Hem > Gardesanna, miljö > Gardesanna – också en del? (1/2)

Gardesanna – också en del? (1/2)

gardis1

Det handlar mycket om badplatser i Vänersborg just nu – Ursand, Sikhall och Nordkroken. Men om en av Sveriges allra populäraste badplatser har jag inte skrivit om.

Än…

James Bucci (V) skrev två reservationer på Samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde. Den ena handlade om revisorernas kritik av Bo Carlsson (C) och det beslut som nämnden tog. (Se ”Bo Carlsson utan ansvar?”.) Den andra reservationen handlade om Gaddesanda. Vänersborgs fjärde stora badplats. Eller första – beroende på hur man ser på det…

Det heter tydligen Gaddesanda i kommunkretsar. (Ibland tom. med två ”s”!) Kanske står det så på någon karta. Men som gammal vänersborgare bär det gardis2emot att skriva och säga det. Folk i Vargön och Vänersborg har alltid sagt Gardesanna – talspråk ”Gardis”… Det sägs för övrigt att namnet kommer från Magnus Gabriel De la Gardie… (Det händer också att kommunen skriver ”rätt” – se ”Gardesanna i topp i Sverige”.)

Hur som helst.

bucciJames Buccis reservation var ganska ”tuff”.

”Min läsning av yttrandet gav mig en känsla av en tjänsteskrivelse med en ton som var tuff och ifrågasättande. Delar av skrivelsen kunde jag instämma i medan andra delar ville jag ta avstånd från, delar där jag upplever att kommunen visar en ovilja till lösningar … Med hänvisning till detta ärende och även vissa andra VA ärenden finner jag en avsmak för det moment 22 som kommunen väljer att försätta vissa av sina invånare i.”

Bucci avslutar sin reservation:

”Snacka om Grönköping.”

Naturligtvis blev jag intresserad av vad som föranledde Buccis bestämda åsikter och hårda ord. Min och vänersborgarnas erfarenhet säger ju att Bucci alltid vet vad han pratar om.

Ärendet som var uppe i Samhällsbyggnadsnämnden handlade om VA (=vatten och avlopp) ute på Gardesanna. Länsstyrelsen fick den 9 februari 2012 ett brev från husägare i området. Husägarna begärde att Länsstyrelsen prövade kommunens ansvar enligt ”Lagen om allmänna vattentjänster” att tillhandahålla vatten och avlopp i området.

Länsstyrelsen begärde in yttrande från kommunen och Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Sedan fick också de boende i Gardesanna en chans yttra sig om kommunens yttranden.

Det visade sig att kommunen inte vill ta i frågan om VA ute på Gardesanna…

Det är svårt att greppa kommunens och Miljö- och Hälsoskyddsnämndens resonemang…

gardis4Miljö- och Hälsoskyddsnämnden skriver att det handlar om sammanlagt drygt 50 hus.

”Enligt handlingar på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har 9-10 hus en avloppsanläggning som har tillstånd.”

Det betyder att 80 % av de boende i området inte har godkänd avloppsanläggning. MH (=Miljö- och Hälsoskyddsnämnden) skriver om de hus som har tillstånd:

”Typ och ålder på anläggningarna varierar. … De avloppsanläggningar som har godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämn­den är i de flesta fall enkla sommaranläggningar, så kallade resorptioner. Dessa är inte dimensionerade för ett spillvattenflöde från ett hushåll med modern standard eller permanentboende.”

Visst låter det som om det är oerhört viktigt att VA-nätet snarast byggs ut och moderniseras? Av kommunen eller av stugägarna själva. Nä, det är tydligen inte så enkelt. MH igen:

”…några tillstånd till enskilda avloppsanläggningar ges inte i området sedan några år tillbaka…”

Öhhh… Varför då…?

Miljö och Hälsa sammanfattar VA-läget på Gardesanna:

”Dagens avloppssituation bedöms inte som undermålig. … Utifrån områdets karaktär och med den belastning från avlopp som finns och som nämnden medgett så bedömer nämnden att inga ytterligare lösningar för VA krävs ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.”

Fast endast 9-10 hus har ”en avloppsanläggning som har tillstånd”…?

MH skriver för övrigt så här om de andra 80%-en:

”Området är ej inventerat i fält så resterande fastigheter har man ingen kännedom om så eventuellt otillåtet nyttjande eller anläggande är okänt.”

gardis3Det är svårt att förstå Miljö och Hälsas resonemang. Endast 20% har en godkänd avloppsanläggning som i de flesta fall inte är ”dimensionerade för ett spillvattenflöde från ett hushåll med modern standard eller permanentboende”. Hur det är i resten, dvs 80%, av husen vet man inte. Men ändå säger MH att allt är bra…

Det handlar troligtvis om att kommunen inte vill göra något. Kommunen vill att allt på något sätt ska vara som det alltid har varit…  Miljö- och Hälsoskyddsnämnden skriver, utan omsvep:

”Nämnden har varit mycket restriktiv gällande avlopps­tillstånd…”

Kommunen har bestämt sig. Det ska inte byggas ut något VA.

visionenHur var nu kommunens nya vision…?

”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.”

Bläcket på visionen har knappt torkat innan visionen i praktiken har ändrats:

”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar (utom Gardesanna), hela livet.”

De boende i området har fått läsa Miljö och Hälsas svar och de har yttrat sig. De håller inte med kommunen. De menar att MH för det första underskattar antalet hus i området. De boende skriver:

”Ca 300-400 meter västerut finns ett liknande område med stort antal byggnader, Ca 100 m i sydlig riktning återfinns ytterligare ca 17 byggnader och i östlig riktning finns ytterligare 50 byggnader, kallat Anundstorp på kartan.”

gardis5Dessutom finns det en tendens att sommarstugeägarna utnyttjar sina sommarhus mer än förut, säsongen blir längre och många vistas där på allt fler helger.

Länsstyrelsen återger de boendes synpunkter:

”… i början på 1980-talet härjade bakterier i badvattnet i området kring Gaddessanda vilket gjorde att många blev magsjuka. Sedan dess finns problem med alger och vissa år har det varit så omfattande att badförbud har rått. De flesta husen är uppförda på 1930- och 1940-talet och ett stort antal saknar anordningar för vatten och avlopp. Under åren som gått har stugägare gjort hemmasnickrade lösningar på sina avloppsproblem. Dricksvattenförsörjningen sker med enskilda brunnar och vattenkvaliten varierar kraftigt. Problem finns med järn, fluor, klorider och metangas.”

Miljö och Hälsa har inte sett de problem som beskrivs.

Länsstyrelsen har läst alla yttranden från de boende, Miljö- och Hälsoskyddsnämnden och andra. Länsstyrelsens skriver:

”Kommunen försöker att hålla tillbaka utvecklingen av området genom att inte bevilja bygglov eller ge tillstånd till enskilda avloppsanläggningar.”

”hålla tillbaka utvecklingen”! Det är tungt. Länsstyrelsen ger inte mycket för Vänersborgs nya vision… Texten fortsätter:

”Som husens va-lösningar är utformade och lokaliserade idag är Länsstyrelsens tolkning att dagens belastning är en absolut gräns för vad området tål. Samtidigt finns det önskemål från de boende att vistas där mer.
Länsstyrelsen anser att det finns en betydande risk för förorening av dricksvatten och att det därmed finns behov av en samlad spillvattenlösning för området.”

Och:

”Att de boende inte ska kunna vistas i sina hus i den mån de önskar på grund av begränsad tillgång på vatten och möjlighet till rening av detta kan inte ses som godtagbart.”

naven_bordet2Det är ord och inga visor. Och Länsstyrelsen tänker ”slå näven i bordet”. Ur handlingarna:

”Länsstyrelsen har för avsikt att förelägga Vänersborgs kommun att tillse att allmän avloppsanläggning kommer till stånd inom området Gaddesanda. … Vänersborgs kom­mun ska se till att behovet snarast, dock senast den 31 december 2019 till­godoses genom en allmän va-anläggning.”

Länsstyrelsen vill dock ge kommunen möjlighet att yttra sig innan den tar sitt beslut.

Det var alltså det här som Samhällsbyggnadsnämnden skulle behandla på det senaste sammanträdet. Några tjänstemän hade satt ihop ett yttrande till Länsstyrelsen. Och det var detta yttrande som James Bucci reagerade mot. Men som Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter i övrigt ställde sig bakom. (Utom en miljöpartist som hade en egen reservation.)

Samhällsbyggnadsnämndens ton är, som Bucci skrev i sin reservation, ”tuff och ifrågasättande”. Nämnden slår inledningsvis fast att den i stort sett är emot alla de slutsatser som Länsstyrelsen drar:

”Kommunen ifrågasätter däremot lämpligheten att anordna Va-anläggning på mark där risk för översvämning finns. Kommunen ifrå­gasätter även tidplanen, verksamhetsområdets omfattning samt val av nyttighet.”

Samhällsbyggnadsnämnden pekar på översvämningsrisken som ett skäl för att inte ordna en allmän VA-anläggning. Jag undrar vad slutsatsen egentligen blir av denna ståndpunkt. Att alla får flytta därifrån?

Och:

”En utbyggd Va-anläggning kan skapa en förväntan om att få bygga till bostadshusen eller att få avstycka byggnader.”

Och att ge kommuninvånarna förväntningar kan ju inte kommunen bidra till…

Men – är inte ”en utbyggd Va-anläggning” och ”bygga till bostadshusen eller att få avstycka byggnader” två olika saker? Och det är väl VA vi pratar om här?

När det gäller tidplanen, att det ska vara klart 31 dec 2019, menar Samhällsbyggnads att den är omöjlig, eftersom kommunen håller på att bygga ut utefter Dalslandskusten.

gardis6Kommunen ifrågasätter också varför det av Länsstyrelsen föreslagna verksamhetsområdet endast omfattar en del av Gardesanna. Eftersom kommunen inte vill bygga ut någonting, så känns det här argumentet inte helt seriöst. Det gör inte heller kommunens sista argument.

”Kommunen ifrågasätter varför länsstyrelsen endast finner ett behov av en samlad spillvattenlösning av området då länsstyrelsen flera gånger i förslaget påtalar problem med dricksvatten…”

Samhällsbyggnads drar slutsatsen att:

”Kommunen finner att en överföringsled­ning för både vatten och avlopp till den allmänna Va-anläggningen är den enda hållbara lösningen.”

Fast Samhällsbyggnadsnämnden vill inte göra något av det…

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade:

”att ställa sig bakom förvaltningens gemensamma skrivelse daterad 2014-03-11 och överlämna densamma till kommunstyrelsen.”

Vad var det James Bucci skrev:

”Snacka om Grönköping.”

Jag tänker återkomma till Gardesanna. (Se här ”Gardesanna – också en del! (2/2)”.)

Kategorier:Gardesanna, miljö
 1. Gunilla Norman
  14 maj, 2015 kl. 10:46

  Vi har drivit verksamhet på Gardesanna i 45 år, och varit motarbetade av kommunen i alla tider. För att all prioritering har varit till Ursand, för den är kommunalbadplats. Jag har mycket att berätta. Den gamla kiosken vid båthamnen är resultatet av Vänersborg kommun. Överväger JO anmälan.

 2. Carl-Gustav Andersson.
  1 april, 2014 kl. 10:13

  Pengar saknas !!. Pengar finns ner grävda i Arenan. Översvämnings risk ?? Det föreligger ingen översvämnings risk på områden över + 47 meter över havet. Ursand ligger i samma höjd som bland annat Gardesanna, men Ursand har VA,.klart i å.r Hur resonerar man ?? Holländarna klarar att leva under havsnivå med sitt VA. Förresten VA grävs ner i marken cirka 1,5 meter där grund vatten börjar komma. ( gäller också Ursand) När man läser den utredning kommunen har arbetat med så föreligger ingen risk för översvämning av Vänern om man klarar av att sköta den tappnings strategi som gäller. ( egentligen Karlstads Universitet utredning ) Annars är det synd om de som bor i Vänersborg centrum. Hamngatan kommer att stå under vatten, cirka 1,5 meter. Om strategin håller ( stor sannolikhet ) föreligger ingen översvämnings risk de närmaste 100 åren. Men Vänern kan svämmas över 1 gång på 10 00 år. Men då får vi ta det problemet då. Det är en ”slogan” från kommunen att skylla på översvämnings risk för det saknas pengar och framtids planering. På alla våra badplatser saknas bra toaletter och sophämtning. Badgäster går till ”skogs” och gör sina behov. Med andra ord på privat mark. Kommunen äger inte mycket mark vid badplatserna, Nästan allt är privatägt. Service nivån är mycket låg vid badplatserna förutom Ursand, De andra badplatserna får leva bäst de vill.

  Nu finns det små mini reningsverk att använda sig av. Hela Norrland har sådana där det är långt till tätort. Mini reningsverkan klarar mellan 60 – 100 hushåll. Allt utvecklas, vi lever nu på 2014. -talet.. Finns viljan går mycket att lösa.

  Carl-Gustav

 3. Per Sjödahl
  31 mars, 2014 kl. 22:07

  Märkligt att inte miljö och hälsoskyddsförvaltningen har kollat alla va-anläggningar vid Gardesanna. Kommunen lär inte komma undan att lösa situationen.

 4. Pontus
  31 mars, 2014 kl. 20:32

  Säger göken: ko, ko eller säger den co, co? Vad säger kommun-ekologen? Finns det ett stort bestånd av göken i en byggnad i Vänersborg? Kan de ha samlats där tro? Går det att flytta dem till arenan, det sägs att hjärnan fungerar bäst vid 16 graders värme.

  Jag tror att om de flyttar dit så kommer de kunna tänka fram en godkänd scen till gågatan på kortare tid än 2½ år. Göken sägs även kunna äta mycket i förhållande till det bo det bor i.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: