Arkiv

Archive for 20 april, 2014

Inför KF: Revisorernas rapporter (2)

20 april, 2014 3 kommentarer

bygglovRevisorerna har inte bara granskat Bo Carlsson (C) och Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN). (Se ”Revisorernas rapporter 1”.) De har också tittat lite extra på Byggnadsnämnden.

Missnöjet med kommunens ”byggnadsexperter” är stort. Det är inte bara Andersson i Nordkroken, Larsson i Sikhall eller sommarstugeägarna i Gardesanna som är missnöjda. Man kan kan knappt gå på ett möte med ”vanliga” kommuninvånare förrän kritik lyfts fram. Nu senast på en träff i onsdag som Näringslivskontoret anordnade…

Revisorerna granskade bland annat ”servicen”:

”Vi har genomfört en granskning för bedömning om byggnadsnämnden har en servicenivå och en effektivitet som är ändamålsenlig i förhållande till deras uppdrag.”

Revisorerna är förhållandevis tydliga i sin kritik:

”Vi anser inte att byggnadsnämnden gör en riktig bedömning i årsredovisning 2012 där det rapporteras att målet ”Goda kundrelationer” har uppnåtts. Såväl vår kundundersökning som intervjuer med förvaltningschef och stadsarkitekt visar att frågan om tillgänglighet upplevs som ett problem.”

Revisorerna anser alltså att ”goda kundrelationer” inte har uppnåtts. Inte på det område som revisorerna har granskat i varje fall. Fast det är nog inte just på området ”tillgänglighet” som kommuninvånarna upplever som det största problemet…

katt_grotBåde revisorer och politiker går som katten runt het gröt. De stora problemen med ”byggnadsavdelningen” verkar ingen våga ta i. Exempelvis bristen på service kring bygglov. Många vänersborgare får avslag på sina bygglovsansökningar utan att ”byggexperterna” vill föra en dialog om hur saker och ting kan lösas på ett bra sätt för alla parter. Istället upplever vänersborgarna att byggförvaltningen letar och tolkar paragrafer enbart för att kunna neka bygglov. Många invånare reagerar också på den brist på lika behandling som de upplever, t ex Andersson på Nordkroken jämfört med sina grannar, Sikhall jämfört med Sannebo, Gardesanna jämfört med Ursand. Exemplen kan göras många.

Och för att Vänersborg ska kunna utvecklas och invånarna känna sig nöjda med service och bemötande, så måste någon ta tag i ”byggnadsavdelningen”. Det går inte att vänta på pensionsavgångar! Fast nu får vi nog vänta till åtminstone höstens val.

Revisionsföretaget Ernst & Young (som numera heter EY) har som bekant granskat arenabygget. EY:s rapport ska också behandlas av fullmäktige på onsdag. (Jag har skrivit ganska mycket om denna rapport – se ”EY:s utredning om Arena Vänersborg 1”, ”EY:s utredning om Arena Vänersborg 1,5” och ”EY:s utredning om Arena Vänersborg 2”.)

EYEgentligen har jag inte så mycket att tillägga. Utredningen, som Ernst & Young har gjort och lämnat till kommunen, tillkom som bekant på initiativ av två nästan likalydande motioner från Moderaterna respektive Vänsterpartiet. Uppdraget Ernst & Young fick var att:

”utreda lagligheten i de under processen involverade förtroendevaldas/tjänstemäns beslut/handhavande/handläggning samt belysa huruvida kommunen till följd av beslutsprocessen rörande Arena Vänersborg lidit skada (ekonomisk och ideell).”

EY:s utredning är i stora delar bra och uttömmande men Ernst & Young undviker själva uppdraget. EY skriver i rapporten:

”Vad gäller frågan om ekonomisk skada gör utredningen inte någon bedömning  av huruvida kommunen lidit ekonomisk skada till följd av beslutsprocessen rörande Arena Vänersborg, då utredningen inte behandlar CM:s (WSP) ansvar.”

Här trollar Ernst & Young bort vad det verkligen handlar om! Dels utreds inte den ekonomiska skadan överhuvudtaget, vilket var själva syftet med motionerna, och dels hänvisas till WSP… Lutz Rininsland (V) skriver i en reservation till Kommunstyrelsen i samband med att rapporten behandlades där (2/4):

”WSP-striden har knappast att göra med frågan att kostnaden har blivit åtminstone det dubbla utan att det någonsin har fattats ett kommunalt beslut om att godkänna, bevilja eller tillskjuta dessa summor.”

gokunge_arenaKommunfullmäktiges beslut i juni 2007 gällde 140 milj kr. (Vänsterpartiet röstade nej.) Sedan steg arenakostnaderna till 170, 176, 190, 230 för att till slut hamna på omkring 300 milj kr. Processen mot WSP handlade inte alls om dessa pengar!

Ernst & Young avslutar rapporten med en sammanfattning. EY kommer fram till att kommunen har brutit mot regelverket på två centrala områden:

  • ”uppföljning och kontroll av projektet
  • samt upphandling.”

Den dåvarande Barn- och Ungdomsnämnden får bära hundhuvudet för dessa fel. Jag skulle önska att Ernst & Young berättade hur minoriteten i en nämnd, som vägras information, som inte får ut handlingar och där vissa faktiskt också röstade ”nej” till hela projektet, skulle ha gjort för att följa upp och kontrollera projektet…

Ernst & Young blickar också framåt. Rapporten  mynnar ut i ett antal rekommendationer om hur kommunens ska kunna undvika sådana här skandaler i fortsättningen…

Lutz Rininsland (V) skriver angående dessa rekommendationer:

”Vänersborg hade ett fungerande regelverk, Vänersborg kände till lagar och förordningar, Vänersborg hade förutsättningar att hantera ett större projekt på ett korrekt sätt. Men då skulle aldrig Projekt Arena Vänersborg kunnat bli verklighet, det krävdes att regelverket bröts sönder steg för steg. Att det har skett bekräftar Ernst & Young, vem som har tagit avgörande felsteg poängteras dock inte.”

Precis som Lutz Rininsland skriver har Ernst & Young  helt och hållit undvikit frågan om vilka personer som bär ansvaret för arenaskandalen. Det är anmärkningsvärt att inte Gunnar Lidell (M), som var en av dem som skrev Moderaternas motion, inte har reagerat på dessa brister i EY:s utredning.

Att inte Socialdemokraterna har reagerat är väl mindre förvånande… De hade väl inget att vinna på att Ernst & Youngs utredning fick reda på alla fakta… Två centrala, och en mindre central, socialdemokratiska personer kring arenabygget vägrade helt enkelt att ställa upp.

olaglig_arenaErnst & Young skriver:

”Inom ramen för utredningen har följande personer tillfrågats att delta i intervjuer men avböjt:
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden under perioden 2006 till oktober 2009.
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden under perioden oktober 2009 till juni 2010.
Ordförande i kommunstyrelsen under perioden 2006 till 2010.”

De tre socialdemokraterna som åsyftas är S Anders Larsson, Lars-Göran Ljunggren och Marie Dahlin. Fast ord står mot ord. I TTELA den 27 februari i år sa Ljunggren:

”Då ljuger de. Jag har inte avböjt något.”

Ljunggren kommer med all säkerhet att passa på tillfället att äntra talarstolen på onsdag och äntligen lägga alla papperen på bordet… Som han lovade en gång i tiden…

Lutz Rininsland (V) avslutar för övrigt sin reservation i Kommunstyrelsen med att likt revisorerna blicka framåt:

  • ”Finns det tänkbara alternativa användningsmöjligheter för Arenan i syfte att minimera den ekonomiska belastningen?
  • Finns det en möjlighet att hitta privata entreprenörer som är villiga att bedriva verksamhet i Arenan?
  • Finns det någon som vill dela ansvaret att driva Arenan med kommunen?”

Till sist en helt annan sak, fast det handlar också om revisorer. (Det är mycket revisorer på onsdag.)

De kommunala revisorerna riktar kritik mot Barn- och Ungdomsnämndens själva kärnverksamhet – en kritik som jag för övrigt helt kan instämma i:

skola_bort”Revisorerna är mycket oroade över att resultaten för Vänersborgs grundskolor inte förbättrats under de senaste tio åren. Att enstaka skolor uppnår sämre resultat än övriga skolor … detta tyder på att resursfördelningen ej sker utifrån elevernas behov. I revisionsrapporten Rektors styrning och ledning 2012 … förklarar ett flertal rektorer att brister i grundskolan som t.ex. att elev inte får det stöd de behöver eller låg IT-standard i ett flertal skolor beror på resursbrist.”

Det här har de styrande i kommunen haft kännedom om i många år. Utan att lyfta ett finger. Jo förstås, mini-alliansen ville lägga ner en massa skolor för några år sedan…

%d bloggare gillar detta: