta medel till och behov av ökade anslag till skola. Samtidigt finns det inget som talar för att Vänersborg inom den närmaste framtiden kan påräkna några större inkomstökningar, skattetrycket är redan nu ganska högt och inflyttningen till kommunen ganska marginell.

  Mot denna bakgrund är det svårt att se att Vänersborgs kommun har råd att inverstera i en hamn även om en analys skulle vissa att projektet var ekonomiskt sunt.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: