Hem > Medborgarlöfte, Polis > Polis, ordningsvakter och medborgarlöfte

Polis, ordningsvakter och medborgarlöfte

polisDet pågår en slags diskussion om trygghet och säkerhet, poliser och ordningsvakter, i det fördolda – i kommunens diarium. Kanske letar sig debatten så småningom ut i offentligheten…

Det handlar om något som kallas medborgarlöften. Och det läste vi om för en tid sedan när det gällde Mellerud och i gårdagens TTELA handlade det om Trollhättan (se här).promise

Medborgarlöften är ett initiativ som har kommit från Polisen och som handlar om att uppfylla Polisens verksamhetsidé. Så här står det i skriften ”Kunskapsbaserat arbete med medborgarlöften i samverkan” som Polisen har gett ut (kan hämtas här):

”För uppnå Polisens verksamhetsidé ”Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati” krävs att polisen samordnar sina insatser med övriga samhället. Medborgarlöften är en del av polisens styrmodell som förstärker och utvecklar samverkansöverenskommelser mellan polis och kommun. Medarbetarna och medborgarna ska kunna påverka verksamheten i större omfattning än tidigare.”

polis2Det sker genom att Polisen ska lyssna på (se här):

”vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.”

Och det låter väl helt ok. Det är nästan så att man skulle vilja utropa – ”äntligen!”.

Syftet med medborgarlöften är att:

 • ”öka tryggheten”
 • ”förebygga brott”
 • ”öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet”polischef
 • ”stärka förtroendet för polisen.”

Och det låter fortfarande helt ok, även om förtroendet för Polisen kanske inte är så stort just nu med Dan Eliasson som rikspolischef. De borgerliga partierna går ju faktiskt så långt att de kräver hans avgång.

Tanken är att varje kommun i landet ska ingå ett medborgarlöfte med Polisen. Det betyder att kommuner och Polisen i den kommun det gäller ska komma överens om hur man ska samordna sina insatser för att skapa en tryggare kommun och för att förebygga brott. Och eftersom Polisen ska lyssna till invånarna så ser dessa medborgarlöften olika ut i olika kommuner.

overenskommelseÄven Vänersborgs kommun har nyligen tecknat en samverkansöverenskommelse i samband med ett medborgarlöfte med Polisen. Det har skett efter en medborgardialog som polisen och kommunen har genomfört med 305 invånare under hösten. Utgångspunkten var frågan:

”Vad anser du att det finns för åtgärder som polisen och kommunen skulle kunna göra för att öka din säkerhet, tillit och trygghet?”

Polisen och kommunen har kommit fram till att satsa på tre områden i Vänersborg (se Vänersborgs hemsida):

 • ”Det ska vara tryggare att vistas ute”
 • ”Insatser inom integrationsområdet”
 • ”Organiserad brottslighet ska minska”

morker3Det visade sig efter medborgardialogen att många vänersborgare känner sig otrygga i en del områden och på vissa platser och vägar, särskilt på kvällstid när det är mörkt. Det kan handla om områden där det vistas flyktingar eller ensamkommande ungdomar, där det förekommer myndighetsutövning, badplatser och promenadstråk, Resecentrum, kring Sportcentrum, biblioteket och delar av centrum.

Kommuninvånarna vill ha bättre belysning och insyn inte bara på gator och vägar, utan också i parker och motionsområden. Det nämns att det förekommer ordningsstörningar vid bland annat Resecentrum, Arena Vänersborg med Sportcentrum, delar av polis5affärscentrum, Sanden och myndighetsutövande verksamheter. Dessutom efterfrågar människor i kommunen:

”mer synlighet av polis, vakter, volontärer, fältare och nattvandrare.”

Och utifrån denna medborgardialog har Vänersborgs kommun och Polisen kommit överens om följande polisiära aktiviteter:

 • ”Bil- och fotpatrullering i centrala Vänersborg, tätorterna och motionsområden.”
 • ”Aktivt användande av lagen om omhändertagande av berusade personer och Polislagen.”

Dessa aktiviteter känns väl tämligen självklara. Och torde göra så även för poliserna själva kan man tycka, medborgarlöfte eller inte.

polis_loggaI de polisiära aktiviteterna ska också ingå:

 • ”Direktförverkande av alkohol på allmän plats (nolltolerans).”
 • ”Bidra till vuxennärvaron med hjälp av polisens volontärer.”

Kommunen har å sin sida åtagit sig, förutom att inventera vilka platser där tryggheten behöver ökas, att:

”bidra till vuxennärvaro med hjälp av fältare och fritidspersonal.”

ordningsvaktInget av det här är antagligen speciellt omstritt, men det finns en aktivitet i medborgarlöftet som kanske är mer kontroversiellt. Polisen ska nämligen låta ordningsvakter arbeta i större områden på allmän plats och dessa ordningsvakter betraktas som polisens förlängda arm. Ordningsvakterna utbildas av och lyder under polisen.

Ordningsvakterna har större befogenheter än t ex väktare. De får omhänderta personer, avvisa eller avlägsna personer som ge­nom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Ordningsvakterna får också använda våld om ”situationen” inte kan lö­sas på annat sätt. Men då får det naturligtvis, som i alla andra sammanhang, inte vara fråga om mer våld än vad nöden kräver. De ska också vara utrustade med batong och handfängsel, vilket även kan kompletteras med hund.

vbg_kommun_logoVänersborgs kommun har ansökt om att få sådana här ordningsvakter. I kommunens ansökan om ordningsvakter motiverar kommunen sin inställning:

”De kommande personalförstärkningarna inom Polismyndigheten be­döms inte få något praktiskt genomslag i Vänersborgs kommun under 2017. Ordningsvakter som ett komplement till polisens ordningshållning behövs i kommunen åtminstone under detta år.”

Och så är det säkerligen.

moderat2Moderaterna Gunnar Lidell och Jonathan Axelsson har tidigare gjort sig kända i kommunen för att engagera sig i polisfrågor (se TTELA). Nu har de författat en skrivelse som de har skickat till kommundirektören med kopior till polisområdeschefen i Fyrbodal och lokalpolisområdeschef i Fyrbodal Östra.

Lidell och Axelsson har principiella invändningar mot systemet med ordningsvakter. De citerar Polislagen och menar att ansvaret för ordningshållningen i kommunen ankommer på staten, dvs Polismyndigheten.

lagbok2I Polislagen står att Polismyndighetens uppgifter är att

 1. ”förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten,
 2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när störningar har inträffat,
 3. utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal,
 4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen”

Lidell och Axelsson menar att:

”om kommunen anser att lag och ordning inte kan upprätthållas/tryggas så är det kommunens uppgift att signalera det till berörd polischef för att åtgärder ska kunna vidtas.”

regeringenOm systemet med ordningsvakter införs så menar moderaterna att gränsen mellan det statliga ansvaret och den kommunala kompetensen suddas ut:

”Vi anser att det vore olyckligt för medborgarna i kommunen om det skulle skapas en gråzon mellan vad som är det kommunala respektive det statliga ansvaret.”

Jag kan inte annat än att hålla med Lidell och Axelsson om att det är viktigt att gränserna upprätthålls mellan vad staten ansvarar för och kommunerna. Kommunerna ska inte behöva gå in och ta ansvar för något som staten misslyckas med. Då får staten, Polismyndigheten, banne mig skärpa sig. Det får inte heller bli så att vi får någon slags stor organisation med ”halvpoliser” som ska upprätthålla ordningen och som inte har samma kompetens som riktiga poliser. Vem vet var ett sådant system kan sluta. Personer som är medlemmar i högerextrema nationella organisationer kanske ansöker om att få bli rekryterade som ordningsvakter…

pengapaseDet finns en annan aspekt av frågan också, den ekonomiska.

En ordningsvakt kommer att kosta kommunen 347 kr per timma. Å andra sidan hyr kommunen redan nu in väktare från Avarn Security (fd G4S) vid olika tillfällen och de kostar 341,77 kr per timma. Kommunen använder sig av väktare varje natt hela veckorna, vid larmutryckningar och som bevakning vid vissa evenemang och händelser. Hur många ordningsvakter Vänersborgs kommun kommer att använda sig av vet man inte i nu-läget. Det är upp till kommunens riskhanteringsgrupp, i samarbete med Polisen, att avgöra. Det beror bland annat också på om kommunen vill fortsätta att använda sig av väktare eller om man väljer ordningsvakter istället.

braaFrågan om ordningsvakter tycks, i varje fall för tillfället, inte vara en politisk fråga i kommunen. Frågan verkar ligga helt hos kommunens riskhanteringsgrupp och kommunens säkerhetssamordnare, men vad jag förstår så ska information och strategisk diskussion av brottsförebyggande åtgärder ske inom den lokala BRÅ-avdelningen. Och den leds av kommunalrådet Gunnar Lidell (M). Som är den person, tillsammans med Jonathan Axelsson, som ifrågasätter hela systemet med ordningsvakter…

Vi får se om kommunens åtaganden i medborgarlöftet kommer upp på politikernas bord så småningom och hur moderaternas kritiska inställning kommer att behandlas. Än så länge verkar den diskussion som förs ske utom allmänhetens insyn – i kommunens diarium.

Vänersborgarnas trygghet är en oerhört viktig fråga, den kanske viktigaste av alla. Och kanske är ordningsvakter en bra tillfällig lösning tills det har blivit ordning och reda på Polismyndigheten, så att folk vill utbilda sig till poliser och de som redan är poliser stannargatulykta kvar i yrket. För uppgiften att upprätta lag och ordning och se till att invånarna känner sig trygga är och måste vara polisens uppgift.

Däremot är det kommunens uppgift att se till att det finns ordentligt belysning på kommunens gator, parker och torg…

Kategorier:Medborgarlöfte, Polis
 1. Roy Andersson
  13 januari, 2017 kl. 18:12

  Moderaterna har rätt: Kommunala skattepengar skall inte användas för att täcka ”hål” i polisverksamheten, hål som uppkommit genom att EN PERSON, ej demokratiskt vald av den lokala befolkningen, har fattat beslut om att tunna ut polisbemanningen i ett område. Men det blir den lokala befolkningen som får betala för att EN PERSON fattat ett dåligt beslut. Och denna person har ofta inte ens utbildning som polis utan jurist och har därigenom aldrig jobbat som polis. Det är som om en trädgårdsmästare som är väldigt duktig på gräs skulle bli fotbollstränare utan att nånsin ha spelat fotboll.
  Lokalt i södra Dalsland så förstärks eländet av att Soc i grannkommunerna hyr lägenheter och hus och placerar ut sina värsta och mest hopplösa invånare. Avsikten är helt enkelt att bli av med alla extraproblem med stölder, inbrott och annat elände. När det gått ett par år så är det vår kommun som får dom på sina konton. Detta måste få ett stopp och det är bedrövligt att det finns fastighetsägare i vårt område som för extra inkomster avsiktligt skadar sin egen hembygd och kommun. Uddevalla, Trollhättan, Göteborg och andra får ta hand om sina egna hopplösa fall och inte vältra över dom på södra Dalsland. Det är ren tur att det inte blivit värre problem genom att tjuvar blivit ertappade på bar gärning. Hederligt folk skall inte behöva hamna i fängelse för att dom försvarar sin egendom, men med nuvarande idiotiska svenska lag så är det enbart en tidsfråga.

  • Torbjörn Samuelsson
   15 januari, 2017 kl. 22:16

   Jag tycker det är bra att vissa hyr ut sin fastighet till sammhällets minst bemedlade personer så det inte blir getton utan att de får en chans att komma ut på landet. Borde var mycket fler som hyrde ut bara.

   Brott skall alltid straffas utefter vad lagen säger o domstolarna dömer så jag försvarar icke brott. Men att få ut människor som är bespottade o förndrade av många så de också kan få nya chanser är ju klart bättre än att samla dem på ett stälke inne i en stad.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: