Arkiv

Archive for 13 april, 2014

BUN (14/4): Ekonomi, kök och föreningsstöd

13 april, 2014 1 kommentar

moneySå var det då dags. Imorgon måndag har Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN) sammanträde. Som vanligt är föredragningslistan lång. Huvudpunkten är budgeten för 2015. Den skrev jag om i torsdags. Jag återkommer till detta i denna blogg också, där jag publicerar det yrkande Vänsterpartiet tänker lägga fram. Men till kommunens svar till Skolinspektionen tänker jag inte återkomma. Det går att läsa här.

Nämnden har fått en stor digital bibba med drygt 100 sidor om kommunens framtida kök – ”Måltidsproduktion inom skola och social omsorg”. Jag tror inte ens att jag vågar mig på att sammanfatta den. Jag återger det som troligtvis, antar jag, kommer att bli det beslut som fullmäktige fattar senare i år. (Är du inte intresserad, så hoppa över den kursiva text som följer…)

kitchenFörslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta utifrån bilagd kostutredning, daterad 2014·01·24

 • Att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Socialnämnden att mottagningsenheterna inom vård och omsorg ställs om till beredningskök för kyld mat i enlighet med socialnämndens beslut 2006-03-30, § 59, att införa produktion med kyld mat till eget och särskilt boende.
 • Att notera att överföringen av samlad måltidsproduktion från Barn- och ungdomsnämnden redan beslutats av kommunfullmäktige 2004-10-19, § 77.
 • Att föreslå kommunfullmäktige att stadfästa kommunfullmäktiges beslut från 2004-10-19, § 77, att enligt tidigare utredning (Samordnad måltidsproduktion dnr 2004.276) flytta ansvaret för förskoleköken och dess personal flyttas över från Barn- och ungdomsförvaltningen till Samhällsbyggnadsförvaltningens Kostenheten. Tid for genomförande föreslås till årsskiftet 2014/2015.

Under förutsättning av kommunfullmäktige, kommunstyrelsens och Socialnämndens beslut följer enligt ovannämnda besluts förslag föreslås Samhällsbyggnadsnämnden besluta:

 • Att förskoleköken upprustas efter gällande lagkrav.
 • Att genomföra om- och utbyggnad av Torpaskolans kök med produktionsköket Oden som skall bli ett multifunktionellt kök för normalkost och specialkost.
 • Att produktionen av normalkost för Frändefors och Brålanda flyttas till Solrosen.  Dalboskolans kök ställs om till beredningskök och dietkök. Rösebo skola och Ringhems äldreboende ställs om till beredningskök för kyld mat. Köken i Brålanda skola och Skerruds skola uppgraderas efter lagkrav.
 • Att genomföra ombyggnation och uppgradering till produktionskök på Öxnered skola, Mariedalskolan, Onsjöskolan, Rånnums skola och Granås skola.
 • Att genomföra anpassning av Restaurang 7:an för den produktion som kommer kvarstå enligt förslag.
 • Att mottagningskökcn på Norra skolan, Blåsut skola, Tärnan och Mulltorps skola uppgraderas till beredningskök.
 • Att investeringsmedel avseende åren 2015-2017 tas upp i kommande mål- och resursplan.

Slutsats
Utgångspunkter för förslagen kan sammanfattas i följande punkter:

 • Optimalt utnyttjande av kapacitet och resurser i produktionsköken
 • Samlad planering av investeringar för framtida behov
 • Anpassning produktions- och beredningskök enligt gällande lagstiftning
 • Säkerställd och förhöjd måltidskvalitet
 • Minskade transporter

Sammantaget är det projektgruppens uppfattning att de föreslagna förändringarna i sin
helhet kan bidra till att skapa en kvalitativ och kostnadseffektiv måltidsverksamhet i
Vänersborgs kommun.”

skolkokDet blir säkert bra… Med matproduktionen menar jag. Även om det känns som att de föreslagna förändringarna har en kraftigt ekonomiskt inriktad slagsida…

Rent spontant tycker jag också att det är synd att skolmåltidspersonalen, och särskilt den på förskolorna, ska föras över till Samhällsbyggnadsnämnden. Den här personalen har ofta en viktig pedagogisk roll för barnen och eleverna. (Precis som tidigare vaktmästarna, som nu är överförda till Samhällsbyggnadsnämnden.) Jag befarar också en ökad arbetsinsats för rektorerna, som möjligtvis ska förhandla med ännu fler.

Som tur är ska inget beslut fattas imorgon. Nämnden ska få tid att fundera ett tag. Beslutet fattas väl nästa månad kan jag tänka.

lokalFörvaltningen har inför sammanträdet tittat på förskolornas och skolornas investeringsbehov i lokaler. Utredningen har tittat på allt från ventilation och kök som behöver åtgärdas till behov av nya lokaler.

Och det är inga småsummor det handlar om… Investeringsvolymen beräknas uppgå till 235 milj kr… Det skulle betyda drygt 20 milj kr årligen i ökade hyror för BUN…

soccer2Ärende 7 – ”Regelverk för föreningsbidrag – anläggningsstöd, motionsspår och projekt”.

Det här är också ett tungt ärende, som jag inte vågar mig på att sammanfatta. Jag citerar beslutspunkterna rakt upp och ner – jag vet nämligen att jag har några läsare som har ett särskilt stort intresse för de här frågorna. (Och är man inte intresserad hoppar man i vanlig ordning över det kursiva…)

 • ”att införa ett anläggningsstöd som efter ansökan och dialog kan utbetalas till av kommunen godkänd förening som själv äger sin anläggning. Regelverk enligt bilaga 1.
 • att införa ett särskilt bidrag som efter ansökan kan att utbetalas till av kommunen godkänd förening som erbjuder kommunens invånare tillgång till  motionsspår/spontanidrottsplats i form av löpar- och skidspår. Regelverk enligt bilaga 1.
 • att införa ett riktat projektstöd som efter ansökan kan utbetalas till av kommunen godkänd idrottsförening som satsar på projekt som vänder sig till underrepresenterade grupper. Målet är att alla idrotter och aktiviteter sammantaget i Vänersborgs kommun i framtiden ska engagera fler barn och ungdomar av underrepresenterade grupper. Regelverk enligt bilaga 1.
 • att nytt regelverk enligt bilaga 1 ska gälla från den 1 januari 2015 och att ansökningsblanketter tas fram.
 • att Arena Fritids hyror enligt nu gällande regelverk ses över och höjs i genomsnitt med 15% från 1 januari 2015 i enlighet med regelverket i bilaga 1.
 • att ge förvaltningen uppdrag att teckna nya skriftliga avtal med alla föreningar, särskilt prioriterat skall vara föreningar som har någon form av hyresnedsättning kopplat till egeninsats eller annan samverkan. Detsamma gäller förening som i dag saknar avtal. Utfallet av pågående hyresförhandlingar efter samhällsbyggnadsnämndens övertagande av ansvaret för kommunens fritidsfastigheter och anläggningar ska beaktas.
 • att verksamhetschef kultur och fritid ges delegation att besluta och avtala om föreningsbidrag, lokalbidrag och projektstöd.
 • att fastställa reviderade regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun, se bilaga 2.”

papperÄr du ännu mer intresserad så kan du ladda ner bilaga 1 och 2 här (bilaga 1 på sidan 76 och bilaga 2 på sidan 78).

Som inte allt detta var nog så har nämnden också en ”plan för idrottsplaner” framför sig på bordet.

I den löpande texten så står det:

”I ett första skede är det befintliga grusplaner som kommer att konverteras till konstgräs och grusplanen vid Brålanda IP är en av de idrottsplaner som planeras få nytt underlag.”

bralandaifDet är ju glädjande att kommunens bästa damlag äntligen ska få riktiga träningsmöjligheter. I den medföljande tabellen till det här ärendet, som jag inte riktigt kan läsa och förstå, så står det också, tror jag, att denna ”konvertering” (kul ord) ska göras 2015. Det som gör mig lite konfunderad, det är att i förslaget till investeringsbudget, som är en av de andra punkterna på mötet, så ska inte pengar (3,5 milj kr) avsättas till Sörbyvallen förrän år 2018…

I ”planärendet” står det inget om att Frendevis friidrottsanläggning ska göras i ordning, men i ovan nämnda investeringsbudget avsätts 800.000 kr till Frendevi år 2015…

Lite märkligt. Jag får fråga om detta.

I min förra blogg, så skrev jag om budgeten för 2015. (Se ”Det närmar sig ett nytt BUN-möte”.) Det är alltså dags för BUN att ”äska pengar” för budgetåret 2015.

budgetHär nedan återger jag hela Vänsterpartiets yrkande för BUN:s budget 2015. Det gör jag av den anledningen att politik inte ska vara något ”tjuv- och rackarspel” för de invigda. Som det ofta har varit i Vänersborg. Politik är till för Vänersborgs kommuninvånare. Den ska föras i det offentliga rummet, inte bakom skål och vägg. Då får vänersborgarna kunskap om var partierna står i olika frågor, och dessutom tillfälle att komma med synpunkter – innan besluten. (Även om det här blev i senaste laget…)

Här kommer yrkandet, okursiverat…

Yrkande – ärende 9: Budget 2015 — Mål och resursplan 2015-2017

Det finns hur många dokument som helst som stakar ut målen för grundskolan i Vänersborg. I Mål- och Resursplanen står det t ex:

”I Vänersborgs kommun ska alla barn och ungdomar, oavsett förutsättningar, ges goda kunskaper, meningsfull fritid och personlig utveckling.”

Men alla fina papper till trots så har fortfarande grundskolan i Vänersborg en, som det tydligen heter på någon slags nysvenska, ”stor utvecklingspotential”. Det kan man se genom att t ex studera åk 9:s betygsresultat. Det är på sätt och vis en sammanfattning av Barn- och ungdomsnämndens verksamhet.

clip_image002

Alla kunskapsresultat (utom ett) i åk 9 har blivit sämre jämfört med 2012. Dessutom skriver Barn- och Ungdomsförvaltningen:

”Flickor får bättre resultat än pojkar, elever som är födda i Sverige har bättre resultat än barn som inte är födda i Sverige och elever med välutbildade föräldrar har bättre resultat än elever med lågutbildade. Utifrån ovanstående kan slutsatsen dras att likvärdigheten i Vänersborgs kommuns skolor, förskolor och fritidshem inte är tillräcklig.”

Det är på ren svenska, kris i den vänersborgska skolan.

Det är inte bara eleverna som utvärderas. Även Vänersborgs kommun har blivit det. Skolinspektionen tar upp kritik som för några skolor inte är nådig. En del av kritiken från Skolinspektionen borde få vilken politiker som helst i Vänersborg att häpna. Skolor i Vänersborg ska inte behöva få kritik av det systematiska kvalitetsarbetet eller att barnen inte får det stöd de har rätt till eller att det är brister i planerna mot kränkande behandling eller att det är brister i åtgärdsprogrammen eller att lärare inte anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar och tänkande eller att elever inte får stimulans att nå längre i sin kunskapsutveckling.

I Rapport kunde man den 3 april se ett inslag där en jämförelse mellan kommunerna hade gjorts när det gällde undervisningskostnad per elev 2012.

Vänersborg hamnade på femte plats från slutet… Undervisningskostnaden per elev låg på 38.000 kr. Det var ungefär hälften av vad de kommuner använde som låg i topp på listan…

Vänersborg skulle behöva satsa rejält på grundskolan. I det budgetförslag som ligger görs ingen satsning alls från kommunens sida.

Den 1 november 2013 var 1.035 personer anställda i Barn och Ungdom. Det är en ökning med 50 personer jämfört med året före. Det kan dock vara bra att ha i minnet att år 2008 betalades löner ut till 1.459 personer…

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet är inte överens med arbetsgivaren om förslaget till budget för 2015. De skriver:

”Vi anser att Barn- och ungdomsnämnden måste äska mer resurser till verksamheterna så att personalen ges reella möjligheter att utföra sitt viktiga uppdrag i en god arbetsmiljö. För att åtminstone säkerställa dagens kvalitet i verksamheterna måste det tillföras ytterligare medel.”

Vänsterpartiet är inte heller överens. Vi anser också att verksamheterna måste tillföras ytterligare medel.

Lärarna skulle behöva ha mer tid till att förbereda och efterarbeta undervisningen, till formativa samtal med eleverna etc, samtidigt som rektorerna skulle behöva frigöra tid för att utöva sitt pedagogiska ledarskap.

Det behövs mer ekonomiska resurser till ett litet men ändå ökande elevantal. Det behövs mer resurser till de allt större förberedelseklasserna. Det behövs pengar till undervisningsmateriel och IT. Det finns stora behov av fler speciallärare, specialpedagoger och elevassistenter. Det behövs mer pengar för att finansiera redan fattade beslut som inrättandet av förstelärartjänster (6-7 milj), skolskjutsar och en ny tillsynsorganisation – och till Väne Ryr. Det har också diskuterats om en särskild satsning på Torpaområdet. Och vart tog de digitala skolbiblioteken (8 mkr) vägen?

Vänsterpartiet ser med glädje på den ekonomiska satsning på förskolan och, enligt uppgift, fritidshemmen som finns i det liggande förslaget och stödjer detta helhjärtat.

Vänsterpartiet vill redan 2015 också se en upprustning av friidrottsanläggningen på Frendevi i Frändefors och anläggandet av en konstgräsplan på Sörbyvallen i Brålanda.

Det skulle behövas mer pengar till Ungdomsverksamheten. De skulle kunna användas till att exempelvis öka öppethållandet i Ungdomshuset, Schools Out, Lussebandy, Bearfest och Sommarscen på Sanden

Kommunens verksamheter är viktigare än ett överskott i resultatet!

De senaste åren har Vänersborgs kommun som helhet gått med ”vinst”. Det kan vi se i nedanstående diagram.

clip_image002

Det är svårt att formulera en exakt summa i yrkandet. En ordentlig satsning på barnen, eleverna och ungdomarna är dock nödvändig för att göra Vänersborg till en attraktiv och hållbar kommun i alla delar, hela livet.

Vänsterpartiet är berett att finansiera satsningar i förskolan, grundskolan och ungdomsverksamheten genom att ta resultatutjämningsreserverna i anspråk. Vi är inte heller helt främmande för att ta till en mindre skattehöjning om det krävs.

Vänsterpartiet yrkar att

Barn- och ungdomsnämnden anhåller om att bli tilldelat ytterligare 15 miljoner kronor i utökad rambudget för år 2015 till grundskolan och ungdomsverksamheten i förhållande till kommunstyrelsens budgetförslag.

Kategorier:Budget 2015, BUN 2014
%d bloggare gillar detta: