Arkiv

Archive for mars, 2014

Gardesanna – också en del? (1/2)

31 mars, 2014 4 kommentarer

gardis1

Det handlar mycket om badplatser i Vänersborg just nu – Ursand, Sikhall och Nordkroken. Men om en av Sveriges allra populäraste badplatser har jag inte skrivit om.

Än…

James Bucci (V) skrev två reservationer på Samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde. Den ena handlade om revisorernas kritik av Bo Carlsson (C) och det beslut som nämnden tog. (Se ”Bo Carlsson utan ansvar?”.) Den andra reservationen handlade om Gaddesanda. Vänersborgs fjärde stora badplats. Eller första – beroende på hur man ser på det…

Det heter tydligen Gaddesanda i kommunkretsar. (Ibland tom. med två ”s”!) Kanske står det så på någon karta. Men som gammal vänersborgare bär det gardis2emot att skriva och säga det. Folk i Vargön och Vänersborg har alltid sagt Gardesanna – talspråk ”Gardis”… Det sägs för övrigt att namnet kommer från Magnus Gabriel De la Gardie… (Det händer också att kommunen skriver ”rätt” – se ”Gardesanna i topp i Sverige”.)

Hur som helst.

bucciJames Buccis reservation var ganska ”tuff”.

”Min läsning av yttrandet gav mig en känsla av en tjänsteskrivelse med en ton som var tuff och ifrågasättande. Delar av skrivelsen kunde jag instämma i medan andra delar ville jag ta avstånd från, delar där jag upplever att kommunen visar en ovilja till lösningar … Med hänvisning till detta ärende och även vissa andra VA ärenden finner jag en avsmak för det moment 22 som kommunen väljer att försätta vissa av sina invånare i.”

Bucci avslutar sin reservation:

”Snacka om Grönköping.”

Naturligtvis blev jag intresserad av vad som föranledde Buccis bestämda åsikter och hårda ord. Min och vänersborgarnas erfarenhet säger ju att Bucci alltid vet vad han pratar om.

Ärendet som var uppe i Samhällsbyggnadsnämnden handlade om VA (=vatten och avlopp) ute på Gardesanna. Länsstyrelsen fick den 9 februari 2012 ett brev från husägare i området. Husägarna begärde att Länsstyrelsen prövade kommunens ansvar enligt ”Lagen om allmänna vattentjänster” att tillhandahålla vatten och avlopp i området.

Länsstyrelsen begärde in yttrande från kommunen och Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Sedan fick också de boende i Gardesanna en chans yttra sig om kommunens yttranden.

Det visade sig att kommunen inte vill ta i frågan om VA ute på Gardesanna…

Det är svårt att greppa kommunens och Miljö- och Hälsoskyddsnämndens resonemang…

gardis4Miljö- och Hälsoskyddsnämnden skriver att det handlar om sammanlagt drygt 50 hus.

”Enligt handlingar på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har 9-10 hus en avloppsanläggning som har tillstånd.”

Det betyder att 80 % av de boende i området inte har godkänd avloppsanläggning. MH (=Miljö- och Hälsoskyddsnämnden) skriver om de hus som har tillstånd:

”Typ och ålder på anläggningarna varierar. … De avloppsanläggningar som har godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämn­den är i de flesta fall enkla sommaranläggningar, så kallade resorptioner. Dessa är inte dimensionerade för ett spillvattenflöde från ett hushåll med modern standard eller permanentboende.”

Visst låter det som om det är oerhört viktigt att VA-nätet snarast byggs ut och moderniseras? Av kommunen eller av stugägarna själva. Nä, det är tydligen inte så enkelt. MH igen:

”…några tillstånd till enskilda avloppsanläggningar ges inte i området sedan några år tillbaka…”

Öhhh… Varför då…?

Miljö och Hälsa sammanfattar VA-läget på Gardesanna:

”Dagens avloppssituation bedöms inte som undermålig. … Utifrån områdets karaktär och med den belastning från avlopp som finns och som nämnden medgett så bedömer nämnden att inga ytterligare lösningar för VA krävs ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.”

Fast endast 9-10 hus har ”en avloppsanläggning som har tillstånd”…?

MH skriver för övrigt så här om de andra 80%-en:

”Området är ej inventerat i fält så resterande fastigheter har man ingen kännedom om så eventuellt otillåtet nyttjande eller anläggande är okänt.”

gardis3Det är svårt att förstå Miljö och Hälsas resonemang. Endast 20% har en godkänd avloppsanläggning som i de flesta fall inte är ”dimensionerade för ett spillvattenflöde från ett hushåll med modern standard eller permanentboende”. Hur det är i resten, dvs 80%, av husen vet man inte. Men ändå säger MH att allt är bra…

Det handlar troligtvis om att kommunen inte vill göra något. Kommunen vill att allt på något sätt ska vara som det alltid har varit…  Miljö- och Hälsoskyddsnämnden skriver, utan omsvep:

”Nämnden har varit mycket restriktiv gällande avlopps­tillstånd…”

Kommunen har bestämt sig. Det ska inte byggas ut något VA.

visionenHur var nu kommunens nya vision…?

”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.”

Bläcket på visionen har knappt torkat innan visionen i praktiken har ändrats:

”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar (utom Gardesanna), hela livet.”

De boende i området har fått läsa Miljö och Hälsas svar och de har yttrat sig. De håller inte med kommunen. De menar att MH för det första underskattar antalet hus i området. De boende skriver:

”Ca 300-400 meter västerut finns ett liknande område med stort antal byggnader, Ca 100 m i sydlig riktning återfinns ytterligare ca 17 byggnader och i östlig riktning finns ytterligare 50 byggnader, kallat Anundstorp på kartan.”

gardis5Dessutom finns det en tendens att sommarstugeägarna utnyttjar sina sommarhus mer än förut, säsongen blir längre och många vistas där på allt fler helger.

Länsstyrelsen återger de boendes synpunkter:

”… i början på 1980-talet härjade bakterier i badvattnet i området kring Gaddessanda vilket gjorde att många blev magsjuka. Sedan dess finns problem med alger och vissa år har det varit så omfattande att badförbud har rått. De flesta husen är uppförda på 1930- och 1940-talet och ett stort antal saknar anordningar för vatten och avlopp. Under åren som gått har stugägare gjort hemmasnickrade lösningar på sina avloppsproblem. Dricksvattenförsörjningen sker med enskilda brunnar och vattenkvaliten varierar kraftigt. Problem finns med järn, fluor, klorider och metangas.”

Miljö och Hälsa har inte sett de problem som beskrivs.

Länsstyrelsen har läst alla yttranden från de boende, Miljö- och Hälsoskyddsnämnden och andra. Länsstyrelsens skriver:

”Kommunen försöker att hålla tillbaka utvecklingen av området genom att inte bevilja bygglov eller ge tillstånd till enskilda avloppsanläggningar.”

”hålla tillbaka utvecklingen”! Det är tungt. Länsstyrelsen ger inte mycket för Vänersborgs nya vision… Texten fortsätter:

”Som husens va-lösningar är utformade och lokaliserade idag är Länsstyrelsens tolkning att dagens belastning är en absolut gräns för vad området tål. Samtidigt finns det önskemål från de boende att vistas där mer.
Länsstyrelsen anser att det finns en betydande risk för förorening av dricksvatten och att det därmed finns behov av en samlad spillvattenlösning för området.”

Och:

”Att de boende inte ska kunna vistas i sina hus i den mån de önskar på grund av begränsad tillgång på vatten och möjlighet till rening av detta kan inte ses som godtagbart.”

naven_bordet2Det är ord och inga visor. Och Länsstyrelsen tänker ”slå näven i bordet”. Ur handlingarna:

”Länsstyrelsen har för avsikt att förelägga Vänersborgs kommun att tillse att allmän avloppsanläggning kommer till stånd inom området Gaddesanda. … Vänersborgs kom­mun ska se till att behovet snarast, dock senast den 31 december 2019 till­godoses genom en allmän va-anläggning.”

Länsstyrelsen vill dock ge kommunen möjlighet att yttra sig innan den tar sitt beslut.

Det var alltså det här som Samhällsbyggnadsnämnden skulle behandla på det senaste sammanträdet. Några tjänstemän hade satt ihop ett yttrande till Länsstyrelsen. Och det var detta yttrande som James Bucci reagerade mot. Men som Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter i övrigt ställde sig bakom. (Utom en miljöpartist som hade en egen reservation.)

Samhällsbyggnadsnämndens ton är, som Bucci skrev i sin reservation, ”tuff och ifrågasättande”. Nämnden slår inledningsvis fast att den i stort sett är emot alla de slutsatser som Länsstyrelsen drar:

”Kommunen ifrågasätter däremot lämpligheten att anordna Va-anläggning på mark där risk för översvämning finns. Kommunen ifrå­gasätter även tidplanen, verksamhetsområdets omfattning samt val av nyttighet.”

Samhällsbyggnadsnämnden pekar på översvämningsrisken som ett skäl för att inte ordna en allmän VA-anläggning. Jag undrar vad slutsatsen egentligen blir av denna ståndpunkt. Att alla får flytta därifrån?

Och:

”En utbyggd Va-anläggning kan skapa en förväntan om att få bygga till bostadshusen eller att få avstycka byggnader.”

Och att ge kommuninvånarna förväntningar kan ju inte kommunen bidra till…

Men – är inte ”en utbyggd Va-anläggning” och ”bygga till bostadshusen eller att få avstycka byggnader” två olika saker? Och det är väl VA vi pratar om här?

När det gäller tidplanen, att det ska vara klart 31 dec 2019, menar Samhällsbyggnads att den är omöjlig, eftersom kommunen håller på att bygga ut utefter Dalslandskusten.

gardis6Kommunen ifrågasätter också varför det av Länsstyrelsen föreslagna verksamhetsområdet endast omfattar en del av Gardesanna. Eftersom kommunen inte vill bygga ut någonting, så känns det här argumentet inte helt seriöst. Det gör inte heller kommunens sista argument.

”Kommunen ifrågasätter varför länsstyrelsen endast finner ett behov av en samlad spillvattenlösning av området då länsstyrelsen flera gånger i förslaget påtalar problem med dricksvatten…”

Samhällsbyggnads drar slutsatsen att:

”Kommunen finner att en överföringsled­ning för både vatten och avlopp till den allmänna Va-anläggningen är den enda hållbara lösningen.”

Fast Samhällsbyggnadsnämnden vill inte göra något av det…

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade:

”att ställa sig bakom förvaltningens gemensamma skrivelse daterad 2014-03-11 och överlämna densamma till kommunstyrelsen.”

Vad var det James Bucci skrev:

”Snacka om Grönköping.”

Jag tänker återkomma till Gardesanna. (Se här ”Gardesanna – också en del! (2/2)”.)

Kategorier:Gardesanna, miljö

Drömgränsen uppnådd!

29 mars, 2014 1 kommentar

200000Drömgränsen är uppnådd! Redan ett halvår före valet.

Idag, lördagen den 29 mars kl 08:27, klickade en person på min blogg för tvåhundratusende gången. Det var för att läsa bakgrunden till Magnus Larssons polisanmälan mot kommunen. (Se ”Vänersborgs kommun polisanmäld av Magnus Larsson i Sikhall!”.) Det var dock inte Gunnar Lidell (M) eller Lena Eckerbom Wendel (M) som klickade. De läser inte min blogg.

200.000 är en otrolig siffra! Det var inget jag kunde drömma om när jag satte igång skrivandet en gång i tiden, någon månad efter det förra valet. Så vad ska jag göra nu – sluta skriva? Eller fortsätta, inspirerad av de höga besökstalen? Ett enkelt val. Jag fortsätter… Naturligtvis.

Nästa mål är att få Lidell och Eckerbom Wendel att börja läsa….   ;)

bloggrekordIdag slogs för övrigt också två andra rekord. (Vilken bloggdag!) I skrivande stund har 1.612 personer klickat på min blogg. Det är redan rekord, fast dagen inte är riktigt slut än.

Det är också 1.214 unika personer (olika IP-adresser) som har hittat till bloggen idag. (Den lilla blå stapeln på bilden representerar gårdagens bloggstatistik, ”bara” 663 visningar och 420 unika besökare…)

Vänersborgs kommun polisanmäld av Magnus Larsson i Sikhall!

28 mars, 2014 12 kommentarer

sikhall_2014På ”Politikerhyllan” i Sikhall hittar man Magnus Larssons hus. Med det skärmtak som Magnus själv ville ha. Men som han inte fick för Byggnadsnämnden. (Se ”Sikhall 1:6”.)

Först efter över 7 års kamp mellan Magnus Larsson och Vänersborgs kommun beslutade Länsstyrelsen den 24 augusti 2012 att den:

”upphäver nämndens beslut … som rör skärmtaket…”

Länsstyrelsen gav Magnus Larsson rätt. Skärmtaket krävde inte bygglov. Striden var slut. Magnus Larsson vann.

Jag upprepar:

Skärmtaket på Magnus Larssons hus krävde inte bygglov.

Sikhall_Magnus

I januari förra året skickade kommunen en faktura till Magnus Larsson. Byggnadsförvaltningen hade nämligen gjort en tillsyn på Magnus Larssons skärmtak. Av någon anledning. Ingen hade begärt en tillsyn. Ingen hade anmält skärmtaket.

Och nu krävdes Magnus Larsson på en ”tillsynsavgift” för detta celebra besök. Kommunen tyckte att besöket var värt 8.797 kr.

Jag upprepar:

Magnus Larsson krävdes på 8.797 kr för en tillsyn på ett skärmtak som det inte krävdes bygglov för…

Åttatusensjuhundranittiosju kronor…

Magnus Larsson tyckte att det hela var absurt. Han bestred fakturan…

Magnus Larsson ringde runt i kommunhuset. Han delgav sin syn och sitt bestridande till både kommun- och förvaltningschefer, kommunalråd och andra. Det slutade med att han fick en ny faktura. I kommunens outsägliga godhet så drogs inkassoavgiften av. Magnus Larsson skulle ”bara” betala 7.200 kr.

Otacksam som han var, så bestred Magnus Larsson denna faktura också… Han bestred hela fakturan. Det var ju absurt att betala för en tillsyn på ett skärmtak som det inte krävdes bygglov för. Tyckte Magnus Larsson.

faktura4Igår fick Magnus Larsson ett kuvert från kronofogden. Kommunen hade vänt sig till Kronofogden för att driva in pengarna…

Jag upprepar:

Kommunen har vänt sig till Kronofogden för att driva in pengarna för en tillsyn på ett skärmtak som det inte krävdes bygglov för…

Jag är ingen expert på lagar, trots att kommunens alla olika förehavanden har gett mig åtskilliga anledningar att bläddra i dem. När jag nu tittar i Plan- och bygglagen, så ser jag att visst kan avgifter tas ut. PBL 11 Kap:

”5 § En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter…”

tombolaBetyder det att Byggnadsnämnden/-förvaltningen kan åka ut till vilket hus som helst och utöva tillsyn? På måfå? Bara på grund av att någon på byggnadsförvaltningen, på sin höjd, lite sådär, misstänker att ”någon inte har följt en bestämmelse”…?

Jag tror att kommunen har hittat en ny inkomstkälla. Byggnadsförvaltningen gör oanmälda besök till vartenda hus i Vänersborgs kommun, gör tillsyn, konstaterar att husen är byggda enligt bygglov eller att det inte behövs bygglov. Och sedan skickar de husägaren en faktura på bortåt 10.000 kr.

Hur många hus finns det i Vänersborg? Herregud! Det måste handla om miljontals kronor! Byggnadsförvaltningen har hittat ett sätt att finansiera arenan!!

Eller?

Eller är det bara Magnus Larsson som kan antas ”inte ha följt en bestämmelse”?

lagbokI Kommunallagen står det:

”2 § Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika…”

Lika! Fast Ursand är väl lite mer lika då…

På en direkt fråga i fullmäktige av Lutz Rininsland till Byggnadsnämndens ordförande Peter Göthblad (FP), så sa Göthblad:

”Byggnadsnämnden har inte de ekonomiska eller personella möjligheterna att kontrollera varje arrendator. Vi förutsätter att lagarna följs.”

Utom då för Magnus Larsson i Sikhall…

Det är något i ”affären Sikhall” som inte är som det ska. Även om det skulle finnas något lagrum som talar till kommunens fördel, så finns det en moralisk aspekt på det hela. Och det är:

Kommunen kan väl inte ta betalt för en tillsyn på ett skärmtak som det inte krävs bygglov för!

kronofogdenKronofogden vill för övrigt ha ytterligare någon tusenlapp av Magnus Larsson – för utskicket av kravbrevet. Dessutom lade kommunen på ytterligare lite pengar. Så nu kostar tillsynen på Magnus Larssons skärmtak, som det inte krävdes bygglov för, bortåt 10.000 kr.

Jag läser i Plan- och Bygglagen:

”Kronofogdemyndigheten får efter ansökan av tillsynsmyndigheten besluta om handräckning för att genomföra en åtgärd
1. som avses i 8 §, eller
2. som avses med ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24 eller 25 § och det inte har förflutit mer än tio år från den överträdelse som föreläggandet avser.”

Jag bläddrar i dessa paragrafer. Jag hittar inget stöd för det som händer. Men jag kan ha fel, jag är ingen expert.

Kravet från kommunen på Magnus Larssons kan för övrigt jämföras med de 6.000 kr som Bert Karlsson fick betala i vite för att bevisligen ha brutit mot lagar och förordningar uppe på Ursand. I den summan ingick också ersättning för Byggnadsförvaltningens arbete, inmätning och tillsyn.

polisIdag polisanmälde Magnus Larsson Vänersborgs kommun för bedrägeri. Magnus Larsson menar att det hela är en bluffakturering. Han menar att kommunen har skickat ut en bluffaktura.

Är det någon som klandrar honom?

Inte jag.

Fullmäktige – och lite om Brålandabadet

Igår var det kommunfullmäktige. Ett ganska lugnt sådant. Det var bara snälla och harmlösa beslut. Inte alls som i Byggnadsnämnden… Ibland undrar jag om inte partierna samlar kraft inför den stundande budgeten i juni. Och framför allt, det stundande valet…

Det gäller naturligtvis inte Vänsterpartiet. Vi ångar på som vanligt. Förhoppningsvis märker vänersborgarna det. Dock kan vi knappast påverka fullmäktiges dagordning.

2014-03-26 18.11.14Kvällen inleddes med information av gäster från Botswana.

Vänersborg har samarbete, ett partnerskap, med Chobe i Botswana. Representanter från Vänersborg har varit där och nu återgäldas besöket. Det är ett 2-årigt projekt, som handlar om social inkludering med fokus på bland annat funktionsnedsatta och våld i nära relationer. Du kan läsa mer på botswanavbg.blogg.se.

Kommunfullmäktige beslutade igår om en ny nämndorganisation för nästa mandatperiod. Den stora, och enda, förändringen blir att alla frågor kring arena-fritid, musik och ungdom flyttas från Barn- och Ungdomsnämnden till en “nyinrättad” nämnd som kommer attbandyklubba kallas Kultur- och Fritidsnämnden. Kulturfrågorna blir naturligtvis kvar sedan tidigare.

Vi får väl hoppas att inte “bandykulturen” kommer att prägla den nya nämnden…

Förändringen innebär att Barn- och Ungdomsnämnden blir en renodlad utbildningsnämnd. Nämnden borde följaktligen byta namn till Barn- och Utbildningsnämnden – anser jag. Antalet ledamöter i denna nämnd minskas från 13 till 11 ledamöter. Noteras kan att nämnden då i stort sett bara hanterar lagstadgade uppgifter. Till skillnad från den nya Kultur-och Fritidsnämnden som vad jag förstår bara har en lag som styr dess verksamhet, Bibliotekslagen.

Alla partier var överens om förändringen i nämndorganisationen, utom Moderaterna. De ville nämligen slå ihop Byggnadsnämnden och Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Det ville inte fullmäktige.

kurtkarlsson3Kurt Karlsson (SD) var lite sur för att inte Sverigedemokraterna hade blivit inbjudna till de diskussioner som föregick beslutet. Men det hade de enligt ordförande Anders Forsström visst blivit. Och allt tyder på det. Både Vänsterpartiet, Välfärdspartiet och de andra partierna (som inte sitter i PFU, där frågan bereddes) hade det. Det är nog så att Sverigedemokraterna inte har någon större koll…

Ursand diskuterades. Ärendet hette ”Planprogram för Ursands camping”. Ärendet tog ursand3cegentligen inte upp de viktigaste frågorna, som t ex att utreda ”åretruntboende” på Ursandsområdet “i anslutning till planområdet”.

Detta beslutade Kommunstyrelsen på egen hand, med knapp majoritet, att det skulle utredas. Efter ett förslag av Gunnar Lidell (M). Men det här får fullmäktige överhuvudtaget inte yttra sig om.

Kommunfullmäktige godkände ”Program för Ursands camping mm” och att Byggnadsnämnden upprättar en detaljplan med utgångspunkt från programmet.

Programmets syfte är att utreda och redovisa:

 • ”Lämplig övergripande markanvändning för området
 • Möjligheter att förbättra infrastruktur (vatten, avlopp, vägar och gång- och cykelvägar) till och från området
 • Allmänhetens tillträde till strandområde
 • Öka tillgänglighet till och från området”

Men det är som Lutz Rininsland sa från talarstolen:

”Under tiden som planprogrammet växte fram har åtminstone punkt 2 och 4 blivit överspelade – det behövs ingen utredning längre, investeringar är ju på gång och långt framskridna.”

gothbladDet är väl bara att hoppas att det blir en bra detaljplan frampå. Man kan väl dock ha sina tvivel på vad som händer och ska hända i Ursandsområdet… Särskilt som Byggnadsnämndens ordförande, den ständigt aktuelle Peter Göthblad (FP), inte ser några som helst problem med alla Bert Karlssons förehavanden, inklusive brott mot strandskyddet…

Nu finns i stort sett bara ett konstaterande att ingenting är klart, allt ska ske senare och först då kommer det att finnas en chans att säga nej. (Det går att läsa mer på Vänsterpartiets hemsida även på min partivän Magnus Kesselmarks blogg.)

Det inkom i vanlig ordning också en del motioner, men de ska behandlas och beredas innan det kommer några konkreta förslag att ta ställning till. Marie Dahlin (S) lämnade in en intressant interpellation om nedläggningen av Gläntan. Den ska Socialnämndens ordförande Tove af Geijerstam (FP) besvara nästa sammanträde. Det blir intressant.

MorganLarsson_kommunMorgan Larsson (VFP) motionerade om att Vänersborg ska ha en äldreombudsman. Det skulle nog behövas. Då hade med all säkerhet denne ha stoppat Morgan Larssons med fleras beslut att lägga ner Gläntan…

Även ett medborgarförslag om tågstopp i Brålanda lämnades in till fullmäktige.

Kommunfullmäktige fastställde också taxa för viloplats vid djurkyrkogård för smådjur på Holmängen. Flera ledamöter såg väldigt positivt på att det äntligen har blivit en djurkyrkogård. En av dem var socialdemokraten Kate Giaever:

“Ärendet har tagit många många år. Det är en stor glädje att idag få fatta detta beslut.”

Det var nästan så att man kunde tro att Giaever talade om ett annat beslut…

Kate Giaever offentliggjorde nämligen i tisdags sin ”övergång” till Vänsterpartiet. Giaever är och har varit ledamot i kommunfullmäktige i många, många år. För Socialdemokraterna. Hon har också under sin aktiva tid i S varit ordförande i Byggnadsnämnden. Giaever blir en bra förstärkning i det redan starka vänsterpartilaget…

Välkommen till Vänsterpartiet Kate Giaever!

Som sagt. Det var ett lugnt sammanträde. Och när det är lugnt i sessionssalen – då är ordförande Anders Forsström nöjd och glad. Det var han igår.

Däremot är inte alla kvinnliga ledamöter så nöjda och glada… När TTELA publicerar bilder från fullmäktige så brukar det alltid vara på män. Eftersom Vänsterpartiet också är ett feministiskt parti, så råder jag bot på detta.

kvinnor

Till sist.

affarDet stod i gårdagens “Vänersborgaren” att det inte har funnits några skriftliga avtal för badet i Brålanda. Det är helt fel. Det är på badet i Hallevi som det inte har funnits några.

Annelie som har drivit badet i Brålanda i en massa år har skrivit till både Vänersborgaren och berörda i Kommunhuset. Annelie skriver:

Jag har haft skriftliga avtal i alla år, och NU målas jag ut som en bov! Hur vore det om alla höll sig till fakta och är ärliga när ni skriver i tidningar och går ut i media? Har tidningen ingen skyldighet att kolla upp de fakta som lämnas? Kan man bara anta att de stämmer? Att det blev fel i förra veckans tidning är fruktansvärt tråkigt, att det nu en vecka senare, när en rättelse ska göras blir fel igen är skamligt! Det här är FÖRTAL!!! Har det kommit ut någon artikel på Vänersborgs hemsida som jag kan hänvisa till?”

Det är mycket tråkigt, snällt sagt, för Annelie att felaktiga uppgifter sprids. Kommunen har dock publicerat en rättelse på sin hemsida:

“Då det har rått olika uppgifter kring skriftliga avtal när det gäller Brålandabadet, vill Vänersborgs kommun förtydliga att det har funnits årliga avtal mellan kommunen och extern part fram till och med den gångna säsongen 2013.”

Rätt ska vara rätt.

Sikhall: Trakasserierna fortsätter

24 mars, 2014 7 kommentarer

bn_prot_no13Byggnadsnämndens protokoll från den 5 november 2013:

”Byggnadsnämnden ger strandskyddsdispens för enbostadshus.”

Tre hus ska byggas på samma område, är det tänkt. Alldeles bredvid varandra. Ett av dem behöver strandskyddsdispens. Inte de två andra.

Det fanns tre skäl för Byggnadsnämnden för att fatta beslutet att ge strandskyddsdispens:

 • ”En dispens skulle inte motverka strandskyddets syften att säkra allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet…
 • Särskilt skäl till grund för dispensen är att platsen är ianspråktagen.
 • …En dispens bedöms inte skada riksintresset.”

Tilläggas kan att gränsen för strandskydd går vid 300 meter. Den tomt som ligger närmast stranden, ”det tredje huset”, ligger 290 meter från vattnet. Hade huset legat 10 meter längre bort, så hade det inte behövts någon dispens överhuvudtaget. Och ägaren hade inte då heller behövt betala de 8.900 kr som en strandskyddsdispens kostar…

Det var ett ovanligt tufft beslut från Byggnadsnämnden i Vänersborg. Och då tänker jag inte på att Miljö- och hälsoskyddsnämnden av någon outgrundlig anledning avstyrkte strandskyddsdispens för det här enbostadshuset. Det enda skälet till denna avstyrkan var för övrigt att nämnden hade avstyrkt en tidigare ansökan. Och det känns ju som ett tungt skäl… Särskilt som det handlar om 10 meter…

Nej, jag tänker på att Byggnadsnämnden faktiskt gick emot sin egen förvaltning.

Byggnadsförvaltningen har nämligen, liksom Miljö- och hälsoskyddsnämnden, också sina principer. Dock till viss del andra principer. En av Byggnadsförvaltningens starkt vägledande principer – det är att alltid gå emot Magnus Larsson.

Ja, vi pratar om Magnus Larsson på Sikhall. Igen. (Se ”Sikhall – en pärla vid Vänern”, ”Sikhall 1:6”, ”Vision och verklighet. Och Magnus Larsson.”, ”Magnus Larsson och Byggnadsnämnden (1/2)” och ”Magnus Larsson och Byggnadsnämnden (2/2)”.)

sikhall2Byggnadsförvaltningen gav ett skäl till sitt förslag att inte ge Magnus Larsson strandskyddsdispens…

”Aktuell plats är inte väl avskild från området närmast strandlinjen genom väg eller bebyggelse.”

Vilket är helt befängt! Det går en väldigt trafikerad 70-väg mellan det blivande huset och sikhall7stranden. Så trafikerad en väg kan bli i Sikhall. Dessutom går det ytterligare en liten grusväg framför tomterna, en väg som de som redan har hus i området kör på. Där Magnus Larsson tänkte bygga ligger det nämligen redan en del hus. Och det är faktiskt ytterligare ett skäl för strandskyddsdispens – platsen är redan ianspråktagen, som det heter i Miljöbalken. (Och som Byggnadsnämnden skriver i sitt beslut.)

Studera gärna kartan nedan. Hur Byggnadsförvaltningen kan ha missat de här två vägarna är befängt, snarast pinsamt. Studera gärna kartan nedan – se krysset med en ring runt på bilden. Där ligger Magnus Larssons tomter.

sikhall2014

Syftet med strandskyddet är att:

”långsiktigt säkra allmänhetens tillträde till stränderna”.

Skulle Magnus Larssons hus (krysset på satellitbilden) försvåra tillträdet till stranden?

Hur som helst, Byggnadsnämnden gav strandskyddsdispens. Den gjorde en helt riktig bedömning. Magnus Larsson ska få bygga på de tre tomterna.

Det var tufft av Byggnadsnämnden. Heders! (Det var bara Rosell (FP) och Sjödahl (MP) som röstade mot.)

Allt frid och fröjd!

lansstyrelsen-vastra-gotalandOch så i veckan kom ett besked från Länsstyrelsen…

Länsstyrelsen hade överprövat strandskyddsdispensen. Av någon anledning… Eller rättare sagt, av denna anledning:

”…om det finns skäl att anta att det inte finns förutsättningar för dispens eller om det förekommit brist i handläggningen av ärendet som kan ha haft betydelse för utgången i ärendet.”

Man kan väl vara ganska säker på att det inte var ”brist i handläggningen” som var anledningen till Länsstyrelsens intresse. Det måste naturligtvis vara att Länsstyrelsen antar att det inte finns förutsättningar för dispens.

Tänk, jag undrar hur någons misstänksamhet på Länsstyrelsen väcktes på grund av att Vänersborgs Byggnadsnämnd beslutade om strandskyddsdispens i detta ärende… Någon och någon förresten. Det är alltid samma handläggare på Länsstyrelsen, som har hand om Magnus Larssons ärenden. Och beskeden från denne handläggare är alltid till Magnus Larssons nackdel. Precis som när det gäller Byggnadsförvaltningen.

Det är väl inte utan att man undrar om det finns några band däremellan…

Och, naturligtvis…

”Länsstyrelsen upphäver Byggnadsnämndens i Vänersborgs kommun beslut, daterat 2013-11-05, § 182, om strandskyddsdispens på fastigheten Sikhall 1:6 i Vänersborgs kommun.”

Länsstyrelsen gick alltså på Byggnadsförvaltningens linje – och drog tillbaka strandskyddsdispensen!

Ridå!

sikhall4Vad hade då Länsstyrelsen för skäl för att upphäva strandskyddsdispensen?

”Även om de år 2013 bildade fastigheterna skulle komma att bebyggas, återstår en cirka 37 meter bred lucka mellan dessa och Sikhall 1:39. En sådan lucka kan inte anses ha förlorat sin betydelse för allmänheten.”

Det är inte sant. En 37 meter bred passage i rena bushen ute i Sikhall, Dalsland, har stor betydelse för allmänheten!

Titta på en förstoring av de aktuella tomterna:

sikhall9Ser det ut som att det är ett område av stor betydelse för allmänheten? När gick det någon där senast?

När gick du där senast?

Det här skälet var så sanslöst att jag fick läsa domen flera gånger. Menar Länsstyrelsen verkligen allvar?

Det skulle bli än värre…

Länsstyrelsen har till skillnad från Byggnadsförvaltningen i Vänersborg i varje fall upptäckt att det går en väg mellan tomten och sjön:

”Området mellan platsen och stranden domineras av jordbruksmark. Allmänna vägen 2154 löper nära strandlinjen. Enligt Trafikverkets nationella vägdatabas är vägens bredd fem meter och den skyltade hastigheten 70 km/h.”

Men, och läs noggrant nu:

”Viss bebyggelse finns mellan platsen och strandlinjen, dock inte så att den försvårar för allmänheten att kortaste vägen röra sig från platsen till stranden. Länsstyrelsen anser att varken väg 2154 eller befintlig bebyggelse innebär att platsen är väl avskild från området närmast stranden…”

sikhall10

Huset ”X” på kartan skulle alltså ligga i vägen när allmänheten går från en plats bakom ”X” den kortaste vägen ner till stranden. (Se den blå linjen.) Över en åker! Och över en 70-väg. (Den mindre grusvägen alldeles vid det blivande huset, eller ”platsen”, har Länsstyrelsen bekvämt bortsett ifrån…)

sikhall8Får allmänheten överhuvudtaget gå över en åker – med gröda? (Och var skulle den allmänhet komma från?) Och 70-vägen innebär inte att platsen är väl avskild från området närmast stranden?

Det är fullkomligt sanslöst!

Magnus Larsson är inte den som lägger sig platt på marken när myndigheter missbrukar sin makt.

Länsstyrelsen hade vägrat att göra syn på platsen när det tog sitt beslut.

”Länsstyrelsen anser inte att platsbesök är nödvändigt i ärendet.”

Nä, varför det? I varje fall inte om man redan hade bestämt sig. Ville Länsstyrelsen vara objektiv, så hade den naturligtvis åkt till Sikhall och kollat hur det såg ut. Länsstyrelsen skriver till och med i domen:

”Det är i ärendet inte utrett var strandlinjen går i det vassbestånd som är beläget invid väg 2154.”

sikhall5Magnus Larsson lät i söndags en expert kontrollmäta avståndet från tomten till strandlinjen. Med den senaste GPS-teknologin.

Jag var där.

Eftersom strandlinjen inte är riktigt rak, så mätte Magnus på tre ställen. Resultat: 307 meter, 302 meter och 290 meter. Det gör ett genomsnitt av mätningarna på 299,7 meter. En avvikelse från strandskyddet på 3 dm. Och då är ändå Vänern ganska hög just nu.

Länsstyrelsens dom utgår naturligtvis från det kortaste avståndet.

”Strandlinjen är dock väl definierad vid bryggfästet norr om vassbeståndet. Mätt från den punkten sträcker sig tomtplatsen 10 meter in i strandskyddsområdet.”

Antagligen är det kortast avstånd som gäller. Och från den platsen är det 290 m till tomten ifråga. Det fattas 10 meter. TIO METER!!

Länsstyrelsen nekar alltså Magnus Larsson strandsskyddsdispens på grund av 10 meter. Och det trots att det går två vägar mellan tomten och sjön, varav en hårt trafikerad 70-väg. Och trots att det finns en P-plats mellan. Och trots att det redan finns hus bredvid tomten. Och trots att det ligger ute i bushen, långt från allmänhetens gångvägar.

sikhall11Det är en präktig skandal. En rigid och huvudlös – och som jag ser det, felaktig – tolkning av lagar. Länsstyrelsen, liksom Vänersborgs Byggnadsförvaltning, står i vägen för en utveckling av Sikhallsområdet. Nya bostäder betyder nya människor som betyder mer liv och rörelse och framför allt nya skattebetalare till Vänersborg. På grund av, ja vad då…? Att det råkar vara Magnus Larsson som vill utveckla området…?

Om inte denna tomt får strandskyddsdispens, när ska då strandskyddsdispens beviljas överhuvudtaget?

Det här som Länsstyrelsen sysslar med är, enligt min mening, inget annat än trakasserier och maktmissbruk mot Magnus Larsson. Kan man anmäla sådant? Är det något för polisen? Förvaltningsdomstolen?

Länsstyrelsens dom avslutas med:

”I detta ärende har Eva Olsen beslutat och Johan Larsson varit föredragande.
I handläggningen av ärendet har även Matti Lagerblad, samhällsbyggnadsenheten, och Martin Jansson, rättsenheten, deltagit.”

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen… Det är nog läge för det. Minst.

Bo Carlsson utan ansvar?

22 mars, 2014 1 kommentar

fiberFör några veckor sedan skrev jag om den kritik som Bo Carlsson fick av revisorerna (”Politiker kan också göra fel”) i samband med att de granskade:

”…samhällsbyggnadsnämndens underlag och beslut för medfinansiering av olika samhällsföreningars [investeringar] i fibernät för datakommunikation.”

Kritiken var förödande. Revisorerna drog följande slutsatser:

 • ”Det har inte fattas några formella beslut om medfinansiering och utbetalning av stöd med 2,7 mkr.
 • Medfinansieringsintyget till Jordbruksverket innehåller ingen begränsning av kostnader för slangar och brunnar.
 • Kommunen har inte i tillräckligt omfattning kontrollerat underlag/fakturor innan utbetalning. Medfinansiering har gjorts för andra kostnader än för slang och brunnar.
 • Budgeten på 500 tkr per år har för åren 2009-2012 överskridits av samhällsbyggnadsnämnden med 681 tkr.”

Revisorerna avslutade med: BoCarlsson

”Vi revisorer är mycket kritiska till samhällsbyggnadsnämndens och dess ordförande Bo Carlssons agerande.”

Tänk er. Det finns inga beslut om utbetalningar av 2,7 miljoner kronor och kommunen har inte kontrollerat fakturorna.

Och ansvarig för dessa felaktigheter, eller snarare oegentligheter, är alltså Samhällsbyggnadsnämndens tidigare ordförande Bo Carlsson – Centerpartiets frontfigur i många, många år. Både historiskt och i framtiden. ”Mannen från Gestad” står på vallistans första plats även till valet i höst.

Och eftersom revisorerna skriver som de gör, så har Bo Carlsson tydligen inte heller kunnat leverera en hållbar och plausibel förklaring till sitt och nämndens beteende till revisorerna.

polis2Det är viktigt att komma ihåg. Revisorerna har nämligen intervjuat Bo Carlsson innan de skrev sin rapport.

I mina öron låter detta som så allvarligt att en polisanmälan åtminstone skulle kunna övervägas…

I torsdags behandlade Samhällsbyggnadsnämnden ärendet. Till slut.
…revisorerna hade krävt svar före årsskiftet…

Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsnämnden och IT-chefen hade formulerat ett förslag till beslut. Detta förslag ställde sig också samhällsbyggnadsnämndens presidium bakom. Då ska man komma ihåg att Bo Carlsson är med i detta presidium! Tillsammans med ordförande Christer Thobiasson (M) och 1:e vice ordförande Benny Augustsson (S). Det framgår inte av handlingarna att Bo Carlsson ansåg sig vara jävig. Allt tyder på att han deltog i presidiets överläggningar och beslut.

Beslutsförslaget, om svaret på revisorernas kritik, till Samhällsbyggnadsnämnden löd:

”Under den period som bidrag utdelades från kommunen till fiberföreningar var en av grundförutsättningarna för att erhålla EU-bidrag att kommunen var medfinansiär. Eftersom detta var tidigt i fiberutbyggnaden så fanns ännu inga styrmedel för vilken del av arbetet som bidrag erhölls för.”

struts_blundaJämför gärna revisorernas omfattande kritik med detta svar. Det krävs väl inga större intellektuella resurser för att konstatera att beslutsförslaget blundar för det revisorerna framför.

Här har nästan tre miljoner kronor utbetalats utan formella beslut eller att fakturor kontrollerats i tillräckligt omfattning. Och förslaget är att Samhällsbyggnadsnämnden inte ska göra någonting.

Ja, man kan undra om samhällsbyggnadsnämndens presidium överhuvudtaget har läst revisorernas kritik.

För att vara tydlig. Att de två cheferna inte vill recensera politiken förstår jag helt och fullt. Det är naturligtvis inte deras uppgift. Det är självklart politikens egen uppgift att göra detta.

När Samhällsbyggnadsnämnden sammanträdde i torsdags var det bara en person som inte instämde i det beslutsförslag som nämndens presidium hade föreslagit. Det var Vänsterpartiets James Bucci.

Bucci argumenterade för att nämnden skulle instämma i revisorernas kritik.

Ingen annan sa något. Jo förstås, Bo Carlsson förklarade vad han ansåg. (Han deltog på mötet.) Bo Carlsson menade att det var brister i revisorernas hållning i ärendet…

Och fortfarande… Eftersom revisorerna hörde Bo Carlssons version under granskningen och ändå kom fram till sina slutsatser, och allvarliga kritik, så trodde de uppenbarligen inte på Bo Carlssons förklaringar. Eller bortförklaringar.

shbMen det gjorde Samhällsbyggnadsnämnden. I sin helhet.

Ja, inte James Bucci då. Bucci reserverade sig. Han skriver:

”Jag reserverar mig till förmån för mitt tilläggsyrkande då jag anser att det faller på oss politiker i nämnden att tydligt uttala hur vi förhåller oss till de tidigare politiska tillkortakommanden som kommunens revisorer har uppmärksammat oss på.”

Samhällsbyggnadsnämnden och dess tidigare ordförande Bo Carlsson säger inte ens ”förlåt att vi har handskats vårdslöst med skattebetalarnas pengar”. Eller ”ursäkta, vi ska skärpa till oss i fortsättningen”. Eller ”Oj, det bidde fel”.

Nä, Samhällsbyggnadsnämnden säger ingenting. Att det inte finns några beslut om utbetalningar av 2,7 miljoner kronor är tydligen helt normalt… Och likadant att nämnden inte har kontrollerat underlag/fakturor är också normalt…

Snacka om att hålla varandra om ryggen.

Vad är det som händer i Vänersborgs kommun???

halla_ryggDetta är alltså bara ett i en lång rad av exempel. Och varje gång det uppdagas några tveksamheter så sluter sig betongpolitikerna samman och håller varandra om ryggarna… Och låtsas som att det regnar… Att det ska blåsa över… Att det inte finns… Att det inte har hänt…

Vi, politiker och även tjänstemän, måste lyfta upp alla felaktigheter till ytan och göra om och göra rätt!

I maktens boning

20 mars, 2014 1 kommentar

neNationalencyklopedin (NE):

“Makt utövas direkt när en aktör A får en aktör B att handla enligt A:s vilja, även om handlingen strider mot B:s vilja eller intressen…”

I tisdagens TTELA presenterades de 50 personer med mest makt i Trollhättan och Vänersborg. Det är en intressant lista.

Den mäktigaste personen i området är, enligt TTELA, inte helt oväntat Paul Åkerlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan. Åkerlunds beslut berör över 56.000 trollhättebor. Fast jag vet inte om han tar beslut som ”strider mot” trollhättebornas ”vilja eller intressen”. Möjligtvis vänersborgarnas…. Fast makt har han nog den gode Åkerlund.

Åkerlund är ett bra val av TTELA.

lidell_txtVänersborgs motsvarighet till Paul Åkerlund, Gunnar Lidell (M), återfinns inte förrän på 5:e plats. Det beror nog inte på att Lidell är snällare, fast det är han säkert, egentligen. Eller att Lidell har färre invånare att bestämma över. Det beror på att han styr i minoritet. Lidell är beroende av stöd från andra partier, vilket begränsar hans makt menar TTELA. Om Lidell nu har någon egen makt överhuvudtaget…

Det är väl därför TTELA placerar oppositionspolitikern Marie Dahlin (S) så högt upp på listan. Hon får placeringen 7 – hon är nästan lika mäktig som Lidell själv. Dahlin kommer faktiskt långt före de styrande moderaternas gruppledare i fullmäktige Lena Eckerbom Wendel. Hon hamnar först på plats 17.

Intressant rangordning av TTELA.

Räknar man bort Trollhättan, så är Gunnar Lidell 1:a i Vänersborg med Dahlin som god 2:a…

Kai Johan Jiang, ägare och ordförande i Nevs, kommer på 2:a plats efter Åkerlund. Och här kan vi definitivt tala om makt över andra människors liv. Det finns fler företagare på rankinglistan. Vilket är helt befogat. Jag saknar dock företagare från Vänersborg på de absoluta toppositionerna. Om man nu inte räknar kommundirektör Ove Thörnkvist dit förstås. Han återfinns på plats 11, fast 3:a i Vänersborg. Thörnkvist basar ju över 2.900 anställda på Vänersborgs största arbetsplats, ”företaget” Kommunen.

TTELA skriver om Ove Thörnkvist:

“Håller en låg profil utåt mot allmänheten.”

dirigentDet kan man nog säga. Thörnkvist skriver inte ens bloggar längre, vilket han gjorde förut. Med tveksamt resultat för övrigt… Och det var nog därför han slutade. Antagligen håller Thörnkvist dock en ”högre” profil gentemot de anställda. Men får han sina underlydande att handla mot sina egna viljor och intressen…? (Det kanske är en lönefråga?)

Det finns företagare även från Vänersborg på listan. Anders Birgersson, koncernchef på VBG Group, kommer på plats 20, tätt följd av hotellägare Ingemar Ljung på plats 22.

TTELA vidgar definitionen för makt:

“Men makt kan också utövas informellt, personer i nyckelställningar som genom ett nätverk kan få med sig andra och påverka betydligt fler än den formella rollen egentligen motiverar.”

Det kanske är anledningen till att flera ”annorlunda” personer, framför allt från nöjes- och sportbranschen, dyker upp på TTELA:s maktranking.

Rankinglistan innehåller flera överraskningar. Tre vänsterpartister fick t ex plats på TTELA:s noggrant sammanställda lista.

Rossana Dinamarca, riksdagskvinna från Trollhättan, var kanske ingen större överraskning, men Fahimeh Nordborg, också från Trollhättan, kan nog sägas vara det. De placerades på plats 26 respektive 34.

Men sen…

makt_ttela2Stefan Kärvling från Vänersborg (dvs jag, din bloggare) hamnade på 38:e plats! Eller om man bara räknar vänersborgare på plats 12. (Ska medarbetarna på TTELA räknas som vänersborgare? Det finns tre på listan.)

Plats 12. Wow!

Det var en överraskning som heter duga! TTELA har placerat mig i maktens boning…

Vad ska man säga om det? Sitter jag i maktens boning? Det känns inte så – politiker i en negligerad och ofta hånad minoritet som jag tillhör. Makt? Det skulle väl vara om någon med verklig makt, typ Gunnar Lidell och Lena Eckerbom Wendel, läser vad jag skriver och påverkas av det… Men de läser ju enligt egen utsago aldrig min blogg…

TTELA motiverar min placering på ”maktlistan” så här:

“Stefan Kärvling (V), kommunpolitiker i Vänersborg. Ledamot i kommunfullmäktige och barn- och ungdomsnämnden. En tuff bloggare som skriver om det politiska livet i kommunen i allmänhet och om barn- och ungdomsnämndens ärenden i synnerhet.”

”Tuff bloggare”… Det är ju bra reklam om inte annat. Jag vet inte om det är positivt eller negativt att ha ”makt” med en blogg. Det är roligt hur som helst att TTELA anser att det jag skriver har en viss betydelse. Det manar till fortsatt skrivande.

TTELA har placerat IFK Vänersborgs ordförande Stig Bertilsson på plats 4 i Vänersborg. Det verkar vara förknippat med stor makt att vara ordförande i bandy… Man basar tydligen över betydligt fler än själva startelvan.

I onsdagens TTELA läser jag emellertid att denne makthavare tydligen drog en väldigt speciell slutsats av sin maktställning.

“Nu kliver Stig åt sidan”

Bertilsson:

“Jag känner att jag har gjort mitt”

Det påminner om när Refaat El-Sayed fick titeln ”Årets svensk” av Rapport 1985. Strax efter utmärkelsen blev hans livs skapelse, läkemedelsföretaget Fermenta, värdelöst och Refaat själv dömdes till sex års fängelse för diverse olika brott.

nypa_saltDet kanske är så att man får ta TTELA:s utnämning med en nypa salt… Det kanske kan få konsekvenser. Eller som Refaat El-Sayed uttryckte det:

“Här ligger en gravad hund.”

Noterbart är att Trollhättans kulturchef anses ha stor makt (plats 30), medan t ex byggchefer, stadsarkitekter etc överhuvudtaget inte får någon plats på listan. En stor miss av TTELA. Jag menar, tala om personer som har makt över andra människors liv – typ att tvinga dem att vänta över 7 år på att få flytta in i ett hus… Eller tvinga dem att flytta ut ur ett hus för det ska rivas…

Så visst kan man ha synpunkter på TTELA:s maktlista. Men som TTELA skriver:

“En sak är säker: det vi kommit fram till kan man ha synpunkter på.”

Och TTELA efterlyser synpunkter från läsarna.

Nu har TTELA läst mina…

Frustrerande BUN-sammanträde

tired6Tja, vad hände…?

Det var ett långt möte igår. Barn- och Ungdomsnämnden började med en måldiskussion kl 08.30 och avslutades med ordförande Eckerbom Wendels klubbslag 9 timmar och 20 minuter senare.

Det var mycket prat och diskussioner. Mycket mer än vanligt faktiskt. Till och med Marika Isetorp (MP) yttrade sig – för första gången på flera månader. Och Kristdemokraterna Orvar Carlsson och Gunnar Bäckman var i högform. Så många synpunkter som de framförde när förskolefrågorna behandlades har de väl inte framfört sammanlagt det senaste året.

frusteradMen när den långa verksamhetsberättelsen togs upp, då var det oroväckande tyst…

Jag lyfte de synpunkter jag bloggade om senast (se här) och utgick särskilt från de dåliga resultat som 9:orna uppvisade förra läsåret. Enligt min mening borde de ge upphov till att ledamöterna i nämnden hoppade jämfota av frustration. 9:ornas betygsresultat är ju liksom sammanfattningen av hela nämndens verksamhet på något sätt.

Men nej då. Lena Eckerbom Wendel (M) ansåg istället att synpunkterna från Skolinspektionen gav anledning till positiva tankar om situationen i Vänersborgs grundskola. Det tyckte Orvar Carlsson (KD) också. Trots att Skolinspektionen i sin granskning inte var inne på en enda lektion… Och trots betygsresultaten… Det var bara den ”gamle” rektorn Gunnar Henriksson (FP) som höll med mig. Vi var ganska överens faktiskt, Gunnar och jag. Han tyckte också att resultaten i åk 9 var oroväckande och alarmerande. Gunnar kan skola…

För mig är det svårt att förstå hur nämnden med frenesi och engagemang kan ägna timmar åt att diskutera mål och förväntade resultat (vilket nämnden faktiskt gjorde på förmiddagen), för att texten i ett dokument ska se så bra och prydlig ut som möjligt. Medan verkligheten inte alls tilldrar sig samma intresse…

Är jag orättvis? Kanske.

Men är det inte så att det på många håll i vårt samhälle, inte minst i skolans värld, är viktigare vad som står skrivet i dokument, som är instoppade i en massa pärmar, än vad som faktiskt görs i verkligheten?

Och det var mest papper i pärmar som Skolinspektionen tittade på…

teacherUnder den långa verksamhetsberättelsen tog jag också upp ekonomin kring karriärtjänsterna i skolan. Det är ju utbildningsminister Jan Björklund som har kommit med idén att ge kommunerna bidrag till att inrätta så kallade förstelärartjänster. Eller rättare sagt, förstelärarna ska få ett lönelyft på 5.000 kr i månaden som staten ska betala. Vi tog ingen diskussion i nämnden om förstelärare i sig. Jag ville bara lyfta frågan om att ska 38 förstelärare i Vänersborg få en nedsättning i sina tjänster på 20%, för att handleda och stötta sina kollegor (för att undervisningen ska bli bättre), så måste ju lärare anställas för att ta de lektioner som förstelärarna lämnar. Jag hade förväntat mig att någon i förvaltningen åtminstone skulle ha hållit med om att vi politiker borde tillföra pengar till nya lärare. Men Kent Javette sa bara, med anledningen av kostnaderna:

”Det finns med.”

Idag fick jag höra att det skulle kosta 9 milj kr att anställa lärare för att kompensera 20% nedsättning i undervisningen för 38 förstelärare… Jag undrar var dessa pengar ”finns med”…

Ändå, vad hände mer på sammanträdet? Liksom inget. Alla diskussioner rann typ ut i sanden. De förslag som tjänstemännen hade utarbetat och som fanns ”på bordet” togs som de var.

spadeDen nya förskolan i kvarteret Hönan till exempel. Den beräknas redan bli dyrare än de 25 milj kr som nämnden har ”avsatt”. Alltså redan innan någon spade ens satts i jorden… Skulle BUN avvakta beslut och invänta mer information eller skulle nämnden ge förvaltningen ”fria händer” att använda några miljoner till? Om det behövdes. Det var bråttom med beslut, om förskolan skulle bli klar inför höstterminen 2015.

Här diskuterades det hej vilt, fram och tillbaka. Så småningom beslutade nämnden som förvaltningen hade föreslagit från första början, dvs ”kör”.

Även kring ombyggnaden och tillbyggnaden av Tenggrenstorps förskola blev det samma engagerade debatt. Kostnaden för renoveringen beräknas uppgå till 7 milj kr. Det är mycket pengar för att bygga om en så liten förskola, förskolan har endast två avdelningar. Var det verkligen värt dessa pengar? Skulle vi i stället lägga ner Tenggrenstorp? Eller skulle nämnden gå till Byggnadsförvaltningen och återigen fråga om vi inte kunde få bygga en 4-avdelningsförskola, när vi ändå skulle bygga om? (Byggnadsförvaltningen sade nej förra gången.)

byggaEfter mycket dividerande röstade nämnden enigt för att renovera Tenggrenstorps förskola för 7 milj kr, precis som förslaget löd från början.

Förskolesituationen känns lite ”kaotisk”. Det finns fler förskolor som är i behov av renovering. Det är köer i Brålanda och Frändefors. För att bara nämna några problem. Nämnden behöver ta ett samlat grepp över situationen.

Det var faktiskt tur att nämnden hade ärenden där beslut inte behövde fattas. Där man bara lugnt och stilla kunde luta sig tillbaka och insupa information…

Drogförebyggare Sara Gunnarsson informerade om sitt och kommunens arbete mot droger. Det görs ett gediget arbete.

Nämnden fick fakta kring skolmaten. Det var en hel del matnyttig information. Dock är min personliga övertygelse att det inte är nyttigt att ge barn och ungdomar mat med en massa stärkelse, socker och andra snabba kolhydrater. Jag tycker inte heller att pratet om näringsriktig mat går ihop med att t ex använda lättmargarin. Det är dock inte BUN:s fel. Det är Livsmedelsverkets, som ger felaktiga kostråd. (Se vidare på Kostdoktorns hemsida och även Ann Fernholms.) För övrigt köper BUN maten av Samhällsbyggnadsnämnden.

Förresten. Vill föräldrar och barn ha riktigt smör och riktig mjölk så kan de få det. Det är bara att säga till.

slaktKanske kan det vara bra att veta att köttet i Vänersborgs skolor varken är halal- eller kosherslaktat. Det är bara slaktat. (Det finns vissa som gillar att sprida rykten…) Det kan också vara bra att veta att skollunchen kostar 28.90 kr per portion och att livsmedelskostnaden (bara) utgör 25% av denna summa.

Jag vet inte riktigt varför, men igår kändes nämndmötet ovanligt frustrerande. (Det kanske framgår?) Det fick bli flera partier schack på mobilen innan jag återfick sinnesfriden. Men det kanske bara var jag som kände det så av ledamöterna…

Till sist kan noteras kan att förvaltningschef Javette var tvungen att lämna mötet några timmar för viktigare ärenden. Det var nämligen ett möte, där flera av kommunens chefer träffade ”representanter” för badet i Brålanda… Det finns anledning att återkomma till detta i en senare blogg.

Kategorier:BUN 2014, förskolan

BUN:s marssammanträde

sammantrade3Barn- och Ungdomsnämndens (BUN) marssammanträde går av stapeln imorgon måndag… Sådär helt plötsligt. Och vi börjar redan kl 08.30 med att diskutera nämndens mål… Igen.

BUN diskuterar mål minst en gång per år. Oftast flera gånger. Det vet ni som har läst min blogg ett tag. Ni vet också att nämnden, liksom fullmäktige, ofta behandlar korta och långa verksamhetsberättelser. Så är det. Och imorgon är det dags igen… För den också.

Med andra ord, bokslut 2013 – den långa verksamhetsberättelsen…

Den långa verksamhetsberättelsen är en ganska omfattande beskrivning och analys över nämndens verksamhet år 2013. Barn- och ungdomsförvaltningen lägger ner en hel del tid på att arbeta fram den. Tyvärr brukar nämnden ägna mindre uppmärksamhet åt verksamhetsberättelsen än vad den är värd. Den borde studeras och analyseras noggrant, så att vi politiker kan dra slutsatser om vad som har gått bra och varför och, framför allt, vad som skulle kunna göras bättre. En analys borde leda till att de erfarenheter som gjorts ligger till grund för arbetet framåt.

pengar4Den traditionellt viktigaste frågan, i varje fall i Vänersborg, brukar vara den om pengar…

Barn- och Ungdomsnämnden gjorde ett överskott 2013 på 5,9 milj kr. Det är ganska mycket pengar. Alldeles för mycket pengar…

Överskottet beror framför allt på:

”en försiktig användning av ramökningen om 16 Mkr på grund av osäkerhet kring budgetbeslut och eventuella sparbeting.”

Försiktigheten och osäkerheten har jag skrivit ganska mycket om då det begav sig, senast i januari (se här) när BUN behandlade den korta verksamhetsberättelsen. Hade Barn och Ungdom fått besked tidigare om budgetbeslutet, som inte togs av fullmäktige förrän i september 2013 när läsåret redan hade börjat, så hade alla pengar ha kunnat användas och betydligt fler kunnat anställas.

Det har dock anställts personal under 2013. Den 1 november 2013 var 1.035 personer anställda i Barn och Ungdom. Det är en ökning med 50 personer jämfört med året före! Det kan dock vara bra att ha i minnet att år 2008 betalades löner ut till 1.459 personer…

smile2Tittar vi lite närmare på siffrorna så har antalet anställda ökat med 12 tillsvidareanställda på grundskola och fritidshem. Det har också anställts 22 nyutexaminerade lärare. Och detta är glädjande – att antalet anställda ökar alltså.

Barn- och Ungdomsförvaltningen har tittat på och analyserat verksamheten i sin ”helhet”. Den drar slutsatsen att de flesta skolenheter har utvecklats till ”väl fungerande skolenheter”. Jag vet inte riktigt vad förvaltningen menar med ”väl fungerande skolenheter”, men jag är inte så säker på att det är så. Det finns också några skolor, skriver förvaltningen:

”som fortfarande har en stor utvecklingspotential.”

Underbart uttryck… Samtidigt skriver förvaltningen:

”Flickor får bättre resultat än pojkar, elever som är födda i Sverige har bättre resultat än barn som inte är födda i Sverige och elever med välutbildade föräldrar har bättre resultat än elever med lågutbildade. Utifrån ovanstående kan slutsatsen dras att likvärdigheten i Vänersborgs kommuns skolor, förskolor och fritidshem inte är tillräcklig.”

Och att det finns:

”en stor utvecklingspotential i att höja resultaten för eleverna.”

Det torde betyda att kunskapsresultaten inte är så bra… Och det är de inte… Alla kunskapsresultat i åk 9 har blivit sämre jämfört med 2012.

kunskapsresultat2013

Vissa resultat har, för att använda förvaltningens ordval, väldigt stor utvecklingspotential…

Med andra ord, det tycks vara kris i den vänersborgska skolan. Och det är lika bra att säga det rakt ut. Tycker jag. Jag hade önskat att förvaltningen hade gjort det. Inte att skriva att de flesta skolenheter är ”väl fungerande”. Politikerna måste vakna. Att prata klartext är nog det enda sättet.

Förvaltningen tittar lite på åtgärder för att vända den dåliga kunskapstrenden. Tyvärr hamnar förvaltningen i diket. I verksamhetsberättelsen står det:

”förvaltningen har en stor utvecklingspotential i att höja resultaten för eleverna.”

”Förvaltningen”? Ska förvaltningen höja resultaten? Ja tydligen. Det står:

”För att förstå hur vi ska kunna optimera lärandet för eleverna måste vi på ett mer strukturerat sätt samla in data, mäta , analysera och rapportera uppgifter om eleverna och deras sammanhang.”

Ett synnerligen byråkratiskt angreppssätt. Och verklighetsfrånvänt. Inte kan man höja kunskapsresultaten genom att lärare och rektorer ska sammanställa en massa papper ”på ett mer strukturerat sätt” som tjänstemän på Kommunhuset sedan ska titta på?

klassrum3Det är klassrummen som ska vara i fokus. Det är i klassrummen lärandet sker. Lärarna borde helt enkelt få de nödvändiga redskapen i sin yrkesutövning, t ex mer tid för att planera undervisningen och efterarbeta lektionerna, mer tid till formativa samtal med eleverna etc.

Det är nog läge att göra som i Finland… Lämna ansvaret till professionen!

För Vänersborg, och Sverige, har problem ”med” lärarna… Förvaltningen skriver mycket riktigt:

”svenska lärare är mindre nöjda med sitt yrkesval än genomsnittet för andra EU-/OECD-länder, … fler lärare överväger att byta yrke, studenter med goda studieresultat väljer bort pedagogiskt inriktade utbildningar…”

Inte löser man detta med mer byråkrati och mer kontroll.

children2När det gäller förskola/dagbarnvårdare har antalet anställda minskat med 2 personer samtidigt som nyttjandegraden ökat och barnens vistelsetid blivit längre. Barnantalet har dessutom ökat med 28 barn.

Föräldrarna uttrycker oro över de stora barngrupperna… Det är inte så konstigt. Det måste anställas fler personer i förskolan och barngrupperna måste göras mindre. Nu när det är valår verkar det som om till och med Moderaterna i stan vill det… (För barnens eller väljarnas skull?)

Arena-Fritid har ett underskott på 5,1 milj kr… Det är väl inte helt förvånande…

Jag noterar med en viss tillfredsställelse att det under avsnittet Arena-Fritid står:

”Arbetet med att på sikt kunna erbjuda ungdomar en ökad tillgänglighet till aktiviteter och plats för aktiviteter till exempel i form av spontanidrottsplatser fortsätter. En plan för förbättrade möjligheter att utöva friidrott och en plan för framtida anläggningar med konstgräs kommer att presenteras i början av 2014.”

De här planerna ser många invånare i Frändefors och Brålanda fram mot…

För övrigt har Musik och Ungdom gått med ett överskott på 686.000 kr. Det har nog aldrig hänt förr. I varje fall inte under min politiska tid.

tired6Det var den långa verksamhetsberättelsen det. Som om inte den vore nog, så har nämnden ytterligare ärenden.

Nämnden ska t ex få en månadsuppföljning. I den ser vi t ex att kostnaderna under Arena-Fritid redan har tickat iväg. Minus 2,75 milj kr under årets första två månader…

Skolskjutsreglementet ska revideras. Jag blir inte riktigt klok på skolskjutsarna. Först trodde jag att nämnden hade infört ”fria skolresor”, dvs att eleverna fritt skulle få välja vilken skola de ville gå på och sedan få ett busskort för att kunna åka dit. Så är det uppenbarligen inte. Jag får återkomma till frågan.

childrenNämnden ska också fatta beslut om två förskolor.

Det krävs ett nytt beslut för den nya förskolan som ska byggas i kvarteret Hönan. BUN ska begära av Fastighetsenheten att fullfölja upphandlingen. Sedan ska nämnden fatta beslut om att renovera Tenggrenstorps förskola.

Det var det mesta om morgondagens möte. Som vanligt blir det också en hel del information – allt från drogförebyggande arbete till skolmat.

Kategorier:BUN 2014

Pinsamt! (Ursand vs Sikhall)

15 mars, 2014 5 kommentarer

I går fredag avslutade jag min blogg om baden i Brålanda och Hallevi (se ”Vänersborgs Watergate?”) med att skriva:

”Det måste bli ett slut på ‘skål- och väggkulturen’ i Vänersborg!”

ttela_bertSällan har väl denna kultur tydliggjorts så kraftfullt som i dagens TTELA. TTELA skriver:

”Trots att Ursands camping saknar både dispens för strandskydd och bygglov är kapellet redan på plats. Ändå väljer byggnadsnämnden att inte agera.”

Det är naturligtvis många vänersborgare som höjer på sina ögonbryn inför Byggnadsnämndens agerande – eller brist på agerande när det gäller Bert Karlsson. Jag är övertygad om att Larsson och Andersson är två av dem. Magnus Larsson på Sikhall fick ju kämpa i sju år innan han fick rätt mot Byggnadsnämnden. Och får fortfarande kämpa när han vill bebygga ytterligare tomter. Och Andersson i Nordkroken som nämnden vill ska riva sitt hus för 60 centimeters avvikelse från bygglovet.

Snacka om att Vänersborgs kommun behandlar sina invånare och företagare olika!

Och i det läget har Byggnadsnämndens ordförande Peter Göthblad mage att säga, på en fråga från TTELA:

”Jag ser inte att vi särbehandlar honom [Bert Karlsson alltså; min anm] på något sätt.”

Det är pinsamt! Det ser väl alla att Byggnadsnämnden, eller i varje fall nämndens ordförande, skiljer på folk och folk!

hus_nordkrI TTELA den 22 februari uttalar sig Peter Göthblad om Nordkroken (med anledning av Anderssons kamp för sitt hus):

”Efter de utredningar som vi ha gjort ser vi att det inte är möjligt att göra om detaljplanen där.”

Och Göthblad motiverar med mer eller mindre påhittade argument. Men när det gäller Bert Karlsson, som uppenbarligen inte bara bryter mot bygglovet, utan också mot strandskyddet, så säger samme Göthblad:

”Personligen ser jag inga problem att ge dispens för de här sakerna.”

Vissa får dispens av Byggnadsnämnden… Vissa skickar den Kronofogden på…

”Jag ser inte att vi särbehandlar honom på något sätt.”

Bert Karlsson har brutit mot lagar och förordningar förr uppe på Ursand. Den gången fick Bert betala vite på 6.000 kr, och i den summan ingick också ersättning för Byggnadsförvaltningens arbete, inmätning och tillsyn.

Lika behandling? Jämför med Magnus Larsson på Sikhall.

sikhall1cMagnus skulle få 200.000 kr i böter om han inte sågade ner skärmtaket på sitt hus. Böterna skulle dessutom ökas med 100.000 kr för varje påbörjad månad som skärmtaket var kvar…

Ingen särbehandling?

När Magnus Larsson efter överklaganden slutligen fick rätt – det behövdes överhuvudtaget inget bygglov för ett skärmtak – fick Magnus Larsson i stället en tillsynsavgift av Byggnadsnämnden på det bygglovsbefriade skärmtaket. På drygt 8.000 kr… Mer än vad Bert Karlsson betalade när han bevisligen hade brutit mot strandskyddet…

”Jag ser inte att vi särbehandlar honom på något sätt.”

Säger Byggnadsnämndens ordförande, tillika Demokratiberedningens ordförande och förstanamn på Folkpartiets vallista i höst, Peter Göthblad.

ursand2Vad Bert Karlsson anser om lagar och regler sticker han för övrigt inte under stol med:

”Det är inte klokt att hålla på med strandskydd och skit…”

Som sagt:

Det måste bli ett slut på ”skål- och väggkulturen” i Vänersborg! Alla kommuninvånare ska behandlas lika.

I höst är det val. Som jag ser det, så finns det inte så många partier att välja på…

%d bloggare gillar detta: