Hem > BUN 2015, Kommunfullmäktige 2015, revisor > BUN och Bo i KF

BUN och Bo i KF

halmstadEfter två dagars kompetensutveckling i Halmstad, utan det allra minsta bloggande, väntade ett sammanträde med kommunfullmäktige.

Det har precis slutat.

Sammanträdet innehöll en hel massa formella punkter. Sådant där som är rutin, som måste göras. Det handlade om revisionsberättelse för år 2014, bokslut och årsredovisning 2014 samt redovisning av nämndernas verksamhetsberättelser.

De flesta ledamöter satte sig väl tillrätta i sina bänkar och tänkte säkert att de här ärendena skulle gå fort. Alla visste ju att fullmäktige skulle ge ansvarsfrihet åt alla och att beslutsförslagen skulle gå igenom. Vänsterpartiet ville dock annorlunda. Vänsterpartiet tyckte att det var viktigt att faktiskt diskutera det som hände förra året, för att bättre förstå innevarande år och stå bättre rustad inför nästa år.V_logga_mindre

Typ.

Vi var tre från Vänsterpartiet som var uppe i talarstolen sex gånger under ärendena bokslut och nämndernas verksamhetsberättelser. Och det fick igång ledamöter även från andra partier.

Noterbart är att Kurt Karlsson från sverigedemokraterna var framme och menade att det inte hjälpte med pengar för skolans del. Varpå Cecilia Skenhall, också från sverigedemokraterna, efter några minuter gick fram och hävdade motsatsen – att grundskolan behövde mer pengar…

Det är svårt för oss andra att veta vad sverigedemokraterna står för. Kanske vore det en fördel om de kunde prata ihop sig lite grann… I varje fall om de vill tas på allvar.

talarstolJag var framme i talarstolen tre gånger. Och pratade om förskolan och grundskolan. Kanske inte helt oväntat.

I vanlig ordning så hade jag skrivit ner vad jag skulle säga. Sedan blev det väl inte riktigt så att jag sa precis det som stod. Men nedan publicerar jag mina två anföranden. Jag tänkte att det kan vara bra att veta vad som sades så att alla vet vilken information om framför allt skolan som alla förtroendevalda fick höra. Det var en hel del om de problem och utmaningar som Barn- och Utbildningsnämnden står inför. Sedan var det också en del siffror som kan vara bra att ha till hands.

Men först tänkte jag nämna att under ärendet revisionsberättelse, så tog min partikollega Lutz Rininsland upp förra årets revisorskritik mot Bo Carlsson (C). Det är samme Bo Carlsson som nu är kommunalråd. Igen.

fiberSaken gällde en granskningsrapport från 2013,”Granskning av medfinansiering vid dragning av fibernät på landsbygden”. I rapporten stod det:

”Vi revisorer är mycket kritiska till samhällsbyggnadsnämndens och dess ordförande Bo Carlssons agerande”

Och så pekade revisorerna på ”formella beslut som inte har fattats”, på ”att det saknas begränsningar i beslutsformuleringar”, ”otillräcklig kontroll av fakturor”, ”medfinansiering på fel grund” och ”budgetöverskridande”. (Se min blogg ”Revisorernas rapporter”.)

revisorBenny Jonasson (S), då ordförande för revisorerna, sa i samband med detta följande i kommunfullmäktige den 23 april 2014:

”Jag kan svara kort och koncist att för oss är inte frågan avgjord än eftersom vi har fått ett svar och vi ämnar ställa ytterligare frågor på dem svar vi har fått. Men eftersom vi inte kunnat få ett under den här tiden så kommer vi att fortsätta jobba med det naturligtvis. Det är den gången vi har tänkt.”

Och Benny Jonasson avslutade med att säga:

” … vi fortsätter jobba med ärendet, helt klart.”

Lutz Rininsland konstaterade att det icke avslutade ärendet från förra året INTE nämndes överhuvudtaget i årets underlag från revisorerna. Och undrade varför…

Men.

Benny Jonasson svarade inte… Ingen revisor svarade på Lutz Rininslands fråga.

”Mycket märkligt.”

Sa en moderat, inte långt från där jag satt.

Och det kan man väl lugnt säga. Revisorerna som har till uppgift att hitta felaktigheter och att rikta kritik mot nämnder och styrelser för dessa felaktigheter svarar inte på den berättigade kritik som de själva får.

”Mycket märkligt.”

politiker5Det tycks ibland som om misstänkta oegentligheter får rinna ut i sanden utan att någon bryr sig. I varje fall när det gäller personer och politiker från den ”innersta kretsen”…

Det här är inte bra och det späder, med all rätta, på det politikerförakt som man ibland kan märka. Och inte heller ökar det förtroendet för revisorerna…

Och till sist, manuset till mina två anföranden.

=====================

redovisning3. Bokslut och årsredovisning

Jag tänkte prata lite om Barn- och Ungdomsnämnden.

2014 var inget bra år för nämnden. Nämnden gjorde som alla vet ett stort underskott förra året, 17,1 miljoner kronor. 10,3 Mkr av underskottet låg på grundskolan och 3,3 Mkr på barnomsorgen, Barn- och Utbildningsnämndens nuvarande verksamheter. (Underskottet vägdes till viss del upp av plusresultat på grundsärskola och nämnd/administration)

Grundskolans underskott består av en ökad semesterlöneskuld samt obalans för några enheter. Och obalansen för dessa enheter måste nämnden ta tag i. Men det högre elevantalet än beräknat var omöjligt att både förutse och ta tag i.

I förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år ökade antalet barn med 64 utöver budgeterat.

På fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år ökade antalet elever med 145 utöver budgeterat. För att inte tala om förskoleklass/grundskola. Här var ökningen 196 elever.

Denna oplanerade ökning kostade Barn- och Ungdomsnämnden totalt drygt 5 Mkr. Vilket faktiskt inte var särskilt mycket.

Elevantalet fortsätter emellertid att öka även under 2015. Men nu är både klasser och skolor fulla så både fler lokaler och fler pedagoger behövs. Det inser var och en lätt här i fullmäktige att för det krävs det mer pengar.

Underskottet för i år 2015 lär bli ännu större och den stora elevtillströmningen är en verklig utmaning för BUN.

2014 var inget bra år för nämnden.

Därför blir jag ganska förvånad när jag läser på sid 7 i Årsredovisningen. Det är under avsnittet ”Övergripande målavstämning”.

Det står:

”Kvalitetsarbetet i grundskolan leder till mycket goda resultat och uppmärksammas nationellt.”

Och sedan:

“Målet uppnåddes.”

Det är väl en ”liten lätt” överdrift. Kvalitetsarbetet har inte uppmärksammas nationellt… Målet är inte uppnått.

Motiveringen till den underliga och felaktiga slutsatsen i Årsredovisningen är att det genomsnittliga meritvärdet ökade med 5 poäng. Och att behörigheten till gymnasiets yrkesprogram ökade med 2 procentenheter.

Det är i och för sig sant, även om samma sak i BUN:s egen verksamhetsberättelse beskrivs som ”en svag trend” och “ökningen ses dock som liten och det finns utrymme för ytterligare förbättringar.”

Det genomsnittliga meritvärdet (”medelbetyget”) ligger nämligen fortfarande en bra bit efter riket. Meritvärdet för den Centrala skolenheten låg på 209 poäng (208 år 2013) och för Dalboskolan på 194 poäng (182 år 2013), medan hela riket hade ett genomsnittligt meritvärde på 215 poäng (213 år 2013). Vänersborg har alltså fortfarande en lång bit kvar.

Skolverket använder sig av något som kallas SALSA när man bearbetar och analyserar skolresultat. SALSA används därför att det anses mest rättvist och objektivt vid en jämförelse mellan skolor. Det är ett mått som utgår från slutbetygen i årskurs 9 och sedan tas hänsyn till skolans elevsammansättning. Det är föräldrarnas utbildningsnivå och fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever, dvs andelen elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren, som utgör bakgrundsfaktorerna.

Får en skola ”betyget noll” är så är det så att säga ”medel”. Gör skolan ett ”minus”, så gör den ett resultat som är sämre än förväntat. Och tvärtom om det är ett ”plus”.

Och efter denna långa förklaring så kan jag konstatera att högstadieskolorna i Vänersborg inte fick några ”plusresultat” vårterminen 2014…

Dalboskolan hamnade på -11 och Centrala skolenheten på -7.

Det är inga bra siffror. Det är faktiskt anmärkningsvärt dåliga siffror.

Ändå är det allt som inte sägs som jag reagerar mot i Årsredovisningen. Några exempel.

På vårterminen 2014 var andelen elever som inte hade uppnått kunskapskraven i alla ämnen 31,7% på Dalboskolan. På den Centrala skolenheten var siffran något lite mindre dålig, 28,8%. Det är väldigt höga siffror, alldeles för höga.
Och ett ännu större problem är att 13,2% av eleverna på den Centrala skolenheten och 21,7% på Dalboskolan inte var behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan.

Vänersborgs kommun står inför stora utmaningar på skolområdet. Elevantalet har ökat drastiskt och skolresultaten måste förbättras. Också drastiskt.

Och det är en angelägenhet inte bara för Barn- och Utbildningsnämnden, utan för hela Vänersborgs kommun. Barn- och Utbildningsnämnden måste få ett ordentligt tillskott av ekonomiska resurser – både för 2015 och 2016.

Och kanske lite förtroende från kommunledningen…

verkber4. Nämndernas verksamhetsberättelser

Det finns många bra saker i Vänersborgs förskolor och skolor. Inte tu tal om annat. Och det kan väl ibland tyckas som att vi pratar för lite om det. Men vill man att förskolorna och skolorna ska bli bättre så är det problemen och utmaningarna som måste lyftas.

Jag har tidigare ikväll tagit upp några av de utmaningar som nämnden har stått inför och står inför. Det finns fler…

Barngrupperna är för stora i Vänersborgs förskolor. Detta framförs ofta från föräldrahåll och antalet barn per vuxen är högre än snittet i Sverige.

Det saknas personal i grundskolorna. Som exempel. En siffra som meddelades på det senaste mötet med Barn- och Utbildningsnämnden är att grundskolan har 25 resurspersoner som ska fördelas ut på de olika skolorna. Det verkliga behovet är enligt rektorerna 70 personer…

Det saknas också legitimerade lärare. Från och med höstterminen i år så är det ju så att bara legitimerade lärare får sätta betyg. Just nu har 70% av kommunens F-6-lärare legitimation och 68% av 7-9-lärarna. Nästan en tredjedel av kommunen grundskolelärare saknar således legitimation…
Något som jag tycker är en allvarlig varningsklocka är den höga personalomsättningen.

En ”normal” personalomsättning sägs ligga kring 4%. I Vänersborgs grundskolor ligger den på 10%… Det betyder i sin tur att allt fler obehöriga lärare undervisar i Vänersborg. Just nu arbetar 50 obehöriga lärare inom förvaltningen…

Flera pedagoger tycks fly alltså Vänersborg. Närliggande kommuner rycker och drar i våra pedagoger. Och erbjuder i många fall högre löner. Jag vet inte riktigt vad Vänersborg lockar med. Det som skiljer Vänersborg från nästan resten av Sverige, det är att vi har infört stämpelklocka. Men hur lockande en stämpelklocka är för lärare kan väl diskuteras. Mitt tips är att den inte är en särskilt tung konkurrensfördel i konkurrensen om legitimerade lärare…

Vänersborg placerar sig så långt ner på många rankinglistor. Vänersborgs kommun måste ändra på detta. Det är en viktig framtidsfråga, kanske den allra viktigaste.

Och jag vill återigen påpeka – det är en angelägenhet för hela Vänersborgs kommun att resultaten och kvaliteten höjs i grundskolan. Barn- och Utbildningsnämnden måste få ett ordentligt tillskott av ekonomiska resurser – både för 2015 och 2016.

  1. Jenny
    24 april, 2015 kl. 10:04

    Och det är ändå inte den värsta siffran enligt min mening. För de 15 elever vars föräldrar endast hade förgymnasial utbildning (=ingen av föräldrarna har gått gymnasiet) som gick ur åk 9 2014 så var medel 128,6. Godkänt i alla ämnen borde väl ge ett medel på 160? När jag läste sammanfattningen av skolornas tilldelning av resurser så verkade de här eleverna inte tas med i fördelningsmodellen. Jag har inte läst allt och snälla, säg att jag har fel – att jag har missat något! Hursomhelst så kan resultatet inte vara godkänt!
    Om man nu vill att barnen som individer skall ha valfrihet över vilka liv de själva vill leva så måste man också ta hänsyn till saker man inte kan välja. Barn väljer inte sina föräldrar! Sedan tror jag att det är ytterst ytterst få föräldrar som inte gör sitt allra bästa. Men hur skall man lära sitt barn något man inte kan själv?
    http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=grbetyg&p_ar=2014&p_lankod=14&p_kommunkod=1487&p_skolkod&p_flik=F

  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: