Arkiv

Archive for 22 mars, 2014

Bo Carlsson utan ansvar?

22 mars, 2014 1 kommentar

fiberFör några veckor sedan skrev jag om den kritik som Bo Carlsson fick av revisorerna (”Politiker kan också göra fel”) i samband med att de granskade:

”…samhällsbyggnadsnämndens underlag och beslut för medfinansiering av olika samhällsföreningars [investeringar] i fibernät för datakommunikation.”

Kritiken var förödande. Revisorerna drog följande slutsatser:

  • ”Det har inte fattas några formella beslut om medfinansiering och utbetalning av stöd med 2,7 mkr.
  • Medfinansieringsintyget till Jordbruksverket innehåller ingen begränsning av kostnader för slangar och brunnar.
  • Kommunen har inte i tillräckligt omfattning kontrollerat underlag/fakturor innan utbetalning. Medfinansiering har gjorts för andra kostnader än för slang och brunnar.
  • Budgeten på 500 tkr per år har för åren 2009-2012 överskridits av samhällsbyggnadsnämnden med 681 tkr.”

Revisorerna avslutade med: BoCarlsson

”Vi revisorer är mycket kritiska till samhällsbyggnadsnämndens och dess ordförande Bo Carlssons agerande.”

Tänk er. Det finns inga beslut om utbetalningar av 2,7 miljoner kronor och kommunen har inte kontrollerat fakturorna.

Och ansvarig för dessa felaktigheter, eller snarare oegentligheter, är alltså Samhällsbyggnadsnämndens tidigare ordförande Bo Carlsson – Centerpartiets frontfigur i många, många år. Både historiskt och i framtiden. ”Mannen från Gestad” står på vallistans första plats även till valet i höst.

Och eftersom revisorerna skriver som de gör, så har Bo Carlsson tydligen inte heller kunnat leverera en hållbar och plausibel förklaring till sitt och nämndens beteende till revisorerna.

polis2Det är viktigt att komma ihåg. Revisorerna har nämligen intervjuat Bo Carlsson innan de skrev sin rapport.

I mina öron låter detta som så allvarligt att en polisanmälan åtminstone skulle kunna övervägas…

I torsdags behandlade Samhällsbyggnadsnämnden ärendet. Till slut.
…revisorerna hade krävt svar före årsskiftet…

Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsnämnden och IT-chefen hade formulerat ett förslag till beslut. Detta förslag ställde sig också samhällsbyggnadsnämndens presidium bakom. Då ska man komma ihåg att Bo Carlsson är med i detta presidium! Tillsammans med ordförande Christer Thobiasson (M) och 1:e vice ordförande Benny Augustsson (S). Det framgår inte av handlingarna att Bo Carlsson ansåg sig vara jävig. Allt tyder på att han deltog i presidiets överläggningar och beslut.

Beslutsförslaget, om svaret på revisorernas kritik, till Samhällsbyggnadsnämnden löd:

”Under den period som bidrag utdelades från kommunen till fiberföreningar var en av grundförutsättningarna för att erhålla EU-bidrag att kommunen var medfinansiär. Eftersom detta var tidigt i fiberutbyggnaden så fanns ännu inga styrmedel för vilken del av arbetet som bidrag erhölls för.”

struts_blundaJämför gärna revisorernas omfattande kritik med detta svar. Det krävs väl inga större intellektuella resurser för att konstatera att beslutsförslaget blundar för det revisorerna framför.

Här har nästan tre miljoner kronor utbetalats utan formella beslut eller att fakturor kontrollerats i tillräckligt omfattning. Och förslaget är att Samhällsbyggnadsnämnden inte ska göra någonting.

Ja, man kan undra om samhällsbyggnadsnämndens presidium överhuvudtaget har läst revisorernas kritik.

För att vara tydlig. Att de två cheferna inte vill recensera politiken förstår jag helt och fullt. Det är naturligtvis inte deras uppgift. Det är självklart politikens egen uppgift att göra detta.

När Samhällsbyggnadsnämnden sammanträdde i torsdags var det bara en person som inte instämde i det beslutsförslag som nämndens presidium hade föreslagit. Det var Vänsterpartiets James Bucci.

Bucci argumenterade för att nämnden skulle instämma i revisorernas kritik.

Ingen annan sa något. Jo förstås, Bo Carlsson förklarade vad han ansåg. (Han deltog på mötet.) Bo Carlsson menade att det var brister i revisorernas hållning i ärendet…

Och fortfarande… Eftersom revisorerna hörde Bo Carlssons version under granskningen och ändå kom fram till sina slutsatser, och allvarliga kritik, så trodde de uppenbarligen inte på Bo Carlssons förklaringar. Eller bortförklaringar.

shbMen det gjorde Samhällsbyggnadsnämnden. I sin helhet.

Ja, inte James Bucci då. Bucci reserverade sig. Han skriver:

”Jag reserverar mig till förmån för mitt tilläggsyrkande då jag anser att det faller på oss politiker i nämnden att tydligt uttala hur vi förhåller oss till de tidigare politiska tillkortakommanden som kommunens revisorer har uppmärksammat oss på.”

Samhällsbyggnadsnämnden och dess tidigare ordförande Bo Carlsson säger inte ens ”förlåt att vi har handskats vårdslöst med skattebetalarnas pengar”. Eller ”ursäkta, vi ska skärpa till oss i fortsättningen”. Eller ”Oj, det bidde fel”.

Nä, Samhällsbyggnadsnämnden säger ingenting. Att det inte finns några beslut om utbetalningar av 2,7 miljoner kronor är tydligen helt normalt… Och likadant att nämnden inte har kontrollerat underlag/fakturor är också normalt…

Snacka om att hålla varandra om ryggen.

Vad är det som händer i Vänersborgs kommun???

halla_ryggDetta är alltså bara ett i en lång rad av exempel. Och varje gång det uppdagas några tveksamheter så sluter sig betongpolitikerna samman och håller varandra om ryggarna… Och låtsas som att det regnar… Att det ska blåsa över… Att det inte finns… Att det inte har hänt…

Vi, politiker och även tjänstemän, måste lyfta upp alla felaktigheter till ytan och göra om och göra rätt!

%d bloggare gillar detta: