Hem > miljö, Väne Ryr > Gnissel och buller i Väne Ryr

Gnissel och buller i Väne Ryr

bigandsmallDet finns stora politiska frågor i kommunen och det finns små. Det finns frågor som berör många kommuninvånare och det finns frågor som berör endast några få.

För ett tag sedan skrev jag en blogg om min motion angående tågstopp i Brålanda (se här). Den berör ganska många personer. Motionen snabbehandlades dock inte, som Axelssons och min motion om kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring (se här). Den var kanske inte lika viktig…

motion3I motionen om tågstoppet nämnde jag att Brålanda Företagarförening också skrev, i ett svar till kommunen, om andra tätorter i kommunen som Frändefors och Väne Ryr. Företagarföreningen skrev bland annat om att krav på åtgärder mot buller och vibrationer måste ingå i kommunens samhällsplanering. Det gällde både i befintliga lägen för vägar/järnvägar och nya sträckor.

oljudBuller och vibrationer berör i regel ett förhållandevis litet antal personer. Vilket emellertid inte gör problemen mindre för dem.

I Väne Ryr går järnvägen rätt igenom det lilla samhället. Det är tågen mellan Öxnered och Uddevalla som passerar här. Och det är inte bara persontåg som passerar utan också ett antal godståg till t ex hamnen i Uddevalla. En del godståg transporterar dessutom tankar med farligt innehåll, t ex frätande vätskor och gas mm. Det passerar även en del servicetåg, företrädesvis på nätterna, precis som flera godståg för övrigt…

train_vaneryr

På sina håll ligger järnvägen högt i förhållande till bebyggelsen och det innebär att det saknas dämpning av ljudet från vegetationen. Det finns också ett förbipasserande spår ca 20-30 meter från en del av husen. Där stannar godstågen så att passagerartågen kan oljud2passera. Behöver man säga att det blir en hel del extra gnissel och oljud när ibland dubbla diesellok med 30-40 tungt lastade vagnar bromsar in och stannar för att sedan starta igen?

Järnvägen ligger också mindre än ett stenkast från skolan i Väne Ryr – där godståg och persontåg dundrar förbi i 100-120 km/h.

vaneryr15_11

Om du vill se – och höra – detta godståg: KLICKA HÄR! (Jag lovar, det hörs ännu värre i verkligheten än på filmen!!)

Dessutom finns det planer för en större trafikmängd på denna sträcka med både mer trafik och högre hastigheter.

Naturligtvis upplever de boende vid järnvägen stora problem med bullret och skakningarna. De störs hela tiden och de vaknar upp en 3-4 gånger nästan varje natt. Någon eller några har vänt sig både till Trafikverket och kommunen.

De får ingen förståelse.

vanersborgs-kommun-logotypMiljö- och hälsoskyddsförvaltningen på Vänersborgs kommun skriver i dagarna till en av de boende i Väne Ryr:

”Enligt bullerberäkningskartor och Trafikverkets uppgifter om trafikfrekvens nattetid ligger bullervärdena för din fastighet under de riktvärden, som i Infrastrukturpropositionen (1996/97:53) anges som nivåer för att vidta åtgärder.”

Här är det inte fråga från kommunens sida om att lyssna på de boende eller att komma dit och lyssna på plats. Istället hänvisar miljö och hälsa till teoretiska ”bullerberäkningskartor”, som t ex inte tar hänsyn till förbipasseringarna.

Miljö och hälsa skriver också:

nightmares”Enligt trafikverket uppgår de nattliga transporterna till tre transporter per dygn.”

Det är alltså, enligt de riktlinjer som miljö och hälsa följer, helt ok att de boende längs järnvägen vaknar tre gånger per natt… Jag undrar om Per Sjödahl, miljöpartistisk ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, skulle acceptera det för egen del… Eller de andra politikerna i nämnden. Eller tjänstemännen på förvaltningen.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen skriver vidare vad som gäller:

”Enligt riktvärdena för befintlig bebyggelse, som anges i Trafikverkets riktlinjer för buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg, bör åtgärder prioriteras för bostäder där bullernivån utomhus vid fasad överskrider 65 dBA ekvivalent ljudnivå (ekvivalent ljudnivå är ett mått på medelljudnivån under en tidsperiod; min anm). Inomhus bör ljudnivåerna inte överskrida 40 dBA ekvivalent nivå och nattetid (22-06) bör de inte överstiga 55 dBA maximal nivå fler än fem gånger per natt. Enligt kommunens bullerberäkningskartor är bullernivå utomhus, vid din fasad, 51 dBA ekvivalent nivå och 77 dBA maximal nivå. Bostadsfasaden antas ge bullerreducering med 30 dBA.”

presumeNotera att det i motiveringen, återigen, handlar om kommunens bullerberäkningskartor, dvs teoretiska beräkningar, och att bostadsfasaden antas, miljö och hälsa antar alltså, man vet inte riktigt, att bostadsfasaden reducerar bullret med 30 dBA.

Miljö och hälsa drar följaktligen följande slutsats utifrån sina motiveringar:

”Vi bedömer att bullernivåerna vid din fastighet understiger de nivåer som enligt Trafikverket är föremål för åtgärder från statens sida.”

Visst finns det en tydlig osäkerhet också i användningen av ordet ”bedömer”…?

Jag blir lite osäker på siffrorna som miljö och hälsa anger. När jag söker på nätet så hittar jag nämligen en sammanfattning som Socialstyrelsen har gjort för bullernivåerna utifrån infrastrukturpropositionen.

SocialstyrelsenSocialstyrelsen skriver (2008, se här):

”Riksdagen har i samband med infrastrukturpropositionen fastställt riktvärden för trafikbuller från väg, järnväg och flyg:

 • 30 dBA ekvivalentnivå inomhus.
 • 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid.
 • 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad). För flygbuller gäller 55 dBA FBN ekvivalentnivå utomhus (vid fasad). För järnvägsbuller gäller 60 dBA ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt.
 • 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.”

Socialstyrelsen skriver 30 dBA inomhus och inte 40 dBA som miljö och hälsa skriver, inte 55 dBA inomhus nattetid som miljö och hälsa skriver utan 45 dBA och inte 65 dBA trafikverketutomhus vid fasad (miljö och hälsa) utan 55 dBA. Socialstyrelsens uppgifter bekräftas även på Trafikverkets hemsida (se här).

Den senare uppgiften hittar man också i en senare förordning, från 2015 (Förordning [2015:216]), om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Varför hänvisar inte miljö och hälsa till denna, utan till Infrastrukturpropositionen från 1996/97 – en betydligt äldre ”publikation”?

I förordningen för 2015 står det:

”Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad”

Det kanske finns någon naturligt förklaring till de olika uppgifterna. Det kan vara slarv, det kan vara skrivfel, det kan vara något annat… Jag kan naturligtvis också ha missat något.

vaneryr15_9Gränsen för buller utomhus vid fastighetens fasad ifråga beräknas av kommunen till 51 dBA, gränsen går vid 55 dBA. Så visst kan väl kommunen två sina händer. Om den verkligen hade varit där och mätt och inte gjort en teoretisk beräkning… Kan jag tycka. Precis som bullret inomhus.

Miljö och hälsa skriver:

”Bostadsfasaden antas ge bullerreducering med 30 dBA.”

51 dBA utomhus enligt kommunens teoretiska beräkningar och ett antagande att bostadsfasaden reducerar bullret med 30 dBA. Det ska alltså enligt kommunen vara 21 dBA inomhus, dag som natt. Kanske skulle någon tjänsteman eller politiker (varför inte ordförande Sjödahl?) åka dit och lyssna – och kanske till och med ta med sig mätutrustning…

regeringskanslietTill sist. I torsdags, den 6 oktober, presenterade infrastrukturminister Anna Johansson (S) och klimatminister Isabella Lövin (MP) en ny infrastrukturproposition. (Se här.) Tyvärr är den ännu inte utlagd på nätet (den blir offentlig när den har överlämnats till riksdagen), så jag vet inte om den innehåller några förändringar av riktvärdena för buller. Jag skrev till en pressekreterare och frågade, men har inte fått något svar.

Kanske borde kommunen vänta in denna proposition innan de ger sitt negativa besked till Väne Ryr-bon…?

oljudFast jag måste nog säga att kommunen, i vilket fall som helst, åtminstone borde erkänna de problem som de boende upplever och försöka få till stånd en lösning. Eller i varje fall genomföra och bekosta en ljudmätning. Även om det rent formellt är ok att använda teoretiska beräkningar och att det fattas ett antal dBA till gränsvärdena. Det går att vidta relativt enkla och billiga åtgärder för att minska bullret och olägenheterna. Varför t ex inte bygga ett ljuddämpande plank?

Faran med farligt gods så nära bostäder kanske kan bli dyrare att åtgärda…

Kommunen finns faktiskt till för invånarna och inte tvärtom.

Kategorier:miljö, Väne Ryr Etiketter:,
 1. Ulf
  12 oktober, 2016 kl. 11:37

  Varför betalar Vi skatt för att subventionera persontåg mellan Öxnered och Uddevalla när det endast åker 0- 5 personer per tur med något undantag när dom kan vara så många som upp till 10 personer (det teoretiska antalet resande är givetvis högre eftersom dom som åker på periodkort inte loggas ut förrän vid ändhållplats)varför inte hänvisa detta fåtal resande till befintliga bussturer, vilket dom gjorde med oss som bor i Väne-Ryr när dom la ned stationen, frånsett det faktum att det går nästan inga bussar som stannar i Väne-Ryr .
  Sen till godstågen som ska vara så miljövänligt? Varför kör dom då med gamla avpolletterade Diesellok från 60talet och inte ellok?
  Åker man tåg till stockholm Kan man se milsvis med bullerplank förbi samhällena varför ska det vara så svårt att sätta upp bullerplank i Väne-Ryr.
  Tågen stoppar i Väne-Ryr men ingen får gå på!

 2. Jimmy
  11 oktober, 2016 kl. 06:35

  Jag bor längs den aktuella sträckan och här i mitt kök, inomhus alltså, mätt upp 75,6 dbA när morgon godståget stannar utanför huset. Kan även tillägga att detta var ett ovanligt välsmort tåg. Tänk då vad detta låter i två av sovrummen som ligger närmare järnvägen.
  Dom är välkomna att mäta hos mig.

  • Rune
   11 oktober, 2016 kl. 08:11

   Oj då .. det var högt ! Till och med högre än att stå bredvid en trafikerad väg på 5 meters håll som ligger på ca 70 dBA.
   Då bör du ha all rätt till åtgärder från Trafikverket.
   Alla fastighetsägare som upplever ljud och vibrations över gränsnivåer från väg och järnväg kan ansöka om utredning.

   http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/forfragan-om-buller–eller-vibrationsutredning/

   • Larsson
    13 oktober, 2016 kl. 10:56

    Ja, det står så fint på verkets hemsida, men bränt barn skyr elden. När jag för några år sedan kontaktade TRV ang. skakningar som spräckt källargrunden på två ställen, ville man först inte höras talas om detta, Detta hände en tid efter att transporterna startat. Efter några månader återkom man plötsligt och erbjöd sig mäta vibrationerna. Jag informerade dem om att trafiken sedan en tid tillbaka var ganska lugn och att man kunde mäta om och när trafiken ökade igen. Detta föll inte i god jord, utan man svarade att det var fråga om mätning en bestämd vecka eller inte alls. Mätningen ägde rum och, naturligvis, inga större värden mätts upp. Det handlade om ren manipulation och nu vet man hur det går till.
    Det är ganska trivialt och hoppet stod till kommunen, men icke!

 3. Larsson
  10 oktober, 2016 kl. 10:44

  Igår, före 24.00 landade ett rymdskepp på järnvägen här, Ljus från hundra strålkastare och ett ljud som är värdigt ett taxande flyg. Detta pågick i nästan en timma och måste ha väckt samtliga boende längs sträckan. Det kallas underhåll och sker då på nätterna. Det är bra med underhåll, så att tågen in brakar in i trädgårdarna eller värre. Dock måste man också tänka på, att om det är så befogat med stort underhåll, hur sliten är sträckan då?
  Alltså, detta sker under helgerna, den tid som vi har för att vila oss inför nästkommande veckas slit.

 4. Marie
  9 oktober, 2016 kl. 20:41

  Hej
  Skönt att det är någon som försöker lyfta fram detta problem. Är svårt att få någon förståelse känns det som. Man får höra att man bara får gilla läget då ens hus ligger nära spåret.

  Att bli väckt var och varannan natt är ansträngande. Jag blev sjuk i utmattningssyndrom för snart två år sedan och avsaknaden av lugn och ro gör mitt tillfrisknande mer långdraget. Att få ha en fungerande sömn är a och o vid denna sjukdom. Till saken hör att jag bara bott fyra år i mitt hus i Väne Ryr. Vem vet kanske detta ständiga buller bidrog till min sjukdom.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: